A A A
 • English
 • Deutsch
Niedziela, 25 lutego 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Cezara, Wiktora

Dla Mieszkańców

Kontakt

Zaświadczenie z akt ewidencji ludności

Zaświadczenie z akt ewidencji ludności PI-SO-4

1. Od czego zacząć

Złożyć  wniosek  o wydanie zaświadczenia.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

- 17 zł.- za wydanie zaświadczenia zameldowania oraz za udzielenie pełnomocnictwa,
- 31 zł. - za udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL
 

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Lwowska 28a
pok. 107, tel. 43-63-850

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Zaświadczenia z akt ewidencji  ludności  wydawane są bezpośrednio po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty skarbowej.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Zaświadczenia wydaje się na wniosek określonego podmiotu, osoby której dotyczy, przedstawiciela ustawowego, itp.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Wymagane dokumenty:
1.    wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL
2.    dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej ( w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika),

4. Dowód osonisty lub inny dokument potwierdzajacy tożsamość (do wglądu),

5. Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych.


•    Opłata skarbowa w wysokości 17 zł.- za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu powinna zostać uiszczona w kasie Urzędu Miasta Krosna lub przelana na konto Urzędu - nr konta Bank Pekao S.A. 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883,
•    Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł. Przez dane jednostkowe należy rozumieć nie tylko informacje o jednej osobie lub jednym dokumencie, lecz również informacje o imionach i nazwiskach wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Opłata skarbowa powinna zostać uiszczona w kasie Urzędu Miasta Krosna lub przelana na konto Urzędu - nr konta: Bank Pekao S.A. 36 1240 1792 1111 0010 6150 0564,
•    W przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł powinna zostać uiszczona w kasie Urzędu Miasta Krosna lub przelana na konto Urzędu - nr konta Bank Pekao S.A. 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883,

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2008r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r.,poz. 1628 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostepnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzuskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. Nr 243, poz. 1450 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. Nr 195, poz. 1153 ze zm.).

 

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście w  Urzędzie Miasta Krosna – Wydział Spraw Obywatelskich – pok. 107 lub za pośrednictwem poczty.

9. Dodatkowe informacje o których warto wiedzieć:

1. Przez dane jednostkowe rozumie sie informacje dotyczace jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem,

2. Potzreba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.

3. W przypadku powoływania sie na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzajace ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujace na posiadanie interesu prawnego to: przysługujace wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochrone dóbr osobistych,

4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostepnienia danych wystepuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostepnienie danych wystąpił wnioskodawca,

5. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa sie osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu,

6. Wniosek można złozyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotówrealizujących zadania publiczne,

7. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych,

8. Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowewymienione sa w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz.U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.),

Osoby i jednostki, które wykaża interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnienie danych jednosrkowych.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,

9. Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest podstawowym źródłem informacji o osobie, uprawnionym do potwierdzenia miejsca zameldowania, dysponuje także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej.

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostepnienia danych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia  służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Osoba, która potrzebuje aby zostały jej udostępnione dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodach osobistych  uzupełnia wniosek oraz dołącza dowód wniesionej opłaty lub jego kserokopię.

 
Nr konta : Bank Pekao S.A. 36 1240 1792 1111 0010 6150 0564

10. Wniosek o udostępnienie informacji z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz z rejestru PESEL

Wniosek o udostępnienie informacji z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz z rejestru PESEL znajduje sie poniżej:

 

Pliki do pobrania

nowy_wniosek_o_udost._danych.docx

Zaświadczenie z akt ewidencji ludności

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • CZYTANIE NA EKRANIE w artKinie

  Termin: 2018-02-25
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16mm" - THE PLACE

  Termin: 2018-03-01
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • POLSKA SIEĆ TAŃCA - spektakl „Historie, których nigdy nie opowiedzieliśmy” w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza

  Termin: 2018-03-06
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" - BLASK

  Termin: 2018-03-08
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • SPOTKANIE KOBIET POGRANICZA

  Termin: 2018-03-08
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej