• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Czwartek, 13 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Łucji, Otylii

Dla Mieszkańców

Kontakt

Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

PJ.0143.PI-OS-11.2016 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

1. Od czego zacząć

Złożyć wniosek do Urzędu Miasta Krosna według wzoru wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

A. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów jest zwolnione od opłaty skarbowej.

B. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów naliczane przy udzieleniu zezwolenia z wyjątkiem przypadków wskazanych w ustawie.

C. W przypadku wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, pok. nr 15 tel. 13 47 43 626

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

W przypadku złożenia kompletnego zgłoszenia lub wniosku wraz z załącznikami nie dłużej niż 1 miesiąc.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po wszczęciu postępowania odbędą się oględziny w terenie. Na podstawie protokołu z oględzin zostanie wydana decyzja.
W przypadku zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa odbędą się oględziny w terenie. Po oględzinach organ może wnieść sprzeciw w terminie 14 dni. W przypadku braku sprzeciwu drzewo można usunąć. Może być także wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
W przypadku zgłoszenia złomu lub wywrotu zostaną przeprowadzone oględziny w celu potwierdzenia zgłoszenia.
 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

A. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
B. Dokument potwierdzający prawo posiadania nieruchomości, w obrębie której rosną drzewa lub krzewy wnioskowane do usunięcia (do wglądu – jeżeli w ewidencji gruntów figuruje inny właściciel).
C. Wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku usunięcia drzew w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).
 

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

A. Osobiście w uzgodnionym terminie lub za pośrednictwem upoważnionego gońca (ewentualnie poczty), za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

B. W przypadku decyzji odmownej - za pośrednictwem upoważnionego gońca (ewentualnie poczty), za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów wg PJ.0143.F-KS-20

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa wg PJ.0142.F-OS-G-6

Zgłoszenie złomu lub wywrotu wg PJ.0142.F-OS-G-11

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Od dnia 17.06.2017 roku nie jest wymagane zezwolenie  na wycinkę m.in.:
1.    Krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m²,
2.    Drzew, których obwód pnia na wysokości  5 cm nie przekracza:
       -  80 cm. – w przypadku topoli, wierzb, klonu  jesionolistnego, klonu srebrzystego,
       - 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
       – 50cm. – w przypadku pozostałych drzew,
3.    Drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność  osób fizycznych  i  nie przekraczają wymiarów wskazanych w pkt. 2 (nie dotyczy nieruchomości lub zieleni objętej ochroną, np. wpis do rejestru zabytków, obszar natura 2000, pomnik przyrody, użytek ekologiczny i inne formy ochrony przyrody),
4.     Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Z podaniem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może wystąpić wyłącznie posiadacz nieruchomości, na którym one rosną. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem tej nieruchomości, do podania dołącza zgodę  właściciela tego gruntu.
W przypadku zgłoszenia złomu lub wywrotu usunięcie drzewa może nastąpić po przeprowadzeniu oględzin.
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1.    imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) posiadacza oraz właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
2.    oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
3.    zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub w przypadku wniosku składanego przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe czy zarządców nieruchomości, do wniosku należy dołączyć oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
4.    nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
5.    obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, jeżeli drzewo na tej wysokości ma kilka pni, wpisać wszystkie obwody pni; jeżeli drzewo na tej wysokości nie posiada pnia, wpisać obwód zmierzony bezpośrednio pod koroną,
6.    wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,
7.    przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,,
8.    rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,
9.    w przypadku nasadzeń kompensacyjnych lub przesadzeń projekt planu:
•    nasadzeń zastępczych stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy,
•    przesadzenia drzew lub krzewów
10.    w przypadku przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji środowiskowej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11.    w przypadku występowania gatunków chronionych - zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.
Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
W przypadku, gdy drzewa rosną na terenie ogrodów działkowych, wniosek składa uprawniony przedstawiciel danego ogrodu działkowego (zgodnie ze statutem), ze wskazaniem adresu do korespondencji, pod którym możliwy jest odbiór listu poleconego.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa zawiera:
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Po zgłoszeniu zostaną przeprowadzone oględziny. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Uwaga: Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
W przypadku, gdy w ewidencji gruntów nie figuruje aktualny właściciel (właściciele) gruntu do podania zaleca się dołączyć:
•    postanowienie sądu o nabyciu prawa do spadku,
•    akt notarialny o przyjęciu spadku,
•    akt notarialny w sprawie kupna lub darowizny gruntu,
•    dokument potwierdzający zmianę nazwiska.

Jeżeli zezwolenie zostało wydane pod warunkiem przeniesienia drzew lub krzewów na wskazane przez Prezydenta miejsce albo zastąpienia drzew lub krzewów przewidzianych do usunięcia innymi drzewami lub krzewami – o spełnieniu warunku w podanym terminie należy powiadomić Prezydenta Miasta.

Wnioskodawcy przysługuje:
•    zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie ustawowym,
•    odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków uzgadnia wojewódzki konserwator zabytków.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • DKF "16 mm" - UTOYA, 22 LIPCA

  Termin: 2018-12-13
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA JESZCZE PRZED BOŻYM NARODZENIEM

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE SEANSE JESZCZE PRZED ŚWIĘTAMI

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: artKino. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • WIGILIA NASZYCH SĄSIADÓW. SPOTKANIE TWÓRCÓW POGRANICZA

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • PRACOWNIA OZDÓB. WARSZTATY

  Termin: 2018-12-15
  Miejsce: kamienica, ul. Rynek 8, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej