• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Poniedziałek, 17 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Floriana, Łazarza

Dla Mieszkańców

Kontakt

Deklarowanie należnego podatku od środków transportowych

Deklarowanie należnego podatku od środków transportowych

1. Od czego zacząć

 Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych są obowiązane:        
1) składać w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków  transportowych na dany rok podatkowy , sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,      
2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności,                                                                                                                                        3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek własciwej gminy.

 

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Deklarowanie należnego podatku od środków transportowych nie podlega opłacie skarbowej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Podatków i Opłat ul. Lwowska 28a, pokój nr 111 - wymiar (I piętro), nr tel. 13 47 43 111, pokój nr 112 - księgowość podatkowa (I piętro), nr tel. 13 47 43 112

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Ustalenie podatku od środków transportowych zgodnie ze stanem faktycznym i unormowaniami prawnymi należy do obowiązku podatnika i wypełnia go poprzez złożenie organowi podatkowemu prawidłowo sporządzonej deklaracji wraz z załącznikami.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Ustalony przez podatnika w złożonej deklaracji podatek od środków transportowych po sprawdzeniu pod względem formalno-rachukowym, stanowi podstawę dokonania przypisu na dany rok podatkowy. W przypadku stwierdzenia błędów, oczywistych omyłek bądź wypełnienia deklaracji niezgodnie z obowiązującymi wymogami , organ podatkowy zwróci się do podatnika o złożenie wyjaśnień i skorygowanie deklaracji . Wykazany w deklaracji podatek jest podatkiem do zapłacenia - bez wezwania- w dwóch  ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych na formularzu DT-1 wraz z załącznikiem do deklaracji o posiadanych środkach transportowych DT-1/A.

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r, o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r., poz.1445 z późn.zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz.800 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. poz.2025  (wzór obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.),  
 4. Uchwała Nr XVIII/352/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podk. poz.3784).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Deklarowanie należnego podatku od środków transportowych nie wymaga odbioru dokumentów przez podatnika.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

 1. deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)  F-PO 9   (wzór obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.) 
 2. załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1/A)  F-PO 10  (wzór obowiązuje  od dnia 1 stycznia 2016 r.)          
 3. uchwała Nr XVIII/352/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych 

Pliki do pobrania

dt-1_f-po9.pdf

deklaracja na podatek od środków transportowych ( DT-1) F-PO 9 (wzór ważny od 1.01.2016 r.)

dt-1a_f-po10.pdf

załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1/A) F-PO 10 (wzór ważny od 1.01.2016 r.)

uchwla-nr-352-15.pdf

uchwała Nr XVIII/352/15 RMK z dnia 30.11.2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych (obowiązuje od 1.01.2016 r.)

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają :
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) od 3,5 tony i wyższej,
2) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 7 ton i wyższej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
4) autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy (od 1.01.2016 r.).

Od dnia 1 stycznia 2008 r. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 3,5 tony nie podlegają opodatkowaniu.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu  pojazdu z ruchu lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono .

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy cięży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.  
 

10. Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno,
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zjamującego się ochrona danych osobowych,
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Rozstrzygnięcie XIX Krośnieńskiego Konkursu Literackiego

  Termin: 2018-12-18
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • WARSZTATY WIANKOWE W PIWNICY PODCIENIAMI

  Termin: 2018-12-19
  Miejsce: Piwnica PocCieniami Rynek 5 więcej
 •  
 • DKF "16mm" - NADMIAR ŁASKI

  Termin: 2018-12-20
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE PRZEDŚWIĄTECZNE SEANSE FILMU ZIMNA WOJNA

  Termin: 2018-12-21
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • FILMOWY SYLWESTER W artKinie

  Termin: 2018-12-31
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej