A A A
 • English
 • Deutsch
Piątek, 21 września 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Hipolita, Mateusza

Urząd Miasta

Kontakt

Wydział Geodezji, Kartografii

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

 ul. Lwowska 28 a

e-mail: geod@um.krosno.pl


KRZYSZTOF WILK

NACZELNIK WYDZIAŁU

pokój 126 (I piętro)

e-mail: 
wilk.krzysztof@um.krosno.pl
 

 

 

  

 

BOGUSŁAW SOWA
Zastępca Naczelnika
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

pokój nr 118 (II piętro) 
tel. 13 47 431 18
e-mail: sowa.boguslaw@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:
 • trwałego zarządu nieruchomościami Gminy Krosno i Skarbu Państwa,
 • nieruchomości przekazanych w użytkowanie dla rodzinnych ogrodów działkowych,
 • regulacji stanów prawnych nieruchomości przekazanych do spółdzielni mieszkaniowych,
 • postępowań z zakresu ewidencji gruntów i budynków.

 

 

 

BOGDAN MOKRZYCKI
Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

pokój nr 116 (I piętro) 
tel. 13 47 431 16
e-mail: mokrzycki.bogdan@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • organizowanie przetargów na obsługę geodezyjną UM,
 • uzgadnianie szczegółowych warunków wykonywania prac geodezyjnych,
 • weryfikacja i przyjmowanie operatów technicznych sporządzonych w wyniku prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik),
 • kontrola i zatwierdzanie zawiadomień o prowadzeniu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków (egib),
 • udzielanie informacji dotyczących pzgik oraz egib w zakresie: prowadzenia, dokonywania zmian, udostępniania materiałów aktualnych i archiwalnych, ogólnych zasad wykonywania prac geodezyjnych.

 

 

HENRYK CHURZĘPA

pokój nr 124 (I piętro) 
tel. 13 47 431 24
e-mail: churzepa.henryk@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • rozgraniczanie nieruchomości,
 • sprawy związane z ewidencją gruntów i budynków w tym:
  • aktualizacja użytków gruntowych,
  • klasyfikacja gleboznawcza gruntów,

 

 

HALINA KRZYSIK DYTKO

pokój nr 124 (I piętro) 
tel. 13 47 431 24
e-mail: krzysik.halina@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

Postępowania wyjaśniające w sprawie stanów prawnych nieruchomości, w tym;

 • badanie i analiza i dokumentów znajdujących się w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie,
 • wydawanie decyzji  z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości, sporządzanie dokumentacji geodezyjno prawnej i składanie wniosków  do ksiąg wieczystych,

Sprawy uwłaszczeniowe-w tym:

 • wydawanie zaświadczeń do ZUS,KRUS i do celów sądowych,
 • regulacja stanu prawnego gruntów na rzecz Skarbu Państwa i Gminy Krosno (komunalizacja, regulacja dróg publicznych),
 • sporządzanie wykazów synchronizacyjnych, sprawozdawczość, obsługa stron.
 
 

ZOFIA WALISZKO

pokój nr 124 (I piętro) 
tel. 13 47 431 24
e-mail: waliszko.zofia@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

Sprawy z zakresu ewidencji gruntów;

 • wprowadzanie zmian w części opisowej operatu ewidencji gruntów,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących stanów prawnych nieruchomości,
 • regulacja stanów prawnych dla potrzeb ewidencji gruntów,
 • sporządzanie wniosków do ksiąg wieczystych,
 • sporządzanie wykazów synchronizacyjnych,
 • prowadzenie rejestru cen, transakcji i wartości nieruchomości i wydawanie  raportów,

Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami:

 • scalenia i podziały nieruchomości,
 • przygotowywanie projektów uchwał związanych z prowadzonym postępowaniem scaleniowym oraz przygotowywanie protokołów i dokumentów niezbędnych do zawarcia umów notarialnych,
 • podziały nieruchomości.
 

 

ANNA GĘBALA

pokój nr 124 (I piętro) 
tel. 13 47 431 24
e-mail: gebala.anna@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • ewidencja gruntów - wprowadzanie zmian w części opisowej operatu ewidencji gruntów,
 • numeracja porządkowa nieruchomości,
 • nazewnictwo  ulic, placów i obiektów infrastruktury miejskiej.

 

MAŁGORZATA KRĘŻĄŁEK

pokój nr 125 (I piętro) 

tel. 13 47 431 25
e-mail: krezalek.malgozata@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

Ochrona gruntów rolnych i leśnych, w tym; 

 • wydawanie decyzji  zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, naliczanie opłat, sprawozdawczość,
 • wykonywanie prawa pierwokupu,
 • dzierżawy gruntu pod reklamy.
 Obsługa Wydziału w zakresie obiegu korespondencji
 

 

MACIEJ PELCZAR

pokój nr 114 (I piętro) 
tel. 13 47 431 14
e-mail: pelczar.maciej@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

Prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego  w tym:

Prowadzenie spraw związanych z obsługą wykonawców geodezyjnych w tym: 

 • prowadzenie elektronicznego rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych 
 • przygotowywanie  i udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego do zgłoszonej pracy  geodezyjnej oraz naliczanie opłat
 • kontrola wstępna  dokumentacji geodezyjnej 
 • prowadzenie elektronicznego rejestru operatów technicznych (Identyfikator ewidencyjny materiału w zasobie),
 • archiwizacja   operatów   technicznych   przyjętych do zasobu w archiwum wydziałowym
 • prowadzenie bazy osnów geodezyjnych,

Prowadzenie spraw z zakresu  Systemu Informacji o Terenie.

 

 

MARIUSZ LANGNER

pokój nr 114 a (I piętro) 
tel. 13 47 431 28
e-mail: langner.mariusz@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • wprowadzanie zmian przedmiotowych do bazy Ewidencji Gruntów i Budynków,
 • tworzenie opracowań graficznych i map na podstawie baz danych,
 • prowadzenie Państwowego Rejestru Granic,
 • wydawanie danych dla  urzędów i jednostek organizacyjnych.
 

SŁAWOMIR PORADYŁO

pokój nr 114 a (I piętro) 
tel. 13 47 431 28
e-mail: poradylo.slawomir@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

Obsługa  Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 • kooperacja elektroniczna z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego,
 • bieżąca aktualizacja bazy danych (BDOT; GESUT; EGiB).
 
 

MAREK KSIĄŻKO
Przewodniczący zespołu koordynującego usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

pokój nr 113 (I piętro) 
tel. 13 47 431 13
e-mail: ksiazko.marek@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • sprawy z zakresu koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

 

ANNA BĄK
Zastępca przewodniczącego zespołu koordynującego usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

pokój nr 113 a (I piętro) 
tel. 13 47 431 27
e-mail: bak.anna@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • sprawy z zakresu koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • udzielanie zgód na zajęcie nieruchomości Gminy Krosno i Skarbu Państwa w celu usytuowania urządzeń uzbrojenia terenu,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji o ograniczeniu korzystania z nieruchomości poprzez udzielanie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie urządzeń uzbrojenia terenu,
 • przygotowywanie decyzji o wysokości odszkodowania za zajęte nieruchomości.
 
 

EWELINA MICHALAK

pokój nr 119 (I piętro) 
tel. 13 47 431 19
e-mail: michalak.ewelina@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

Gospodarowanie zasobem nieruchomości Gminy Miasto Krosno, powiatu grodzkiego Krosno oraz Skarbu Państwa:

 • nabywanie nieruchomości poprzez wykup, zamianę, zrzeczenie, darowiznę, komunalizację,
 • odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (w trybie ZRID),
 • sprawozdawczość finansowo-rzeczowa w zakresie zasobów nieruchomości.
 

JADWIGA NOWAK

pokój nr 117 (I piętro) 
tel. 13 47 431 17
e-mail: nowak.jadwiga@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • zbywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Krosno i Skarbu państwa,
 • obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 • utrzymanie zasobu nieruchomości,
 • sprawozdawczość finansowo-rzeczowa w zakresie zasobów nieruchomości.
 
 

JANINA GUZIK

pokój nr 119 (I piętro) 
tel. 13 47 431 19
e-mail: guzik.janina@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW: 

 • dzierżawa, użyczenie, najem gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Krosno,
 • dzierżawa, użyczenie, najem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • sprzedaż mieszkań i lokali na rzecz najemców.
 
 

 

ANDRZEJ BODNAROWSKI

pokój nr 116 (I piętro) 
tel. 13 47 431 16
e-mail: bodnarowski.andrzej@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • naliczanie i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
 • bonifikaty w opłatach za użytkowanie wieczyste,
 • przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wywłaszczanie nieruchomości,
 • zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 • wydawanie zaświadczeń w sprawie wykreślenia z ksiąg wieczystych wpisów o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego.
 
 

KONRAD KOCZELA

pokój nr 117 (I piętro) 
tel. 13 47 431 17
e-mail: koczela.konrad@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • nabywanie  na rzecz gminy nieruchomości na wniosek zainteresowanych i z inicjatywy gminy,

Sprawy z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID) w tym:

 • zlecanie podziałów nieruchomości pod realizacje dróg (ZRID),
 • wydawanie decyzji odszkodowawczych,
 • wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.
 
 

MARCIN WERON

pokój nr 124 b (I piętro) 
tel. 13 47 431 28
e-mail: weron.marcin@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • administracja witryną WebEwid,
 • informatyczna obsługa wydziału.

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • WERNISAŻ WYSTAWY JUSTYNY BIAŁEK I JOANNY TOPOLSKIEJ-ULIASZ

  Termin: 2018-09-21
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • KROŚNIEŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA

  Termin: 2018-09-23
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • „Tybet. Wokół Świętej Góry Kajlas” - prelekcja Dariusza Czerniaka

  Termin: 2018-09-24
  Miejsce: Piwnica PodCieniami, Rynek 5, Krosno więcej
 •  
 • KROŚNIEŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA

  Termin: 2018-09-27
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" film NIEZWYKŁA PODRÓŻ FAKIRA, KTÓRY UTKNĄŁ W SZAFIE

  Termin: 2018-09-27
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej