• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Czwartek, 24 stycznia 2019, dzisiaj świętujemy imieniny: Felicji, Franciszka

Kontakt

Aktualności

Motywacyjny Program Stypendialny Miasta Krosna - zasady przyznawania stypendiów na rok szkolny 2017/2018

25-08-2017 | Dla Mieszkańców

Książki i świnka skarbonka

Pierwszy dzwonek w  nowym roku szkolnym 2017/2018 już niebawem. Dlatego informujemy, że warunki i kryteria ubiegania się o stypendia motywacyjne, nie zmieniają się w stosunku do ubiegłego roku. Uczniowie mogą się starać o przyznanie stypendiów: „Semper in altum”,  „Krośnieński Omnibus” , „Stypendium Młodego Zawodowca”.
 
 


Ze względu na wchodzącą w życie od 1 września br. reformę oświaty, prawo do ubiegania się o stypendia motywacyjne, poza uczniami liceów i techników, będą mieli także uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz uczniowie klas II i III dotychczasowych gimnazjów i dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych. W związku z tym, występujące w dokumentach dotyczących realizacji Programu określenie „gimnazjum” odnosi się do ucznia dotychczasowego gimnazjum, a w przypadku „zasadniczej szkoły zawodowej”, do ucznia dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej lub ucznia szkoły branżowej I stopnia.Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w sekretariacie szkoły, do której  uczęszcza kandydat,  w terminie od 1 do 10 września br.

Poniżej zamieszczone zostały kryteria ubiegania się o stypendium, pełny tekst uchwały oraz wzory formularzy wniosków.
 


Kryteria dla poszczególnych rodzajów stypendium:

 

Stypendium „Semper in altum”  200 -  300 zł miesięcznie
 Kryteria  obligatoryjne wspólne dla wszystkich kategorii: kandydat posiada znaczące osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne, uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium,  w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej w ostatnim roku szkolnym  uzyskał łącznie: co najmniej dobrą ocenę zachowania, średnią ocen nie niższą niż 4,0 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, oceny wyższe od dopuszczającej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, w roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium nie miał godzin nieusprawiedliwionych oraz wykazał się aktywnością społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, w szczególności w formie wolontariatu, odnotowaną na ostatnim świadectwie szkolnym.
 

Uwaga!
Uczniowi, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał ocenę niższą niż 4,0, ale nie niższą niż 3,5 oraz spełnił pozostałe warunki określone dla stypendium „Semper in altum”, może być przyznane stypendium w wysokości 60% kwoty określonej odpowiednio dla danego typu szkoły.

Kryteria dla poszczególnych kategorii -  Kandydat ubiegający się o stypendium „Semper in altum” winien wykazać się spełnianiem co najmniej jednego z osiągnięć właściwych dla poszczególnych kategorii stypendium.
 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

 • uzyskał tytuł laureata lub wielokrotnego finalisty konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, ponadwojewódzkim lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu ogólnopolskim, organizowanych zgodnie z przepisami art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,
 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów trzeciego stopnia olimpiady, konkursu lub turnieju obejmującego problematykę związaną tematycznie z kierunkiem kształcenia lub zawodem, organizowanych na podstawie przepisów art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,
 • uzyskał wyróżnienie (miejsca I-III) w znaczących konkursach o charakterze interdyscyplinarnym lub zawodowym na szczeblu ponadlokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych przez wyższe uczelnie i inne instytucje do tego uprawnione,
 • posiada własny uznany dorobek naukowy lub twórczy (np. publikacje, wystawy, patenty).OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

 

 • uzyskał medal lub tytuł mistrzowski w ogólnopolskich lub międzynarodowych zawodach, turniejach i konkursach sportowych organizowanych przez instytucje i związki sportowe, o ile reprezentował szkołę, klub krośnieński lub stowarzyszenie sportowe działające w Krośnie,
 • w finałach mistrzostw województwa organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy, w ramach współzawodnictwa sportowego, zdobył indywidualnie lub z drużyną jedno z trzech pierwszych miejsc lub wygrał w półfinałach do tych mistrzostw,
 • posiada uznany indywidualny dorobek w zakresie jednej lub kilku dyscyplin sportowych uzyskany podczas reprezentowania szkoły lub miasta Krosna w zawodach, turniejach i konkursach na szczeblu ponadlokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
 

 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu, turnieju, olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych zgodnie z przepisami art. 32 ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,
 • uzyskał medal lub wyróżnienie w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim lub jedno z trzech pierwszych miejsc w znaczących konkursach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ponadwojewódzkich organizowanych przez instytucje kultury i inne podmioty do tego  uprawnione,
 • posiada znaczący indywidualny dorobek artystyczny (np. publikacje, wystawy, prezentacje podczas wydarzeń artystycznych).

    Stypendium „Krośnieński Omnibus”  - 200 zł miesięcznie
 
Kryteria niezbędne do ubiegania się o  stypendium „Krośnieński Omnibus”:
1) w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej w ostatnim roku szkolnym kandydat uzyskał łącznie:
    a) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie niższą niż:

 • 5,4 – dotyczy gimnazjum,
 • 5,2 – dotyczy liceum ogólnokształcącego,
 • 4,75 – dotyczy technikum;

    b) średnią ocen z pięciu przedmiotów objętych egzaminami zewnętrznymi, nie niższą niż:

 • 5,2 – dotyczy gimnazjum (obliczona na podstawie ocen z dwóch przedmiotów wybranych spośród języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, dwóch przedmiotów wybranych spośród matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii oraz oceny z wybranego języka obcego),
 • 5,0 – dotyczy liceum ogólnokształcącego (obliczona na podstawie ocen z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz ocen z dwóch przedmiotów wybranych spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, drugiego języka obcego),
 • 4,5 – dotyczy technikum (obliczona na podstawie ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz ocen z dwóch przedmiotów zawodowych),

    c) co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;

 • w roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium nie miał godzin nieusprawiedliwionych,
 • wykazał się aktywnością społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, w szczególności w formie wolontariatu, odnotowaną na ostatnim świadectwie szkolnym,
 • godnie reprezentował szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach lub znaczących wydarzeniach naukowych, artystycznych, sportowych.

 


Stypendium Młodego Zawodowca  100 - 200 zł miesięcznie

Kryteria niezbędne do ubiegania się o  „Stypendium Młodego Zawodowca
 
W roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium, kandydat spełnił łącznie poniższe kryteria oraz odpowiednio dla poszczególnych klas:

 • uzyskał świadectwo z wyróżnieniem,
 • nie miał godzin nieusprawiedliwionych,
 • wykazał się aktywnością społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, w szczególności w formie wolontariatu, odnotowaną na świadectwie szkolnym.


dla uczniów klas pierwszych:

 • w klasyfikacji końcowej bezpośrednio poprzedzającej rok szkolny, w którym składany jest wniosek o stypendium uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,5 z wybranych trzech przedmiotów spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, języka obcego,
 • z egzaminu gimnazjalnego z matematyki oraz z przedmiotów przyrodniczych uzyskał wyniki nie niższe niż średnia krajowa i wojewódzka.

 

dla uczniów klas drugich, trzecich i czwartych:
a) w klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej rok szkolny, w którym składany jest wniosek o stypendium uzyskał:
średnią ocen nie niższą niż 5,0 z dwóch wybranych przedmiotów zawodowych,

 • średnią ocen nie niższą niż 5,0 z zajęć praktycznych oraz obowiązkowej praktyki zawodowej - o ile dotyczy
 • średnią ocen nie niższą niż 4,5 z trzech wybranych przedmiotów ogólnokształcących, w tym z matematyki,

b) zaliczył przewidziane programem danej klasy egzaminy z kwalifikacji w zawodzie na poziomie nie niższym niż średnia krajowa.
 
 


Jednocześnie  przypominamy, że prawo do zgłoszenia kandydata do stypendium posiada:

 1. rodzic/prawny opiekun ucznia,
 2. pełnoletni uczeń
 3. wychowawca klasy,
 4. przewodniczący samorządu uczniowskiego,
 5. dyrektor szkoły, krośnieńskiej jednostki kultury, sportu, klubu lub stowarzyszenia działającego w Krośnie, które uczeń reprezentuje,
 6. pracodawca, u którego uczeń realizuje zajęcia praktyczne.


Stypendia na rok szkolny 2017/2018  przyznawane będą na podstawie wyników i osiągnięć z roku szkolnego 2016/2017.Do pobrania poniżej:

 • uchwała Nr XXV/488/2016 Rady Miasta Krosna z dnia 31 marca 2016 r.
 • formularze wniosków w pliku PDF
 • formularze wniosków do elektronicznego wypełniania

 

Pliki do pobrania

uchwala_nr_xxv-488-16.pdf

Uchwała Rady Miasta

program.pdf

Program Stypendialny

wniosek_-semper_in_altum.pdf

Wniosek semper in altum

zal._nr_1-semper_in_altum.doc

Wniosek semper in altum

wniosek_-krosnienski_omnibus.pdf

Wniosek krośnieński omnibus

zal._nr_2-krosnienski_omnibus.doc

Wniosek krośnieński omnibus

wniosek-stypendium_mlodego_zawodowca.pdf

Wniosek stypendium młodego zawodowca

zal._nr_3-stypendium_mlodego_zawodowca.doc

Wniosek stypendium młodego zawodowca

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • DKF "16mm" - RAMEN. SMAK WSPOMNIEŃ

  Termin: 2019-01-24
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • WYSTAWA FOTOKLUBU REGIONALNEGO CENTRUM KULTUR POGRANICZA

  Termin: 2019-01-24
  Miejsce: Krosno, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • W ZIMOWEJ SZACIE - KONCERT NOWOROCZNY STUDIA PIOSENKI SWING

  Termin: 2019-01-27
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16mm" - ZŁE WYCHOWANIE CAMERON POST

  Termin: 2019-01-31
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • SZTUKA. OBECNY! spektakl BALET O KAWIE w RCKP

  Termin: 2019-02-08
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej