A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 25 września 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Aurelii, Władysława

Dla Mieszkańców

Kontakt

Udzielenia zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców ...

PJ.0142.PI-GK-4.2014 Udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

1. Od czego zacząć

Złożyć kompletny wniosek wraz z załącznikami i opłatą skarbową w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna, w budynku przy ul. Lwowskiej 28a lub przy ul. Staszica 2

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 107 zł.
W przypadku przedłużenia terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem – opłata skarbowa wynosi 53,50 zł.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje w chwili złożenia wniosku.
Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie lub na konto Urzędu Miasta Krosna
Nr konta w Banku Polska Kasa Opieki SA: 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Staszica 2
pok. nr 14, tel. (0-13) 47 43 630

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

W przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami i opłatą skarbową, okres oczekiwania nie będzie dłuższy niż jeden miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie dłuższy niż dwa miesiące. W razie opóźnień związanych z uzupełnieniem wniosku przez wnioskodawcę termin może się przedłużyć o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Złożony wniosek zostanie dokładnie przeanalizowany i sprawdzony.
W razie wystąpienia braków otrzymasz wezwanie do uzupełnienia wniosku w ustawowym terminie 7 dni. W przypadku braku uzupełnienia sprawa pozostanie bez rozpatrzenia.
Po uzupełnieniu dokumenty zostaną ponownie sprawdzone. Następnie zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna w terenie. Po wizji lokalnej i skompletowaniu dokumentów sprawa zostanie zakończona wydaniem stosownej decyzji.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. (Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań),
 • Dokument zawierający informację o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

7. Podstawa prawna:

 • art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymogów, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • uchwała Nr VI/100 /15 Rady Miasta Krosna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Krosno,
 • uchwała Nr VII/146/15 Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krosno.

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Za  zwrotnym potwierdzeniem odbioru osobiście w uzgodnionym terminie, za pośrednictwem poczty lub gońca (na terenie Krosna)

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wzór wniosku do pobrania poniżej – PJ.0142.F-GK-4

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

 • Prezydent Miasta Krosna jest właściwy do wydania zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Zezwolenie, zgodnie z przepisami, obejmuje tylko teren miasta Krosna.
 • Zezwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie -  za pośrednictwem tut. organu - w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • KROŚNIEŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA

  Termin: 2018-09-27
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" film NIEZWYKŁA PODRÓŻ FAKIRA, KTÓRY UTKNĄŁ W SZAFIE

  Termin: 2018-09-27
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • KROŚNIEŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA

  Termin: 2018-09-28
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • Spotkanie z Kazimierzem Szymeczko

  Termin: 2018-09-28
  Miejsce: Oddział dla Dzieci KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • Spotkanie z Kazimierzem Szymeczko

  Termin: 2018-09-28
  Miejsce: Filia nr 4 KBP, ul. Krakowska 124 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej