• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Czwartek, 14 listopada 2019, dzisiaj świętujemy imieniny: Emila, Wawrzyńca

Zasady KKM

 

Dla kogo jest Krośnieńska Karta Mieszkańca

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Miasta Krosna:

 1. rozliczające podatek dochodowy zgodnie z tym miejscem zamieszkania w Urzędzie Skarbowym w Krośnie oraz ich dzieci w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,
 2. w danym roku, które zameldowały się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż jeden rok,
 3. nie rozliczające się z podatku dochodowego posiadające zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Krośnie.


Czym jest KKM

 1. Krośnieńska Karta Mieszkańca jest nośnikiem spersonalizowanych danych w formie karty plastikowej, posiadającej indywidualny numer karty, zawierającej imię, nazwisko i wizerunek użytkownika, która uprawnia do korzystania z oferty zniżek określonych w katalogu.
 2. Uprawnienia do korzystania z katalogu zniżek w ramach realizacji założeń Programu „Krośnieńska Karta Mieszkańca” zapisywane są na nośniku w postaci karty.
 3. Krośnieńska Karta Mieszkańca może pełnić funkcje karty bibliotecznej, biletu MKS oraz karty przedszkolnej.

 

Krośnieńska Karta Mieszkańca - pierwsze kroki

Kto wypełnia wniosek

 1. Krośnieńska Karta Mieszkańca wydawana jest na wniosek pełnoletniego mieszkańca Miasta Krosna. W imieniu osoby niepełnoletniej wniosek o wydanie Karty składa rodzic/prawny opiekun tej osoby.
 2. Krośnieńska Karta Mieszkańca wydawana jest nieodpłatnie na okres  5 lat  od dnia wydania beneficjentowi. Dwadzieścia procent losowo wybranych posiadaczy Karty będzie corocznie weryfikowanych w Urzędzie Skarbowym w Krośnie. W przypadku stwierdzenia w okresie ważności karty zmianę miejsca zamieszkania lub nie rozliczania podatku dochodowego zgodnego z miejscem zamieszkania w Krośnie - następuje blokada ulg Krośnieńskiej Karty Mieszkańca, do czasu spełnienia warunków uczestnictwa w programie.
 3. Dystrybucję Krośnieńskiej Karty Mieszkańca prowadzi Urząd Miasta Krosna.
   

Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku i gdzie go złożyć

 1. Warunkiem wydania Krośnieńskiej Karty Mieszkańca jest złożenie wniosku o wydanie Karty wraz ze zdjęciem.
 2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Krosna.
 3. Wniosek o wydanie Krośnieńskiej Karty Mieszkańca należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna.
 4. Osoby składające wniosek i wydanie Krośnieńskiej Karty Mieszkańca będą weryfikowane w Urzędzie Skarbowym w Krośnie.
 5. Osoby, które zamieszkują na terenie Gminy Miasto Krosno w roku składania wniosku o wydanie Krośnieńskiej Karty Mieszkańca powinny wraz z wnioskiem załączyć oświadczenie o zameldowaniu na stałe lub oświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy nie krótszy niż jeden rok.


Kto wydaje Kartę

 1. Wniosek podlega weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym.
 2. W przypadku nieprawidłowości we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych w terminie 30 dni od złożenia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 3. Krośnieńska Karta Mieszkańca przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Krosna.

Karta wydawana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Karta Miejska przejmuje funkcję biletu elektronicznego MKS

W związku z wprowadzeniem  Krośnieńskiej Karty Mieszkańca, możliwe staje się posługiwanie tą kartą również w Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Osoby posiadające KKM mogą jej używać również jako biletu elektronicznego.
Wystarczy dodatkowo złożyć wniosek w Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Funkcja biletu elektronicznego zostanie uaktywniona na karcie KKM.
Osoby, które posiadają elektroniczny bilet MKS nie muszą go wymieniać – zachowuje on nadal funkcję biletu.
 

Kto może korzystać z Krośnieńskiej Karty Mieszkańca i co zrobić kiedy zgubimy kartę

 1. Krośnieńską Kartą Mieszkańca posługiwać się może wyłącznie jej użytkownik, którego dane identyfikacyjne są na niej umieszczone. Krośnieńską Kartą Mieszkańca posługiwać się może również rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej będącej użytkownikiem Karty, działający w imieniu tej osoby.
 2. Ważność Karty wygasa w przypadku upływu okresu na który została wydana, zmiany miejsca zamieszkania użytkownika Karty na miejsce znajdujące się poza terenem Krosna lub w przypadku śmierci użytkownika Karty.
 3. W przypadku utraty Karty osoba uprawniona do jej używania zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Prezydenta Miasta Krosna o powyższym fakcie.
 4. Istnieje możliwość wydania na wniosek mieszkańca duplikatu Karty, za wydanie którego pobierana jest opłata w wysokości 20 zł.
   

Korzystanie z Krośnieńskiej Karty Mieszkańca jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 


Dane osobowe są bezpieczne

 1. Dane osobowe we wniosku służą wyłącznie do wydania karty i są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Każdorazową zmianę danych osobowych: nazwiska, imienia, adresu zamieszkania, uprawnień do ulgi należy zgłosić w Urzędzie Miasta Krosna celem ich uaktualnienia.
   

 


Niniejszy regulamin ustala zasady wydawania, korzystania i promocji Krośnieńskiej Karty Mieszkańca w ramach Programu przyjętego uchwałą Nr XXXIX/830/17 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Krośnieńska Karta Mieszkańca”

Wszelkich informacji o programie Krośnieńska Karta Mieszkańca udziela:
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna
ul. Lwowska 28 a, parter
tel. 13 47 43 013