A A A
 • English
 • Deutsch
Piątek, 21 września 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Hipolita, Mateusza

Dla Mieszkańców

Kontakt

Wydawanie z ksiąg odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń

Wydawanie z ksiąg odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń PI-USC-4

1. Od czego zacząć

              Zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie ul. Prochownia 4. 

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

1) Odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu – 22,00 zł,

2) Odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu – 33,00 zł,

3) Odpis wielojęzyczny aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu– 22,00 zł,

4) Zaświadczenie o braku księgi lub niefigurowaniu aktu w księdze – 24,00 zł,

5) Pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego – 17,00 zł

Wpłat z powyższego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krosna : Bank Pekao S.A. Oddział Krosno Nr 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w siedzibie USC lub w kasie UM przy ul.Lwowskiej 28a lub ul.Staszica 2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej należy dostarczyć przy zgłoszeniu.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Urząd Stanu Cywilnego w Krośnie,

ul. Prochownia 4,

tel. 13-43-204-19; 13-43-677-46; 13-43-677-86,

fax 13-43-204-19

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

-  po złożeniu wniosku bezpośrednio w USC – niezwłocznie,

-  po złożeniu wniosku za pośrednictwem poczty w USC – niezwłocznie,

- po złożeniu wniosku o migrację aktu z innego USC na terenie kraju,

- po zmigrowaniu aktu do Rejestru Stanu Cywilnego – do 7 dni roboczych.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

- wydanie odpisu skróconego, zupełnego lub wielojęzycznego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu wnioskodawcy,

- wydanie odpisu skróconego, zupełnego lub wielojęzycznego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu wnioskodawcy drogą pocztową,

- w przypadku braku księgi lub niefigurowania aktu w księdze wystawiane jest stosowne zaświadczenia.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

- wypełniony wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (dostępny w siedzibie USC),

- dowód osobisty wnioskodawcy do okazania,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej (można jej dokonać w tutejszym USC.

Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i odpisów skróconych wielojęzycznych aktów stanu cywilnego dla:

1.Osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego i opiekuna:

a) wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury),

b) prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny,

c) dokument tożsamości strony: - dowód osobisty lub paszport

2. Innych osób, które wykażą interes prawny: a) wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury), b) dokument tożsamości strony: - dowód osobisty lub paszport c) dokument wykazujący interes prawny.

3. Pełnomocników:

a) wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury),

b) dokument tożsamości pełnomocnika: - dowód osobisty lub paszport,

c) pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo.

Istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Organizacji społecznej, jeżeli jest to zgodne celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

a) wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury),

b) statut organizacji społecznej,

c) dokument wykazujący interes społeczny organizacji.

7. Podstawa prawna:

1. Art.45 i art.125 ust.3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz.194).

3. Art.33 i art.35, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

4. Art.20a ust.1 albo ust.2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.235 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.262).

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz.1628 ze zm.).

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz.1330).

8. Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 166, poz.1735).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

1. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Krośnie) wydanie odpisu następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

3. Do 1 miesiąca (w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego).

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wnioski:

Pliki do pobrania

wniosek_4.1..doc

Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego, wielojęzycznego aktu (egzemplarz pojedynczy).

wniosek_4.2..doc

Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego, wielojęzycznego aktu (kilka odpisów różnych).

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

1. Wnioski w sprawie wydania odpisów aktów stanu cywilnego z rejestru stanu
cywilnego tj. z ksiąg stanu cywilnego przechowywanych w USC w Krośnie i poza Krosnem, przyjmowane są :
- w siedzibach USC: ul. Prochownia 4,
- za pośrednictwem poczty: adres do korespondencji – USC Krosno, ul. Prochownia 4, 38-400 KROSNO,
- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.
 
2. Odpis aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby może zostać wydany, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
3. W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego  stosuje się przepisy ustawy - kodeks postępowania administracyjnego, z wyłączeniem stosowania przepisów art. 40 § 4 i 5 kpa, w sprawach załatwianych za pośrednictwem konsula.
 
 
 
Oprac. A.B.

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • WERNISAŻ WYSTAWY JUSTYNY BIAŁEK I JOANNY TOPOLSKIEJ-ULIASZ

  Termin: 2018-09-21
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • KROŚNIEŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA

  Termin: 2018-09-23
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • „Tybet. Wokół Świętej Góry Kajlas” - prelekcja Dariusza Czerniaka

  Termin: 2018-09-24
  Miejsce: Piwnica PodCieniami, Rynek 5, Krosno więcej
 •  
 • KROŚNIEŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA

  Termin: 2018-09-27
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" film NIEZWYKŁA PODRÓŻ FAKIRA, KTÓRY UTKNĄŁ W SZAFIE

  Termin: 2018-09-27
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej