• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Sobota, 15 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Celiny, Waleriana

Dla Mieszkańców

Kontakt

Budowa nowego zjazdu

Budowa nowego zjazdu.

1. Od czego zacząć?

Złożyć wniosek do Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub przy ul. Staszica 2 o wydanie warunków technicznych na lokalizowanie zjazdu w pasie drogowym.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

1.    Zakup mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ul. Lwowska 28a.
2.    Zakup uproszczonego wypisu z ewidencji gruntów z Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.
3.    Opracowanie projektu technicznego zjazdu.
4.    Opłata skarbowa w wysokości - 17 zł od każdego złożonego pełnomocnictwa w oryginale lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa upoważniający do występowania
w imieniu i na rzecz inwestora; za wydanie zezwolenia - 82 zł (zwolnione z opłaty  są zezwolenia związane z budownictwem mieszkaniowym).
UWAGA: Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krosna Bank PEKAO S.A. Nr 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883 lub w kasie Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28a lub ul. Staszica 2.
5.    Opłaty za zajęcie pasa drogowego:
a)    8,00 zł za zajęcie 1m2 przy zajęciu do 50% szerokości jezdni za każdy dzień
b)    4,00 zł za zajęcie 1m2 chodnika, pobocza  dla dróg krajowych i wojewódzkich  
c)    2,00 zł za zajęcie 1m2 chodnika, pobocza  dla dróg powiatowych i gminnych
d)    1,50 zł za zajęcie 1m2 na innych elementach pasa drogowego dla dróg krajowych i wojewódzkich             
e)    1,00 zł  za zajęcie 1m2 na innych elementach pasa drogowego dla dróg powiatowych i gminnych.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Drogownictwa ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, pok. nr 18  tel. 13 47 43 618

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

1.    W przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami nie dłużej niż 1 miesiąc.
2.    W przypadku opóźnień spowodowanych przez wnioskodawcę lub z przyczyn niezależnych od organu administracji publicznej termin może się przedłużyć o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie ze wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

1.    Na wniosek strony zostaną wydane warunki techniczne na budowę zjazdu w formie decyzji administracyjnej przez Wydział Drogownictwa.
2.    Na wniosek strony zostanie uzgodniony projekt techniczny zjazdu.
3.    Na wniosek strony zostanie wydana decyzja na zajęcie pasa drogowego.
4.    Protokół odbioru wykonanego zjazdu w terenie. 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ul. Lwowska 28a, z proponowaną lokalizacją zjazdu.

2. Dokument stwierdzający własność gruntu, do którego będzie projektowany zjazd. 3. Opinię z Narady Koordynacyjnej. 4. Opracowany projekt techniczny zjazdu.

7. Podstawa prawna:

Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440  z późn. zm); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), a także uchwały Nr XVI/331/03 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2003 r. z późn. zm. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Krosna ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 184 z dnia 30.12.2003r. poz. 3026- późn. zm.; Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 124); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. , poz. 23 z późn. zm.); Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

1.    Osobiście w pok. nr 18 ul. Staszica 2.
2.    Przez pełnomocnika.
3.    Przez pocztę

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wzór wniosku w załączeniu - brak
 
DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ
Decyzja na lokalizację (budowę) lub przebudowę zjazdu nie jest jednoznaczna z zezwoleniem na wykonanie zjazdu. W przypadku chęci wykonania zjazdu należy, po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia (jeśli jest to wymagane), wystąpić do tut. Urzędu z odrębnym wnioskiem na zajęcie pasa drogowego. W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia Zarządca drogi orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. 
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • PRACOWNIA OZDÓB. WARSZTATY

  Termin: 2018-12-15
  Miejsce: kamienica, ul. Rynek 8, Krosno więcej
 •  
 • KIERMASZ BOŻENARODZENIOWY W REGIONALNYM CENTRUM KULTUR POGRANICZA

  Termin: 2018-12-16
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Rozstrzygnięcie XIX Krośnieńskiego Konkursu Literackiego

  Termin: 2018-12-18
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • WARSZTATY WIANKOWE W PIWNICY PODCIENIAMI

  Termin: 2018-12-19
  Miejsce: Piwnica PocCieniami Rynek 5 więcej
 •  
 • DKF "16mm" - NADMIAR ŁASKI

  Termin: 2018-12-20
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej