• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Czwartek, 13 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Łucji, Otylii

Dla Mieszkańców

Kontakt

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

PJ.0143.PI-OS-02-2016 Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

 

1. Od czego zacząć

Złożyć wniosek do Urzędu Miasta Krosna według wzoru wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa od decyzji wynosi 10 zł.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta Krosna w w Banku Polska Kasa Opieki SA: 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Staszica 2, 38-400 Krosno pok. nr 15 tel. 13 47 43 656

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1.    do 1 miesiąca.
2.    do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Projekt robót geologicznych powinien spełniać wymogi ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Wnioskodawca oraz zainteresowane strony powiadomione zostaną pisemnie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz ewentualnym terminie rozprawy administracyjnej. Na podstawie przeprowadzonego postępowania wydana zostanie decyzja administracyjna.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, złożony przez podmiot, który sfinansował wykonanie tego projektu. We wniosku zamieszcza się informację o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.
 2. 2 egzemplarze projektu robót geologicznych spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.).

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z póżń zm.).
 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.).
 4. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście w uzgodnionym terminie lub za pośrednictwem poczty (ewentualnie przez upoważnionego gońca), za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych wg F-KS-4

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

•    Prace geologiczne z zastosowaniem robót geologicznych mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych.
•    Projekt robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji, podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji geologicznej w drodze decyzji
•    Projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych.
•    Projekt robót geologicznych przedkłada się do zatwierdzenia w 2 egzemplarzach.
•    Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
•    Ten kto uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, zgłasza zamiar rozpoczęcia robót geologicznych właściwemu:
A. organowi administracji geologicznej;
B. wójt i (burmistrzowi, prezydentowi miasta),
C. organowi nadzoru górniczego - jeżeli do robót geologicznych stosuje się wymagania
dotyczące ruchu zakładu górniczego.
Zgłoszenia dokonuje się na piśmie, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych, określając zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczące robót geologicznych oraz imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywania tych czynności.
•    Do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych, dotyczące:

 1. złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;
 2. ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;
 3.  badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych;
 4. odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;
 5.  robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi;
 6. warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze.

•    Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • DKF "16 mm" - UTOYA, 22 LIPCA

  Termin: 2018-12-13
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA JESZCZE PRZED BOŻYM NARODZENIEM

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE SEANSE JESZCZE PRZED ŚWIĘTAMI

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: artKino. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • WIGILIA NASZYCH SĄSIADÓW. SPOTKANIE TWÓRCÓW POGRANICZA

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • PRACOWNIA OZDÓB. WARSZTATY

  Termin: 2018-12-15
  Miejsce: kamienica, ul. Rynek 8, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej