A A A
 • English
 • Deutsch
Poniedziałek, 21 maja 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Jana, Wiktora

Kontakt

Aktualności

PODSUMOWANIE 2016 ROKU

10-01-2017 | Dla Mieszkańców

Widok na krośnieński rynek

Początek roku sprzyja podsumowaniom. Przygotowaliśmy podsumowanie najważniejszych inwestycji i przedsięwzięć z różnych sfer życia miasta zrealizowanych w 2016 r.

 


Najważniejsze inwestycje 2016


1.    Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu  o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie II etap.

 • budowa drogi startowej DS.- długość 1100 m, szerokość 30 m, wraz z pasem  drogi startowej o szerokości 75 m,
 • budowa drogi kołowania DKE - długość 546,22 m, szerokość 10,50 m,   DKF, DKD i fragment drogi DKC,
 • budowa płyty tankowania samolotów PTS - o nieregularnym kształcie o wym. ok. 60x105 m oraz płyty postoju samolotów PPS,
 • oznakowanie dróg,
 • przebudowa wodociągu kolidującego z drogą startową,
 • budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażami dla potrzeb odwodnienia drogi startowej, kołowania i płyty tankowania samolotów,
 • budowa infrastruktury elektrycznej lotniska: urządzenia zewnętrzne infrastruktury lotniska (agregat prądotwórczy 150 kVA, radiolatarnia NDB – częstotliwość 328 kHz, automatyczny system pomiarowy parametrów meteorologicznych METEO),
 • wyposażenie budynku wieży kontroli lotów (rozdzielnice elektryczne, zasilacze stałoprądowe, panel sterowniczy),
 • oświetlenie płyty tankowania, oświetlenie nawigacyjne drogi startowej, dróg kołowania i płyty tankowania i płyty postojowej ,
 • budowa kanalizacji kablowej i okablowanie teletechniczne,
 • budowa wskaźników kierunku wiatru,
 • przebudowa urządzeń elektroenergetycznych,
 • wyposażenie nadbudowy budynku wieży kontroli lotów (meble, wyposażenie zaplecza socjalnego oraz sanitariatów, oznakowanie pomieszczeń, sprzęt biurowy (komputer, urządzenie wielofunkcyjne, projektor).

Wartości  II etapu rozliczona będzie kosztorysem powykonawczym ok. 27.145.828,91 zł.
 

 

 

Lotnisko w Krośnie z lotu ptaka
Krośnieńskie Lotnisko

 

 

2.    Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie. Zagospodarowanie placu wokół pomnika Jana Pawła II.
Wartość inwestycji to:   1.465.896,88 zł.
 


3.    Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ul. Bursaki w Krośnie.

W części parterowej budynku mieszczą się dwie szatnie z zapleczem sanitarnym dla piłkarzy, zespół sanitariatów dla kibiców, sanitariat dla biegaczy oraz pomieszczenia dla sędziów. Na poddaszu zlokalizowana jest salka treningowa dla szermierzy i sportów walki wraz z dwoma zespołami szatniowo - sanitarnymi dla ćwiczących w salce treningowej. 

Wartość inwestycji to:   1.950.032,54 zł.
 


4.    Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 w Krośnie.

Zakończenie budowy - maj 2017 r. Na realizację w/w zadania otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 823 100,00 zł.

Wartość inwestycji to:   3 198 838,39 zł


5.    Remont Hali Sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie.
Na realizację  remontu otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 786.900,00 zł.

Wartość zadania to: 2 160 806,65 zł.


6.    Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania trzech budynków byłej bursy szkolnej na budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Sportowej w Krośnie, w ramach TBS.

Po przebudowie powstanie tam 84 lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem. Teren zostanie zagospodarowany, powstaną miejsca parkingowe i plac zabaw dla dzieci. Rozpoczęła się również adaptacja budynku przy Tysiąclecia 11 na mieszkania socjalne. Prace potrwają do września przyszłego roku, a efektem końcowym będzie 30 nowych lokali socjalnych.


7.    Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap (realizowane dzięki 85% dofinansowania POIiŚ)

Koszt realizacji Projektu – 44.202.510,00 PLN (brutto)
Kwota wydatków kwalifikowanych – 26.928.000,00 PLN (netto)
Wysokość dofinansowania 85% wydatków kwalifikowanych
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich – 22.888.800,00 PLN (netto)
Zakres inwestycji: modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Krośnie, modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej, budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Krośnie oraz ZUW Szczepańcowa. Zakończenie inwestycji planowane jest  na III kwartał 2021 roku.


8.    Najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi drogowymi wykonanymi w 2016 roku były:

 • Budowa drogi łączącej ul. Żwirki i Wigury z ul. Lelewela oraz przebudowa ul. Lelewela w Krośnie – 3.180.229,02 zł,
 • Budowa sięgacza od ul. Długiej w Krośnie - 487 665,73 zł,
 • Rozbudowa ul. Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie - 4 908 531,54 zł,
 • Rozbudowa ulicy Długiej w Krośnie na odcinku od skrzyżowania z al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego - 4 107 300,69 zł,
 • Rozwój strefy aktywności społeczno – gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska – 16 055 584,32 zł.

 

 

 

Nowy most na ul. Słonecznej
Nowy most na ul. Słonecznej

 

 

W trakcie realizacji są zadania:

 • Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - II etap – 2 131 476,00 zł,
 • Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie – 6 832 283,44 zł.


9.    W ramach remontów wykonano nowe nawierzchnie na ulicach: Szklarskiej, Kryształowej,  Wyszyńskiego, Powstańców Warszawskich, Grodzkiej, Podwale, Lwowskiej, Sportowej, Parkowej, Kletówki, Wyzwolenia, Wierzbowej i Platynowej.  Wyremontowano chodniki na ulicach: Hutniczej, Prochownia, Wiejskiej, Tysiąclecia i Naftowej.  Powstało 40 nowych miejsc postojowych. W 2016 roku remonty dróg kosztowały łącznie 2 500 000 zł a zadania inwestycyjne 16 700 000 zł. 

Środki zewnętrzne i rozwój miasta.

1.    Otrzymanie dofinansowania na realizację projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wartość przedsięwzięcia wynosi 149 665,00 zł, z czego 90% kwoty będzie dofinansowana. Realizacja projektu umożliwi stworzenie profesjonalnego dokumentu strategicznego, opracowanego z pełnym udziałem mieszkańców Krosna i umożliwiającego aplikowanie o środki w ramach programów operacyjnych. Czas realizacji projektu – od 11.2016 r. do 03.2017 r.


2.    Podpisanie umowy na dotację w ramach „Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego” na realizację zadania pn. "Budowa parkingu przy ul. Decowskiego w Krośnie w obrębie przystanku kolejowego Krosno - Polanka". Otrzymano 40 000,00 zł dotacji na realizację zadania. Projekt został już zrealizowany.


3.    Uzyskanie dofinansowania na realizację zadań w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczy termomodernizacji pięciu budynków oświatowych na terenie miasta Krosna: SP 5, ZSP 3, MZS 2, MZSzOI, ZSO. Wartość całego projektu wynosi 5 604 797,91 zł, z czego 82% wartości zostanie dofinansowane. Czas realizacji projektu - od 06.04.2016 r. do 31.12.2017 r.


4.    Uzyskanie dofinansowania na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Celem projektu była aktywizacja osób powyżej  60 r. ż., poznanie ich potrzeb oraz informowanie o sprawach ważnych z punktu widzenia seniora. Projekt realizowany był we współpracy z warsztatem opiekuńczym Centrum Integracji Społecznej w Krośnie. W ramach projektu powstało Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR – punkt informacyjny Urzędu Miasta Krosna przy ul. Grodzkiej 10, w którym osoby starsze mogą uzyskać kompleksowe informacje na interesujące je tematy w zakresie ochrony i promocji zdrowia, różnych rodzajów aktywności na terenie miasta Krosna (edukacyjnej, fizycznej, kulturalnej i społecznej) oraz sposobów załatwiania spraw w urzędach i instytucjach.

 

 

Materiały informacyjne powstałe w ramach projektu
Materiały informacyjne powstałe w ramach projektu

 


5.    Projekt pn. „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap” Wartość projektu - 1 555 359,60 zł, w tym 783 042,60 zł po stronie Gminy Miasto Krosno. Kwota wnioskowanego dofinansowania - 1 306 420,67 zł, w tym 653 140,27 zł po stronie Gminy Miasto Krosno.
Projekt w trakcie oceny merytorycznej uzyskał 72,50 pkt, dzięki czemu znajduje się na 3 miejscu „Listy wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny merytorycznej. Będzie on realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w okresie od 30-03-2017 r. do 15-12-2017 r. przez Gminę Miasto Krosno w partnerstwie z Gminą Frysztak oraz Gminą Rymanów.


6.    Zrealizowano zadanie pn. „Budowa drogi łączącej ul. Żwirki i Wigury z ul. Lelewela oraz przebudowa ul. Lelewela w Krośnie” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.”


7.    Zakończenie realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni” i otrzymanie w dniu 5 maja 2016 r. końcowej refundacji w wysokości 6 817 234,48 PLN.


8.    Wpisanie projektu pn. „Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej” do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego. Przedmiotowy projekt został rekomendowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Ministerstwu Rozwoju, do umieszczenia na liście projektów ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego i będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie w konkursach w ramach VIII osi priorytetowej, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014-2020, na preferencyjnych zasadach. Po uzyskaniu informacji  o rekomendacji Ministerstwu Rozwoju przedmiotowego projektu,
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zwrócił się z prośbą o przygotowywanie projektu i złożenie go w najbliższym naborze POIiŚ, który planowany jest w II kwartale 2017 r.


9.    Pozyskano 4 nowych inwestorów w Strefie Inwestycyjnej „Krosno – Lotnisko”( Powierzchnia terenów sprzedanych w 2016 r. – 6 ha):

a.    Global – Kros Sp. z o.o. Sp. k. – produkcja mebli,
b.    VACUMA Wacław Skibiński – produkcja podzespołów lotniczych,
c.    Darlas Sp. z o.o. – usługi w zakresie budowy saun i basenów,
d.    FHU ICAR Wiesław Cieplik – usługi motoryzacyjne.

 

 

Tereny inwestycyjne
Tereny inwestycyjne

 

 

Teren w Strefie Inwestycyjnej „Krosno – Lotnisko” o powierzchni 2,15 ha otrzymał tytuł „Grunt na Medal 2016” (najlepszy teren inwestycyjny na Podkarpaciu wśród terenów poza specjalną strefą ekonomiczną).  Konkurs zorganizowała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. we współpracy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego.

 

 


Edukacja i polityka społeczna

1.    Miasto pozyskało 3,1 mln  złotych na realizację  projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP. Całkowita wartość projektu to kwota ponad 3,5 mln złotych. Celem głównym projektu, realizowanego w okresie od listopada  2016 do października 2019, jest zwiększenie szans absolwentów krośnieńskich szkół zawodowych na zatrudnienie. Projekt obejmuje 10 szkół zawodowych - 7 techników i 3 zasadnicze szkoły zawodowe prowadzonych przez Krosno.


2.    Duża aktywność krośnieńskich szkół w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:

 • MZS 4 „XX-XXI Century jobs. Bridge the gap” ERASMUS+, 2014-2016, wartość 32.910 €,
 • MZSzOI „Graj ze mną i ucz mnie- tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu” ERASMUS+, 2015-2018, wartość 47.635 €,
 • MZS 5 „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów” ERASMUS+, 2015-2016, wartość 40.870 €,
 • MZS 5 - „Mobilności  europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój +, wartość 35.592 €,
 • ZSP 1 „ Po doświadczenie na europejski rynek pracy” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2016-2018, wartość 176.228 €,
 • ZSP 2 „Międzynarodowy dialog zawodowy” ERASMUS+, 2015-2017, wartość 30.915 €,
 • ZSP 2 „Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe- staże zagraniczne” ERASMUS+, 2016-2018, wartość 110.354 €,
 • ZSP 2 „Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli, kluczem do profesjonalizmu zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój +, 2016-2018, wartość 13.184 €,
 • ZSP 3- „Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej” ERASMUS+, 2015-2016, wartość 35.180 €,
 • ZSP 3- „Budowa i poszerzenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP3 poprzez program praktyk zagranicznych” ERASMUS+, 2015-2017, wartość 200.079 €,
 • ZSP 5- „TWIN- The Wall Information about Europe” ERASMUS+, 2015-2017, wartość  21.570 €.

 

3.    Tytuły dla miasta  podczas VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji – 2016” 
- certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji  2016”,
- Certyfikat Złoty, co potwierdza, iż realizowana przez Gminę nowoczesna i innowacyjna polityka oświatowa  ma charakter wieloletni, prowadzona jest w sposób strategiczny, konsekwentny i zgodny z najwyższymi standardami zarządzania publicznego,
-  wyróżnienie nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia” za szczególną troskę o podnoszenie jakości nauczania w szkołach i placówkach.

 


Statuetka Certyfikat Złoty "Samorządowy Lider Edukacji" dla miasta Krosna

 

 


4.    Dotacje
Krosno udzielała dotacji z budżetu miasta na szereg zadań, realizowanych na rzecz mieszkańców miasta Krosna przez organizację pozarządowe.  Ich zakres obejmował m.in.: organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej, wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie kuchni  i schroniska dla bezdomnych, organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki szkolnej, prowadzenie placówki wsparcia dziennego, a także propagowanie aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym. Z dotacji w minionym roku skorzystało łącznie około 6.000 osób. Na realizację zadań prospołecznych w tych obszarach wydatkowano w sumie 528.325 zł.

 


5.    Działania prozdrowotne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom

W ramach Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na 2016 r. dla osób zameldowanych w Krośnie zrealizowano badania profilaktyczne/ szczepienia  w zakresie:

 • profilaktyki chorób układu krążenia - dla 700 osób powyżej 30 roku życia,
 • profilaktyki stomatologicznej dla 5 – latków zamieszkałych w Krośnie, uczęszczających   do krośnieńskich przedszkoli  – dla  440 przedszkolaków,
 • profilaktycznych szczepień przeciwko grypie - dla 1 200 osób powyżej 60 roku życia.

Ponadto w ramach utrzymania rezultatów zrealizowanego projektu „Wywołanie efektu synergii działań w  wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i  promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej” zrealizowano w 2016 r. „Badanie wad postawy u  dzieci z  II klas krośnieńskich szkół podstawowych” dla  600 dzieci.


6.    Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Z usług CWOP w chwili obecnej korzysta 28 organizacji, które mają tam swoją siedzibę i ponad 60, które regularnie korzystają z sali konferencyjnej oraz biorą udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez pracowników CWOP.  W październiku 2016 r. odbył się I Krośnieński Sejmik Senioralny w którym wzięło udział ponad 70 osób - reprezentantów różnych środowisk senioralnych. Podczas Sejmiku został zaprezentowany projekt statutu Krośnieńskiej Rady Seniorów, która zostanie powołana początkiem 2017 r.


7.    Krośnieńskie Centrum Wolontariatu

W chwili obecnej w rejestrze KCW zapisanych jest 60 wolontariuszy oraz 18 Szkolnych Klubów Wolontariusza, zrzeszających ponad 300 osób tj. młodzieży i dzieci z krośnieńskich szkół. Co roku KCW wraz z wolontariuszami organizuje szereg akcji pomocowych: Rozkręcamy zakrętki, akcja 1% dla organizacji pozarządowych z terenu miasta Krosna, pomoc w czasie Dni Krosna, oraz trwające cały czas działania takie jak: Bajkowa Europa, korepetycje, pomoc osobom starszych – chorym.Kultura i sport


Warto wspomnieć, iż mijający rok był obfity również w ważne wydarzenia sportowe i kulturalne organizowane przez RCKP, Muzeum Rzemiosła,  BWA, Krośnieńską Bibliotekę Publiczną i MOSIR  - gromadzące rekordową ilość uczestników, widzów i kibiców. Szczególne słowa należą się organizacjom pozarządowym, które aktywnie włączają się w organizację tych imprez: Fundacji Otwartych Sec, Stowarzyszeniu Portius czy Unii Przedsiębiorczych. Na kulturalnej mapie Krosna pojawiły się nowe przedsięwzięcia takie jak Szklane Krosno, Rekonstrukcja Historyczna, Young Art. Festival czy Festiwal 7 Kultur, które już podczas pierwszych edycji wzbudziły spore zainteresowanie. Spora frekwencję zgromadziły również nowe przedsięwzięcia w ramach akcji Rynek Krosna – Serce Miasta.

 

 

Young Arts Festival - koncert finałowy
Young Arts Festival - koncert finałowy

 


Przedsięwzięcia o już ugruntowanej renomie  także powiększają grono swoich odbiorców np. organizowane przez Muzeum Rzemiosła  IX Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej - „Z krosna do Krosna”, Biegi organizowane przez MOSiR-  Konstytucji 3 maja, Niepodległości, Bieg o Skarb Portiusa czy międzypaństwowe mecze piłki siatkowej i koszykowej. Krośnieńskie Spotkania Teatralne - edycja wiosenna i jesienna - obejrzało ponad 7000 widzów. KBP realizowała przedsięwzięcia promujące czytelnictwo i bibliotekę w środowisku lokalnym, znacznie przekraczające standardowe działania bibliotek. W ponad  1100 wydarzeniach uczestniczyło ok. 20 tys. osób. W krośnieńskim BWA mogliśmy podziwiać wyjątkowe prace m.in. Ryszarda Horowitza.
Zespół Krytych pływalni był organizatorem  II  Krośnieńskiego Nocnego Charytatywnego Maratonu Pływackiego, podczas, którego zebrano ponad 11 tyś. zł na leczenie 11 – jedenastoletniego Oskara Szczepanika. Został pobity rekord Krosna w przepłynięcie dystansu 296 km  w ciągu jednej  nocy.  Tymczasem w zawodach  z okazji Narodowego Święta Niepodległości w pływaniu udział wzięła rekordowa liczba uczestników - 266 osób startujących w zawodach z klubów Podkarpacia, Małopolski oraz Słowacji.

 

 

Wycieczka w Centrum Dziedzictwa Szkła
Wycieczka w Centrum Dziedzictwa Szkła

 

 

Rok 2016 był także rekordowym dla CDS, gdyż liczba zwiedzających w mijającym roku przekroczyła 42 tys.
 

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • MIKROMUSIC - 7 koncertów kameralnych na 70-lecie

  Termin: 2018-05-23
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" film UCZCIWY CZŁOWIEK

  Termin: 2018-05-24
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • CZYTANIE NA EKRANIE w artKinie

  Termin: 2018-05-27
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • Z okazji Dnia Matki w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski

  Termin: 2018-05-27
  Miejsce: RCKP więcej
 •  
 • "Dwa lata autostopem przez Afrykę" - prelekcja Moniki Masaj

  Termin: 2018-05-28
  Miejsce: Piwnica PodCieniami, Rynek 5, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej