• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Poniedziałek, 17 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Floriana, Łazarza

Dla Mieszkańców

Kontakt

w trakcie realizacji

"Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno"

 


Podmiotami realizującymi projekt są:
• Gmina Miasto Krosno – Lider
• Gmina Chorkówka – Partner w projekcie
• Gmina Korczyna – Partner w projekcie
• Gmina Krościenko Wyżne – Partner w projekcie
• Gmina Miejsce Piastowe – Partner w projekcie
• Gmina Wojaszówka – Partner w projekcie

Realizacja projektu zakłada zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego.

W ramach projektu zaplanowana jest realizacja następujących działań:

na terenie Miasta Krosna:
• Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spełniającego normę emisji spalin Euro VI, w tym:
- 11 sztuk autobusów miejskich, niskopodłogowych (LF) z napędem hybrydowym, spalinowo – elektrycznym.
- 8 sztuk autobusów miejskich, niskopodłogowych (LF) o napędzie spalinowym.
- 2 sztuk autobusów klasy MINI, niskowejściowych (LE) o napędzie spalinowym
• Doposażenie 22 sztuk taboru autobusowego, eksploatowanego przez Operatora publicznego transportu zbiorowego MKS Sp. z o.o. Krosno w elementy systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego.
• Wyposażenie zajezdni autobusowej MKS Sp. z o.o. Krosno do obsługi dynamicznej informacji pasażerskiej i cyfrowego monitoringu wizyjnego.
• Zakup 3 biletomatów stacjonarnych.
• Przebudowa 3 zatok autobusowych.
• Zakup i montaż 56 sztuk wiat autobusowych (część wiat wyposażona w monitoring oraz tablice elektroniczne prezentujące rozkład jazdy w czasie rzeczywistym).

na terenie Gminy Chorkówka:
• Przebudowa 13 oraz budowa 6 przystanków w miejscowościach: Świerzowa Polska, Zręcin, Żeglce, Chorkówka oraz Szczepańcowa.

na terenie Gminy Korczyna:
• Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie zatoki autobusowej.
• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza-Krosno polegająca na budowie zatoki autobusowej oraz przebudowie zatoki autobusowej wraz z elementami towarzyszącymi.
• Zakup i montaż 5 wiat przystankowych.
• Zakup i montaż elektronicznej tablicy prezentującej rozkład jazdy w czasie rzeczywistym.

na terenie Gminy Krościenko Wyżne:
•  Zakup i montaż 12 przystanków publicznego transportu zbiorowego oraz budowa 1 przystanku.

na terenie Gminy Miejsce Piastowe:
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2004R – budowa zatoki autobusowej przy budynku stacji kolejowej w miejscowości Targowiska.
• Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” wraz z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 114974R oraz przebudową drogi gminnej nr 114974R w miejscowości Targowiska.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1959R w miejscowości Głowienka wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu – budowa przystanku autobusowego.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1976R w miejscowości Głowienka, w tym:
- przebudowa istniejącego parkingu;

na terenie Gminy Wojaszówka:
• Budowa parkingu "PARKUJ I JEDŹ" wraz z wiatą przystankową w miejscowości Wojaszówka.
• Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 1941R Wojaszówka - Łączki Jagiellońskie w miejscowości Wojaszówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1941R na odcinku od km 0+335 do km 0+400.
• Budowa i przebudowa przystanków autobusowych (wiat) – 39 szt., wykonanie miejsc postojowych dla rowerów (Bike & Ride) – 8 szt.

Wartość projektu ogółem – 38 547 566,70 zł,
Wydatki kwalifikowane – 32 136 925,54 zł,
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 27 316 386,63 zł (85% wydatków kwalifikowanych),
Wkład własny – 11 231 180,07 zł.

 Okres realizacji projektu – od 06.09.2016 r. do 25.10.2018 r.,

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.05.04.00-18-0002/16-00 z dnia 26.04.2017 r.

"E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap"


Wartość projektu ogółem – 1 555 359,60 zł,
Wydatki kwalifikowane – 1 536 965,58 zł,
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 306 420,67 zł (85% wydatków kwalifikowanych),
Wkład własny w wydatkach kwalifikowalnych – 230 544,91 zł, w tym:

 • Gmina Miasto Krosno - 115 260,07 zł,
 • Gmina Frysztak - 55 656,29 zł,
 • Gmina Rymanów - 59 628,55 zł.

Okres realizacji projektu – od 30.03.2017 r. do 30.06.2018 r.,

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1. Podniesienie efektywności i dostępności e-usług na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.02.01.00-18-0068/16-00 z dnia 17.03.2017 r.
Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowych wydajnych narzędzi informatycznych, które znacząco poprawią jakość świadczonych e- usług w zakresie administracji na terenie Gminy Miasto Krosno, Gminy Frysztak i Gminy Rymanów oraz poziom i dostępność tych usług. Partnerami projektu są: Gmina Frysztak i Gmina Rymanów.

Cel główny projektu “E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap” sformułowano jako "Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez wzrost ilości i jakości świadczonych e-Usług".

W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną:

w Urzędzie Miasta Krosna:

 • Portal interesanta wraz z aplikacją mobilną.
 • Portal inwestora.
 • Portal konsultacji społecznych.
 • Portal związany z budżetem partycypacyjnym.
 • System obsługi Rady Miasta.

w Urzędzie Gminy Frysztak:

 • Portal interesanta wraz z aplikacją mobilną.
 • Portal konsultacji społecznych.
 • System obsługi Rady Gminy.
 • System e-dziennik w szkołach z terenu Gminy.

w Urzędzie Gminy Rymanów:

 • Portal interesanta wraz z aplikacją mobilną.
 • System zgłaszania usterek "Naprawmy to".
 • System obsługi Rady Gminy.

Oprócz planowanych do wdrożenia systemów informatycznych i uruchomienia w ich obszarze e-usług, w projekcie zaplanowano również zakup sprzętu informatycznego, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa oraz wdrożenie  Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

Projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie”


Wartość projektu ogółem – 5 604 797,91 zł,
Wydatki kwalifikowane – 5 410 283,40 zł,
Wartość dofinansowania – 4 598 740,75 zł (85% wydatków kwalifikowanych),
Wkład własny – 1 006 057,16 zł,
Okres realizacji projektu – od 06.04.2016 r. do 31.12.2017 r.,

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-0087/16-00 z dnia 29.11.2016 r.

Zadanie realizowane w ramach projektu:

 • docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu oraz ścian poddasza – SP 5,
 • modernizacja instalacji elektrycznej (w tym instalacji odgromowej) – SP 5,
 • remont instalacji centralnego ogrzewania – SP 5,
 • docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu – ZSP 3,
 • przebudowa instalacji elektrycznej i budowa instalacji fotowoltaicznej – ZSP 3,
 • przebudowa węzła cieplnego, budowa przyłącza sieci cieplnej, instalacja c.o. – ZSP 3,
 • docieplenie stropu – MZS 2,
 • budowa kotłowni oraz wewnętrznych instalacji gazowej, elektrycznej i c.o. – MZS 2,
 • docieplenie stropodachu, ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej i drzwi. – MZSzOI,
 • wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową instalacji fotowoltaicznej – MZSzOI,
 • modernizacja systemu grzewczego – MZSzOI,
 • wymiana okien oraz docieplenie przewiązki – ZSO,
 • modernizacja instalacji c.o. – ZSO,
 • promocja projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe),
 • audyt powykonawczy wraz z przeprowadzeniem badań, który zweryfikuje parametry zużycia energii cieplnej i elektrycznej w zmodernizowanych budynkach.
   

Historia Miast w nowoczesnej odsłonie

                        

 

Tytuł projektu: Historia Miast w nowoczesnej odsłonie / História miest v novodobnom dizajne

 

Partner wiodący: Mesto Prešov; www.presov.sk

Partner projektu: Gmina Miasto Krosno;  www.krosno.pl

Opis projektu:

Działania, które realizować będzie Gmina Miasto Krosno

1.     1.  Opracowanie Albumu fotograficznego "Krosno - Presov. Metamorfozy".

Będzie to zbiór widoków i fotografii Krosna i Presova, ukazujący przemiany przestrzeni miejskiej w ciągu ostatnich 150 lat. W albumie zaprezentowane zostaną reprodukcje akwarelowych widoków miast partnerskich, archiwalne fotografie oraz stare widokówki i pocztówki, ukazane w kontekście współczesnego oblicza miast. Całość albumu opatrzona zostanie rysem historycznym poświęconym tematowi wydawnictwa. Album stanowić będzie doskonałą formę promocji miast, popularyzacji ich historii oraz prezentacji minionych i nieuchwytnych już obiektów przestrzeni miejskiej.

2.       2. Organizacja wystawy muzealnej "Krosno. Przeistoczenia".

Wystawa posiadać będzie formułę wystawy wędrującej, przeznaczonej do prezentacji w miastach partnerskich Krosna w Polsce i na Słowacji. Wystawa prezentować będzie przemiany Miasta Krosna na przestrzeni wieków, ukazane zarówno w aspekcie architektury miejskiej, krajobrazu przestrzeni jak i obyczajowości mieszkańców. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną nieistniejące już obiekty zabytkowe, które pełniły ważne funkcje w historii miasta (Brama Węgierska, Dom Wójtowski, Szpital św. Ducha, Synagoga, postrzygalnie i ramy sukiennicze, kościoły: św. Ducha, św. Jakuba, Niepokalanego Poczęcia NMP). Na wystawie zaprezentowane zostaną także postacie historyczne, które wnosiły tytułowe "przeistoczenia" w mieście: Kazimierz Wielki, św. Jan z Dukli, bp Stanisław Tarło, Paweł z Krosna, Robert Portius, Ignacy Łukasiewicz, Jan Szczepanik czy Michał Mięsowicz. Wystawa łączyć będzie w sobie zarówno tradycyjne metody prezentacji muzealnej jak i multimedialne rozwiązania rekonstrukcji historycznych czasów.

3.       3. Zakup i montaż panoramicznej lunety widokowej na wieżę farną oraz 3 stanowisk do rzeczywistości wirtualnej we wnętrzu wieży farnej.

W ramach zadania zakupiona zostanie panoramiczna luneta widokowa, która zostanie zamontowana na punkcie widokowym wieży farnej, która jest dzierżawiona przez Gminę Miasto Krosno. Luneta widokowa pozwoli zwiedzającym wieżę na obserwację współczesnego Krosna i podziwianie atrakcji najbliższych okolic. Na wieży kościoła farnego zaplanowane zostało stworzenie 3 stanowisk do rzeczywistości wirtualnej. W ramach projektu stworzona zostanie dedykowana aplikacja wirtualna a jej użytkownicy za pomocą gogli do rzeczywistości wirtualnej będą mieli okazję przenieść się w czasie do przełomu XIX i XX w. Będą mogli obejrzeć jak wyglądało i zmieniało się miasto w ciągu ostatnich 150 lat.

4.      4. Opracowanie aplikacji na telefon i tablet.

Aplikacja pozwoli zwiedzającym Miasto zapoznać się ze zmianami zachodzącymi w obrębie Zespołu Staromiejskiego. Użytkownicy aplikacji będą mogli wybierać obiekty i wydarzenia z historii miasta dokumentowane na przestrzeni wielu lat. Stojąc przed konkretnym obiektem użytkownicy będą mogli skorzystać poprzez aplikację z archiwum ikonograficznego zawierającego dawne widoki tego miejsca i wydarzeń związanych z obiektem.

 

Działania, które realizowane będą przez Mesto Prešov:

1.       1. Organizacja warsztatów „Ślady czasu”.

Warsztaty mające na celu prezentację zabytków kultury i historii Miasta Presov oraz prezentację zadania polegającego na opracowaniu projektu modelu historycznego centrum miasta Presov i jego zabytków w 3D.

2.      2.  Organizacja specjalistycznej konferencji „Metamorfozy”.

        Konferencja poświęcona problematyce zmian historycznych i nowoczesnych sposobów renowacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych.

3.      3.  Przygotowanie modelu miasta w 3D.

Model historyczny centrum miasta Presov i jego zabytków w 3D zostanie uroczyście odsłonięty przy okazji 770 rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki dotyczącej Miasta Presov.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest wykorzystanie i promowanie dziedzictwa kulturowego Miasta Presov i Miasta Krosna dla zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej regionu polsko - słowackiego pogranicza.

 

Okres realizacji: 04.2017 r. – 01.2018 r.

Wartość projektu: 115 308,80 Euro (Gmina Miasto Krosno – 57 598,50 Euro)

Dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 85%

 

Działania realizowane w projekcie

1) W dniu 10 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Miasta Krosna odbyło się spotkanie Partnerów w ramach realizacji projektu pn.:” Historia Miast w nowoczesnej odsłonie”. Głównym tematem rozmów było uzgodnienie przebiegu realizacji prac zarówno po stronie Krosna jak i Presova. Partnerzy przedyskutowali kwestie dotyczące organizacji warsztatów w Presovie oraz wystawy i przygotowania albumu fotograficznego.

2) Serdecznie zapraszamy do Piwnicy PodCieniami Muzeum Rzemiosła w Krośnie na wystawę: "Krosno. Przeistoczenia" – zorganizowaną w ramach partnerskiej współpracy Prešova i Krosna podczas w ramach realizacji projektu: "Historia Miast w nowoczesnej odsłonie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Ekspozycja potrwa od 12 sierpnia do 6 września 2017 r.  - wstęp wolny.

3) Aplikacja mobilna

Aplikacje mobilne dla miast cieszą się coraz większą popularnością. Krosno doczekało się własnej, która będzie pełnić rolę przewodnika po Zespole Staromiejskim. Aplikacja "Historia Krosna w nowoczesnej odsłonie" dedykowana jest zarówno turystom jak i mieszkańcom miasta. Każdy może ją pobrać na swoje urządzenie mobilne: smartfon czy tablet. Na specjalnie zaprojektowanym, przejrzystym i intuicyjnym interfejsie zwiedzający znajdą opisy najważniejszych atrakcji turystycznych.
Aplikacja za pomocą Bluetooth łączy się ze specjalnymi nadajnikami zamontowanymi przy kolejnych przystankach spaceru po Starówce. Kiedy zwiedzający zbliży się do danego obiektu, otrzyma powiadomienie z aplikacji, że jest na miejscu. Wówczas można będzie odsłuchać informacje lub przeczytać opis przystanku. W aplikacji wykorzystano również zdjęcia archiwalne, dzięki którym zwiedzający mogą zapoznać się ze zmianami zachodzącymi w obrębie Zespołu Staromiejskiego. Aplikacja zawiera również mapę, która poprowadzi z jednego miejsca do kolejnego oraz zakładkę WYDARZENIA. Można tam znaleźć terminarz najważniejszych imprez, które na stałe wpisały się w kalendarz miasta Krosna.
Aplikacja może być rozwijana i wzbogacana o kolejne ciekawe i ważne historycznie miejsca. Jest ona całkowicie bezpłatna. Można ją pobrać w sklepie Google play dla systemów Android oraz App store dla iOS. Pobierz aplikację dla systemu: Android (tutaj) lub iOS (tutaj).
Aplikacja mobilna powstała w ramach projektu "Historia Miast w nowoczesnej odsłonie". Dostępna jest w języku polskim, słowackim i angielskim - tryb uruchamiany automatycznie po zainstalowaniu aplikacji na dany telefon, czy tablet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie ze spotkania Partnerów projektu w Krośnie

 

Zaproszenie na wystawę Krosno.Przeistoczenia

 

Panoramiczna luneta widokowa zamontowana na Wieży Farnej

Panoramiczna luneta... 

Wystawa Krosno.Przeistoczenia

Wystawa... 

Wystawa Krosno.Przeistoczenia

Wystawa... 

Wystawa Krosno.Przeistoczenia

Wystawa... 

Wystawa Krosno.Przeistoczenia

Wystawa... 

Wernisaż wystawy Krosno. Przeistoczenia w Presovie

W dniu 27.09.2017 r.... 

Konferencja

Konferencja "Metamorfozy... 

Aplikacja mobilna oprowadzająca po Zespole Staromiejkim

Aplikacja mobilna Krosno 

Aplikacja mobilna oprowadzająca po Zespole Staromiejkim

Aplikacja mobilna Krosno 

„Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Krosno
Wartość projektu ogółem: 242 718,75 zł
Wartość dofinansowania z EFS: 206 310,93 zł (85% wydatków kwalifikowanych)
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 24 271,82 zł (10% wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny: 12 136,00 zł
Czas trwania projektu: 01.08.2017 r. – 31.07.2019 r.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, VIII Oś Priorytetowa Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
 

W ramach projektu będzie funkcjonować Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego przy ul. Czajkowskiego 49 (w budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego).
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych oraz stworzenie warunków do opieki domowej i poprawy stanu zdrowia wśród niesamodzielnych mieszkańców Miasta Krosna, w szczególności osób niepełnosprawnych i starszych, wymagających opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Cel będzie realizowany poprzez bezpłatny dostęp do wysokiej jakości sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego oraz doradztwo w zakresie jego obsługi i wykorzystania.
W ramach projektu planowany jest m.in. remont sali, w której znajdować się będzie wypożyczalnia, a także zakup umeblowania, zakup sprzętu komputerowego, zakup sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, zatrudnienie personelu wypożyczalni, promocja projektu.
Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia problemu niewystarczającego poziomu wsparcia ze strony instytucji publicznych w Krośnie dla osób niesamodzielnych, wymagających rehabilitacji i dostępu do usług zdrowotnych.

Projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych
z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”

 

Beneficjent: Gmina Miasto Krosno
Partner: Gmina Krościenko Wyżne
Wartość projektu ogółem: 14 099 492,76 zł
Wydatki kwalifikowane: 12 806 297,00 zł
Wartość dofinansowania: 8 964 407,90 zł (70% wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny: 3 841 889,10 zł
Okres realizacji projektu: od 28.12.2016 r. do 31.12.2018 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0043/17-00 z dnia 29.09.2017 r.

Przedmiotem projektu jest wykonanie nowych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla gospodarstw domowych na terenie Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne.
Projektem objętych zostanie 692 gospodarstwa domowe, w których będzie zainstalowanych 806 instalacji OZE, w tym 625 na terenie Miasta Krosna i 181 na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
W ramach projektu zostaną wykonane następujące instalacje:

 1. instalacje fotowoltaiczne służące do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną;
 2. instalacje kolektorów słonecznych wykorzystujące energię słoneczną do produkcji energii cieplnej, służące do podgrzewu ciepłej wody użytkowej;
 3. automatyczne kotły centralnego ogrzewania opalane biomasą produkujące ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 4. gruntowe pompy ciepła wykorzystujące energię geotermalną wytwarzające energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
   

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy pomocy odnawialnych źródeł energii na terenie obu gmin. Jego osiągnięciu mają służyć cele szczegółowe:

 • wdrożenie systemów inteligentnego zarządzania energią przy wykorzystywaniu OZE w gospodarstwach domowych na terenie gmin partnerskich;
 • montaż instalacji OZE umożliwiających mieszkańcom uzyskanie oszczędności finansowych z tytułu korzystania z energii na potrzeby własnych budynków mieszkalnych;
 • unowocześnienie procesu wytwarzania energii powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery;
 • promowanie montażu OZE w aspekcie korzyści ekonomiczno-społecznych mieszkańców, w szczególności obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery.


Bieżące informacje o projekcie znajdują się w zakładce Czysta Energia:
http://www.krosno.pl/pl/czysta-energia/aktualnosci/

Projekt „Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie”

 

Wartość projektu ogółem – 4 464 910,53 zł,
Wydatki kwalifikowane – 2 786 765,59 zł,
Wartość dofinansowania – 2 368 750,74 zł (85% wydatków kwalifikowanych),
Wkład własny – 2 096 159,79 zł,
Okres realizacji projektu – od 15.12.2016 r. do 15.02.2019 r.

Gmina Miasto Krosno uzyskała dofinansowanie na nową siedzibę Biura Wystaw Artystycznych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach IV osi priorytetowej Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W dniu 29 listopada 2017 r. Gmina Miasto Krosno podpisała umowę o dofinansowanie nr RPPK.04.04.00-18-0035/16-00.

Okres rzeczowej realizacji projektu: I kwartał 2018 r. – I kwartał 2019 r. Po zakończeniu rzeczowej realizacji obiekt zostanie przekazany w formie umowy BWA.

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Krosna oraz poziomu wykorzystania wewnętrznego potencjału miasta poprzez otwarcie nowej siedziby Biura Wystaw Artystycznych i rozszerzenie jego oferty w zakresie popularyzacji sztuki współczesnej oraz edukacji kulturalnej.
Zakres projektu obejmuje modernizację kamienicy przy ul. Portiusa 4 w Krośnie należącej do zabytkowego Zespołu Staromiejskiego, a także zakup wyposażenia niezbędnego dla nowoczesnej instytucji kultury wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W odremontowanym budynku zaplanowano przygotowanie sal wystawienniczych, pracowni twórczych, zewnętrznego patio pozwalającego na organizację wydarzeń na wolnym powietrzu oraz sal do prowadzenia edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie wszelkich sztuk plastycznych i audiowizualnych. Pozwoli to połączyć dotychczasowe działania galerii z zupełnie nową ofertą warsztatową, która obejmuje różnorodne formy plastyczne będące odpowiedzią na oczekiwania młodego pokolenia poprzez wykorzystanie najnowszych  technologii i trendów w sztukach audiowizualnych. Nowa siedziba BWA otwarta będzie dla osób w każdym wieku oraz dla młodych początkujących twórców, jak i uznanych artystów.

Projekt „Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej”


Wartość projektu ogółem – 19 214 505,13 zł,
Wydatki kwalifikowane – 15 509 886,77 zł,
Wartość dofinansowania – 13 183 403,75 zł (85% wydatków kwalifikowanych),
Wkład własny – 6 031 101,38 zł,
Okres kwalifikowania wydatków – od 16.05.2016 r. do 31.12.2019 r.

Gmina Miasto Krosno uzyskała dofinansowanie na modernizację zabytkowego dworca PKP w ramach projektu pn. „Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej”. Dotacja ta pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W dniu 24 października 2017 r. Gmina Miasto Krosno uzyskała Decyzję nr 82/I/17 w sprawie przyznania dofinansowania. W dniu 28 grudnia 2017 r. Gmina Miasto Krosno podpisała umowę o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0014/17.

Celem projektu jest ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Krosna dla rozwoju oferty kulturalno – edukacyjnej, bazującej na tym dziedzictwie.

Pierwszym elementem wprowadzającym zwiedzających do świata Etnocentrum będzie przestrzeń przed budynkiem. Na zewnątrz budynku znajdować się będzie wiejska chata i ogródek ziołowy dla najmłodszych gości. W okresie letnim przed budynkiem rozstawiona będzie scena do potańcówek. Ważnym elementem zewnętrznej instalacji będzie oświetlenie, które podkreśli i nada charakter całej przestrzeni. 

Zakres rzeczowy projektu obejmował będzie modernizację zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby nowej instytucji kultury, w której prezentowane będzie lokalne dziedzictwo kulturowe. Budynek zostanie wyposażony w odpowiednią infrastrukturę, zarówno w tradycyjne sprzęty (tradycyjnego lokalnego rzemiosła), jak i nowoczesne narzędzia prezentacji (multimedialne). Niewielka część zmodernizowanej powierzchni budynku na poziomie parteru zostanie zagospodarowana w celu zachowania funkcji przewidzianej dla mieszkańca i turysty (w tym funkcje dworca). Tam znajdować się będą również sklep muzealny, elektroniczna informacja kolejowa i autobusowa oraz automatyczna kasa biletowa. Na potrzeby utworzenia ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej zaadaptowany zostanie również strych i piwnice. Modernizacja budynku obejmować będzie wykonanie prac ogólno – budowlanych, instalacyjnych, zgodnych z wytycznymi Konserwatora zabytków, przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych.
Do prawidłowego funkcjonowania budynku niezbędne jest również wyposażenie go w tradycyjne rekwizyty wykonane zgodnie z wzornictwem i technologią z „epoki” pomieszczeń ludowych, takie jak m.in.: atrapa wozu, ruchome zabawki, rzeźby, obrazy,  tradycyjny piec chlebowy, drewniane ławy, stoły, krzesła, meble, gliniane misy, skrzynie, kamionkowe garnki, zabytkowy warsztat tkacki, instrumenty muzyczne, aluramy wystawiennicze, itp., oraz urządzenia multimedialne, takie jak m.in.: ekrany multimedialne, projektory multimedialne, plansze interaktywne, konsole do gier, sprzęt nagłośnieniowy wewnętrzny i zewnętrzny, kamery, wyświetlacze graficzno – tekstowe LED, monitory dotykowe, komputer przenośny, monitoring obiektu, itp.  
Obiekt ten będzie miejscem spotkań z kulturą ludową i tradycyjną. Będzie to miejsce dla kreatywnych mieszkańców Krosna, przyległych gmin i turystów, począwszy od dzieci po seniorów, w którym każdy będzie miał możliwość wymienić się swoimi pomysłami, nauczyć się czegoś od „mistrzów” w dziedzinie sztuki, tradycji i muzyki ludowej.
 

„Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova”

     

 

Tytuł projektu: Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova”/ „Pohľad do minulosti – historické a kultúrne dedičstvo Krosna a Prešova“

 

 Partner wiodący: Gmina Miasto Krosno;  www.krosno.pl

 Partnerzy projektu: Mesto Prešov; www.presov.sk

 

 Opis projektu:

Działania, które realizować będzie Gmina Miasto Krosno

Zadanie 1: Rozbudowa oferty turystyczno-historycznej w Krośnie – Makieta renesansowego Krosna

Atrakcja usytuowana zostanie w samym centrum zespołu staromiejskiego Krosna – jako pokrywa studni stojącej na krośnieńskim rynku. Będzie to przestrzenny model historycznego miasta z przełomu XVI i XVII w., odzwierciedlający jego wizerunek zamieszczony w słynnym dziele Brauna i Hogenberga tj. Miasta Świata. Rekonstrukcja historycznej zabudowy miejskiej wraz z fortyfikacjami poprzedzona zostanie konsultacjami z historykami, archeologami, konserwatorami i historykami sztuki Model posiadać będzie część opisową w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej oraz słowackiej. Dzięki informacjom w alfabecie Braille'a makieta będzie przystosowana dla osób niewidomych i niedowidzących.

Zadanie 2: Lekcje historyczne w Krośnie

W ramach projektu planuje się zorganizowanie cyklu zajęć z zakresu historii i kultury miasta. Zajęcia przeznaczone będą dla dzieci i młodzieży z krośnieńskich szkół. Zajęcia prowadzone będą przez przewodnika w obszarze staromiejskim z wykorzystaniem makiety i mapki Krosna. W ramach lekcji planuje się również zorganizowanie konkursu „Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo kulturowe Krosna i Presova”. Prace przygotowywane będą przez klasy  z poszczególnych szkół podstawowych. Autorzy najwyżej ocenionej pracy pojadą na wycieczkę  z przewodnikiem do Presova.

Działania, które realizowane będą przez Mesto Prešov:

Zadanie nr 1: Stworzenie aplikacji multimedialnej” Interaktywny przewodnik po Preszowie.

W ramach działania zostanie dla odwiedzających miasto stworzona multimedialna aplikacja na smartfony/tablety, PC/laptop oraz tzw. wirtualna rzeczywistość (okulary 3D, projekcja 3D), za pośrednictwem których w interaktywnej formie będą im przekazywane informacje o historii, ważnych wydarzeniach, przebudowach, zabytkach czy samym mieście.

Zadanie nr 2: Przeprowadzenie wykładów o historii i kulturze miasta wraz z organizacją konkursu

W ramach projektu planowana jest organizacja cyklu wykładów z historii i kultury miasta dla dzieci i młodzieży z 12 szkół preszowskich). Wykłady zostaną przeprowadzone pod kierownictwem przewodnika i przy wykorzystaniu interaktywnej aplikacji mobilnej. W ramach wykładów planuje się zorganizowanie konkursu „Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo kultury Krosna i Preszowa”. Prace będą wykonywać klasy z poszczególnych szkół, a autorzy najlepiej ocenionych dzieł pojadą na wycieczkę z przewodnikiem do partnerskiego Krosna.

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa historyczno-kulturowego Krosna i Presova.

Okres realizacji: 06.2018 r. – 05.2019 r.

 Wartość projektu: 116 526,51 € (Gmina Miasto Krosno – 59 608,26 €)

 Dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 85%

Umowa nr INT/EK/KAR/1/II/B/0125

 

"Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna"

 

Beneficjent: Gmina Miasto Krosno
Wartość projektu ogółem: 1 322 069,19 zł
Wydatki kwalifikowane: 1 074 613,00 zł
Wartość dofinansowania: 913 421,05 zł (85% wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny: 408 648,14 zł
Okres realizacji projektu: od 16.07.2018 r. do 30.04.2019 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0379/17-00 z dnia 28.06.2018 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii poprzez zamontowanie instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej Gminy Miasto Krosno. Realizacja celu głównego umożliwi osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

 • montaż instalacji OZE umożliwiających uzyskanie oszczędności finansowych, w tym obniżenia kosztów energii elektrycznej;
 • unowocześnienie procesu wytwarzania energii elektrycznej powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery;
 • promowanie montażu odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści ekonomiczno-społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem efektów środowiskowych.


Projektem zostanie objętych 6 budynków użyteczności publicznej na których zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne o mocach:

 • Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - 20,52 kW,
 • Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - 30,24 kW,
 • Miejski Zespół Szkół Nr 4 - 39,42 kW,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - 39,96 kW,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - 29,70 kW,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 - 39,96 kW.

„Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie”

 

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Krosno
Wartość projektu ogółem: 643 770,92 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 547 204,92 zł (85% wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny: 196.566,00 zł, z czego 52.800,00 zł stanowić będą wpłaty od uczestników projektu, tj. opłaty stałe rodziców za każdy miesiąc objęcia opieką żłobkową dziecka.
Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 30.09.2020 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, VII Oś Priorytetowa Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

W ramach projektu zostanie utworzony nowy oddział Żłobka Miejskiego w Krośnie. Rozpoczęcie funkcjonowania nowego oddziału planowane jest na październik 2018 r.
   
Celem głównym projektu jest umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej 22 osobom z Gminy Miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego mającym utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie dodatkowej grupy (22 miejsc) w Żłobku Miejskim w Krośnie dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat w terminie do 30.09.2020 r.
W ramach projektu zaplanowano adaptację sali wraz z wyodrębnioną łazienką oraz wyposażeniem niezbędnym do potrzeb przebywania dzieci do lat 3 w budynku przy ul. Mirandoli Pika oraz zapewnienie funkcjonowania nowopowstałego oddziału przez okres 24 miesięcy.
Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia problemu niewystarczającego poziomu wsparcia ze strony instytucji publicznych w Krośnie dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka.

Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno

 

Tytuł projektu: Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno

Opis i cele projektu:

Projekt obejmuje budowę budynku biurowo-produkcyjnego inkubatora przedsiębiorczości wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, chłodniczą wentylacyjną i klimatyzacyjną oraz z infrastrukturą zewnętrzną: zagospodarowaniem terenu (parkingi i drogi wewnętrzne), ogrodzeniem, dwoma zjazdami oraz podstawowym wyposażeniem.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia na obszarze MOF Krosno oraz wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym działalności innowacyjnej.

Grupę docelowa odbiorców projektu stanowią mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Zakłada się, że z oferty Inkubatora korzystać będzie „stale” około 11 firm inkubowanych, czyli takich, którym udzielane jest wsparcie na początkowym etapie działalności. Tym firmom udzielane będzie wsparcie doradcze oraz korzystać będą one z zasobów biurowych, bądź magazynowych i produkcyjnych Inkubatora. Zrealizowana zostanie hala produkcyjna, w której zostanie wydzielonych kilkanaście modułów produkcyjno-usługowych przeznaczonych dla beneficjentów inkubatora. Poprzez udostępnienie nowoczesnego inkubatora , wyposażonego w podstawowe, niezbędne do rozpoczęcia działalności środki trwałe (wyposażenie biur i sal konferencyjnych) oraz stworzenie szerokiej oferty usług np. doradczych i specjalistycznych dla inkubowanych firm zrealizowane zostaną cele I osi priorytetowej oraz cel działania 1.3. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie lepszych warunków dla tworzenia i rozwoju MŚP. Przedsięwzięcie jest zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją określoną w Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2014- 2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) –projekt zakłada, że inkubator nastawiony będzie na następujące branże: lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, motoryzacja, informatyzacja i telekomunikacja. W wyniku realizacji projektu wzrośnie dostępność terenów i infrastruktury oferującej warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

 Okres realizacji: IV kwartał 2018 r. – IV kwartał 2020 r..

 Wartość projektu: 35 588 934,95 zł

 Dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 24 095 212,05 zł

 

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Rozstrzygnięcie XIX Krośnieńskiego Konkursu Literackiego

  Termin: 2018-12-18
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • WARSZTATY WIANKOWE W PIWNICY PODCIENIAMI

  Termin: 2018-12-19
  Miejsce: Piwnica PocCieniami Rynek 5 więcej
 •  
 • DKF "16mm" - NADMIAR ŁASKI

  Termin: 2018-12-20
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE PRZEDŚWIĄTECZNE SEANSE FILMU ZIMNA WOJNA

  Termin: 2018-12-21
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • FILMOWY SYLWESTER W artKinie

  Termin: 2018-12-31
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej