A A A
 • English
 • Deutsch
Środa, 22 listopada 2017, dzisiaj świętujemy imieniny: Cecylii, Marka

Dla Mieszkańców

Kontakt

Reforma oświaty

Rządowa reforma edukacji w krośnieńskich szkołach

02-03-2017

1 września 2017 r. rozpocznie się wygaszanie gimnazjów, a 6 -letnie szkoły podstawowe staną się 8-letnimi szkołami podstawowymi – tak stanowią ustawy reformujące system edukacji, które w poniedziałek 9 stycznia podpisał prezydent Andrzej Duda. W systemie edukacji pojawią się także szkoły branżowe.

Zmiany w systemie polskiej edukacji wprowadzające dwie ustawy „Prawo Oświatowe” i „Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe” dotkną wszystkie typy szkół. Reforma przewiduje w roku szkolnym 2019/2020 równolegle rekrutację do 3 letnich liceów (dla ostatnich absolwentów wygaszanych gimnazjów) i do 4-letnich liceów dla pierwszych absolwentów 8 - klasowej szkoły podstawowej oraz odpowiednio do 4 i 5-letnich techników.

Nowe przepisy obligują organy prowadzące szkoły samorządowe do opracowania i przyjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz przez radę powiatu w sprawie projektu dostosowania szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Podjęte uchwały podlegają opiniowaniu przez kuratora oświaty i związki zawodowe, którzy na wydanie opinii mają 21 dni. Rada Miasta po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty lub po uwzględnieniu wszystkich uwag kuratora podejmuje nie później niż 31 marca 2017 r. uchwały o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.


W Urzędzie Miasta Krosna  prace nad dostosowaniem sieci szkół do projektowanego ustroju szkolnego trwały od kilku miesięcy. W tym czasie zarówno Zastępca Prezydenta Bronisław Baran jak i Naczelnik Wydziału Edukacji wraz z zespołem inspektorów nadzorujących szkoły odbyli wiele indywidualnych spotkań z dyrektorami szkół zarówno informacyjnych, jak i konsultacyjnych dotyczących możliwości dostosowania sieci szkół do nowego, projektowanego przez rząd ustroju szkolnego. Uczestniczono we wszystkich spotkaniach dotyczących planowanej reformy organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, zgłaszając własne postulaty i kierując liczne zapytania w sprawie czekających nas zmian. W czasie spotkań z dyrektorami szkół, niejednokrotnie pełnych emocji, obaw i wątpliwości o przyszłość własnych szkół, analizowano możliwości lokalowe szkół, sytuację demograficzną, z uwzględnieniem poszczególnych dzielnic i obwodów szkolnych w kontekście pojawiających się projektów proponowanej przez ministerstwo reformy. Dyrektorzy szkół opracowali  prognozy funkcjonowania swoich szkół na najbliższe lata z uwzględnieniem założeń reformy. W trakcie spotkań z dyrektorami poruszana była kwestia dotycząca ochrony miejsc pracy nauczycieli. Podejmowane będą działania mające na celu optymalne wykorzystanie funkcjonującej obecnie na rynku oświatowym kadry pedagogicznej, m.in.:

 • zatrudnianie nauczycieli z wygaszanych gimnazjów w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych,
 • analiza dotycząca zapotrzebowania na dodatkowe kierunki doskonalenia zawodowego nauczycieli (w szczególności nauczycieli gimnazjów). Szczegółowe dane dotyczące możliwości zatrudnienia nauczycieli w perspektywie zmian sieci szkół, zostaną opracowane po opublikowaniu przez ministra edukacji narodowej siatek godzin (obecnie są opublikowane tzw. preplany projektu rozporządzenia (były już zmieniane)).Główne kierunki zmian w organizacji oświaty w mieście  w okresie wdrażania reformy
 

Szkoły podstawowe
W Krośnie funkcjonuje 11 szkół podstawowych ogólnodostępnych, jedna szkoła specjalna. Wprowadzając reformę w szkołach podstawowych w mieście planuje się:
1. Umożliwienie uczniom ukończenia nauki w miejscu, w którym ją rozpoczynali. Nie planuje się przenoszenia całych oddziałów do innych szkół podstawowych.
2. Umożliwienie uczniom kształcenia w klasach sportowych i dwujęzycznych.

a) uczniowie będą mogli podjąć naukę w klasie sportowej w Szkole Podstawowej nr 14 – klasy, dyscypliny i zasady rekrutacji zostaną określone po ogłoszeniu rozporządzenia przez MEN,
b) uczniowie obecnych klas VI będą mogli podjąć naukę w klasie VII dwujęzycznej z językiem angielskim w Szkole Podstawowej nr 15 – rekrutacja na ustalonych w ustawie zasadach (test predyspozycji językowych) .

3. Umożliwienie uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dalszej edukacji zgodnie z zaleceniami w szkołach posiadających wykwalifikowaną kadrę.
4. Umożliwienie uczniom klasy VI zmiany dotychczasowej szkoły 1 września 2017 r. na szkołę podstawową, w której będą funkcjonowały oddziały dotychczasowych gimnazjów – terminy zostaną określone przez organ prowadzący.
 


 Co się będzie działo ze szkołami podstawowymi?

Od 1 września 2017 r. wszystkie szkoły podstawowe  będą ośmioklasowe.
 


Prognozowana liczba oddziałów szkół podstawowych w poszczególnych latach i w klasach
 

 Tabela nr 1

 

Nowy projekt sieci szkół podstawowych zakłada, że od 1 września 2017 r. w Krośnie będzie funkcjonowało 10 szkół podstawowych ogólnodostępnych, 1 szkoła specjalna i 1 dla dorosłych:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 jako samodzielna szkoła podstawowa,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 jako samodzielna szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi,
 • Szkoła Podstawowa nr 14 jako samodzielna szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi, sportowymi i przedszkolnymi – do wygaszenia oddziały gimnazjalne
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Miejskim Zespole Szkół nr 7,
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Miejskim Zespole Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7 w Miejskim Zespole Szkół nr 3, Szkoła Podstawowa nr 8 w Miejskim Zespole Szkół nr 8 - jako zespoły szkolno-przedszkolne
 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Miejskim Zespole Szkół nr 1 jako zespół szkolno-przedszkolny z oddziałami przedszkolnymi, do wygaszenia oddziały gimnazjalne,
 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Miejskim Zespole Szkół nr 2 jako zespół szkolno-przedszkolny, do wygaszenia oddziały gimnazjalne,
 • Szkoła Podstawowa nr 15 w Miejskim Zespole Szkół nr 4 jako zespół z liceum, z oddziałami dwujęzycznymi w szkole podstawowej, do wygaszenia oddziały gimnazjalne,
 • Szkoła Podstawowa nr 11 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym - szkoła podstawowa specjalna dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
 • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego - szkoła podstawowa dla dorosłych.


Szkoła Podstawowa Nr 1 zakończy działalność 31 sierpnia 2017r. W roku 2015 podjęta została decyzja o jej likwidacji w tym terminie .
 


Gimnazja

W Krośnie funkcjonuje 8 gimnazjów w tym 5 ogólnodostępnych, 1 dwujęzyczne, 1 specjalne i 1 gimnazjum dla dorosłych. Nie ma samodzielnych gimnazjów,  wszystkie zostały włączone w zespoły szkół w latach 2005 - 2009, co zatrudnionym w nich nauczycielom daje większe szanse na utrzymanie miejsc pracy. Żadne gimnazjum nie zostanie zlikwidowane. Wszystkie zakończą działalność 31 sierpnia 2017r.
Co się stanie z gimnazjami?
Oddziały klas II-III dotychczasowych gimnazjów będą funkcjonowały przy szkołach do których zostały włączone do wygaszenia 31 sierpnia 2019 r.


Prognozowana liczba oddziałów i klas gimnazjów do ich ustawowej likwidacji
 

Tabela 2

Nowy projekt sieci szkół w Krośnie zakłada, że z 8 gimnazjów 1 zostanie przekształcone w szkołę podstawową, 5 włączonych do istniejących szkół podstawowych, 1 włączone do liceum i 1 włączone w technikum:

 • Gimnazjum nr 1 zostanie włączone w Technikum nr 6 funkcjonującego w Miejskim Zespole Szkół nr 5 – technikum będzie prowadziło oddziały byłego gimnazjum do 31 sierpnia 2019,
 • Gimnazjum nr 3 zostanie włączone w Szkołę Podstawową nr 14 z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, przestanie funkcjonować Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Intergracyjnymi, szkoła podstawowa będzie prowadziła oddziały byłego gimnazjum do 31 sierpnia 2019 r.,
 • Gimnazjum nr 2 zostanie włączone w Szkołę Podstawową nr 10 w Miejskim Zespole Szkół nr 1, Gimnazjum nr 4 zostanie włączone w Szkołę Podstawową nr 15 w Miejskim Zespole Szkół nr 4, Gimnazjum nr 5 zostanie włączone w Szkołę Podstawową nr 12 w Miejskim Zespole Szkół nr 2 - szkoły podstawowe będą prowadziły oddziały byłych gimnazjów do 31 sierpnia 2019 r.,
 • Gimnazjum Dwujęzyczne zostanie włączone w I Liceum Ogólnokształcące - liceum będzie prowadziło oddziały byłego gimnazjum do 31 sierpnia 2019, przestanie funkcjonować Zespół Szkół Ogólnokształcących
 • Gimnazjum nr 6 zostanie włączone w Szkołę Podstawową nr 11 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym - szkoła podstawowa będzie prowadziła oddziały byłego gimnazjum do ich wygaszenia,
 • Gimnazjum dla Dorosłych zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową dla Dorosłych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, szkoła podstawowa nie będzie prowadziła oddziałów przekształcanego gimnazjum - nie ma na dziś żadnego oddziału.

 


Zasadnicze szkoły zawodowe

W Krośnie jest 7 zasadniczych szkół zawodowych, z czego w 6 ogólnodostępnych i 1 specjalna.
 
Co się stanie ze szkołami zawodowymi?
Nowy projekt sieci szkół zakłada, że zasadnicze szkoły zawodowe zostaną przekształcone w szkoły branżowe I stopnia. Uczniowie uczęszczający obecnie do klas I i II zasadniczych szkół zawodowych kontynuują naukę w szkole branżowej, która prowadzi dotychczasowe oddziały zasadniczych szkół zawodowych.

 
Co czeka szkoły – skrócone kalendarium reformy

 

– do 31 marca podjęcie uchwał o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz o dostosowaniu sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych,

– do 15 maja 2017 r. – dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej musi pisemnie poinformować nauczycieli o zmianach organizacyjnych wynikających z wygaszania lub przekształcania szkoły, w tym na temat dalszego ich zatrudnienia, przeniesienia w stan nieczynny lub rozwiązania z nim stosunku pracy,

– od 1 września 2017 r. – rozpoczyna się kształcenie w 8 letnich szkołach podstawowych i 3 letnich szkołach branżowych I stopnia. Nie ma I klas w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, jest nowa podstawa programowa w klasach I, IV i VII szkół podstawowych oraz I klasach szkół branżowych,

– wiosna 2019 r. ostatni egzamin gimnazjalny dla uczniów III klas gimnazjów jak również pierwszy egzamin ósmoklasisty (składać się na niego będą trzy obowiązkowe egzaminy z języka polskiego, języka obcego i matematyki),

– wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty będą miały wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej szkoły ponadpodstawowej. W 2019 r. o przyjęcie do tych szkół równolegle ubiegać się będą dwa pełne roczniki uczniów: ostatni rocznik uczący się w gimnazjach i pierwszy kończący 8-letnią szkołę podstawową,

– od 1 września 2019 r. – ruszają 4-letnie licea ogólnokształcące i 5-letnie technika (uczyć się w nich będą uczniowie po 8-letniej podstawówce, w tym samym czasie w równoległych klasach będą uczniowie po gimnazjach – ich liceum nadal będzie 3-letnie, a technikum 4 letnie),

- 1 września 2020 r.  w systemie edukacji powstanie szkoła branżowa II stopnia,

– wiosna 2022 r. – ostatni raz w liceach przeprowadzana jest matura na „starych zasadach”,

– wiosna 2022 r. – pierwsze egzaminy ósmoklasisty w nowej formule (do trzech egzaminów z języka polskiego, języka obcego i matematyki dojdzie jeszcze jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii),

– wiosna 2023 r. – maturę zdawać będzie pierwszy rocznik abiturientów, którzy uczyli się w 4 letnim liceum oraz ostatni rocznik, który uczył się w 4-letnim technikum,

– wiosna 2024 r. – maturę zdawać będzie drugi rocznik abiturientów z 4-letniego liceum oraz pierwsze roczniki z 5-letniego technikum i szkoły branżowej II stopnia.


 


Opracowanie:                           
Wydział Edukacji
Urzędu Miasta Krosna
Krosno, 11 stycznia 2017 r

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • ŻYCIE TRZY WERSJE - spektakl jubileuszowy Jerzego Schejbala - XXXIX KROŚNIEŃSKIE SPOTKANIA TEATRALNE

  Termin: 2017-11-23
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" PO TAMTEJ STRONIE

  Termin: 2017-11-23
  Miejsce: KROSNO, artKino, ul. Bieszczadzka 1 więcej
 •  
 • 25-LECIE DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEGO ZESPOŁU TANECZNEGO KLEKS

  Termin: 2017-11-25
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • XI WIECZÓR ANDRZEJKOWY "JOLKA JOLKA, PAMIĘTASZ" PIOSENKI Z LAT 80

  Termin: 2017-11-26
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • MACBETT - spektakl dla młodzieży - XXXIX KROŚNIEŃSKIE SPOTKANIA TEATRALNE

  Termin: 2017-11-29
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej