• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Sobota, 4 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Elżbiety, Teodora

Kontakt

Aktualności

Nowe zasady i kryteria rekrutacji do krośnieńskich gimnazjów

15-02-2016 | Dla Mieszkańców

Grafika - Logo Nabór 2016

Rekrutacja do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 rozpocznie się w kwietniu i będzie prowadzona według nowych zasad. Na portalu elektronicznej rekrutacji nabor.pcss.pl/krosno sukcesywnie zamieszczane będą wszystkie istotne informacje na temat rekrutacji. Korzystając ze strony naboru będzie można elektronicznie wypełnić podanie (zgłoszenie lub wniosek) o przyjęcie do gimnazjum, na końcu sprawdzić wyniki rekrutacji, a w razie potrzeby skorzystać z banku wolnych miejsc.
 

 

I. REKRUTACJA DO GIMNAZJÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH

Kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji do gimnazjów ogólnodostępnych, są precyzyjnie określone w uchwale Rady Miasta z dnia 29 stycznia 2016 r. W dokumencie ustalono również liczbę punktów za każde z kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, tj.:
 

 

Lp. Kryterium Liczba punktów
1. Wynik sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej max. 40 pkt - przyjmuje się, że wynik przedstawiony w procentach z części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części drugiej sprawdzianu mnoży się przez 0,2
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 5 pkt
3. Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, przyrody, historii i społeczeństwa max. 40 pkt – punkty przyznaje się za ocenę celującą – 8 pkt, bardzo dobrą – 6 pkt, dobrą – 4 pkt, dostateczną – 2 pkt, dopuszczającą – 1 pkt
4. Średnia ocen wymienionych w pkt 3 na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej max. 18 pkt – średnią ocen ustaloną z dokładnością do jednego miejsca po przecinku mnoży się przez 3
5. Ocena zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej max. 5 pkt – przyznaje się 5 pkt za ocenę wzorową, 3 pkt za bardzo dobrą, 1 pkt za dobrą, za inne oceny punktów nie przyznaje się
6. Tytuł finalisty konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty za jeden tytuł 10 pkt (max. 15 pkt)
7. Wysokie miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z wykazem Podkarpackiego Kuratora Oświaty obowiązującym w danym roku (z wyłączeniem konkursów, o których mowa w pkt 6) max. 8 pkt – punkty przyznaje się za miejsca I – III na szczeblu co najmniej powiatowym, przy czym za jeden tytuł w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych - 5 pkt, wojewódzkich i ponadwojewódzkich  – 3 pkt, powiatowych - 1 pkt, przy czym nie łączy się osiągnięć w tych samych zawodach, konkursach na różnych szczeblach – punkty przyznaje się za sukcesy na najwyższym szczeblu
8. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 2 pkt
9. Uczęszczanie w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w gimnazjum do szkoły podstawowej w tym samym zespole szkół 5 pkt
10. Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będzie kontynuować edukację w danym gimnazjum lub w szkole podstawowej w tym samym zespole szkół 2 pkt
11. W roku poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej wszystkie dzieci z rodziny kandydata realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach krośnieńskich 2 pkt
12. Wielodzietność rodziny kandydata 2 pkt

 

 

 Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów wraz z załącznikami określa szczegółowo uchwała Rady Miasta Krosna Nr XXI/434/16 z dnia 29 stycznia 2016 r.  - czytaj tekst uchwały.
 


II.  ZASADY PRZYJĘĆ DO GIMNAZJÓW OBWODOWYCH


Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód, kandydaci zamieszkali w tym obwodzie przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców złożonego w okresie poprzedzającym rekrutację dla kandydatów spoza obwodu. Zgłoszenia do gimnazjów obwodowych będą przyjmowane od 15 do 21 kwietnia 2016 r. Kandydaci zamieszkali w Krośnie, którzy chcą wybrać gimnazjum dwujęzyczne, oddziały sportowe lub szkołę inną niż szkoła obwodowa, składają wnioski o przyjęcie do wybranego gimnazjum tzw. szkoły I preferencji, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, w terminach określonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Jeżeli kandydaci nie zostaną zakwalifikowani do wybranego gimnazjum, przyjmie ich szkoła obwodowa. Bardzo ważne jest by wiedzieć, która szkoła jest szkołą obwodową właściwą dla miejsca zamieszkania kandydata, aby prawidłowo wypełnić zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie.


Wykaz obwodów zawiera uchwała Rady Miasta Krosna Nr XXI/430/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno  - czytaj tekst uchwały.


III.  REKRUTACJA DO GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do Gimnazjum Dwujęzycznego będzie odbywała się na nowych zasadach.
Do klasy pierwszej gimnazjum dwujęzycznego przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających warunki, o których mowa powyżej, jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa powyżej oraz
b) wyniki sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej,
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym…(Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) określa liczbę punktów, które można uzyskać za: wyniki sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej tj.:
 

 

Lp.  Kryterium  Liczba punktów
I etap postępowania rekrutacyjnego do oddziałów dwujęzycznych  60 pkt - ogólna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za: wyniki sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia
 I  Wynik sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej  40 pkt - maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania (w przypadku przeliczania na punkty wyników sprawdzianu przyjmuje się, że wynik przedstawiony w procentach z części pierwszej i z części drugiej sprawdzianu    mnoży się przez 0,2)
 II  Świadectwo ukończenia podstawowej z wyróżnieniem  5 pkt
 III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej*, tj.:

(* - Nie określa się punktów za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, w tym tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, ponieważ zgodnie z art. 20d ustawy o systemie oświaty, ww. laureaci i finaliści są przyjmowani do szkół w pierwszej kolejności)

 13 pkt - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia
 1.    Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  10 pkt
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  7 pkt
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  5 pkt
 2.    Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:  
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  10 pkt
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  4 pkt
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  3 pkt
 3.    Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:  
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  7 pkt
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  10 pkt
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  5 pkt
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  7 pkt
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  3 pkt
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  5 pkt
 4.    Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:  
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  10 pkt
 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  7 pkt
 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  5 pkt
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  7 pkt
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  3 pkt
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  2 pkt

 5.    Uzyskanie wysokiego miejsca*  w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

(* - Zgodnie z art. 20m ustawy o systemie oświaty kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.)

 
 międzynarodowym  4 pkt
 krajowym  3 pkt
 wojewódzkim  2 pkt
 powiatowym  1 pkt
 IV  Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  2 pkt

 

 

 W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum dwujęzycznego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Wykaz kryteriów wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi kryteria ustawowe  - zobacz plik.IV.  REKRUTACJA DO  ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do oddziałów sportowych będzie również odbywać się na nowych zasadach.
Warunkiem przyjęcia kandydata do oddziału sportowego jest: posiadanie bardzo dobrego stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu, które zostało wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, pisemna zgoda obojga rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego, uzyskanie pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale (na rok szkolny 2016/2017 Gimnazjum Nr 3 będzie prowadziło nabór w dyscyplinach: piłka nożna, tenis, koszykówka), posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających powyższe warunki jest większa niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej kandydatów.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, które obowiązują na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum dwujęzycznego (tabela w części III).
W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów sportowych, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Wykaz kryteriów wraz z niezbędnymi dokumentami  - zobacz plik.
 


V.  TERMINY PRZEPROWADZENIA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Terminy przeprowadzania poszczególnych etapów rekrutacji oraz rekrutacji uzupełniającej określił Podkarpacki Kurator Oświaty zarządzeniem Nr 3/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
 

 

Lp. Rodzaj czynności   Termin w postępowaniu rekrutacyjnym postępowaniu uzupełniającym
 
 
1.
 Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 
 25.04 - 3.06.2016 r.

 
6-8.07.2016 r.
 25.04 - 16.05.2016 r.
 2.  Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy   19 – 25.05.2016 r. 11.07.2016 r.
 3.  Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 20i ust. 1 ustawy, w tym w gimnazjum ogólnodostępnym z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy   23 – 25.05.2016 r.
 4.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy  do 31.05.2016 r. 12.07.2016 r. do godz. 10.00
 5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 20i ust 1 ustawy, w tym gimnazjum ogólnodostępnym z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy  do 31.05.2016 r.
 6.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo kończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu  24 - 28.06.2016 r. -----------------
 7.

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy1*

(* - Dotyczy szkół: gimnazjum sportowe, gimnazjum mistrzostwa sportowego, gimnazjum ogólnodostępne z oddziałem sportowym, gimnazjum dwujęzyczne oraz gimnazjum ogólnodostępne z oddziałem dwujęzycznym lub oddziałem międzynarodowym.)

 29.06 - 30.06.2016 r. 13.07.2016 r.
 8.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  1.07.2016 r.
do godz. 10.00
 1.08.2016 r.
do godz. 10.00
 9.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum  1-4.07.2016 r. 1-2.08.2016 r.
 10.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  
5.07.2016 r.
 
3.08.2016 r.

 

 

 VI.  UWAGI DODATKOWE

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do oddziału integracyjnego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, stosuje się zasady takie same jak do oddziału ogólnodostępnego (tj. obowiązują kryteria określone przez Radę Miasta Krosna uchwałą Nr XXI/434/16 z dnia 29 stycznia 2016 r.).

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum, publicznego gimnazjum integracyjnego, publicznego gimnazjum dwujęzycznego, oddziału dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, oddziału międzynarodowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, oddziału integracyjnego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych ze sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.
Informacje dotyczące rekrutacji do gimnazjów dostępne będą w czasie spotkań z rodzicami w szkołach podstawowych, podczas Dni Otwartych w gimnazjach (harmonogramy opublikujemy do końca lutego), a  także na stronie internetowej www.krosno.pl oraz na stronie elektronicznego Naboru 2016 www.nabor.pcss.pl/krosno/.


Pytania dotyczące naboru można kierować bezpośrednio do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów oraz do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna na adres edu@um.krosno.pl (tel. 134743328).
 

 

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • LETNIE KONCERTY W ŚWIĄTYNIACH. INAUGURACYJNY RECITAL ORGANOWY W KROŚNIEŃSKIEJ FARZE

  Termin: 2020-07-04
  Miejsce: Bazylika kolegiacka Świętej Trójcy (fara), ul. Piłsudskiego, Krosno więcej
 •  
 • BWA Krosno zaprasza na wykład: Mówimy o sztuce… O duchowości w sztuce Hilmy af Klint

  Termin: 2020-07-05
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - MALARSTWO SZTALUGOWE

  Termin: 2020-07-08
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" ŻEGNAJ MÓJ SYNU

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • BAJKOWA SCENA przy RCKP

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: RCKP, parking od strony ul. Czuchry, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej