A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 11 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Damazego, Daniela

Dla Mieszkańców

Kontakt

Rejestracji pojazdu, sprowadzonego indywidualnie z zagranicy

Rejestracji pojazdu, sprowadzonego indywidualnie z zagranicy (PI-KT-2)

1. Od czego zacząć?

Przyjść do Wydziału Komunikacji i Transportu ul. Staszica 2, pokój nr 9 i złożyć wniosek.
Wnioski o rejstrację przyjmowane są od godz. 7.45 do godz. 16.00 w poniedziałek, od godz. 7:45 do godz. 15.00 we wtorek, środę, czwartek i od godz. 7:45 do godz. 14.00 w piątek.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Ogółem na kwotę 256 zł za rejestrację pojazdu: 

 1. w kasie Urzędu: od 111,50 zł do 256,00 zł - opłata zależy od rodzaju rejestrowanego pojazdu,za tablice rejestracyjne od 30,00 zł do 80,00 zł.
 2. opłata ewidencyjna za wydanie: - dowodu rejestracyjnego - 50 gr, - pozwolenia czasowego - 50 gr, - zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych - 50 gr, - nalepki kontrolnej - 50 gr, - karty pojazdu - 50 gr.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Komunikacji i Transportu, Krosno ul. Staszica 2, pokój nr 9 tel. 13 43 224 19; fax.13 47 437 14

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Dowody rejestracyjne wystawiane są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie i dlatego okres załatwiana uzależniony jest od wpływu dokumentów do Wydziału. Termin na załatwienie sprawy zgodnie z KPA wynosi 1 miesiąc.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Właściciel (właściciele) zgłasza się z wymienionymi poniżej dokumentami.

Procedura rejestracji jest dwuetapowa. W I etapie wydawane są tablice rejestracyjne stałe, pozwolenie czasowe na okres 30 dni oraz decyzja o czasowej rejestracji, nalepka na szybę, zalegalizowane tablice.

 W II etapie wydany jest dowód rejestracyjny i decyzja o zarejestrowaniu pojazdu, wymaga to ponownego zgłoszenia się do Urzędu z pozwoleniem czasowym.

Jeżeli dokumenty przedstawione do rejestracji zostaną zakwestionowane, może być wydana decyzja odmawiająca rejestracji pojazdu.
 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • dokument tożsamości,
 • pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela osoby załatwiającej sprawę;
 • w przypadku kiedy właścicielem pojazdu jest firma posiadająca osobowość prawną do wniosku o rejestrację należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i zaświadczenie o nadaniu nr REGON. Sprawy rejestracji mogą załatwiać osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub osoba upełnomocniona przez wyżej wymienionych - w takim przypadku wymagane jest pisemne upoważnienie;
 • w przypadku, gdy rejestrowany pojazd stanowi własność firmy nie posiadającej osobowości prawnej do wniosku należy załączyć aktualne zaświadczenie o prowadzonej działalności, a w przypadku spółek cywilnych - zaświadczenie każdego ze wspólników i umowę spółki;
 • wniosek właściciela o rejestrację pojazdu;
 • dowód własności pojazdu; lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu;
 • dowód rejestracyjny pojazdu (dot. pojazdów sprowadzanych z krajów UE) lub inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą (dot. pojazdów sprowadzanych z kraju trzeciego)
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 • opłata recyklingowa - 500 zł płatna na konto NFOŚiGW w BGK III Odział Warszawa (65113010620000010995200014), w banku lub urzędzie pocztowym. Na druku opłaty należy wpisać numer nadwozia (VIN). OPŁATY DOKONUJE OSOBA WPROWADZAJĄCA POJAZD DO KRAJU - nie dotyczy pojazdów sprowadzonych do Polski po 01.01.2016 r.
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego wraz z dokumentem identyfikacyjnym z uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdów.
 • dokument odprawy celnej- dotyczy pojazdów sprowadzonych spoza UE;
 • tablice rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie wprowadzającego pojazd do kraju o braku tablic rejestracyjnych.

Nie dotyczy pojazdu nowego: samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru, dla którego właściciel pojazdu powinien dołączyć wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji przez właściwy organ państwa.
 

 

7. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego; (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1257)

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy

3.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznychi z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. z 2015 r. poz. 681 z późn. zm.).

4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz.1827)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru.

9. Wniosek.

    

Pliki do pobrania

f-kt-1.pdf

Wniosek o rejestrację pojazdu (formularz numer F-KT-1)

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Na mocy obecnie obowiązujących przepisów, pojazd sprowadzony z innego kraju członkowskiego UE lub krajów EFTA, nie musi przed pierwszą rejestracją w Polsce przechodzić badania technicznego, o ile z dokumentów pojazdu przedstawionych do rejestracji wynika, że pojazd posiada aktualne badania techniczne wykonane w kraju pochodzenia. Jeśli jednak termin ten będzie dla danego pojazdu dłuższy niż przewidują to krajowe przepisy, to termin taki nie będzie uznany.

Badań technicznych nie muszą też przechodzić pojazdy zarejestrowane w krajach UE i EFTA, na których typ wydano świadectwo homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, a dla których od dnia pierwszej rejestracji za granicą nie upłynęło więcej niż:

 • 3 lata - w przypadku samochodów osobowych, motocykli, motorowerów i ciągników rolniczych

 • 1 rok - w przypadku pozostałych pojazdów

Nie podlegają badaniom technicznym również przyczepy lekkie i pojazdy zabytkowe.

Wszelkie inne pojazdy nie spełniające powyższych wymagań, w tym sprowadzone z krajów innych niż UE i EFTA, muszą zostać poddane przed pierwszą rejestracją w kraju badaniu technicznemu na Stacji Kontroli Pojazdów (SKP). Dotyczy to również taksówki, pojazdu uprzywilejowanego lub odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu (dot.również pojazdów przystosowanych do zasilania gazem) oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego.

Należy jednak zaznaczyć, iż niezależnie od konieczności poddania pojazdu badaniu technicznemu w celu ustalenia terminu następnego badania, czy też braku takiej konieczności zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, pojazdy sprowadzone z zagranicy mogą podlegać obowiązkowi wykonania BADANIA DODATKOWEGO na SKP, mającego na celu ustalenie wszelkich danych technicznych niezbędnych do rejestracji w kraju, a nie zawartych w dokumentach pojazdu.  W przypadku braku tablic rejestracyjnych pojazdu sprowadzonego należy udać się do Urzędu i złożyć wniosek o rejestracje czasową pojazdu.  Powyższe wynika z faktu, iż sposób wystawiania dokumentów w poszczególnych krajach i zakres zawartych w nim danych, często znacząco odbiega od krajowych wymagań (np. brak roku produkcji). W każdym takim przypadku pojazd musi zostać na wniosek właściciela lub posiadacza pojazdu poddany przed rejestracją badaniu dodatkowemu na SKP w celu ustalenia WSZYSTKICH danych niezbędnych do jego rejestracji. Dokumenty sporządzone w językach obcych dołącza się do wniosku wraz z dokonanym przez tłumacza przysięgłego tłumaczeniem na język polski. · Potrzebne druki wniosków, oświadczeń itp. dostępne są na miejscu. 

Przy rejestracji należy okazać umowę obowiązkowego OC.

Tutaj można sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest już do odebrania:  info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Otwarcie wystawy malarstwa Natalii Krzywdy

  Termin: 2018-12-12
  Miejsce: Salonik Artystyczny KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" - UTOYA, 22 LIPCA

  Termin: 2018-12-13
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA JESZCZE PRZED BOŻYM NARODZENIEM

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE SEANSE JESZCZE PRZED ŚWIĘTAMI

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: artKino. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • PRACOWNIA OZDÓB. WARSZTATY

  Termin: 2018-12-15
  Miejsce: kamienica, ul. Rynek 8, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej