A A A
 • English
 • Deutsch
Sobota, 24 lutego 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Bogusza, Macieja

Dla Mieszkańców

Kontakt

Wydania oraz wymiany dowodu osobistego

1. Od czego zacząć

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można pobrać w Biurze Obsługi Obywatela (parter budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28a) lub w Wydziale Spraw Obywatelskich  pok.102, w którym również złożysz wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie (zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych).

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Lwowska 28a

pok. 102, tel. 13 47 43 102

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Po złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego termin odbioru dowodu osobistego wyznaczany jest na 30-ty dzień od dnia złożenia wniosku.

O spodziewanym dłuższym terminie wnioskodawca informowany jest przy składaniu wniosku.

5. Do załatwienia Twojej sprawy bedziemy potrzebować następujących dokumentów:

·         wniosek o wydanie dowodu osobistego,

·         aktualna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami.

6. Kiedy musisz wymienić dowód osobisty i w jakim terminie?

         Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

 •   upływu terminu ważności dowodu osobistego,
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego oraz zmiany danych adresowych dokonanych po 1 marca 2015r.,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikacje jego posiadacza,
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikacje jego posiadacza,
 • przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

             Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:

 •  co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 •   niezwłocznie w pozostałych przypadkach.

             I ETAP – złożenie wniosku na dowód osobisty:

·         wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

·         wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

·         wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

·         w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator (w obecności tej osoby za wyjątkiem dzieci do 5 roku życia),

·         osoba zobowiązana do posiadania dowodu osobistego (ze względu na ukończenie 18 roku życia) może złożyć wniosek samodzielnie, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin,

·         o niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

II ETAP – odbiór dowodu osobistego:

·         dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek,

·         odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie wymaga obecności tej osoby jeżeli była obecna przy składaniu wniosku, a odbiera go opiekun prawny lub kurator,

·         w przypadku niemożności odbioru dowodu osobistego np. z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody dowód osobisty może odebrać pełnomocnik wskazany w momencie składania wniosku w miejscu pobytu.

 

Informacja dotycząca wydania dowodu osobistego dla dziecka:

       Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131) w imieniu osoby niepełnoletniej o wydanie dowodu osobistego wniosek może złożyć jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.

     Wniosek o wydanie dowodu osobistego zawiera podpis wnioskodawcy czyli jednego rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora. Jak wynika z definicji „wnioskodawcy” zawartej w art. 2 ust 1 pkt 5 w/w ustawy wnioskodawcą jest osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub osoba składająca wniosek na jej rzecz.

    Zgodnie z w/w przepisami tylko ta osoba, która złożyła i podpisała wniosek o wydanie dowodu osobistego może go odebrać, a na formularzu potwierdzającym odbiór dowodu osobistego potwierdza własnoręcznym czytelnym podpisem jako wnioskodawca.
   

 

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010r. Nr 167 poz. 1131 z późn.zm.).
 • Rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2015r. Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia i zwrotu (Dz.U. z 2015r. poz. 212).


 

8. Pliki do pobrania

Wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - elektroniczny wniosek przez ePUAP

Pliki do pobrania

wniosek_dow_os.pdf

Wniosek

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • SPEKTAKL #HUMAN W PROJEKCIE ALEJA TAŃCA

  Termin: 2018-02-24
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • CZYTANIE NA EKRANIE w artKinie

  Termin: 2018-02-25
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16mm" - THE PLACE

  Termin: 2018-03-01
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • POLSKA SIEĆ TAŃCA - spektakl „Historie, których nigdy nie opowiedzieliśmy” w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza

  Termin: 2018-03-06
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" - BLASK

  Termin: 2018-03-08
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej