• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Czwartek, 24 stycznia 2019, dzisiaj świętujemy imieniny: Felicji, Franciszka

Dla Mieszkańców

Kontakt

Wydarzenia

Startuje nabór wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018

24-08-2017

Zbliża się termin naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów w nowym roku szkolnym 2017/208. Przypominamy najważniejsze informacje, które mogą się przydać przy ubieganiu się o pomoc finansową.

 

 

Komu przysługuje stypendium
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Gminy Miasto Krosno, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Uprawnieni

 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciomi młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  Kryterium dochodowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 514 zł netto.

Dochód stanowi sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, (w przypadku wniosków składanych w miesiącu wrześniu, przyjmuje się dochód z miesiąca sierpnia) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, pomniejszoną o:
 

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Za źródła dochodów uważa się w szczególności: wynagrodzenie za pracę wynikającą z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło; wynagrodzenie za płatną praktykę; świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj.: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze: specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne; świadczenie rodzicielskie; świadczenia z funduszu alimentacyjnego; alimenty zasądzone i dobrowolne; emerytury;  świadczenie przedemerytalne; renty inwalidzkie; renty socjalne; renty rodzinne i inne; stypendia; świadczenia pieniężne z pomocy społecznej; dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne; zasiłki dla osób bezrobotnych; wynagrodzenie z tytułu odbywanego stażu pracy; darowizny; dochody z powierzchni użytków rolnych; dochody z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej; dochody z prac dorywczych oraz inne nie wymienione wyżej.

Do dochodu nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220);
7) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
8) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2016 r. poz. 575);
9) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753).

Wykazane dochody muszą być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem albo oświadczeniem.

Stypendium przyznaje się w formach:
 
1) całkowitego lub  częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza ramowy plan nauczania lub realizowanych poza szkołą, w szczególności zajęcia nadobowiązkowe, pozalekcyjne i pozaszkolne o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, plastycznym, muzycznym, sportowym, językowym, turystyczno-krajoznawczym, w tym wyjazdy na obozy edukacyjne (np. sportowe), zielone szkoły lub wycieczki o charakterze edukacyjnym, wyjścia do kina i teatru, organizowane przez szkoły, placówki oświatowe i inne jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność statutową w tym zakresie.


2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

 • zakupu podręczników, słowników, atlasów, map oraz innych tego typu publikacji, jeżeli są one wymagane lub zalecane przez szkołę, w tym na nośnikach elektronicznych,
 • zakupu plecaka szkolnego, pomocy dydaktycznych oraz przyborów szkolnych związanychz zajęciami edukacyjnymi,
 • zakupu stroju sportowego, wymaganego jako strój obowiązkowy, związany w sposób bezpośredni z procesem edukacji ucznia, z wyłączeniem codziennej odzieży i obuwia umożliwiającego uczęszczanie do szkoły,
 • zakupu innych artykułów niezbędnych do nauki, w tym sprzętu sportowego, związanego z uprawianą przez ucznia dyscypliną, licencji na programy edukacyjne (np. encyklopedia, kursy językowe, zawodowe, związane z kierunkiem kształcenia), a także artykułów i sprzętu związanego z rozwijaniem zainteresowań ucznia, związanych z procesem edukacyjnym, 
 • zakupu strojów obowiązujących i ustalonych statutem szkoły, w tym mundurków, odzieży ochronnej na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, strojów galowych (w szkołach mundurowych), strojów na uroczystości szkolne, o ile są obligatoryjnie wymagane przez szkołę, 
 • zakupu okularów korekcyjnych i aparatów słuchowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na słabowidzenie, niedosłyszenie
  i niesłyszenie wydane przez Miejską Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,  nie podlegających refundacji z innych środków publicznych,
 • zakupu zestawu komputerowego lub jego elementów, przenośnego komputera osobistego oraz oprogramowania, a także podzespołów i akcesoriów komputerowych (np. karta graficzna, pamięć RAM,  drukarka, skaner, dyski zewnętrzne itp.),opłaty za abonament internetowy za okres od września do czerwca danego roku szkolnego.
   

Uwaga!
Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia (np. obuwie sportowe, strój sportowy itp.), natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia i innych produktów, służących uczniowi między innymi do uczęszczania do szkoły (np. kurtka, buty) należy do obowiązków rodziców, a w  przypadku trudnej sytuacji finansowej rodziny, do kompetencji opieki społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych  z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i kolegiów) - może dotyczyć kosztów zakwaterowania w internacie, bursie  lub stancji oraz kosztów dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej.
 

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli formy określone w pkt 1 i 2,  a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także formy określone w pkt 3 nie są możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów formy określone w pkt 1 – 3 nie są celowe.  

Stypendium można przyznać w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów na  jedną lub kilku form równocześnie, spośród  wymienionych powyżej.

Realizacja stypendium
Stypendium realizowane jest poprzez refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w roku szkolnym, w którym zostało przyznane stypendium, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT, rachunków lub innych imiennych dowodów potwierdzających poniesienie kosztów, wystawionych na ucznia lub rodzica. Do refundacji stypendium uwzględniane są również faktury z miesiąca lipca i sierpnia br. pod warunkiem rozliczenia ich do końca roku kalendarzowego. Termin składania rachunków/faktur do refundacji stypendium, określany jest w decyzji przyznającej pomoc materialną dla ucznia.
 

Faktury przedłożone na kwotę wyższą do wysokości przyznanego stypendium szkolnego są refundowane do jego pełnej wysokości, natomiast w przypadku złożenia faktur na wartość niższą od kwoty przyznanego stypendium szkolnego, refundacji dokonuje się do kwoty poniesionych kosztów.

Termin i miejsce składania wniosków

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców ucznia niepełnoletniego albo pełnoletniego ucznia. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (formularz dostępny poniżej) wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane w terminie od 1 do 15 września br., a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października br. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, pok. 326. Formularze wniosków można również pobrać w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a w Wydziale Edukacji, pok. nr 326, natomiast  od miesiąca września br. druki będą dostępne w krośnieńskich szkołach.

W przypadku występowania o stypendium dla większej liczby dzieci, należy wypełnić wniosek odrębnie dla każdego ucznia.

Źródło bliższych informacji:
Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a - Wydział Edukacji, pok. nr 326, tel. 13 47 433 26.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z póź. zm.) – Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów;
 • uchwała Nr XXXV/608/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krosno;
 • uchwała  Nr IX/178/15 Rady Miasta Krosna z dnia 29 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krosno.
   

 

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • DKF "16mm" - RAMEN. SMAK WSPOMNIEŃ

  Termin: 2019-01-24
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • WYSTAWA FOTOKLUBU REGIONALNEGO CENTRUM KULTUR POGRANICZA

  Termin: 2019-01-24
  Miejsce: Krosno, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • W ZIMOWEJ SZACIE - KONCERT NOWOROCZNY STUDIA PIOSENKI SWING

  Termin: 2019-01-27
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16mm" - ZŁE WYCHOWANIE CAMERON POST

  Termin: 2019-01-31
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • SZTUKA. OBECNY! spektakl BALET O KAWIE w RCKP

  Termin: 2019-02-08
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej