A A A
 • English
 • Deutsch
Środa, 23 maja 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Dezyderiusza, Iwony

Kontakt

Aktualności

XXXVII Sesja Rady Miasta Krosna - podjęte uchwały

31-01-2013 | Dla Mieszkańców

Dziś, po raz pierwszy w tym roku, obradowali Radni Miasta Krosna. Podczas XXXVII Sesji Rady Miasta podjęto uchwały dotyczące gospodarki nieruchomościami i gospodarki budżetowej. Podjęto także uchwały zmieniające statuty miejskich jednostek kultury i rozpatrzono skargi na działalność Prezydenta Miasta. Zobacz nad czym jeszcze głosowali krośnieńscy radni.

 

Informacja Prezydenta Miasta na temat sporządzanego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna.

pobierz plik

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie nadania statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie

Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (teks jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 406) wprowadza obowiązek dostosowania statutów instytucji kultury do nowych wymogów. W związku z jej nowymi zapisami, Gmina jest zobowiązana do zmian w statucie Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie.

 

Zgodnie z wytycznymi została przygotowana nowa treść statutu Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie, dla której organizatorem jest Gmina Krosno. W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały.

 
Głosowanie:
jednogłośnie "za"
 

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie nadania statutu Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej w Krośnie

Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (teks jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 406) wprowadza obowiązek dostosowania statutów instytucji kultury do nowych wymogów. W związku z jej nowymi zapisami, Gmina jest zobowiązana do zmian w statucie Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie.

 

Zgodnie z wytycznymi została przygotowana nowa treść statutu Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie, dla której organizatorem jest Gmina Krosno. W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały.

 
Głosowanie:
jednogłośnie "za"

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie nadania statutu Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (teks jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 406) wprowadza obowiązek dostosowania statutów instytucji kultury do nowych wymogów. W związku z jej nowymi zapisami, Gmina jest zobowiązana do zmian w statucie Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

 

Zgodnie z wytycznymi została przygotowana nowa treść statutu Muzeum Rzemiosła w Krośnie, dla której organizatorem jest Gmina Krosno. Ponadto zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z dnia 2012 r. poz. 987) projekt statutu został uzgodniony z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego - pismo znak DL/1894/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały.

 

Głosowanie:
jednogłośnie "za"

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (teks jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 406) wprowadza obowiązek dostosowania statutów instytucji kultury do nowych wymogów. W związku z jej nowymi zapisami, Gmina jest zobowiązana do zmian w statucie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

 

Zgodnie z wytycznymi została przygotowana nowa treść statutu Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, dla której organizatorem jest Gmina Krosno. W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały.

 

Głosowanie:
za: 18
wstrzymało się: 3 (PIS)

 

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie podziału miasta Krosna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę –kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) w terminie do 31 stycznia 2013 r. należy dokonać podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalić ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

 

Uchwała zakłada utworzenie, obok dotychczasowych 23 stałych obwodów głosowania, kolejnego obwodu obejmującego ulice: Podkarpacka nr 5 – 7, Żwirki i Wigury, Składowa i Lotników.

 

Umiejscowienie siedziby obwodowej komisji wyborczej planowane jest w NZOZ „NASZE ZDROWIE” przy ul. Podkarpackiej 5a. Liczba wyborców mieszkających przy ulicach wchodzących w skład proponowanego obwodu głosowania wynosi 1168 osób. Utworzenie nowego obwodu głosowania i zlokalizowanie siedziby obwodowej komisji wyborczej w tym rejonie ułatwi mieszkańcom udział w wyborach. Obecnie mieszkańcy ulicy Żwirki i Wigury oraz Podkarpackiej głosują w lokalach wyborczych zlokalizowanych w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 przy ul. S. Kisielewskiego 18 (obwód nr 17 i 18).

 
Głosowanie:
jednogłośnie "za"

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie sprzedaży nieruchomości

Nieruchomość oznaczona wg operatu ewidencji gruntów Miasta Krosna – obręb Śródmieście jako działka nr 1949/1 o pow. 0,0123 ha położona w Krośnie stanowi własność Gminy Krosno.

 

Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „ŚRÓDMIEŚCIE II” wyżej wymieniona działka leży terenie oznaczonym symbolem MNj – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. O nabycie tej działki wystąpił właściciel nieruchomości przyległych – Tomasz Nykiel .

 

Ponieważ działka nr 1949/1 spełnia wymogi określone w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczące zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, dlatego też jej sprzedaż może nastąpić w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oznaczonych numerami : 1950 i 1951, po wykonaniu wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego.

 
 Głosowanie:
 jednogłośnie "za"

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie sprzedaży nieruchomości

Działka oznaczona wg operatu ewidencji gruntów miasta Krosna , obręb ewidencyjny Suchodół numerem 343/11 o pow. 1066 m2 położona przy ul. Ks. Zawrzyckiego , objęta KW 87835 , stanowi własność Gminy Krosno na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego „Suchodół VI” nieruchomość ta leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN 1 – przeznaczonych pod realizację budownictwa mieszkaniowego.

 

Działka ta położona jest w kompleksie działek budowlanych przygotowanych przez Gminę Krosno pod zabudowę mieszkaniową. Nabyciem nieruchomości zainteresowana jest Pani Renata Bury.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż tej nieruchomości może nastąpić w trybie przetargu zorganizowanego na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, po wykonaniu wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego.

 
 Głosowanie:
 jednogłośnie "za"

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie sprzedaży nieruchomości

Działka oznaczona wg operatu ewidencji gruntów miasta Krosna , obręb ewidencyjny Suchodół numerem 343/12 o pow. 1046 m2 położona przy ul. Ks.Zawrzyckiego , objęta KW 87835 , stanowi własność Gminy Krosno na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego „Suchodół VI” nieruchomość ta leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN 1 – przeznaczonych pod realizację budownictwa mieszkaniowego.

 

Działka ta położona jest w kompleksie działek budowlanych przygotowanych przez Gminę Krosno pod zabudowę mieszkaniową. Nabyciem nieruchomości zainteresowana jest Pani Renata Bury.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż tej nieruchomości może nastąpić w trybie przetargu zorganizowanego na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, po wykonaniu wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego.

 
 Głosowanie:
 jednogłośnie "za"

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie nabycia nieruchomości

Działki oznaczone numerami: 2202 o pow. 0,0794 ha i 2471 o pow. 0,0854 ha, położone w Krośnie w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi stanowią współwłasność : Gminy Krosno w ½ części, Stanisława Zajdel w ¼ części, Jadwigi Zawojskiej w 1/8 części i Jacka Paczony w 1/8 części.

 

Działki te leżą w terenie, dla którego brak jest ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Gmina Krosno ½ część wyżej wymienionych działek od osób fizycznych nabywa do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na rozbudowę składowiska odpadów, za cenę wynegocjowaną wynoszącą 5,00 zł za metr kwadratowy powierzchni.

 
 Głosowanie:
 jednogłośnie "za"

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie nabycia nieruchomości

Działki oznaczone numerami: 2570 o pow. 0,0989 ha i 2573 o pow. 0,3208 ha, położone w Krośnie w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi stanowią własność Piotra Szklarskiego .

 

Działki te leżą w terenie, dla którego brak jest ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Gmina Krosno wyżej wymienione działki nabywa do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na rozbudowę składowiska odpadów, za cenę wynegocjowaną wynoszącą 5,00 zł za metr kwadratowy powierzchni.

 
 Głosowanie:
 jednogłośnie "za"

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie nabycia nieruchomości

Działka oznaczona numerem 1226/7 o pow. 0,0231 ha, położona przy ul. Wyspiańskiego w Krośnie – obręb ewidencyjny Turaszówka stanowi własność Elżbiety Janusz.

 

Na wniosek właściciela został dokonany podział działki nr 1226/1 o pow. 0,4072 ha na działki o nr nr : 1226/3 o pow. 0,0288 ha, 1226/4 o pow. 0,0104 ha, 1226/5 o pow. 0,1040 ha, 1226/6 o pow. 0,0084 ha, 1226/7 o pow. 0,231 ha, 1226/8 o pow. 0,0328 ha, 1226/9 o pow. 0,0997 ha i 1226/10 o pow. 0,1000 ha zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „TURASZÓWKA VII”.

 

Działki o nr nr : 1226/3 o pow. 0,0288 ha i 1226/8 o pow.0,0328 ha leżą w terenach przeznaczonych pod drogi publiczne i z mocy prawa przeszły na własność Gminy Krosno za wynegocjowanym przez strony odszkodowaniem w kwocie 15 400,00 zł tzn. 25,00 zł/m2.

 

Powstała z podziału działka nr 1226/7 według planu zagospodarowania leży w terenach zieleni izolacyjnej, ma kształt trapezowy, nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania i właścicielowi przysługuje roszczenie żądania wykupu tego gruntu przez gminę .

 

Gmina Krosno nabywa tą działkę do gminnego zasobu nieruchomości za cenę wynegocjowaną wynoszącą 20,00 zł za metr kwadratowy powierzchni.

 

Głosowanie: 
jednogłośnie "za"

 

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony

 

Nieruchomość oznaczona wg operatu ewidencji gruntów miasta Krosna , obręb ewidencyjny Przemysłowa numerem 376/11 o pow. 42048 m2 położona przy ul. Lotników , objęta KW 92034 , stanowi własność Gminy Krosno na podstawie umowy notarialnej zrzeczenia się własności nieruchomości.

 

Działka ta zabudowana jest między innymi budynkiem magazynowo- warsztatowym ( tzw. Krakowiakiem). W budynku tym niewyodrębniony lokal o powierzchni użytkowej 456 m2 został udostępniony na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 17.11.2009r na okres trzech lat, dla Spółki Jawnej SHAPE, na cele produkcyjne związane z prowadzoną działalnością. Najemca wystąpił o kontynuowanie umowy najmu. W trakcie trwania umowy Najemca wywiązywał się z obowiązku zapłaty czynszu.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce  nieruchomościami, odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy wymaga zgody Rady Gminy.

 
Głosowanie: 
jednogłośnie "za"
 

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony

Działka nr 1508/4 o pow. 0,1114 ha w części o pow. 0,0024 ha zabudowana garażem tymczasowym-metalowym, który nie stanowi własności Gminy Krosno, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00064418/2, położona przy ul. Langiewicza w Krośnie -obręb ewidencyjny Śródmieście, stanowiąca własność Gminy Krosno.

 

Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ŚRÓDMIEŚCIE IX” działka ta zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem 38.ZKE – zieleń krajobrazowa, ekologiczna.

 

Działka nr 1508/4 użytkowana jest na cele garażowe na podstawie umów zawieranych na czas oznaczony od 2004 r. Dzierżawca – Pan Robert Kopacz wystąpił z wnioskiem o przedłużenie okresu dzierżawy. Zgodnie z treścią art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony wymaga zgody rady gminy, jak również gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 

Na podst. art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgoda rady gminy jest również wymagana na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.

 
Głosowanie:
jednogłośnie "za" 
 
 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony

Działka nr 2538/12 o pow. 0,0050 ha w części o pow. 0,0009 ha niezabudowana, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00064418/2, położona przy ul. Piastowskiej w Krośnie - obręb ewidencyjny Śródmieście, stanowiąca własność Gminy Krosno.

 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego- brak. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka ta zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem M-1 obszar zabudowy śródmiejskiej.

 

Działka nr 2538/12 użytkowana jest na cele postojowe bez możliwości zabudowy na podstawie umów zawieranych na czas oznaczony od 1995 r. Dzierżawca – Piotr Pawłowski wystąpił z wnioskiem o przedłużenie okresu dzierżawy.

 

Zgodnie z treścią art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony wymaga zgody rady gminy, jak również gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość Na podst. art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgoda rady gminy jest również wymagana na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.

 
 Głosowanie:
 jednogłośnie "za"

 

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony

Działka nr 2915/2 o pow. 0,0428 ha w części o pow. 0,0009 ha zabudowana kioskiem tymczasowym, który nie stanowi własności Gminy Krosno, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00064418/2, położona przy ul. Oficerskiej w Krośnie – obręb ewidencyjny Śródmieście, stanowiąca własność Gminy Krosno.

 

Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ŚRÓDMIEŚCIE XIII” działka ta zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem: 1.U4 – usługi i 1.KDD8 –drogi.

 

Działka nr 2915/2 użytkowana jest na cele handlowe na podstawie umów zawieranych na czas oznaczony od 2001 r. Dzierżawca – Jolanta Urbaniak wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie okresu dzierżawy.

 

Zgodnie z treścią art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony wymaga zgody rady gminy, jak również gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość Na podst. art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgoda rady gminy jest również wymagana na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.

 
 Głosowanie:
 jednogłośnie "za"

 

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony

Działka nr 2968/27 o pow. 0,0947 ha w części o pow. 0,0018 ha zabudowana garażem tymczasowym-metalowym, który nie stanowi własności Gminy Krosno, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00099271/3, położona przy ul. Grodzkiej w Krośnie – obręb ewidencyjny Śródmieście, stanowiąca własność Gminy Krosno.

 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego- brak. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka ta zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem M-2 tj. obszar rehabilitacji zabudowy blokowej.

 

Działka nr 2968/27 użytkowana jest na cele garażowe na podstawie umów zawieranych na czas oznaczony od 2007 r. Rozdysponowanie nieruchomości nastąpiło w drodze przetargu publicznego.

 

Dzierżawca – Pan Sylwester Groszyk wystąpił z wnioskiem o przedłużenie okresu dzierżawy. Zgodnie z treścią art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony wymaga zgody rady gminy, jak również gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 

Na podst. art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgoda rady gminy jest również wymagana na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.

 

Głosowanie: 
jednogłośnie "za"

 

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony

Działka nr 2968/27 o pow. 0,0947 ha w części o pow. 0,0018 ha zabudowana garażem tymczasowym-metalowym, który nie stanowi własności Gminy Krosno, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00099271/3, położona przy ul. Grodzkiej w Krośnie – obręb ewidencyjny Śródmieście, stanowiąca własność Gminy Krosno.

 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego- brak. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka ta zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem M-2 tj. obszar rehabilitacji zabudowy blokowej.

 

Działka nr 2968/27 użytkowana jest na cele garażowe na podstawie umów zawieranych na czas oznaczony od 2007 r. Rozdysponowanie nieruchomości nastąpiło w drodze przetargu publicznego.

 

Dzierżawca – Pan Kazimierz Samborowski wystąpił z wnioskiem o przedłużenie okresu dzierżawy. Zgodnie z treścią art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony wymaga zgody rady gminy, jak również gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 

Na podst. art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgoda rady gminy jest również wymagana na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.

 

Głosowanie:
jednogłośnie "za"

 

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony

Działka nr 2968/27 o pow. 0,0947 ha w części o pow. 0,0018 ha zabudowana garażem tymczasowym-metalowym, który nie stanowi własności Gminy Krosno, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00099271/3, położona przy ul. Grodzkiej w Krośnie – obręb ewidencyjny Śródmieście, stanowiąca własność Gminy Krosno.

 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego- brak. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka ta zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem M-2 tj. obszar rehabilitacji zabudowy blokowej.

 

Działka nr 2968/27 użytkowana jest na cele garażowe na podstawie umów zawieranych na czas oznaczony od 2007 r. Rozdysponowanie nieruchomości nastąpiło w drodze przetargu publicznego. Dzierżawca – Pan Jan Durał wystąpił z wnioskiem o przedłużenie okresu dzierżawy.

 

Zgodnie z treścią art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony wymaga zgody rady gminy, jak również gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość Na podst. art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgoda rady gminy jest również wymagana na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.

 

Głosowanie:
jednogłośnie "za"

 
 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony

Działka nr 2968/27 o pow. 0,0947 ha w części o pow. 0,0018 ha zabudowana garażem tymczasowym-metalowym, który nie stanowi własności Gminy Krosno, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00099271/3, położona przy ul. Grodzkiej w Krośnie – obręb ewidencyjny Śródmieście, stanowiąca własność Gminy Krosno.

 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego- brak. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka ta zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem M-2 tj. obszar rehabilitacji zabudowy blokowej.

 

Działka nr 2968/27 użytkowana jest na cele garażowe na podstawie umów zawieranych na czas oznaczony od 2007 r. Rozdysponowanie nieruchomości nastąpiło w drodze przetargu publicznego. Dzierżawca – Pani Alina Panek wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie okresu dzierżawy.

 

Zgodnie z treścią art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”a” ustawy o samorządzie gminnym zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony wymaga zgody rady gminy, jak również gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 

Na podst. art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgoda rady gminy jest również wymagana na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.

 

Głosowanie: 
jednogłośnie "za"

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony

Działka nr 118/1 o pow. 0,0959 ha w części o pow. 0,0120 ha niezabudowana, położona przy ul. Kletówki w Krośnie - obręb ewidencyjny Przemysłowa, będąca we władaniu Gminy Krosno.

 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego- brak. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka ta zlokalizowana jest w obszarze drogi zbiorczej.

 

Działka nr 118/1 w części użytkowana jest na cele składowe-ekspozycja małej architektury na podstawie umów zawieranych na czas oznaczony od 2007 r.

 

Dzierżawca – CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie okresu dzierżawy.

 

Zgodnie z treścią art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony wymaga zgody rady gminy, jak również gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 

Na podst. art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgoda rady gminy jest również wymagana na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.

 

Głosowanie:
jednogłośnie "za"

 

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony

Działki: nr 294/4 o pow. 0,0442 ha, w części o pow. 0,0018 ha, objętej księgą wieczystą nr S1K/00112498/8 - zabudowana garażem trwałymi nr 394/3 o pow.0,1246 ha, w części o pow. 0,0027 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1K/00112503/7 - niezabudowana, położone przy ul. Stefana Batorego w Krośnie - obręb ewidencyjny Przemysłowa. Nakłady (garaż) na działce nr 294/4 nie stanowią własności Gminy Krosno.

 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego „TRAUGUTTA I” w/w działki położone są w terenie oznaczonym symbolem KP.1 – garaże i parkingi wraz z obiektami obsługi.

 

Działka nr 294/4w części o pow. 0,0018 ha użytkowana jest na cele garażowe, a działka nr 394/3 w części o pow. 0,0027 ha użytkowana jest na cele komunikacyjne, na podstawie umowy zawartej na  czas oznaczony od 2012 r.

 

Dzierżawca – Pan Ryszard Jakubowicz wystąpił z wnioskiem o przedłużenie okresu dzierżawy na czas nieoznaczony. Zgodnie z treścią art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony wymaga zgody rady gminy, jak również gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 

Na podst. art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgoda rady gminy jest również  wymagana na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.

 

Głosowanie: 
jednogłośnie "za"

 

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony

Działka nr 2746/4 o pow. 0,0888 ha w części o pow. 0,0025 ha zabudowana garażem tymczasowym-metalowym, który nie stanowi własności Gminy Krosno, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00069332/0, położona przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Krośnie - obręb ewidencyjny Krościenko Niżne, stanowiąca własność Gminy Krosno.

 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego- brak. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka ta zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem M-2 tj. obszar rehabilitacji zabudowy blokowej.

 

Działka nr 2746/4 użytkowana jest na cele garażowe na podstawie umów zawieranych na czas oznaczony od 1983 r. Dzierżawca – Pani Ewa Puchała wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie okresu dzierżawy. Zgodnie z treścią art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony wymaga zgody rady gminy, jak również gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 

Na podst. art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgoda rady gminy jest również wymagana na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.

 

Głosowanie: 
jednogłośnie "za"

 

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony

Działka nr 2746/4 o pow. 0,0888 ha w części o pow. 0,0025 ha zabudowana garażem tymczasowym-metalowym, który nie stanowi własności Gminy Krosno, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00069332/0, położona przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Krośnie - obręb ewidencyjny Krościenko Niżne, stanowiąca własność Gminy Krosno.

 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego- brak. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka ta zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem M-2 tj. obszar rehabilitacji zabudowy blokowej.

 

Działka nr 2746/4 użytkowana jest na cele garażowe na podstawie umów zawieranych na czas oznaczony od 1983 r. Dzierżawca – Krzysztof Knol wystąpił z wnioskiem o przedłużenie okresu dzierżawy.

 

Zgodnie z treścią art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony wymaga zgody rady gminy, jak również gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 

Na podst. art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgoda rady gminy jest również wymagana na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.

 

Głosowanie: 
jednogłośnie "za"

 

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony

Działka nr 2746/4 o pow. 0,0888 ha w części o pow. 0,0025 ha zabudowana garażem tymczasowym-metalowym, który nie stanowi własności Gminy Krosno, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00069332/0, położona przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Krośnie - obręb ewidencyjny Krościenko Niżne, stanowiąca własność Gminy Krosno.

 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego- brak. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka ta zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem M-2 tj. obszar rehabilitacji zabudowy blokowej.

 

Działka nr 2746/4 użytkowana jest na cele garażowe na podstawie umów zawieranych na czas oznaczony od 1983 r.

 

Dzierżawca – Pani Wiesława Kvasnovska wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie okresu dzierżawy. Zgodnie z treścią art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony wymaga zgody rady gminy, jak również gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 

Na podst. art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgoda rady gminy jest również wymagana na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.

 

Głosowanie: 
jednogłośnie "za"

 

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony

Działka nr 2746/4 o pow. 0,0888 ha w części o pow. 0,0025 ha zabudowana garażem tymczasowym-metalowym, który nie stanowi własności Gminy Krosno, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00069332/0, położona przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Krośnie - obręb ewidencyjny Krościenko Niżne, stanowiąca własność Gminy Krosno.

 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego- brak. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka ta zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem M-2 tj. obszar rehabilitacji zabudowy blokowej.

 

Działka nr 2746/4 użytkowana jest na cele garażowe na podstawie umów zawieranych na czas oznaczony od 1983 r. Dzierżawca – Krzysztof Ziajka wystąpił z wnioskiem o przedłużenie okresu dzierżawy.

 

Zgodnie z treścią art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony wymaga zgody rady gminy, jak również gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 

Na podst. art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgoda rady gminy jest również wymagana na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.

 

Głosowanie: 
jednogłośnie "za"

 

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony

Działka nr 2747 o pow. 0,0468 ha w części o pow. 0,0025 ha zabudowana garażem tymczasowym-metalowym, który nie stanowi własności Gminy Krosno, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00069332/0, położona przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Krośnie - obręb ewidencyjny Krościenko Niżne, stanowiąca własność Gminy Krosno.

 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego- brak. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka ta zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem M-2 tj. obszar rehabilitacji zabudowy blokowej.

 

Działka nr 2747 użytkowana jest na cele garażowe na podstawie umów zawieranych na czas oznaczony od 1983 r. Dzierżawca – Tadeusz Pusz wystąpił z wnioskiem o przedłużenie okresu dzierżawy.

 

Zgodnie z treścią art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony wymaga zgody rady gminy, jak również gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 

Na podst. art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgoda rady gminy jest również wymagana na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.

 

Głosowanie: 
jednogłośnie "za"

 

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony

Działka nr 2747 o pow. 0,0468 ha w części o pow. 0,0025 ha zabudowana garażem tymczasowym-metalowym, który nie stanowi własności Gminy Krosno, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00069332/0, położona przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Krośnie - obręb ewidencyjny Krościenko Niżne, stanowiąca własność Gminy Krosno.

 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego- brak. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka ta zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem M- 2 tj. obszar rehabilitacji zabudowy blokowej.

 

Działka nr 2747 użytkowana jest na cele garażowe na podstawie umów zawieranych na czas oznaczony od 1983 r. Dzierżawca – Wojciech Tajak wystąpił z wnioskiem o przedłużenie okresu dzierżawy.

 

Zgodnie z treścią art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony wymaga zgody rady gminy, jak również gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 

Na podst. art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgoda rady gminy jest również wymagana na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.

 

Głosowanie: 
jednogłośnie "za"

 

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony

Działka nr 2747 o pow. 0,0468 ha w części o pow. 0,0025 ha zabudowana garażem tymczasowym-metalowym, który nie stanowi własności Gminy Krosno, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00069332/0, położona przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Krośnie - obręb ewidencyjny Krościenko Niżne, stanowiąca własność Gminy Krosno.

 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego- brak. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka ta zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem M-2 tj. obszar rehabilitacji zabudowy blokowej.

 

Działka nr 2747 użytkowana jest na cele garażowe na podstawie umów zawieranych na czas oznaczony od 1983 r. Dzierżawca – Monika Wójcik wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie okresu dzierżawy.

 

Zgodnie z treścią art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony wymaga zgody rady gminy, jak również gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 

Na podst. art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgoda rady gminy jest również wymagana na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.

 

Głosowanie: 
jednogłośnie "za"

 

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony

Działka nr 2747 o pow. 0,0468 ha w części o pow. 0,0025 ha zabudowana garażem tymczasowym-metalowym, który nie stanowi własności Gminy Krosno, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00069332/0, położona przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Krośnie - obręb ewidencyjny Krościenko Niżne, stanowiąca własność Gminy Krosno.

 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego- brak. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka ta zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem M-2 tj. obszar rehabilitacji zabudowy blokowej.

 

Działka nr 2747 użytkowana jest na cele garażowe na podstawie umów zawieranych na czas oznaczony od 1983 r. Dzierżawca – Marek Zywar wystąpił z wnioskiem o przedłużenie okresu dzierżawy.

 

Zgodnie z treścią art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony wymaga zgody rady gminy, jak również gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Na podst. art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgoda rady gminy jest również wymagana na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.

 

Głosowanie: 
jednogłośnie "za"

 

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony

Działka nr 2747 o pow. 0,0468 ha w części o pow. 0,0025 ha zabudowana garażem tymczasowym-metalowym, który nie stanowi własności Gminy Krosno, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00069332/0, położona przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Krośnie - obręb ewidencyjny Krościenko Niżne, stanowiąca własność Gminy Krosno.

 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego- brak. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka ta zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem M-2 tj. obszar rehabilitacji zabudowy blokowej.

 

Działka nr 2747 użytkowana jest na cele garażowe na podstawie umów zawieranych na czas oznaczony od 1983 r. Dzierżawca – Michał Rymarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NUTKA” wystąpił z wnioskiem o przedłużenie okresu dzierżawy.

 

Zgodnie z treścią art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony wymaga zgody rady gminy, jak również gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 

Na podst. art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgoda rady gminy jest również wymagana na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.

 

Głosowanie: 
jednogłośnie "za"

 

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony

Działka nr 268/3 o pow. 0,0058 ha niezabudowana, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00064420/9, położona przy ul. Bieszczadzkiej w Krośnie - obręb ewidencyjny Suchodół, stanowiąca własność Gminy Krosno.

 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego „SUCHODÓŁ IX” działka ta zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem 12.MU – zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

 

Działka nr 268/3 użytkowana jest na cele utrzymania zieleni istniejącej na podstawie umów zawieranych na czas oznaczony od 2003 r. Dzierżawca – Teresa Biega wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie okresu dzierżawy.

 

Zgodnie z treścią art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony wymaga zgody rady gminy, jak również gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 

Na podst. art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgoda rady gminy jest również wymagana na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.

 

Głosowanie: 
jednogłośnie "za"

 

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony

Działka nr 556 o pow. 0,1093 ha w części o pow. 0,0140 ha zabudowana pawilonem, który nie stanowi własności Gminy Krosno, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00064650/0, położona przy ul. Ks. St. Desowskiego 2a w Krośnie – obręb ewidencyjny Polanka, stanowiąca własność Gminy Krosno.

 

Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego „POLANKA III” działka ta zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem 1.KP4 i 2.UP – parking i usługi.

 

Działka nr 556 w części o pow.140m2 użytkowana jest na cele handlowe na podstawie umów zawieranych na czas oznaczony od 1982 r. Dzierżawca – Roman Niepokój - Sklep Wielobranżowy MINI-MAX wystąpił z wnioskiem o przedłużenie okresu dzierżawy.

 

Zgodnie z treścią art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony wymaga zgody rady gminy, jak również gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 

Na podst. art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgoda rady gminy jest również wymagana na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.

 

Głosowanie: 
jednogłośnie "za"

 

 

Uchwała Rady Miasta Krosna  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Działka o nr ewid.1689/7 o pow. 0.4473 ha objęta księgą wieczystą nr KS1K/00064418/2 położona jest przy ulicy Legionów w Krośnie (w sąsiedztwie boiska Orlik), obręb Śródmieście i stanowi własność Gminy Krosno.

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście” przedmiotowa działka zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem „Stare Miasto1”.

Wykazana nieruchomość była dotychczas dzierżawiona przez Krośnieńskie Stowarzyszenie Motorowe na podstawie umów zawieranych na czas oznaczony z przeznaczeniem na prowadzenie płatnego parkingu i miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych.

 

Pismem z dnia 17 grudnia 2012 roku Prezes Krośnieńskiego Stowarzyszenia Motorowego zwrócił się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy przedmiotowego parkingu.

 

Zgodnie z treścią art.18 ust.2pkt 9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym; zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony wymaga zgody rady gminy, jak również, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 

Głosowanie:
za: 20
wsztrymało się: 1

 

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty

Pan Sebastian Stareńczak zam. 38-440 Iwonicz Zdrój ul. Piwarskiego 16 wystąpił pismem z dnia 31.12.2012 r. z prośbą o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy nabyciu lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Krosno w związku ze sprzedażą tego lokalu w terminie wcześniejszym niż 5 lat.

 

Lokal nabyty od Gminy Krosno w dniu 12.03.2009 r. sprzedał 30.03.2012 r., a uzyskane środki przeznaczył na ukończenie budowy domu jednorodzinnego w Korczynie przy ul. Zamkowej.

 

Procedura sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 40 w budynku wielomieszkaniowym położonym w Krośnie przy ul. J. i St. Magurów 5 została rozpoczęta na wniosek Pani Marii Trybus-najemcy przedmiotowego lokalu w 2009 r. Lokal ten został sprzedany w trybie art. 34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami aktem notarialnym z dnia 12.03.2009 r. r., grunt pod budynkiem został oddany w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat.

 

Nabywca kupując lokal od Gminy Krosno uzyskał bonifikatę w wysokości 90% wartości lokalu ( co stanowiło kwotę 82 327,50 z l). Następnie Pani Maria Trybus darowała to mieszkanie wnukowi Panu Sebastianowi Stareńczakowi aktem notarialnym z dnia 20.05.2009 r.

 

Zgodnie z art. 68 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.

 
Zwrot bonifikaty nie dotyczy przypadku:

a) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe,

b) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe,

c) zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej pod warunkiem, że osoba ta w ciągu 5 lat od daty pierwotnego nabycia nie dokona zbycia tego lokalu lub zmiany jego przeznaczenia na cel inny niż uzasadniający udzielenie bonifikaty,

d) sprzedaży lokalu mieszkalnego przez osobę bliską wymienioną w punkcie ”c” pod warunkiem jak w punkcie „a” i „b” .

 

W związku z tym, iż żaden z powyższych warunków nie jest spełniony zastosowanie może mieć art.68 ust.2c „ Właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, w innych  przypadkach niż określone w ust.2a, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku.”

 

Głosowanie:
za: 16
wstrzymało się: 5 (Klub Samorządowy, PO)

 

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2013 r.

 

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 791.824 zł, w tym:

a/ 318.714 zł – wpłaty z MPGK Sp. z o.o. i CDS Sp. z o.o. tytułem podatku Vat, który spółki te odzyskają z Urzędu Skarbowego od przekazanych w grudniu z gminy aportów niepieniężnych. Z kwoty tej Gmina zapłaci podatek Vat od przekazanych aportów,

b/ 192.328 zł – ze sprzedaży drewna z wycinki 293 drzew przy ul.Sikorskiego. Koszt wycinki drzew oszacowano w tej samej wysokości i ujęty został po stronie wydatkowej,

c/ 189.605 zł – z programu Leonardo da Vinci na projekt Nowe doświadczenia zawodowe na stażu we Francji, który realizowany będzie przez ZSP Nr 2,

d/ 87.407 zł – z EFRR jako refundacja wydatków poniesionych w ubiegłym roku w związku z realizacją projektu Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka,

e/ 3.770 zł – refundacja wynagrodzeń z PUP dla osób zatrudnionych w PM Nr 5. O środki te zwiększa się wydatki tej jednostki.

 

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o 2.639.137 zł, w tym:

a/ na pokrycie wydatków, których źródło finansowania zostało wyżej wskazane, tj:

- 318.714 zł na zapłatę podatku Vat od przekazanych aportów niepieniężnych,

- 189.605 zł – na realizacje przez ZSP nr 2 projektu Nowe doświadczenia zawodowe na stażu we Francji,

- 192.328 zł – na wycinkę drzew przy ul.Sikorskiego,

b/ na wydatki, które pokryte zostaną z ponadplanowych dochodów oraz w wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń planu przychodów, w tym m.in.:

- 1.000.000 zł – na Rozbudowę Cmentarza Komunalnego przy ul.Wyszyńskiego,

- 850.000 zł – na Budowę budynku sanitarno-szatniowego przy ul.Bursaki w Krośnie,

- 74.720 zł – na koszty sprzedaży nieruchomości (prowizję) w Specjalnej Strefie Ekonomicznej,

- 10.000 zł – dotacja celowa dla Muzeum Rzemiosła na Zakup zegara wieżowego wykonanego w fabryce Michała Mięsowicza.

 

Ponadto dokonuje się przesunięć w ramach wydatków budżetowych, w tym m.in.:

a/ 245.000 zł z remontów bieżących dróg gminnych przesuwa się na utworzenie nowych zadań inwestycyjnych (dokumentacji projektowych), w tym:

- 100.000 zł – na Budowę ulicy na odcinku od ul.Czajkowskiego do ul.Krakowskiej w Krośnie,

- 80.000 zł – na Rozbudowę ul.Wojska Polskiego i Sikorskiego w Krośnie,

- 65.000 zł – na Rozbudowę ul.Sportowej wraz z budową mostu,

 

b/ 15.860 zł z wykupu nieruchomości przesuwa się na zadanie Poprawa powiązań komunikacyjnych w Krośnie poprzez rozbudowę ul.Decowskiego (na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogę),

 

c/ z wydatków na remonty w SOSW przesuwa się 18.680 zł na zadanie w tej jednostce pn. Poruszam się wygodnie i bezpiecznie mieszkając z internacie lub odbywając tu zajęcia (udział własny gminy w projekcie dofinansowanym ze środków PFRON).

 

Dokonanie ww. zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych skutkować będzie zwiększeniem pozycji kredytowej i zmniejszeniem planowanej nadwyżki budżetu o 1.847.313 zł. Jednocześnie na skutek dokonania w ubiegłym roku wcześniejszej spłaty części kredytu zaciągniętego w 2010 r. oraz zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w niższej niż planowano kwocie, planowane rozchody i rozchody budżetowe zmniejszą się o 2.328.469 zł. Po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń planowane na 2013 r. przychody zmniejszą się o 481.156 zł a zadłużenie zmniejszy się o 911.554 zł.

 

Ponadto dokonuje się zmiany w planie Rachunku dochodów jednostek oświatowych w związku z osiągnięciem dochodów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, otrzymanych darowizn oraz innych dochodów, które przeznacza się na wydatki tych jednostek.

 

Po wprowadzonych zmianach według stanu na 31 stycznia br.

1. Plan dochodów budżetowych 272 950 407 zł
2.Plan wydatków budżetowych 269 926 509 zł
3.Planowana nadwyżka budżetu wynosi 3 023 898 zł
4. Planowane na koniec 2013 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych 108 019 212 zł

- w stosunku do planowanych dochodów 39,57% (limit ustawowy 60%)

5.Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów,  pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń: 26 152 195 zł

- w stosunku do planowanych dochodów 9,58% (limit ustawowy 15%)

 

Głosowanie:
za: 17
wstrzymało się: 4 (PIS)

 

 

Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1/ w załączniku Nr 2 tj. Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich - w związku z:

a/ korektą kwot planowanych na przedsięwzięcia wieloletnie pn.: „Poprawa powiązań komunikacyjnych w Krośnie poprzez rozbudowę ul.Decowskiego”. Zwiększa się nakłady na 2013 r. o kwotę wydatków niewykonanych w 2012 r. w wysokości 15.860 zł (łączne nakłady na zadanie nie ulegają zmianie). Środki te przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul.Wyszyńskiego”. Ustala się nakłady na 2013 r. w wysokości 1.000.000 zł. Łączne nakłady na realizację zadania ustala się w wysokości 6.000.000 zł i suma ta umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na jego realizację. „Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ul.Bursaki w Krośnie”. Zwiększa się nakłady na 2013 r. o 850.000 zł do wysokości 1.000.000 zł. Kwota ta umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na realizację zadania. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. Zwiększa się nakłady na 2013 r. o kwotę wydatków niewykonanych w 2012 r. w wysokości 288 zł. Zmiana wynika z ustalenia przez Lidera projektu Zarząd Województwa Podkarpackiego nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego. „Odlotowa Polska Wschodnia”. Zwiększa się nakłady na 2013 r. o kwotę wydatków niewykonanych w 2012 r. w wysokości 167.370 zł, których termin realizacji przesuwa się na bieżący rok, w tym opracowanie Strategii rozwoju Polski Wschodniej w oparciu o sektor lotniczy oraz foldery promocyjne.

 

2/ w załączniku Nr 1 tj. prognozie wieloletnich budżetów wraz z prognozą kwoty długu w związku z:

a) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok, w tym dokonanych zarządzaniami Prezydenta oraz proponowanych uchwałą Rady Miasta z dnia 31 stycznia br. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

b) zmianami w załączniku Nr 2 do WPF w ramach przedsięwzięć wieloletnich, w tym zmianą kwot na już istniejące przedsięwzięcia,

c) skorygowaniem kwot odsetek od kredytów i pożyczek o aktualne stawki WIBOR 3M i 1M,

d) zmniejszeniem planowanych rozchodów w 2013 r. oraz latach następnych wynikające z ustalenia nowych harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2012 r. dokonano wcześniejszej spłaty części kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r., zmniejszeniu uległa też kwota zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Faktyczny dług Miasta na koniec 2012 r. wyniósł 112.811.682 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 106.842.432 zł a z tytułu umów factoringowych – 5.969.250 zł. Uwzględniając dokonane zmiany w planowanych na 2013 r. przychodach i rozchodach planowany dług na koniec 2013 r. wyniesie 108.351.544 zł (w tym z tytułu factoringów – 4.200.678 zł) co stanowić będzie 39,69% planowanych dochodów,

e) zmniejszeniem planowanych przychodów oraz planowanej nadwyżki budżetu w 2013 roku.

 

Proponowane zmiany w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich nie skutkują zmianą zakresu uprawnień dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z ich realizacją gdyż dotyczą roku bieżącego.

 

Głosowanie:
za: 19
wstrzymało się: 2 (PIS)

 

 

Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna i podjęcie uchwały uznającej skargę za bezzasadną.

W wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:

 

W dniu 20 grudnia 2012 r. Pan Krzysztof Mruk skierował do Wojewody Podkarpackiego pismo, zawierające w swej treści zarzuty przeciwko działalności Prezydenta Miasta Krosna. Dodatkowo do tego pisma dołączył pismo kierowane w dniu 13 grudnia 2012 r. do Sądu Rejonowego w Krośnie II Wydział Karny. Skargę tę Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 28 grudnia 2012 r. znak: P-II.1411.25.2012 przekazał Przewodniczącemu Rady Miasta Krosna celem jej rozpatrzenia wg właściwości.

 

Członkowie Komisji w oparciu o cyt. powyżej opinię prawną uznali, iż przedstawione pismo Pana Krzysztofa Mruk ma charakter skargi o charakterze wielowątkowym i dotyczy zagadnień z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz ewidencji działalności gospodarczej.

 

Skarżący Pan Krzysztof Mruk zarzuca Prezydentowi, iż umożliwił on przejęcie osobom trzecim zakładu usługowego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 105 w okresie od 16 września 2007 r. do 5 października 2008 r. oraz bezpodstawnie naliczył podatek od gruntów i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Członkowie Komisji w wyniku czynności kontrolnych stwierdzili, iż Pan Krzysztof Mruk wraz z małżonką jest właścicielem gruntu o pow. 0,2978 ha i budynku mieszkalnego położonych w Krośnie przy ul.Bieszczadzkiej 105.

 

Stwierdzono, iż w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krosna figurował wpis Pani Małgorzaty Herman – F.H.U. MARTINI z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej od 1 października 2007 r., który został na wniosek przedsiębiorcy wykreślony na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Krosna z dnia 14 września 2009 r. z datą zaprzestania 10 września 2009 r.

 

W aktach sprawy znajduje się kserokopia umowy najmu z dnia 1 sierpnia 2007 r., zgodnie z którą małżonka skarżącego wynajęła przedmiotową nieruchomość na cele usługowe.

 

Z prowadzonej z podatnikami korespondencji wynika, że budynek był wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej najpierw przez właściciela nieruchomości, czyli Pana Krzysztofa Mruk, a następnie przez najemcę. Zatem budynek przy ul.Bieszczadzkiej 105 w części o pow. 48,06 m2 był od września 2008 r. zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej i w oparciu o przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych naliczając należny podatek zastosowano stawkę jak dla budynków z działalnością gospodarczą.

 

Decyzją z dnia 15 lipca 2010 r. zmieniono decyzję w sprawie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na 2008 r. i dokonano zmniejszenia wysokości podatku rolnego i podatku od nieruchomości za okres od października do grudnia 2008 r. Od tego okresu budynek przy ul.Bieszczadzkiej w całości opodatkowany jest stawką jak dla budynków mieszkalnych.

 

W związku z powyższym członkowie Komisji, po zbadaniu przedstawionego materiału dowodowego oraz zapoznaniu się z dodatkowymi wyjaśnieniami udzielonymi w powyższym temacie nie stwierdzając zasadności przedstawionej skargi w wyniku głosowania orzekli jak w sentencji.

 

Głosowanie:
za: 20
wstrzymało się: 1 (PIS)

 

 

Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna oraz podjęcie uchwały uznającej skargę za bezzasadną.
Głosowanie:
za: 12 (Klub samorządowy, PO)
przeciw: 9 (PO, PIS)
 
 
Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz podjęcie uchwały uznającej skargę za bezzasadną.

Głosowanie:
za: 11
przeciw: 8 (PIS, PO)
wstrzymało się: 2 (PIS)

 

Uzasadnienie do dwóch w/w uchwał:

W wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje :

 

W dniu 10 grudnia 2012 r. Państwo Elżbieta i Marek Mercik skierowali do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie pismo, które zostało uznane za skargę na działalność Prezydenta Miasta Krosna.

 

W dniu 20 grudnia 2012 r. SKO przekazało Radzie Miasta Krosna w/w pismo do załatwienia wg właściwości.

 

Jak wynika z treści tej skargi Państwo Elżbieta i Marek Mercik w/w pismem domagają się ustanowienia ich rodziną zastępczą zawodową, zarzucając organom, które dotychczas rozpatrywały ich sprawę nieprawidłową interpretację przepisów ustawy, a także pozostawienie ich wniosku bez rozpoznania.

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna, po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem oraz dodatkowymi wyjaśnieniami udzielonymi w powyższym temacie posiłkując się opiniami prawnymi uznali, że jest to skarga zarówno na działalność Prezydenta Miasta Krosna jak i na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie.

 

Komisja ustaliła, że z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ta wprowadziła możliwość ubiegania się o pełnienie funkcji zastępczej rodziny zawodowej przez rodziny, które mają co najmniej trzyletni okres doświadczenia w pełnieniu funkcji rodzicielstwa zastępczego.

 

Państwo Elżbieta i Marek Mercik jeszcze przed wejściem w życie w/w ustawy, tj. w dniu 15 grudnia 2011 r. zwrócili się do MOPR w Krośnie z wnioskiem o przekształcenie ich nie spokrewnionej rodziny zastępczej w rodzinę zawodową, celem uzyskania dodatkowych świadczeń związanych z pełnieniem pieczy zastępczej nad dziećmi, poza świadczeniami, które systematycznie otrzymywali jako świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w ich rodzinie zastępczej.

 

MOPR w Krośnie w odpowiedzi na wniosek udzielił im dwukrotnie odpowiedzi pismami z dnia 9 stycznia 2012 r. i 11 maja 2012 r. uzasadniając odmowę w przedmiocie możliwości przekształcenia rodziny zastępczej niespokrewnionej w rodzinę zawodową brakiem trzyletniego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej, w którym na bazie przeprowadzonej diagnozy środowiskowej przyjmuje się limit planowanych rodzin zawodowych w powiecie oraz potrzeby w zakresie utworzenia takiej rodziny.

 

Z przeprowadzonej diagnozy w mieście Krośnie wynika, że na terenie Gminy Krosno posiadamy zasoby rodzin niezawodowych/niespokrewnionych, które w pełni zabezpieczają potrzeby w zakresie umieszczania małoletnich dzieci w tej formie pieczy zastępczej.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie realizuje Zarządzeniem Nr 296/11 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2011 r. zadania organizatora pieczy zastępczej i posiada uprawnienia do podejmowania decyzji w tym zakresie.

 

Jak wynika z protokołu ze spotkania z rodziną zastępczą niezawodową odbytego w dniu 16 maja 2012 r. w sprawie przekwalifikowania rodziny zastępczej niezawodowej, Państwo Elżbieta i Marek Mercik zostali poinformowani o fakcie diagnozowania faktycznych potrzeb Krosna, jako powiatu grodzkiego, celem uchwalenia programu rozwoju pieczy zastępczej i limitu rodzin zawodowych przewidzianych na lata następne w tym programie. Poinformowano ich również, że w dalszym ciągu trwa analiza ich wniosku o przekształcenia ich rodziny zastępczej w zawodową rodzinę zastępczą i może mieć to miejsce w okresie późniejszym, ale nie wcześniej jak od nowego roku budżetowego.

 

Pomimo tej wiedzy Państwo Elżbieta i Marek Mercik w dniu 23 lipca 2012 r. skierowali ponownie wniosek do Prezydenta Miasta Krosna o zawarcie z nimi zgodnie z ustawą umowy na prowadzenie rodziny zawodowej. Niemniej jednak w związku z faktem, iż w powyższej sprawie nie zaistniały żadne nowe okoliczności, a strona skarżąca były kilkakrotnie (i to pisemnie) informowana o toczącym się postępowaniu nie udzielono pisemnej odpowiedzi na powyższy wniosek.

 

Komisja zwróciła uwagę na fakt, iż w mieście brak jest Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej, który określałby wiążące Gminę limity rodzin zastępczych i wskazał faktyczne potrzeby.

 

Niemniej jednak wg złożonych wyjaśnień powyższe opóźnienia spowodowane zostały koniecznością przeprowadzenia analiz i diagnoz potrzeb w tym przedmiocie.

 

Członkowie Komisji opierając się na opiniach prawnych stwierdzili, iż sprawa Państwa Mercików dotycząca przekształcenia ich rodziny zastępczej w zastępczą rodzinę zawodową ma charakter cywilno-prawny i dlatego też nie do końca mają tu zastosowanie przepisy KPA.

 

 

 Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Krosna do wyrażania zgody na używanie nazwy miasta Krosno w znakach towarowych

W związku z występowaniem podmiotów o wyrażenie zgody na używanie nazwy miasta w znaku towarowym niezbędne było stworzenie niniejszej uchwały regulującej kwestię pozwolenia na używanie nazwy miasta Krosna w znakach towarowych.

 

Zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, podmioty (np.: firmy, spółdzielnie, stowarzyszenia) składające wnioski o zarejestrowanie w Urzędzie Patentowym RP znaku towarowego zawierającego nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole, nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości, znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych itd., zobligowane są do wykazania się zezwoleniem właściwego organu Państwowego lub zgodą organizacji na używanie oznaczenia w obrocie (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

 

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

 

W związku z wpływającymi do Urzędu Miasta Krosna wnioskami o wydanie zezwolenia na używanie nazwy miasta Krosno w znakach towarowych zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały.

 

Uchwała ta upoważnia Prezydenta Miasta Krosna do wyrażania zgody na używanie nazwy miasta Krosno w/w znakach. Możliwość wprowadzenia w życie takiej uchwały przyczyniłaby się do sprawniejszego rozpatrywania wniosków tego typu.

 

Wyrażanie zgody na używanie nazwy miasta Krosno nie wiąże się z żadnymi skutkami finansowymi dla gminy.

Głosowanie:
jednogłośnie "za"

 

Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Miasta za rok 2012
 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Krosna o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym od 2 stycznia do 21 stycznia 2013 r.

 

Informacja o działalności Prezydenta w okresie od 16.12.2012 r. do 15.01.2013 r.

 pobierz plik

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • MIKROMUSIC - 7 koncertów kameralnych na 70-lecie

  Termin: 2018-05-23
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" film UCZCIWY CZŁOWIEK

  Termin: 2018-05-24
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • CZYTANIE NA EKRANIE w artKinie

  Termin: 2018-05-27
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • Z okazji Dnia Matki w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski

  Termin: 2018-05-27
  Miejsce: RCKP więcej
 •  
 • "Dwa lata autostopem przez Afrykę" - prelekcja Moniki Masaj

  Termin: 2018-05-28
  Miejsce: Piwnica PodCieniami, Rynek 5, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej