A A A
 • English
 • Deutsch
Piątek, 19 października 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Jana, Pawła, Piotra

Dla Mieszkańców

Kontakt

Najem lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego

Najem lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego z zasobów Gminy Krosno

1. Od czego zacząć

Złożyć wniosek o najem lokalu według wzoru (w załączeniu) wraz z wymaganymi załącznikami. Druk wniosku można pobrać w Biurze Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Krosna - ul. Lwowska 28a, pokój 206. Wniosek można złożyć w  kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna - ul. Lwowska 28a, pokój nr 1.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Sprawy mieszkaniowe są zwolnione od opłaty skarbowej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

 

Biuro Gospodarki Lokalowej
Krosno, ul. Lwowska 28a - pokój 206 (II piętro), tel. 013 47 43 120

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Odpowiedź na wniosek o najem lokalu zostanie udzielona najpóźniej w terminie miesiąca od daty jego złożenia.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Przy załatwianiu spraw mieszkaniowych obowiązuje tryb cywilnoprawny. Wniosek zostanie sprawdzony pod względem formalnym i merytorycznym. Jeżeli spełnione są warunki, określone przepisami prawnymi, wniosek zostanie przekazany Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Krosna do zaopiniowania przy ustalaniu rocznej listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu. Listy mogą być sporządzane corocznie lub na okres dłuższy niż jeden rok. Przed sporządzeniem listy ostatecznej, ustalany jest projekt listy. Projekt listy podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przez okres jednego miesiąca. W tym czasie, zainteresowani mogą składać uwagi i zastrzeżenia do projektu listy.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • zaświadczenia o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich 6 miesięcy kalendarzowych (Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180) za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa  w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz.60)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych przez Gminę Miasto Krosno, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U.UE.L. z 2016 r. 119/1)
 • w przypadku rozwodu małżeństwa, należy załączyć prawomocne orzeczenie sądowe
 • wniosek winien być potwierdzony przez zarządcę domu.

 

7. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz.1234)
 • uchwała nr XVL/884/06 Rady Miasta Krosna z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krosno (tekst jednolity ogłoszony uchwałą Nr XLI/882/17 Rady Miasta Krosna z dnia 31 marca 2017 r.)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście w uzgodnionym terminie lub pocztą.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

 Wniosek

Pliki do pobrania

wniosek.doc

Wniosek o najem lokalu/lokalu socjalnego wchodzącego w skłąd mieszkaniowego zasobu gminy

oswiadczenie.doc

oświadczenie

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Zgodnie z uchwałą nr XVL/884/06 Rady Miasta Krosna z dnia 24 lutego 2006 r.

Do zawarcia umowy najmu lokalu mogą być zakwalifikowane osoby o niskim dochodzie gospodarstwa domowego i posiadające trudne warunki zamieszkiwania.

Przez osoby o niskim dochodzie gospodarstwa domowego, rozumie się:

 • osoby samotne, których średni miesięczny dochód w okresie ostatnich 6 miesięcy kalendarzowych nie przekracza 160 % najniższej emerytury, tj. 1647.68 zł,
 • rodziny, których średni miesięczny dochód na jedną osobę w okresie ostatnich 6 miesięcy nie przekracza 110 % najniższej emerytury, tj. 1132.78 zł.

Do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego mogą być zakwalifikowane osoby o niskim dochodzie gospodarstwa domowego i posiadające trudne warunki zamieszkiwania.

Przez osoby o niskim dochodzie gospodarstwa domowego, rozumie się :

 • osoby samotne, których średni miesięczny dochód w okresie ostatnich 6 miesięcy kalendarzowych nie przekracza 75 % najniższej emerytury, tj. 772.35 zł,
 • rodziny, których średni miesięczny dochód na jedna osobę w okresie ostatnich 6 miesięcy nie przekracza 50 % najniższej emerytury, tj. 514.90 zł.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • "Mount Everest" - prelekcja Łukasza Łagożnego z cyklu Krośnieńskie spotkania z podróżnikami

  Termin: 2018-10-22
  Miejsce: Piwnica PodCieniami, Rynek 5, Krosno więcej
 •  
 • Spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem

  Termin: 2018-10-24
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" film DOGMAN

  Termin: 2018-10-25
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • KORA - ZADUSZKI MUZYCZNE ZE SWINGIEM

  Termin: 2018-10-28
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • 40. KROŚNIEŃSKIE SPOTKANIA TEATRALNE - spektakl rodzinny PORWANIE BALTAZARA GĄBKI

  Termin: 2018-11-04
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej