A A A
 • English
 • Deutsch
Niedziela, 25 lutego 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Cezara, Wiktora

Dla Mieszkańców

Kontakt

Wydawanie decyzji w przedmiocie zmiany stanu wody na gruncie

 

PJ.0142.PI-OS-04.2016 Wydawanie decyzji nakazującej  właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego wody na gruntach

 

1. Od czego zacząć

Złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta Krosna w w Banku Polska Kasa Opieki SA: 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, pok. nr 15 tel. 13 47 43 656

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • do 1 miesiąca.
 • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Wnioskodawca oraz zainteresowane strony powiadomione zostaną pisemnie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz terminie rozprawy administracyjnej.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. Wniosek.
 2. W przypadku gdy:
 1. Właściciele nieruchomości, którzy zmienili stan wody na gruncie, a zwłaszcza kierunek odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej lub kierunek odpływu ze źródeł bądź odprowadzali wody oraz ścieki na grunty sąsiednie - ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz właściciele nieruchomości na gruncie których wystąpiła szkoda:
 • dokumentację szkody na gruncie (fotografie, ekspertyzy)
 • szkic, z którego wynika naturalny kierunek odpływu wód lub ścieków oraz zmiana stanu wody na gruncie, która wywołała szkodę
 1. Właściciele gruntów, którzy chcą w drodze pisemnej ugody, ustalić zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną; ugoda nie może dotyczyć wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Realizacja postanowień ugody jest możliwa po zatwierdzeniu, w drodze decyzji Prezydenta Miasta Krosna; z wnioskiem o zatwierdzenie ugody występują umawiający się właściciele gruntów:
 • tytuł prawny do nieruchomości,
 • wyrys z ewidencji gruntów,
 • dokumentację graficzną i opisową, w której przedstawiono naturalny kierunek odpływu wód lub ścieków oraz proponowaną zmianę stanu wody na gruncie,
 • pisemną ugodę pomiędzy zainteresowanymi stronami.

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z póżń zm.).
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późń. zm.).
   

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście w uzgodnionym terminie lub za pośrednictwem poczty (ewentualnie przez upoważnionego gońca), za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 

9. Wzór wniosku w załączeniu.

wniosek wg PJ.0142.F-KS-04

Pliki do pobrania

pj.0143.f-ks-04_-_wniosek.doc

wniosek zmiany stanu wody na gruncie

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Utwardzenie terenu bądź zmiana ukształtowania powierzchni terenu nie może powodować zmiany stanu wody na gruncie a zwłaszcza kierunku spływu wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiadujących. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:
1) zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
2) odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.
Art. 30 cytowanej ustawy Prawo wodne przewiduje, że właściciele gruntów mogą, w drodze pisemnej ugody, ustalić zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną. Realizacja postanowień ugody jest możliwa po zatwierdzeniu, w drodze decyzji, odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta; a z wnioskiem o zatwierdzenie ugody występują umawiający się właściciele gruntów.
W przypadku, gdy rozwiązanie będzie uwzględniało roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych przepisy ustawy Prawo wodne przewidują odpowiednio stosowanie zapisów dotyczących urządzeń wodnych. W zależności od przyjętego rozwiązania projektowego zaistnieć mogą przesłanki do konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3) w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1) lit. d) ustawy Prawo wodne); nie będą miały wówczas zastosowania przepisy dotyczące ugody zgodnie z art. 30 Prawa wodnego.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • CZYTANIE NA EKRANIE w artKinie

  Termin: 2018-02-25
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16mm" - THE PLACE

  Termin: 2018-03-01
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • POLSKA SIEĆ TAŃCA - spektakl „Historie, których nigdy nie opowiedzieliśmy” w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza

  Termin: 2018-03-06
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" - BLASK

  Termin: 2018-03-08
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • SPOTKANIE KOBIET POGRANICZA

  Termin: 2018-03-08
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej