• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Poniedziałek, 17 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Floriana, Łazarza

Dla Mieszkańców

Kontakt

Dotacje do przyłączy kanalizacji sanitarnej

PJ.0142.PI-GK-1.2014 Dotacje do przyłączy kanalizacji sanitarnej

 

1. Od czego zacząć?

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 lub przy ul. Lwowskiej 28a

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa: zwolnione z opłaty skarbowej 

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Urząd Miasta Krosna
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Staszica 2
pok. nr 14, tel. (0-13) 47 43 640

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest według kolejności daty jego wpływu do Urzędu Miasta Krosna.
Dofinansowanie nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy przez wnioskodawcę.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, zostanie on dokładnie przeanalizowany i sprawdzony. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Komisję, wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie i zaproszony do podpisania umowy.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej,
 • ważny dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy,
 • warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne wraz z załącznikiem graficznym – jeżeli stanowi załącznik do warunków technicznych,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, o którym mowa w uchwale,
 • odebrany z wynikiem pozytywnym protokół branżowego odbioru technicznego przyłącza wraz z załącznikami,
 • umowa z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym na odbiór ścieków,
 • komplet rachunków lub faktur VAT wystawionych na wnioskodawcę, które obejmują koszty wybudowania przyłącza kanalizacyjnego, o których mowa w § 7 ust. 1 uchwały,
 • dokumenty wynikające ze stosunków własnościowych, reprezentacji, inne dokumenty, o których mowa w uchwale, w tym dokumenty dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Wnioskodawca prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa oprócz powyższych załączników zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie dotacji celowej:

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810), na formularzu stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia.

7. Podstawa prawna:

Uchwała Nr LXV/1451/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru osobiście w uzgodnionym terminie, za pośrednictwem poczty lub poprzez gońca.

9. Wniosek.

Wzór wniosku do pobrania poniżej - PJ.0142.F-GK-1

Pliki do pobrania

wniosek-_zalacznik.pdf

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ:

Dotacja może zostać przyznana wyłącznie na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w nieruchomości, stanowiącej miejsce realizacji dotowanego przedsięwzięcia, która zlokalizowana jest w granicach administracyjnych Gminy Miasto Krosno.

O przyznanie dotacji ubiegać mogą się następujące podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe.

Dotacją celową może zostać objęta budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowana od dnia 1 stycznia 2015 r., co stwierdza data odbioru technicznego przyłącza w protokole branżowego odbioru technicznego, którego wynik musi być pozytywny.
Dotacje przyznawane są w danym roku budżetowym pod warunkiem pozytywnego rozpoznania wniosku, który wpłynął do Urzędu Miasta Krosna do dnia 31 października danego roku i może zostać rozpoznany bez jego uzupełnienia po tej dacie. W przypadku wniosku złożonego po 31 października danego roku lub wniosku, który po tej dacie podlega uzupełnieniu, wniosek rozpoznawany jest jako pierwszy w kolejnym roku budżetowym pod warunkiem zabezpieczenia środków na ten cel.
Wysokość dotacji do jednego wybudowanego przyłącza wynosi nie więcej niż 50% sumy kosztów poniesionych na wybudowanie tego przyłącza – z zastrzeżeniem, że maksymalna możliwa do udzielenia kwota dotacji celowej wynosi 4000 zł brutto. Ustala się na potrzeby uchwały, że maksymalną stawką za wybudowanie 1 mb przyłącza jest kwota 175 zł brutto za 1mb przyłącza. W przypadku poniesienia przez Wnioskodawcę kosztów budowy 1 mb przyłącza w wysokości wyższej niż maksymalna stawka, kwota dotacji obliczona zostanie przy uwzględnieniu stawki maksymalnej za 1 mb przyłącza, tj. 175 zł brutto. W przypadku poniesienia przez wnioskodawcę kosztów budowy 1 mb przyłącza w wysokości niższej niż maksymalna stawka, dotacja obliczona zostanie na podstawie faktycznych kosztów budowy 1 mb przyłacza.
 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Rozstrzygnięcie XIX Krośnieńskiego Konkursu Literackiego

  Termin: 2018-12-18
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • WARSZTATY WIANKOWE W PIWNICY PODCIENIAMI

  Termin: 2018-12-19
  Miejsce: Piwnica PocCieniami Rynek 5 więcej
 •  
 • DKF "16mm" - NADMIAR ŁASKI

  Termin: 2018-12-20
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE PRZEDŚWIĄTECZNE SEANSE FILMU ZIMNA WOJNA

  Termin: 2018-12-21
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • FILMOWY SYLWESTER W artKinie

  Termin: 2018-12-31
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej