• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Poniedziałek, 17 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Floriana, Łazarza

Dla Mieszkańców

Kontakt

Zaświadczenie z akt ewidencji ludności

Zaświadczenie z akt ewidencji ludności PI-SO-4

1. Od czego zacząć

Złożyć  wniosek  o wydanie zaświadczenia.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

- 17 zł.- za wydanie zaświadczenia zameldowania oraz za udzielenie pełnomocnictwa,
- 31 zł. - za udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL
 

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Lwowska 28a
pok. 107, tel. 43-63-850

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Zaświadczenia z akt ewidencji  ludności  wydawane są bezpośrednio po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty skarbowej.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Zaświadczenia wydaje się na wniosek określonego podmiotu, osoby której dotyczy, przedstawiciela ustawowego, itp.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Wymagane dokumenty:
1.    wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL
2.    dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej ( w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika),

4. Dowód osonisty lub inny dokument potwierdzajacy tożsamość (do wglądu),

5. Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych.


•    Opłata skarbowa w wysokości 17 zł.- za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu powinna zostać uiszczona w kasie Urzędu Miasta Krosna lub przelana na konto Urzędu - nr konta Bank Pekao S.A. 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883,
•    Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł. Przez dane jednostkowe należy rozumieć nie tylko informacje o jednej osobie lub jednym dokumencie, lecz również informacje o imionach i nazwiskach wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Opłata skarbowa powinna zostać uiszczona w kasie Urzędu Miasta Krosna lub przelana na konto Urzędu - nr konta: Bank Pekao S.A. 36 1240 1792 1111 0010 6150 0564,
•    W przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł powinna zostać uiszczona w kasie Urzędu Miasta Krosna lub przelana na konto Urzędu - nr konta Bank Pekao S.A. 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883,

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018, poz. 1382 t.j.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2008r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r.,poz. 1044 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz.2096 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostepnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzuskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. 2016r., poz. 836 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017r., poz. 2482).
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000).

             Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.., str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679".

 

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście w  Urzędzie Miasta Krosna – Wydział Spraw Obywatelskich – pok. 107 lub za pośrednictwem poczty.

9. Dodatkowe informacje o których warto wiedzieć:

1. Przez dane jednostkowe rozumie sie informacje dotyczace jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem,

2. Potzreba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.

3. W przypadku powoływania sie na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzajace ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujace na posiadanie interesu prawnego to: przysługujace wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochrone dóbr osobistych,

4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostepnienia danych wystepuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostepnienie danych wystąpił wnioskodawca,

5. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa sie osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu,

6. Wniosek można złozyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotówrealizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 ze zm.)

7. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych,

8. Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowewymienione sa w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz.U. z 2017r., poz. 657 ze zm.),

Osoby i jednostki, które wykaża interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnienie danych jednosrkowych.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,

9. Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest podstawowym źródłem informacji o osobie, uprawnionym do potwierdzenia miejsca zameldowania, dysponuje także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej.

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostepnienia danych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia  służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Osoba, która potrzebuje aby zostały jej udostępnione dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodach osobistych  uzupełnia wniosek oraz dołącza dowód wniesionej opłaty lub jego kserokopię.

 
Nr konta : Bank Pekao S.A. 36 1240 1792 1111 0010 6150 0564

10. Wniosek o udostępnienie informacji z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz z rejestru PESEL

Wniosek o udostępnienie informacji z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz z rejestru PESEL znajduje sie poniżej:

 

Pliki do pobrania

nowy_wniosek_o_udost._danych.docx

Zaświadczenie z akt ewidencji ludności

11. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są: 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL, 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest odpowiednio: Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem –Prezydentem Miasta Krosna można się skontaktować poprzez adres email um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator – Prezydent Miasta Krosna wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@um.krosno.pl . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu: 1. zarejestrowania w związku z: - nadaniem lub zmianą numeru PESEL, - zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem, - zmianą obywatelstwa, - wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu, - zmianą dokumentu podróży cudzoziemca, 2. rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na: - zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, - wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, - zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski 3. uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL 4. usunięcia niezgodności w danych Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy: - kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska, - organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego, - organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty, - wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport, - wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Rozstrzygnięcie XIX Krośnieńskiego Konkursu Literackiego

  Termin: 2018-12-18
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • WARSZTATY WIANKOWE W PIWNICY PODCIENIAMI

  Termin: 2018-12-19
  Miejsce: Piwnica PocCieniami Rynek 5 więcej
 •  
 • DKF "16mm" - NADMIAR ŁASKI

  Termin: 2018-12-20
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE PRZEDŚWIĄTECZNE SEANSE FILMU ZIMNA WOJNA

  Termin: 2018-12-21
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • FILMOWY SYLWESTER W artKinie

  Termin: 2018-12-31
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej