• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Niedziela, 16 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Albiny, Zdzisława

Dla Mieszkańców

Kontakt

Udzielania jednorazowo środków Państwowego Funduszu ...

Udzielania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

1. Od czego zacząć

Upewnij się, że możesz ubiegać się o środki na podjęcie  działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej  ze środków PFRON – patrz informacje dodatkowe. Pobierz w Biurze Obsługi Obywatela – Sala Obsługi nr 2 lub  w pok. Nr 005 wniosek o przyznanie środków na ten cel. Wniosek dostępny jest również na stronie  internetowej Urzędu  w niniejszym poradniku.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Nie ponosisz żadnych kosztów – od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej ani administracyjnej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

 Pokój nr 005

Tel. (013) 4743014
 

 

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Maksymalnie mamy na to 30 dni po złożeniu przez Ciebie wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów,  jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu informacji o środkach PFRON przypadających na miasto Krosno według algorytmu oraz podziale tych środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Radę Miasta Krosna.
 

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu wniosku w terminie 14 dni zostaniesz powiadomiony o występujących we wniosku nieprawidłowościach. Powinny one zostać usunięte przez Ciebie w terminie 14 dni od daty  doręczenia Ci wezwania. Termin ten może zostać przedłużony  na Twój wniosek w przypadku gdy  z przyczyn niezależnych od Ciebie nie możesz w ciągu 14 dni usunąć nieprawidłowości występujących we wniosku. Jeżeli ich nie usuniesz w wyznaczonym terminie Twój wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Jeżeli Twój wniosek nie będzie miał uchybień i zawierał będzie komplet wymaganych dokumentów przyjedziemy na wizję lokalną do miejsca, w którym zamierzasz prowadzić  planowaną działalność gospodarczą lub rolniczą. Zweryfikujemy w ten sposób Twoje informacje zawarte we wniosku i zapoznamy się z planowaną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub rolniczą. Jeżeli będziesz potrzebował pomocy przy uruchamianiu działalności i sprawach z tym związanych udzielimy Ci informacji na ten temat. Teraz mając pełny obraz o planowanej działalności niezwłocznie rozpatrzymy Twój wniosek i powiadomimy Cię pisemnie o jego rozpatrzeniu. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku powiadomimy Cię  uzasadniając naszą decyzję.  Jeżeli Twój wniosek spełni wszystkie warunki i rozpatrzymy go pozytywnie poinformujemy Cię pisemnie i zaprosimy do  negocjacji warunków umowy. Negocjacje  nie mogą odbyć się później niż 14 dni od daty zaproszenia Cię do naszego Urzędu. Po ich zakończeniu  w terminie 14 dni  podpiszemy z Tobą umowę.  Po podpisaniu umowy rozpoczynasz działalność gospodarczą.  Następnie przedstawisz dokumenty świadczące o jej rozpoczęciu. Na tej podstawie w ciągu 14 dni przekażemy na Twoje konto środki na podjęcie działalności.  W ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy przedstawiasz dokumenty określone w zawartej z Tobą umowie świadczące o celowym wykorzystaniu środków. Przeprowadzimy kontrolę, w tym zakresie w miejscu prowadzonej działalności gospodarczej lub  rolniczej. Dokonamy również rozliczenia celowego wydatkowania udzielonych środków PFRON.  Po przyjęciu rozliczenia zwracamy Ci oryginały złożonych dokumentów rozliczeniowych. Pisemnie poinformujemy Cię o przyjęciu rozliczenia. Po tym etapie następuje realizacja zawartej umowy przez okres co najmniej 24 miesięcy.  W okresach półrocznych przedkładasz nam informację z Urzędu Skarbowego, że prowadzisz działalność gospodarczą. W czasie prowadzenia przez Ciebie  działalności gospodarczej lub rolniczej przyjedziemy na kontrole realizacji przez Ciebie umowy. Po dwóch latach działalności i spełnieniu warunków zawarta umowa wygasa.   Jeżeli w czasie realizacji umowy naruszysz jej warunki rozwiązujemy z Tobą umowę i zwracasz przekazane Ci środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Zwrot winien nastąpić w terminie 3 miesięcy  od daty otrzymania  naszego wezwania do zapłaty.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. Wniosek.
 2. Kopia aktualnego orzeczenia, lub kopia  wypisu z treści orzeczenia , o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a  w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998r.,
 3. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych stwierdzające możliwość prowadzenia deklarowanej działalności gospodarczej lub rolniczej.
 4. Kopię dokumentu informującego o Twoich kwalifikacjach zawodowych (np. świadectwo szkolne, dyplom uczelni lub zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego).
 5. Informację z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o ewentualnym korzystaniu z pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie.
 6. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie potwierdzające Twój status  jako osoby zarejestrowanej w PUP i pozostającej bez zatrudnienia  .
 7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieprowadzeniu przez Ciebie działalności gospodarczej lub rolniczej w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 8. Oświadczenie Twoje i współmałżonka  o posiadaniu/ nieposiadaniu zadłużenia.
 9. Zaświadczenia  o pomocy de minimis otrzymane w okresie obejmującym dwa lata  kalendarzowe poprzedzające rok złożenia wniosku o środki PFRON,  albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie - dotyczy wnioskodawców, którzy w ostatnich trzech latach przed złożeniem wniosku  prowadzili działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).
 10. Zaświadczenia  o pomocy de minimis w sektorze rolnym lub de minimis  w sektorze rybołówstwa i akwakultury otrzymane w okresie obejmującym dwa lata  kalendarzowe poprzedzające rok złożenia wniosku o środki PFRON,  albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w sektorze rolnym w tym okresie - dotyczy wnioskodawców, którzy w ostatnich trzech latach przed złożeniem wniosku  prowadzili  działalność  rolniczą w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym        rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez    względu na  formę prawną jej prowadzenia
 11. Deklarację zaangażowania środków własnych oraz innych źródeł finansowania.
 12. Szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanej  kwoty.
 13.  Przewidywane koszty i dochody z planowanej działalności.
 14. Pisemną propozycję formy zabezpieczenia realizacji umowy .
 15.  Zgodę współmałżonka wnioskodawcy wyrażoną w formie pisemnej na realizację przedsięwzięcia
 16. Zgodę wyrażoną w formie pisemnej na poręczenie realizacji umowy przez wskazane przez wnioskodawcę osoby fizyczne a także zgodę współmałżonków poręczycieli - w przypadku zabezpieczenia realizacji umowy przez poręczenie cywilne.
 17. Twoje pisemne zobowiązanie do przechowywania dokumentów dotyczących udzielonej pomocy przez okres 10 lat od dnia przyznania środków PFRON.
 18. Inne  dokumenty wynikające z planowanego przedsięwzięcia.

 Do wglądu:

1. Oryginały kserokopii dokumentów dołączanych do wniosku.

2. Dowód osobisty.

7. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r.  poz. 2046 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej  środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. 2015 poz. 102 z późn. zm.).


 

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku, zaproszenia do negocjacji,  terminie podpisania stosownej umowy i inne pisma związane z realizacją wniosku przekazane zostaną za pośrednictwem gońca lub poczty na Twój adres zamieszkania.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wzór wniosku obowiązujący DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KROSNA.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

O środki na podjęcie działalności  gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) możesz  ubiegać się jeżeli: 

 1. Jesteś osobą niepełnosprawną,
 2. Jesteś zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący  pracy, pozostający bez zatrudnienia,
 3. Nie otrzymałeś  bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.
 4. Podejmujesz działalność gospodarczą lub rolniczą po raz pierwszy,
 5. Wnosisz po raz pierwszy wkład do spółdzielni socjalnej,
 6. Ponownie podejmujesz  albo ponownie wnosisz wkład do spółdzielni - jeśli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania  prowadzenia przez Ciebie działalności  lub ustało Twoje członkostwo  w spółdzielni socjalnej.

Ubiegając  się o środki PFRON:

1. Przedstawiasz dane dotyczące wnioskowanej :

   ‑  kwoty środków na podjęcie działalności,

   ‑ rodzaju zamierzonej działalności,

   ‑ kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanej kwoty,

   ‑ deklarację zaangażowania środków własnych oraz innych źródeł finansowania,

   ‑ szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanej  kwoty,

   ‑ przewidywane koszty i dochody z planowanej działalności,

2. Propozycje formy zabezpieczenia realizacji umowy .

3. Zgodę współmałżonka wyrażoną w formie pisemnej.

 

 

 Pamiętaj:

 

 

1.  Wysokość jednorazowych środków  jaką możesz otrzymać to kwota nie przekraczająca wysokość piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

2.      W przypadku nie spełnienia warunków umowy zawartej z Gminą Miasto Krosno zwracasz przekazane środki w całości wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych licząc od dnia przekazania Ci środków na Twój rachunek bankowy.

3.      W celu podpisania umowy z   Gminą Miasto Krosno musisz przedstawić  sposób zabezpieczenia realizacji umowy.

  

Środki  na   podjęcie  działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej  ze środków PFRON mogą być przyznawane  jako pomoc de minimis,  spełniające warunki określone w:

    1)w rozporządzeniu Komisji  (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),                                                                                                                2)w rozporządzeniu nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i  108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze  rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) albo we właściwych przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy  de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • KIERMASZ BOŻENARODZENIOWY W REGIONALNYM CENTRUM KULTUR POGRANICZA

  Termin: 2018-12-16
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Rozstrzygnięcie XIX Krośnieńskiego Konkursu Literackiego

  Termin: 2018-12-18
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • WARSZTATY WIANKOWE W PIWNICY PODCIENIAMI

  Termin: 2018-12-19
  Miejsce: Piwnica PocCieniami Rynek 5 więcej
 •  
 • DKF "16mm" - NADMIAR ŁASKI

  Termin: 2018-12-20
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE PRZEDŚWIĄTECZNE SEANSE FILMU ZIMNA WOJNA

  Termin: 2018-12-21
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej