Krosno.pl

 • English
 • Deutsch
Sobota, 5 września 2015, dzisiaj świętujemy imieniny: Doroty, Teodora

Zawierania małżeństw cywilnych i konkordatowych

Zawierania małżeństw cywilnych i konkordatowych PI-USC-2

1. Od czego zacząć

Zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie ul. Prochownia 4 (pokój - rejestracja małżeństw).

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

        .      opłacie skarbowej podlega  sporządzenie aktu małżeństwa cywilnego bądź konkordatowego – 84,00zł,

·         nie podlega opłacie skarbowej zaświadczenie do małżeństwa konkordatowego i wydanie jednego odpisu skróconego aktu małżeństwa po ślubie cywilnym i konkordatowy,

·         kolejne odpisy aktu małżeństwa podlegają opłacie skarbowej : skrócony, wielojęzyczny odpis 22,00 zł, zupełny odpis - 33,00 zł.

 

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Urząd Stanu Cywilnego w Krośnie,
ul. Prochownia 4,
tel. 13-43-204-19; 13-43-677-46; 13-43-677-86,
fax 13-43-204-19
 

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

·         formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zwarcia małżeństwa, podpisanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustaleniem terminu ślubu załatwiane są w dniu złożenia kompletu dokumentów

                zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej ( 3 egz. ) wydawane są w dniu złożenia kompletu dokumentów

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

·       sporządzenie aktu małżeństwa w księdze małżeństw oraz wydanie jednego odpisu skróconego aktu małżeństwa bezpośrednio po ceremonii,

·        wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (3 egz.) ważnego 3 miesiące od daty wydania,

        .      sporządzenie aktu małżeństwa w księdze małżeństw na podstawie przekazanego przez duchownego do USC zaświadczenia stwierdzającego zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej i wydanie jednego odpisu skróconego aktu małżeństwa

 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Narzeczeni : pełnoletni obywatele polscy

·         ważne dowody osobiste  - do okazania

·         ważne dowody osobiste  świadków - do okazania w dniu zawarcia związku małżeńskiego

·         dowód uiszczenia opłaty skarbowej - w przypadku ślubu konkordatowego zawieranego poza Krosnem

·          w przypadku osoby rozwiedzionej - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

·         w przypadku wdowy lub wdowca  - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacja o zgonie współmałżonka

·         w przypadku niepełnoletniej kobiety - w/w dokumenty oraz prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa - dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat

 

Narzeczeni :  obcokrajowiec

·         ważny paszport - do okazania

·         odpis zagranicznego aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego w Polsce lub polskiego konsula

·         dokument o zdolności prawnej, który powinien zawierać następujące dane :

           - imię i nazwisko

           - datę i miejsce urodzenia

           - imiona i nazwiska rodowe rodziców

           - miejsce zamieszkania

           - dokładnie określony stan cywilny ( kawaler, panna, rozwiedziony (a), wdowiec, wdowa )

           - klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę.

Uwaga

·         zaświadczenie o zdolności prawnej wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca np. urząd stanu cywilnego

·         nie stanowi dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa oświadczenie złożone przez cudzoziemca np. przez notariuszem lub innym organem ani też zaświadczenie o stanie cywilnym

·         jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim w mowie i na piśmie, podczas składania zapewnień przedślubnych oraz w czasie udzielania ślubu konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.

·         złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

·         przedkładane odpisy nie mogą być kserokopiami.

              nie ma potrzeby przedkładania odpisów, jeśli sporządzone zostały w Urzędzie Stanu Cywilnego   w Krośnie.

7. Podstawa prawna:

·         Art. 353-62 oraz 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( j. t. Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz. 1264 z późn. zm.)

·         Art. 1 § 1, art. 3-7, art. 9 § 1, art. 15 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm )

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego ... ( Dz. u. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.)

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( j. t. Dz. U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm. )

·         Ustawa o funkcjach konsulów Rzezczpospolitej Poskiej z dnia 13 lutego 1984r. ( j. t. Dz. U. z 2002r. Nr 215, poz. 1823 z późn. zm )

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio po zawarciu małżeństwa cywilnego. Do 10 dni po zawarciu małżeństwa konkordatowego w USC miejsca sporządzenia aktu małżeństwa.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

 Wnioski

Pliki do pobrania

f-usc-3.doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia do małżeństwa konkordatowego

f-usc-2.doc

Wniosek o wydanie 3 egzemplarzy odpisów skróconych aktu małżeństwa

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

·         zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest 3 miesiące od daty sporządzenia.

·         zaświadczenie o zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej (ze skutkami cywilnymi) duchowny przekazuje w ciągu 5 dni od dnia zawarcia do Urzędu Stanu Cywilnego w gminie na terenie, której zostało zawarte małżeństwo przed duchownym. Niezachowanie tego terminu powoduje, że nie zostanie sporządzony akt małżeństwa w USC.

·         Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przyjmuje od nupturientów pisemne zapewnienia, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, odbiera oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez małżonków i dzieci oraz zapoznaje z przepisami regulującymi prawa i obowiązki małżonków.

·        małżeństwo cywilne może być zawarte w każdym USC na terenie Polski; czas oczekiwania minimum jeden miesiąc od złożenia dokumentów.

·        zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ( do małżeństw konkordatowych ) wydaje kierownik USC miejsca stałego zameldowania kobiety lub mężczyzny.

·        formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, odebranie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustaleniem terminu ślubu wymagają osobistego stawiennictwa narzeczonyc.

 

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Inauguracja Balonów nad...

 

Tegoroczną fiestę balonową rozpoczęliśmy w środę (1 maja) na krośnieńskiej starówce. Z...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video
Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Tango dla Krosna - warsztaty tanga argentyńskiego

  Termin: 2015-09-05
  Miejsce: RCKP Krosno, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • Narodowe Czytanie - „Lalka” Bolesława Prusa

  Termin: 2015-09-05
  Miejsce: Plac przed budynkiem Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • Otwarcie wystawy malarstwa Maryli Ciepieli

  Termin: 2015-09-09
  Miejsce: Salonik Artystyczny KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • 8. Nocne Teatralia STRACHY

  Termin: 2015-09-11
  Miejsce: RCKP Krosno, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • Tango dla Krosna

  Termin: 2015-09-11
  Miejsce: Rynek Starego Miasta więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej