A A A
 • English
 • Deutsch
Piątek, 19 października 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Jana, Pawła, Piotra

Dla Mieszkańców

Kontakt

Zajęcie pasa drogowego celem wbudowania projektowanego ...

Zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót i umieszczenie projektowanego urządzenia.

1. Od czego zacząć

Złożyć wniosek do Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub przy ul. Staszica 2, o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót lub umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym według wzoru wraz z wymaganymi załącznikami. 

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

1.    Zakup mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ul. Lwowska 28a.
2.    Zakup uproszczonego wypisu z ewidencji gruntów z Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.
3.    Opłata skarbowa w wysokości - 17 zł od każdego złożonego pełnomocnictwa w oryginale lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa upoważniający do występowania
w imieniu i na rzecz inwestora;
UWAGA: Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krosna Bank PEKAO S.A. Nr 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883 lub w kasie Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28a lub ul. Staszica 2.
4.    Opłata za zajęcie pasa drogowego w zależności od rodzaju zajęcia pasa drogowego wynosi za każdy dzień i za 1m2 :
a)    8,00 zł za zajęcie jezdni do 50% szerokości jezdni
b)    10,00 zł za zajęcie jezdni powyżej 50% szerokości jezdni
c)    4,00 zł za zajęcie chodnika lub pobocza dla dróg krajowych lub wojewódzkich
d)    2,00 zł za zajęcie chodnika lub pobocza dla dróg powiatowych lub gminnych
e)    1,50 zł za zajęcie innych elementów pasa drogowego niż wymienione wyżej dla dróg krajowych i wojewódzkich
f)    1,00 zł za zajęcie innych elementów pasa drogowego niż wymienione wyżej dla dróg powiatowych i gminnych
5.    Stawka rocznych opłata za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dla wszystkich kategorii dróg publicznych w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynosi:
a)    16,00 zł w pasach drogowych
b)    160,00 zł na obiektach mostowych

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Drogownictwa ul. Staszica 2, pok.14, tel. 47 43 618

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

1. w przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami nie dłużej niż 1 miesiąc

2. w przypadku opóźnień spowodowanych przez wnioskodawcę lub z przyczyn niezależnych od organu administracji publicznej termin może się przedłużyć o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie ze wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Na wniosek strony zostanie wydana decyzja za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

1.    Dokumentację techniczną
2.    Wypełniony wniosek na zajęcie pasa drogowego
3.    Decyzję lokalizacyjną przygotowaną przez Wydział Drogownictwa
4.    Prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie
5.    Projekt organizacji ruchu na czas robót w pasie drogowym

7. Podstawa prawna:

Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440  z późn. zm); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), a także uchwały Nr XVI/331/03 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2003 r. z pózn. zm. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Krosna ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 184 z dnia 30.12.2003r. poz. 3026- poźn. zm.; Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 124); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. , poz. 23 z późn. zm.); Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

1.    Osobiście
2.    Przez pocztę
3.    Przez pełnomocnika

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wzór wniosku Nr F-D-1 DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ W przypadku konieczności przedłużenia terminu wydanego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wniosek należy złożyć z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed wygaśnięciem dotychczasowego zezwolenia. W przypadku braków formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia uzupełnienia.

TRYB ODWOŁAWCZY

Stronie przysługuje odwołanie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Pliki do pobrania

wniosek_f-d-1.pdf

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • "Mount Everest" - prelekcja Łukasza Łagożnego z cyklu Krośnieńskie spotkania z podróżnikami

  Termin: 2018-10-22
  Miejsce: Piwnica PodCieniami, Rynek 5, Krosno więcej
 •  
 • Spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem

  Termin: 2018-10-24
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" film DOGMAN

  Termin: 2018-10-25
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • KORA - ZADUSZKI MUZYCZNE ZE SWINGIEM

  Termin: 2018-10-28
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • 40. KROŚNIEŃSKIE SPOTKANIA TEATRALNE - spektakl rodzinny PORWANIE BALTAZARA GĄBKI

  Termin: 2018-11-04
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej