A A A
 • English
 • Deutsch
Czwartek, 23 listopada 2017, dzisiaj świętujemy imieniny: Adeli, Klemensa

Dla Mieszkańców

Kontakt

w trakcie realizacji

Projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie”


Wartość projektu ogółem – 5 604 797,91 zł,
Wydatki kwalifikowane – 5 410 283,40 zł,
Wartość dofinansowania – 4 598 740,75 zł (85% wydatków kwalifikowanych),
Wkład własny – 1 006 057,16 zł,
Okres realizacji projektu – od 06.04.2016 r. do 31.12.2017 r.,

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-0087/16-00 z dnia 29.11.2016 r.

Zadanie realizowane w ramach projektu:

 • docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu oraz ścian poddasza – SP 5,
 • modernizacja instalacji elektrycznej (w tym instalacji odgromowej) – SP 5,
 • remont instalacji centralnego ogrzewania – SP 5,
 • docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu – ZSP 3,
 • przebudowa instalacji elektrycznej i budowa instalacji fotowoltaicznej – ZSP 3,
 • przebudowa węzła cieplnego, budowa przyłącza sieci cieplnej, instalacja c.o. – ZSP 3,
 • docieplenie stropu – MZS 2,
 • budowa kotłowni oraz wewnętrznych instalacji gazowej, elektrycznej i c.o. – MZS 2,
 • docieplenie stropodachu, ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej i drzwi. – MZSzOI,
 • wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową instalacji fotowoltaicznej – MZSzOI,
 • modernizacja systemu grzewczego – MZSzOI,
 • wymiana okien oraz docieplenie przewiązki – ZSO,
 • modernizacja instalacji c.o. – ZSO,
 • promocja projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe),
 • audyt powykonawczy wraz z przeprowadzeniem badań, który zweryfikuje parametry zużycia energii cieplnej i elektrycznej w zmodernizowanych budynkach.
   

Historia Miast w nowoczesnej odsłonie

                        

 

Tytuł projektu: Historia Miast w nowoczesnej odsłonie / História miest v novodobnom dizajne

 

Partner wiodący: Mesto Prešov; www.presov.sk

Partner projektu: Gmina Miasto Krosno;  www.krosno.pl

Opis projektu:

Działania, które realizować będzie Gmina Miasto Krosno

1.     1.  Opracowanie Albumu fotograficznego "Krosno - Presov. Metamorfozy".

Będzie to zbiór widoków i fotografii Krosna i Presova, ukazujący przemiany przestrzeni miejskiej w ciągu ostatnich 150 lat. W albumie zaprezentowane zostaną reprodukcje akwarelowych widoków miast partnerskich, archiwalne fotografie oraz stare widokówki i pocztówki, ukazane w kontekście współczesnego oblicza miast. Całość albumu opatrzona zostanie rysem historycznym poświęconym tematowi wydawnictwa. Album stanowić będzie doskonałą formę promocji miast, popularyzacji ich historii oraz prezentacji minionych i nieuchwytnych już obiektów przestrzeni miejskiej.

2.       2. Organizacja wystawy muzealnej "Krosno. Przeistoczenia".

Wystawa posiadać będzie formułę wystawy wędrującej, przeznaczonej do prezentacji w miastach partnerskich Krosna w Polsce i na Słowacji. Wystawa prezentować będzie przemiany Miasta Krosna na przestrzeni wieków, ukazane zarówno w aspekcie architektury miejskiej, krajobrazu przestrzeni jak i obyczajowości mieszkańców. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną nieistniejące już obiekty zabytkowe, które pełniły ważne funkcje w historii miasta (Brama Węgierska, Dom Wójtowski, Szpital św. Ducha, Synagoga, postrzygalnie i ramy sukiennicze, kościoły: św. Ducha, św. Jakuba, Niepokalanego Poczęcia NMP). Na wystawie zaprezentowane zostaną także postacie historyczne, które wnosiły tytułowe "przeistoczenia" w mieście: Kazimierz Wielki, św. Jan z Dukli, bp Stanisław Tarło, Paweł z Krosna, Robert Portius, Ignacy Łukasiewicz, Jan Szczepanik czy Michał Mięsowicz. Wystawa łączyć będzie w sobie zarówno tradycyjne metody prezentacji muzealnej jak i multimedialne rozwiązania rekonstrukcji historycznych czasów.

3.       3. Zakup i montaż panoramicznej lunety widokowej na wieżę farną oraz 3 stanowisk do rzeczywistości wirtualnej we wnętrzu wieży farnej.

W ramach zadania zakupiona zostanie panoramiczna luneta widokowa, która zostanie zamontowana na punkcie widokowym wieży farnej, która jest dzierżawiona przez Gminę Miasto Krosno. Luneta widokowa pozwoli zwiedzającym wieżę na obserwację współczesnego Krosna i podziwianie atrakcji najbliższych okolic. Na wieży kościoła farnego zaplanowane zostało stworzenie 3 stanowisk do rzeczywistości wirtualnej. W ramach projektu stworzona zostanie dedykowana aplikacja wirtualna a jej użytkownicy za pomocą gogli do rzeczywistości wirtualnej będą mieli okazję przenieść się w czasie do przełomu XIX i XX w. Będą mogli obejrzeć jak wyglądało i zmieniało się miasto w ciągu ostatnich 150 lat.

4.      4. Opracowanie aplikacji na telefon i tablet.

Aplikacja pozwoli zwiedzającym Miasto zapoznać się ze zmianami zachodzącymi w obrębie Zespołu Staromiejskiego. Użytkownicy aplikacji będą mogli wybierać obiekty i wydarzenia z historii miasta dokumentowane na przestrzeni wielu lat. Stojąc przed konkretnym obiektem użytkownicy będą mogli skorzystać poprzez aplikację z archiwum ikonograficznego zawierającego dawne widoki tego miejsca i wydarzeń związanych z obiektem.

 

Działania, które realizowane będą przez Mesto Prešov:

1.       1. Organizacja warsztatów „Ślady czasu”.

Warsztaty mające na celu prezentację zabytków kultury i historii Miasta Presov oraz prezentację zadania polegającego na opracowaniu projektu modelu historycznego centrum miasta Presov i jego zabytków w 3D.

2.      2.  Organizacja specjalistycznej konferencji „Metamorfozy”.

        Konferencja poświęcona problematyce zmian historycznych i nowoczesnych sposobów renowacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych.

3.      3.  Przygotowanie modelu miasta w 3D.

Model historyczny centrum miasta Presov i jego zabytków w 3D zostanie uroczyście odsłonięty przy okazji 770 rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki dotyczącej Miasta Presov.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest wykorzystanie i promowanie dziedzictwa kulturowego Miasta Presov i Miasta Krosna dla zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej regionu polsko - słowackiego pogranicza.

 

Okres realizacji: 04.2017 r. – 01.2018 r.

Wartość projektu: 115 308,80 Euro (Gmina Miasto Krosno – 57 598,50 Euro)

Dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 85%

 

Działania realizowane w projekcie

1) W dniu 10 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Miasta Krosna odbyło się spotkanie Partnerów w ramach realizacji projektu pn.:” Historia Miast w nowoczesnej odsłonie”. Głównym tematem rozmów było uzgodnienie przebiegu realizacji prac zarówno po stronie Krosna jak i Presova. Partnerzy przedyskutowali kwestie dotyczące organizacji warsztatów w Presovie oraz wystawy i przygotowania albumu fotograficznego.

2) Serdecznie zapraszamy do Piwnicy PodCieniami Muzeum Rzemiosła w Krośnie na wystawę: "Krosno. Przeistoczenia" – zorganizowaną w ramach partnerskiej współpracy Prešova i Krosna podczas w ramach realizacji projektu: "Historia Miast w nowoczesnej odsłonie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Ekspozycja potrwa od 12 sierpnia do 6 września 2017 r.  - wstęp wolny.

 

 

Zdjęcie ze spotkania Partnerów projektu w Krośnie

 

Zaproszenie na wystawę Krosno.Przeistoczenia

 

Panoramiczna luneta widokowa zamontowana na Wieży Farnej

Panoramiczna luneta... 

Wystawa Krosno.Przeistoczenia

Wystawa... 

Wystawa Krosno.Przeistoczenia

Wystawa... 

Wystawa Krosno.Przeistoczenia

Wystawa... 

Wystawa Krosno.Przeistoczenia

Wystawa... 

Wernisaż wystawy Krosno. Przeistoczenia w Presovie

W dniu 27.09.2017 r.... 

Konferencja

Konferencja "Metamorfozy... 

„Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Krosno
Wartość projektu ogółem: 242 718,75 zł
Wartość dofinansowania z EFS: 206 310,93 zł (85% wydatków kwalifikowanych)
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 24 271,82 zł (10% wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny: 12 136,00 zł
Czas trwania projektu: 01.08.2017 r. – 31.07.2019 r.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, VIII Oś Priorytetowa Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
 

W ramach projektu będzie funkcjonować Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego przy ul. Czajkowskiego 49 (w budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego).
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych oraz stworzenie warunków do opieki domowej i poprawy stanu zdrowia wśród niesamodzielnych mieszkańców Miasta Krosna, w szczególności osób niepełnosprawnych i starszych, wymagających opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Cel będzie realizowany poprzez bezpłatny dostęp do wysokiej jakości sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego oraz doradztwo w zakresie jego obsługi i wykorzystania.
W ramach projektu planowany jest m.in. remont sali, w której znajdować się będzie wypożyczalnia, a także zakup umeblowania, zakup sprzętu komputerowego, zakup sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, zatrudnienie personelu wypożyczalni, promocja projektu.
Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia problemu niewystarczającego poziomu wsparcia ze strony instytucji publicznych w Krośnie dla osób niesamodzielnych, wymagających rehabilitacji i dostępu do usług zdrowotnych.

Projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych
z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”

 

Beneficjent: Gmina Miasto Krosno
Partner: Gmina Krościenko Wyżne
Wartość projektu ogółem: 14 099 492,76 zł
Wydatki kwalifikowane: 12 806 297,00 zł
Wartość dofinansowania: 8 964 407,90 zł (70% wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny: 3 841 889,10 zł
Okres realizacji projektu: od 28.12.2016 r. do 31.12.2018 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0043/17-00 z dnia 29.09.2017 r.

Przedmiotem projektu jest wykonanie nowych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla gospodarstw domowych na terenie Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne.
Projektem objętych zostanie 692 gospodarstwa domowe, w których będzie zainstalowanych 806 instalacji OZE, w tym 625 na terenie Miasta Krosna i 181 na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
W ramach projektu zostaną wykonane następujące instalacje:

 1. instalacje fotowoltaiczne służące do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną;
 2. instalacje kolektorów słonecznych wykorzystujące energię słoneczną do produkcji energii cieplnej, służące do podgrzewu ciepłej wody użytkowej;
 3. automatyczne kotły centralnego ogrzewania opalane biomasą produkujące ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 4. gruntowe pompy ciepła wykorzystujące energię geotermalną wytwarzające energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
   

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy pomocy odnawialnych źródeł energii na terenie obu gmin. Jego osiągnięciu mają służyć cele szczegółowe:

 • wdrożenie systemów inteligentnego zarządzania energią przy wykorzystywaniu OZE w gospodarstwach domowych na terenie gmin partnerskich;
 • montaż instalacji OZE umożliwiających mieszkańcom uzyskanie oszczędności finansowych z tytułu korzystania z energii na potrzeby własnych budynków mieszkalnych;
 • unowocześnienie procesu wytwarzania energii powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery;
 • promowanie montażu OZE w aspekcie korzyści ekonomiczno-społecznych mieszkańców, w szczególności obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery.


Bieżące informacje o projekcie znajdują się w zakładce Czysta Energia:
http://www.krosno.pl/pl/czysta-energia/aktualnosci/

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • ŻYCIE TRZY WERSJE - spektakl jubileuszowy Jerzego Schejbala - XXXIX KROŚNIEŃSKIE SPOTKANIA TEATRALNE

  Termin: 2017-11-23
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" PO TAMTEJ STRONIE

  Termin: 2017-11-23
  Miejsce: KROSNO, artKino, ul. Bieszczadzka 1 więcej
 •  
 • 25-LECIE DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEGO ZESPOŁU TANECZNEGO KLEKS

  Termin: 2017-11-25
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • XI WIECZÓR ANDRZEJKOWY "JOLKA JOLKA, PAMIĘTASZ" PIOSENKI Z LAT 80

  Termin: 2017-11-26
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • MACBETT - spektakl dla młodzieży - XXXIX KROŚNIEŃSKIE SPOTKANIA TEATRALNE

  Termin: 2017-11-29
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej