A A A
 • English
 • Deutsch
Niedziela, 25 lutego 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Cezara, Wiktora

Dla Mieszkańców

Kontakt

Deklarowanie wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatków

Deklarowanie wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatków

1. Od czego zacząć

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów; użytkownikami wieczystymi gruntów, lasów; posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, gruntów, lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego są obowiązane:

1) składać w terminie do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek rolny, deklaracje na podatek leśny, do dnia 31 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości, na dany rok podatkowy,  organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzu według wzoru ustalonego Uchwałą Nr XVIII/355/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2015 r. , a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia wpływającego na wysokość opodatkowania - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym i uchwał Rady Miasta Krosna. 

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Deklarowanie wysokości zobowiązań podatkowych nie podlega opłacie skarbowej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Podatków i Opłat, ul. Lwowska 28a, pokój nr 111 - wymiar (I piętro), nr tel. 13 47 43 111; pokój nr 112 - księgowość podatkowa nr tel. 13 47 43 112

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Podatnik w deklaracji złożonej organowi podatkowemu sam dokonuje obliczenia należnego podatku na dany rok podatkowy .

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Prawidłowo ustalona przez podatnika w złożonej deklaracji wysokość podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, po sprawdzeniu formalno-rachunkowym stanowi podstawę dokonania przypisu należnego podatku na dany rok podatkowy. W razie wystąpienia błędów, lub oczywistych omyłek albo wypełnienia ich niezgodnie z ustalonymi wymogami, podatnik zostanie wezwany do złożenia niezbędnych wyjaśnień oraz skorygowania deklaracji. Podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłacenia - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, za poszczególne miesiące, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia, w przypadku podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz w terminach do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada w przypadku podatku rolnego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Wypełniona deklaracja podatkowa według ustalonego wzoru:

 1. dla podatników podatku od nieruchomości DN -1, 
 2. dla podatników podatku rolnego DR -1, 
 3. dla podatników podatku leśnego DL -1.

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2017 r. poz.1785 z późn.zm.), 
 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.z 2017 r. poz.1892), 
 3. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz..1821),
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz.201 z późn. zm.), 
 5. Uchwała Nr XVIII/355/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listpada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania , niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz.Urz.Woj.Podk. poz.3787), 
 6. Uchwała Nr XXXVI/737/16 Rady Miasta Krosna z dnia  25  listopada 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podk. poz.3831).   

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Deklarowanie wysokości zobowiązań podatkowych nie wymaga odbioru dokumentów przez podatnika.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

 1. deklaracja na podatek od nieruchomości (DN - 1)   F-PO 4
 2. deklaracja na podatek rolny (DR - 1)    F-PO 5
 3. deklaracja na podatek leśny (DL - 1)    F-PO 6
 4. uchwała Nr XXXVII/737/16 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości 

Pliki do pobrania

dn-1.pdf

deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) F-PO 4 (wzór ważny od 1.01.2016 r.)

dr-1.pdf

deklaracja na podatek rolny (DR-1) F-PO 5 (wzór ważny od 1.01.2016 r.)

dl-1.pdf

deklaracja na podatek leśny (DL-1) F-PO 6 (wzór ważny od 1.01.2016 r.)

uchwala_25-11-2016.pdf

uchwała Nr XXXVII/737/16 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości (obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.)

srednia_cena_drewna_-_na_rok_2018.pdf

Kominikat Prezesa Głównego Urzędu Statsystycznego - w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna (obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.)

srednia_cena_skupu_zyta_-_na_rok_2018.pdf

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - w sprawie średniej ceny skupu żyta (obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.)

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

1.Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:  

grunty,                                                                                                                                                                    

budynki lub ich  części,                                                                                                                                            

budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.                                   

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.  

3.Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Obowiązek podatkowy powstaje:

- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku,

- z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.          

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.                                                                                                          

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany, grunty, las stanowią współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem :                    

1) ust.4a i 5 w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe nie stosuje się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiacych odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności. Jeżeli wyodrebiono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.     

2) ust.6 w art.3 ustawy o podatku rolnym  - jeżeli grunty stanowiące współwłasność lub znajdujące się w posiadaniu  dwóch lub więcej podmiotów tworzą gospodarstwo rolne, to obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi w całości.                    

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • CZYTANIE NA EKRANIE w artKinie

  Termin: 2018-02-25
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16mm" - THE PLACE

  Termin: 2018-03-01
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • POLSKA SIEĆ TAŃCA - spektakl „Historie, których nigdy nie opowiedzieliśmy” w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza

  Termin: 2018-03-06
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" - BLASK

  Termin: 2018-03-08
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • SPOTKANIE KOBIET POGRANICZA

  Termin: 2018-03-08
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej