A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 11 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Damazego, Daniela

Dla Mieszkańców

Kontakt

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów ...

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krosno

1. Od czego zacząć

Upewnij się, czy przysługuje Ci stypendium szkolne socjalne dla ucznia – patrz informacje dodatkowe. Z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia niepełnoletniego występują rodzice, natomiast uczeń pełnoletni składa wniosek osobiście. Wniosek na dany rok szkolny składa się w terminie  do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października  danego roku szkolnego.Formularze wniosków na dany rok szkolny dostępne są od miesiąca sierpnia w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a (Biuro Obsługi Obywatela i Wydział Edukacji, pok. nr 326) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: www.krosno.pl – zakładka Oświata. Od miesiąca września danego roku szkolnego druki są również dostępne w krośnieńskich szkołach. Uczeń ubiegający się o stypendium szkolne winien uzyskać na wniosku potwierdzenie uczęszczania do danej szkoły (pieczęć szkoły oraz podpis i pieczęć dyrektora szkoły). 
 

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Wnioskodawca nie ponosi żadnych wydatków związanych z załatwieniem sprawy przyznania stypendium szkolnego.
 

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział  Edukacji, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 a pokój nr 326 (III piętro), tel. 13 47 43 326

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Zgodnie z przepisami KPA termin do załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego wynosi 1 miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Złożony przez Ciebie wniosek zostanie zweryfikowany przez pracownika merytorycznego pod względem prawidłowości jego wypełnienia i kompletności dokumentów. O brakach formalnych wniosku zostaniesz powiadomiony i wezwany do ich uzupełnienia. Jeżeli nie zostaną one usunięte w wyznaczonym terminie, Twój wniosek nie będzie rozpatrywany. Zweryfikowany wniosek zostanie rozpatrzony poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania bądź odmowy udzielenia stypendium. Decyzja przyznająca pomoc materialną dla ucznia, będzie określać: wysokość stypendium, jego formy, okres przyznania, termin złożenia faktur VAT, rachunków i innych imiennych dowodów poniesienia wydatków na cele edukacyjne dla ucznia oraz termin wypłaty stypendium. 

 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia,
 2. zaświadczenie o wynagrodzeniu netto dla osób zatrudnionych, wystawione przez zakład pracy albo oświadczenie,
 3. oświadczenie o dochodzie uzyskanym z tytułu wykonywania prac dorywczych, w tym z pracy zarobkowej za granicą,
 4. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych,
 5. zaświadczenie lub inny dowód pobranego świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (np. renty inwalidzkiej, renty rodzinnej, emerytury, świadczenia przedemerytalnego i inne)  albo oświadczenie, 
 6. dla osób bezrobotnych - zaświadczenie PUP albo oświadczenie, 
 7. zaświadczenie o wysokości wypłaconych świadczeń rodzinnych albo oświadczenie,
 8. zaświadczenie o pobranym świadczeniu rodzicielskim,
 9. zaświadczenie o pobranych świadczeniach pieniężnych z pomocy społecznej albo oświadczenie,
 10. zaświadczenie o pobranym dodatku mieszkaniowym i zasiłku energetycznym albo oświadczenie,
 11. wyrok sądowy orzekający rozwód, separację, akt zgonu małżonka,
 12. wyrok sądowy o wysokości zasądzonych alimentów, a w przypadku egzekucji alimentów - zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów,
 13. dokument potwierdzający pobieranie alimentów zasądzonych, dobrowolnych, świadczeń alimentacyjnych albo oświadczenie,
 14. w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego określającego liczbę miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz wysokość uzyskanego dochodu za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej,
 15. w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zwierające informację o formie opodatkowania, dowód opłacenia składek w ZUS oraz oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu,
 16. inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu, nie wymienione powyżej.

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U., poz. 2156 z późn. zm.) – Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów2.   
 2. Uchwała Nr XXXV/608/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krosno (Dz. Urz. Woj. Podk. Z dnia 27 grudnia 2012 r., poz. 3376 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

   

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Decyzja administracyjna w sprawie rozpatrzenia Twojej sprawy dostarczona zostanie za pośrednictwem gońca na wskazany we wniosku adres zamieszkania.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego F-E-1

Pliki do pobrania

wniosek_stypendium_szkolne_2016-2017.pdf

wniosek

10. Dodatkowe informacje

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


O stypendium szkolne socjalne można ubiegać się w przypadku, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł netto.
 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 

Do dochodu nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyz tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych  z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220);
7) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
8) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego,  o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2016 r. poz. 575),
9) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753).

Za źródła dochodów uważa się w szczególności: wynagrodzenie za pracę wynikającą z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło; wynagrodzenie za płatną praktykę; świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj.: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze: specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne wraz z dodatkiem; świadczenie rodzicielskie; świadczenia z funduszu alimentacyjnego; alimenty zasądzone i dobrowolne; emerytury;  świadczenie przedemerytalne; renty inwalidzkie; renty socjalne; renty rodzinne i inne; stypendia; świadczenia pieniężne z pomocy społecznej; dodatki mieszkaniowe i zasiłki energetyczne; zasiłki dla osób bezrobotnych; wynagrodzenie z tytułu odbywanego stażu pracy; darowizny; dochody z powierzchni użytków rolnych; dochody z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej; dochody z prac dorywczych oraz inne nie wymienione wyżej.

Uwaga: w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zaświadczenie albo oświadczenie powinno uwzględniać okres przyznania świadczenia, liczbę członków rodziny,  kwotę dochodu netto w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie ucznia oraz miesięczną wysokość pobieranego świadczenia).

                                                               TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie można złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna.

 

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Otwarcie wystawy malarstwa Natalii Krzywdy

  Termin: 2018-12-12
  Miejsce: Salonik Artystyczny KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" - UTOYA, 22 LIPCA

  Termin: 2018-12-13
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA JESZCZE PRZED BOŻYM NARODZENIEM

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE SEANSE JESZCZE PRZED ŚWIĘTAMI

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: artKino. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • PRACOWNIA OZDÓB. WARSZTATY

  Termin: 2018-12-15
  Miejsce: kamienica, ul. Rynek 8, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej