A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 11 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Damazego, Daniela

Dla Mieszkańców

Kontakt

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

 

Od początku 2015 r. obowiązuje nowa ustawa o Karcie Dużej Rodziny, w której określone są zasady przyznawania Kart Dużej Rodziny.  W tej ustawie sprecyzowano sposób przyznawania uprawnień dla członków rodzin wielodzietnych oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy. Nowa ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. (Dz. U. poz. 1863).

 

Czytaj więcej na ten temat TUTAJ

 

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest integralną częścią rządowego programu wspierania dla rodzin wielodzietnych. Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne na terenie całego kraju.

 
 
Celem programu jest:
 1. promowanie modelu rodziny wielodzietnej;
 2. promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;
 3. umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;
 4. zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
 
 
 

Kto może otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1)      w wieku do ukończenia 18 roku życia;

2)      w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a)     szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b)     szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki,

3)      bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

 
 
 

 
 
 

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny

Wypełniony wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny z wymaganymi dokumentami (oryginałami bądź odpisami) składa się w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia sala obsługi nr 2  w godzinach od 7.30 – 15.30.

 
 
 

Wymagane dokumenty:

1)      w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2)      w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3)      w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4)      w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5)      w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6)      w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie  o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7)      w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 
 
 
W przypadku zagubienia Karty

W przypadku, gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, Prezydent Miasta Krosna wydaje duplikat Karty. Duplikat Karty wydawany jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Opłatę za duplikat w kwocie 9,21 zł  wpłaca w kasie Urzędu Miasta Krosna.

 
 
 

 
 
 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest:

1)      rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2)      dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;

3)      dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

4)      dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;

5)      dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6)      osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

 

 

Po upływie wyżej wskazanych terminów członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie Karty, pod warunkiem, że będzie spełniał warunki uprawniające do korzystania z programu.

Na członka rodziny wielodzietnej został nałożony obowiązek niezwłocznego powiadomienia Prezydenta Miasta Krosna o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienia do korzystania z programu, o czym zostanie poinformowany w teakcie wydania Karty.

 

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. 

 

 

 

 

 

Co oferuje Karta Dużej Rodziny?

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

 

W związku z nowelizacją ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u. z 2013 r. poz. 1339 z póź. zm.), Rada Miasta Krosna uchwałą Nr XVIII/356/15 z dnia 30 listopada 2015 r. wprowadziła zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie przysługuje właścicielom nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Krosna, na terenie których zamieszkują rodziny wielodzietne o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z poź. zm.)

Wszystkie informacje dotyczące zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami można uzyskać w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 w pokoju 14 lub pod numerem telefonu: 13 47 43630

Wykaz uprawnień i zniżek dla rodzin wielodzietnych znajduje się na stronie internetowej

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny

 

 

 

 

Pliki do pobrania

wzor_wniosku_kdr.pdf

Wzór wniosku

wzor__oswiadczenia__o__wladzy__rodzicielskiej.pdf

Wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej

wzor__oswiadczenia__o__planowanym__terminie__ukonczenia__nauki.pdf

Wzór oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki

zalacznik__dot.__osob__uprawnionych__do__wyswietlania__karty__elektronicznej.pdf

Wzór oświadczenia o osobach które mogą wyswietlać kartę elektroniczną

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Otwarcie wystawy malarstwa Natalii Krzywdy

  Termin: 2018-12-12
  Miejsce: Salonik Artystyczny KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" - UTOYA, 22 LIPCA

  Termin: 2018-12-13
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA JESZCZE PRZED BOŻYM NARODZENIEM

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE SEANSE JESZCZE PRZED ŚWIĘTAMI

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: artKino. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • PRACOWNIA OZDÓB. WARSZTATY

  Termin: 2018-12-15
  Miejsce: kamienica, ul. Rynek 8, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej