A A A
 • English
 • Deutsch
Piątek, 19 października 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Jana, Pawła, Piotra

Dla Mieszkańców

Kontakt

Ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatków

Ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatków

1. Od czego zacząć

Osoby fizyczne, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów; użytkownikami wieczystymi gruntów, lasów; posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, gruntów, lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są złożyć organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informację o gruntach, informację o lasach, sporządzoną na formularzu według wzoru ustalonego uchwałą Nr XVIII/355/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia wpływającego na wysokość opodatkowania. Obowiązek składania informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym , o podatku leśnym i uchwał Rady Miasta Krosna.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych nie podlega opłacie skarbowej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Podatków i Opłat, ul. Lwowska 28a, pokój nr 111 - wymiar ( I piętro), nr tel. 13 47 43 111, pokój nr 112 - księgowość podatkowa (I piętro), nr tel. 13 47 43 112

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Decyzje w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego wydaje Prezydent Miasta Krosna. Decyzje te doręczane są najpóźniej na 14 dni przed ustawowym terminem płatności I raty zobowiązań podatkowych na dany rok podatkowy, określonym w ustawach: z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2017 r. poz.1785 z późn.zm), z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.z 2017 r. poz.1892), z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.z 2017 r.  poz.1821). Decyzje mogą być również wydane po ustawowym terminie płatności którejkolwiek z rat, w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Złożone informacje podatkowe poddawane są czynnościom sprawdzającym. W przypadku wystąpienia błędów lub oczywistych omyłek albo też wypełnienia ich niezgodnie z ustalonymi wymogami, podatnik zostanie wezwany do złożenia niezbędnych wyjaśnień oraz skorygowania informacji. Wysokość podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego ustala w drodze decyzji organ podatkowy z urzędu lub na wniosek strony składany w Biurze Obsługi Obywatela: Kancelaria Ogólna sala obsługi nr 1 (parter). Należny podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia : 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. Zawiadomienie o zmianach oraz wykaz zmian w danych ewidencji gruntów i budynków, 
 2. Umowa dzierżawy zawarta pomiędzy stroną a Gminą Krosno lub Skarbem Państwa, 
 3. Wypełniona informacja podatkowa według ustalonego  wzoru:
  • dla podatników podatku od nieruchomości : IN - 1  o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
  • dla podatników podatku rolnego : IR  - 1  o gruntach,
  • dla podatników podatku leśnego : IL - 1  o lasach.

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2017 r. poz.1785 z późn.zm.), 
 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1892), 
 3. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (DZ.U. z  2017 r. poz.1821), 
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz.201 z późn. zm.), 
 5. Uchwała Nr XVIII/355/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz.Urz.Woj.Podk. poz.3787), 
 6. Uchwała Nr XXXVI/737/16 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podk. poz. 3831).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Organ podatkowy doręcza decyzje ustalające wysokość zobowiązań podatkowych za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wnioski

Pliki do pobrania

in-1-_zal.nr_2_30.11.2015r..pdf

informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) F-PO 1

ir-1-zal.nr_4_30.11.2015r..pdf

informacja o gruntach (IR-1) F-PO 2

il-1-zal._nr_6_30.11.2015r..pdf

informacja o lasach (IL-1) F-PO 3

uchwala_25-11-2016.pdf

uchwała Nr XXXVII/737/16 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości (obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.)

srednia_cena_drewna_-_na_rok_2018.pdf

Kominikat Prezesa Głównego Urzędu Statsystycznego - w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna (obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.)

srednia_cena_skupu_zyta_-_na_rok_2018.pdf

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - w sprawie średniej ceny skupu żyta (obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.)

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

 1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
 • grunty,
 • budynki lub ich części, 
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 2. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Obowiązek podatkowy powstaje:

- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku,

- z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. 

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli nieruchomość lub obiekty budowlane, grunty, las stanowią współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach z wyłączeniem odrębnej własności lokali.

Tryb odwoławczy.

Od decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 

10. Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych

 1. Administartorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno,
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres email iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • "Mount Everest" - prelekcja Łukasza Łagożnego z cyklu Krośnieńskie spotkania z podróżnikami

  Termin: 2018-10-22
  Miejsce: Piwnica PodCieniami, Rynek 5, Krosno więcej
 •  
 • Spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem

  Termin: 2018-10-24
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" film DOGMAN

  Termin: 2018-10-25
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • KORA - ZADUSZKI MUZYCZNE ZE SWINGIEM

  Termin: 2018-10-28
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • 40. KROŚNIEŃSKIE SPOTKANIA TEATRALNE - spektakl rodzinny PORWANIE BALTAZARA GĄBKI

  Termin: 2018-11-04
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej