• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Niedziela, 16 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Albiny, Zdzisława

Dla Mieszkańców

Kontakt

Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego

Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą PI-USC-5

1. Od czego zacząć

            Zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie ul. Prochownia 4 i złożyć wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

1.Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego przeniesionego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego - 50,00 zł.

2.Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu uzupełniania wynosi - 39 zł.

3.Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krosna: Bank Pekao S.A. Oddział Krosno Nr 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w siedzibie USC lub w kasie UM przy ul.Lwowskiej 28a lub ul.Staszica 2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej należy dostarczyć przy zgłoszeniu

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Urząd Stanu Cywilnego w Krośnie
ul. Prochownia 4, 
tel. 13-43-204-19; 13-43-677-86; 13-47-433-92; 13-47-433-90;
fax. 13-43-204-19 

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Niezwłocznie, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego i wydanie jego odpisu zupełnego. Decyzja administracyjna w przypadku odmowy przeniesienia zagranicznego aktu w trybie transkrypcji do rejestru stanu cywilnego.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

1. Podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z podobnym wnioskiem do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski (wzory wniosków stanowią załączniki do niniejszej procedury: załącznik nr 1 – wzór wniosku o wpisanie aktu urodzenia; załącznik nr 2 – wzór wniosku o wpisanie aktu małżeństwa; załącznik nr 3 – wzór wniosku o wpisanie aktu zgonu).

W przypadku transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa oświadczenie małżonków o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenie o wyborze nazwisk dla dzieci pochodzących z małżeństwa (załącznik nr 2a do procedury) jeśli zagraniczny dokument podlegający transkrypcji ich nie zawiera.

2. Dokument tożsamości : dowód osobisty lub paszport.

Oryginał zagranicznego odpisu aktu, który ma być wpisany, względnie fotokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt i jest uprawniony do wydawania z niego odpisów wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie winno być dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula oraz dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. Nie wymagają tłumaczenia odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencja Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.

3. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury).

4. Dowód osobisty i książeczkę wojskową osoby zmarłej (jeśli posiadała) w przypadku transkrypcji zagranicznego aktu zgonu. Wpisaniu nie podlegają fotokopie ani kserokopie aktu, chyba, ze zgodnie z prawem Państwa, w którym dokument został sporządzony, nie funkcjonują odpisy aktów stanu cywilnego tylko kserokopie. Wówczas kserokopia musi być poświadczona przez urząd zagraniczny, który prowadzi księgi stanu cywilnego.

7. Podstawa prawna:

1. Art. 2, art. 22, art. 31, art.104, art. 105, art. 106, art. 107 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2014 r., poz.1741 ze zm.).

2. Art. 33, art. 35, 76a i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz.267 ze zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz.225).

4. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz.1144). 5. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.262 ze zm.).

6. Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1422).

7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1628 ze zm.).

8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz.1330). 9. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz.224 ze zm.).

10. Art. 38 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz.1427 ze zm.).

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz.212).

12. § 10 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. Nr 51, poz.233 ze zm.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio w USC za pokwitowaniem odbioru lub pośrednictwem pełnomocnika.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wnioski:

Pliki do pobrania

wniosek_5.1..doc

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu urodzenia sporządzonego za granicą.

wniosek_5.2..doc

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu małżeństwa sporządzonego za granicą.

wniosek_5.3..doc

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu zgonu sporządzonego za granicą.

wniosek_5.4..doc

Wniosek o uzupełnienie aktu urodzenia sporządzonego za granicą.

wniosek_5.5..doc

Wniosek o uzupełnienie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą.

wniosek_5.6..doc

Wniosek o uzupełnienie aktu zgonu sporządzonego za granicą.

Dodatkowe informacje o których warto wiedzieć:

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołania w sprawie odmowy wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Podkarpacki. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

WŁAŚCIWOŚĆ URZĘDU STANU CYWILNEGO

1. Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji, lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

2. Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję, albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.

4. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCYCH DANYCH W ZAGRANICZNYM AKCIE

1. Wpisanie zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu oznacza dosłowne przeniesienie tego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego bez dokonywania jakichkolwiek zmian.

2. Jeżeli zagraniczny akt nie zawiera danych wymaganych przez prawo polskie lub zawiera dane błędne wówczas podlega uzupełnieniu( art. 37 p. o a.s.c.).

3. Osoba składająca wniosek o wpisanie zagranicznego aktu, który nie zawiera wszystkich niezbędnych danych powinna wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie aktu, ponieważ posługując się „polską wersja” aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzoną z brakami może napotkać na problemy w trakcie załatwiania innych spraw urzędowych (np. wydanie dowodu osobistego, paszportu, nadania numeru PESEL).

4. Akty uzupełniane są na podstawie odpisów zupełnych akt stanu cywilnego. np. podstawą uzupełnienia aktu urodzenia jest akt małżeństwa rodziców, aktu małżeństwa - akty urodzeń nupturientów, aktu zgonu - akt małżeństwa zmarłego lub jego akt urodzenia.

5.Zgodnie art. 35-36 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r.poz.1741 z późn. zm.) akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu w razie błędnego lub nieścisłego jego zredagowania.

 

 

Oprac.A.B

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • KIERMASZ BOŻENARODZENIOWY W REGIONALNYM CENTRUM KULTUR POGRANICZA

  Termin: 2018-12-16
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Rozstrzygnięcie XIX Krośnieńskiego Konkursu Literackiego

  Termin: 2018-12-18
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • WARSZTATY WIANKOWE W PIWNICY PODCIENIAMI

  Termin: 2018-12-19
  Miejsce: Piwnica PocCieniami Rynek 5 więcej
 •  
 • DKF "16mm" - NADMIAR ŁASKI

  Termin: 2018-12-20
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE PRZEDŚWIĄTECZNE SEANSE FILMU ZIMNA WOJNA

  Termin: 2018-12-21
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej