• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Środa, 23 października 2019, dzisiaj świętujemy imieniny: Seweryna, Teodora

Dla Mieszkańców

Kontakt

Zawierania małżeństw cywilnych i konkordatowych

Zawierania małżeństw cywilnych w siedzibie USC i poza USC oraz małżeństw konkordatowych PI-USC-2

1. Od czego zacząć

              Zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie ul. Prochownia 4.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

- opłacie skarbowej podlega sporządzenie aktu małżeństwa cywilnego bądź konkordatowego - 84,00 zł.

(Opłata skarbowa może zostać uiszczona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krosna: Bank Pekao SA. Oddział Krosno Nr 951240 1792 1111 0010 6149 6883 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w siedzibie USC lub w kasie UM przy ul.Lwowskiej 28a lub ul.Staszica 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dostarczyć przy zgłoszeniu);

- nie podlega opłacie skarbowej zaświadczenie do małżeństwa konkordatowego i wydanie jednego odpisu skróconego aktu małżeństwa po ślubie cywilnym i konkordatowy, (kolejne odpisy aktu urodzenia podlegają opłacie skarbowej: skrócony, wielojęzyczny odpis 22 zł, zupełny odpis - 33 zł).

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Urząd Stanu Cywilnego w Krośnie,

ul. Prochownia 4,

tel. 13-43-204-19; 13-43-677-46; 13-43-677-86,

fax 13-43-204-19

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

• formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zwarcia małżeństwa, podpisanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustaleniem terminu ślubu załatwiane są w dniu złożenia kompletu dokumentów,

• zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (3egz.) wydawane są w dniu złożenia kompletu dokumentów.

 

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

• sporządzenie aktu małżeństwa oraz wydanie jednego odpisu skróconego aktu małżeństwa bezpośrednio po ceremonii,

• wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej ważnego 6 miesięcy od daty wydania,

• sporządzenie aktu małżeństwa na podstawie przekazanego do USC przez duchownego zaświadczenia stwierdzającego zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej i wydanie jednego odpisu skróconego aktu małżeństwa.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

I. Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego

1. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów): - dowód osobisty lub paszport.

2. Pisemne zapewnienie nupturienta, że „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC.

3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

4. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

5. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

6. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności: - odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka; - odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie; - odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa; - odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.

7. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

1) zapewnienie;

2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

II. Zawarcie związku małżeńskiego

1. Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób zawierających związek małżeński.

2. Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dwóch świadków.

Uwaga:

• zaświadczenie o zdolności prawnej wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca np. urząd stanu cywilnego,

• nie stanowi dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa oświadczenie złożone przez cudzoziemca np. przed notariuszem lub innym organem ani też zaświadczenie o stanie cywilnym.

• jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim w mowie i na piśmie, podczas składania zapewnień przedślubnych oraz w czasie udzielania ślubu konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego,

• złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, • przedkładane odpisy nie mogą być kserokopiami.

7. Podstawa prawna:

1. Art. 13, 15, 22, 30-32, 47, 76-80, 84-89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu    cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.).
2. Art. 1 § 1, art. 3 - 7, art. 9 § 1, art. 10 - 15; art. 25; art. 88 § 1 i 2, art. 89 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).
5. Ustawa o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 1984 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 215 poz. 1823 ze zm.).
6. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 224 ze zm.).
7. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.). 

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio po sporządzeniu aktu małżeństwa.  

Dodatkowe informacje, o których warto wiedzieć:

• Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. (1000 zł - opłata za udzielenie ślubu poza budynkiem USC).
• Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo albo wskazane we wniosku miejsce nie zapewnia zachowania uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński pisemnie odmawia on przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym terminie lub miejscu.
• Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
• Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed każdym kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem.
Konsul może przyjąć również zapewnienie w przypadku gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
• W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.
• Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:
 
1)  tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2)  tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach
członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
3)  konsula.
 Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
 
W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.
Odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji aktu małżeństwa.
 
 
 

Oprac.A.B. 

 

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • DKF "16mm" DZIĘKI BOGU

  Termin: 2019-10-24
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • Games room dla kundelków

  Termin: 2019-10-25
  Miejsce: Krośnieńska Biblioteka Publiczna, Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • Wystawa: Agnieszka Hinc "UX"

  Termin: 2019-10-25
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • SWING ŚPIEWA CIECHOWSKIEGO CZYLI ZADUSZKI MUZYCZNE 2019

  Termin: 2019-10-27
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • XXVI KROŚNIEŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA. GRAŻYNA AUGUŚCIK I BESTER QUARTET

  Termin: 2019-10-30
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej