A A A
 • English
 • Deutsch
Piątek, 19 października 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Jana, Pawła, Piotra

Dla Mieszkańców

Kontakt

Wydanie licencji w zakresie krajowego transportu drogowego ...

Wydanie licencji w zakresie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (PI-KT-16)

1. Od czego zacząć?

Przyjść do Wydziału Komunikacji i Transportu, Krosno ul. Staszica 2, pokój nr 10 i złożyć wniosek.

Wnioski można składać również w formie elektronicznej na adres: kt@um.krosno.pl

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłaty za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub  pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą wynoszą:
    okres ważności licencji w latach: od 2 do 15:                 700 PLN
    okres ważności licencji w latach: powyżej 15 do 30:     800 PLN
    okres ważności licencji w latach powyżej 30 do 50:      900 PLN
 
1. Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
2. Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty, opłaty jak za udzielenie licencji.
3. Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym  przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty,jak za udzielenie licencji.
4. Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w innych przypadkach niż określone wyżej pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty, jak za licencji.
5. W przypadku utraty wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu  osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziony wypis z licencji zostanie niezwłocznie zwrócony organowi, który go wydał.
6. Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.
7. Za wydanie licencji, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, a także, powodujących zmianę właściwości organu - organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę licencji.
8. Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10 %  jak za udzielenie licencji.
9. W innych przypadkach utraty licencji, za wydanie wtórnika licencji pobiera się opłatę w wysokości 25 % opłaty, jak za udzielenie licencji.

Za ewentualne upoważnienie zostanie pobrana opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł (w przypadku upoważnienia przez właściciela innej osoby do załatwienia sprawy w urzędzie).

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Komunikacji i Transportu, Krosno ul. Staszica 2, pokój nr 10 tel. i fax. 13 47 437 14

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Zgodnie z przepisami K.p.a. termin do załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego wynosi 1 miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Będzie wydana licencja w formie decyzji administracyjnej.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Należy złożyć wniosek o wydanie licencji w zakresie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

 Licencji, udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony, jeżeli zostaną przedłożone następujące dokumenty:

1. oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie wraz z kserokopią certyfikatu kompetencji zawodowych;

2. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dot. posiadania sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:

a) 9000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego (nie dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy),
b) 5000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego (nie dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy).

       Warunki dot. posiadania sytuacji finansowej, potwierdza się:
         1) rocznym sprawozdaniem finansowym;
         2) dokumentami potwierdzającymi:
            a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
             b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
             c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
             d) własność nieruchomości.

3. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.);
4. oświadczenie przedsiębiorcy stwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców;
5. dowody rejestracyjne pojazdów, którymi będą wykonywane przewozy osób oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania tymi pojazdami;
6. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów.

7. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. – o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r. poz. 1827).
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:
a/ za pośrednictwem poczty - przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
b/ bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku.

9. Wniosek.

Wniosek wraz z niezbędnymi oświadczeniami.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • "Mount Everest" - prelekcja Łukasza Łagożnego z cyklu Krośnieńskie spotkania z podróżnikami

  Termin: 2018-10-22
  Miejsce: Piwnica PodCieniami, Rynek 5, Krosno więcej
 •  
 • Spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem

  Termin: 2018-10-24
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" film DOGMAN

  Termin: 2018-10-25
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • KORA - ZADUSZKI MUZYCZNE ZE SWINGIEM

  Termin: 2018-10-28
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • 40. KROŚNIEŃSKIE SPOTKANIA TEATRALNE - spektakl rodzinny PORWANIE BALTAZARA GĄBKI

  Termin: 2018-11-04
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej