A A A
 • English
 • Deutsch
Środa, 17 października 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Ignacego, Małgorzaty, Wiktora

Dla Mieszkańców

Kontakt

Dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w wyroby ...

Dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w wyroby medyczne dla osób niepełnosprawnych

1. Od czego zacząć

Upewnij się, że przysługuje Ci dofinansowanie ze środków PFRON – patrz informacje dodatkowe. Pobierz w Biurze Obsługi Obywatela, Sala Obsługi nr 2 wniosek lub ściągnij go ze strony internetowej Urzędu z niniejszego poradnika.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Nie ponosisz żadnych kosztów – od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej ani administracyjnej

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Sala Obsługi nr 2
tel. 13 47 43 005, 13 47 43 024

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Maksymalnie mamy na to jeden miesiąc po złożeniu przez Ciebie wniosku pod warunkiem  otrzymania informacji o środkach PFRON przypadających na miasto Krosno według algorytmu oraz podziale tych środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Radę Miasta Krosna.
 

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu wniosku w ciągu 10 dni zostaniesz powiadomiony o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie do 30 dni. Jeżeli ich nie usuniesz w wyznaczonym terminie Twój wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Wniosek bez uchybień wraz z kompletem wymaganych dokumentów rozpatrzony zostanie niezwłocznie, a o przyznanym dofinansowaniu  i sposobie przekazania środków finansowych PFRON poinformowany zostaniesz pisemnie.

 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w wyroby medyczne.
 2. Kopię orzeczenia lub kopię z wypisu z treści orzeczenia o którym mowa w art.1 art.5 pkt 1a lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby o której mowa w art.62 ust.3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym  wydanym przed dniem 1 stycznia 1998 r.  
 3. Jeżeli już dokonałeś zakupu wyrobów medycznych, - fakturę określającą ogólną kwotę, opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego osoby niepełnosprawnej lub inny dokument potwierdzający zakup wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.  

Do wglądu:

 1. Oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub oryginał wypisu z treści orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS lub oryginał orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r., w przypadku dzieci i młodzieży do 16 roku życia  oryginał orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 2. Dowód osobisty.
 3. Dokumenty potwierdzające osiągnięty dochód za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składasz wniosek o dofinansowanie wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego.

 

 

7. Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) , Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 926), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2013 r. poz. 1565)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Informacja o sposobie rozpatrzenia Twojego wniosku  przekazana zostanie za pośrednictwem gońca lub poczty na Twój adres zamieszkania.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

 

Wzór wniosku obowiązujący DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KROSNA.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze możesz ubiegać się jeżeli:

 1. Jesteś osobą niepełnosprawną,
 2. Lekarz potwierdził konieczność zaopatrzenia Cię w przedmioty ortopedyczne lub  środki pomocnicze na podstawie odrębnych przepisów, 
 3. Narodowy Fundusz Zdrowia  dofinansuje Ci zakup przedmiotów  ortopedycznych lub środków  pomocniczych w ramach Twojego ubezpieczenia zdrowotnego.
 4. Twój przeciętny średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, na osobę w Twoim gospodarstwie domowym,
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przypadku gdy jesteś osobą samotną.

Po spełnieniu wymogów określonych wyżej możesz ubiegać się o dofinansowanie  zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w wysokości:

a) do 100% Twojego udziału w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego Twojego udziału własnego w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit cenowy.
 

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia występują rodzice lub opiekunowie prawni. Wniosek zawierający dane dziecka podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje Ci jeśli przekroczysz dochód określony wyżej, masz zaległości wobec PFRON lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku byłeś stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON rozwiązanej z przyczyn leżących po Twojej stronie.

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • 13 i n n y FESTIWAL TEATRÓW MŁODZIEŻOWYCH

  Termin: 2018-10-18
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • JUBILEUSZ!!! 18 lat artKina

  Termin: 2018-10-18
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • "Mount Everest" - prelekcja Łukasza Łagożnego z cyklu Krośnieńskie spotkania z podróżnikami

  Termin: 2018-10-22
  Miejsce: Piwnica PodCieniami, Rynek 5, Krosno więcej
 •  
 • Spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem

  Termin: 2018-10-24
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" film DOGMAN

  Termin: 2018-10-25
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej