• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Środa, 23 września 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Bogusława, Tekli

Kontakt

Aktualności

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie

29-05-2018 | Dla Mieszkańców

Podpisywanie dokumenów

Prezydent Miasta Krosna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie z siedzibą przy ul. Kolejowej 1 w Krośnie. Wnioski  należy skłądaćosobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria Ogólna, Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. włącznie, do godziny 14.30 (decyduje data wpływu).

 
 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1319/18 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 24 maja 2018 r.
 
Prezydent Miasta Krosna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie z siedzibą przy ul. Kolejowej 1, 38-400 Krosno
 
 
1. Do konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie, może przystąpić osoba która spełnia obowiązkowo następujące warunki:
 
1) posiada wykształcenie wyższe magisterskie;
2) posiada obywatelstwo polskie;
3) posiada co najmniej 5 - letni staż pracy zawodowej;
4) posiada co najmniej 3 - letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych (tj. jednoosobowych, wyodrębnionych organizacyjnie w strukturze jednostki, podlegających bezpośrednio zarządzającemu daną jednostką) lub prowadziła przez co najmniej 3 lata własną działalność gospodarczą w zakresie działalności kulturalnej lub posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie w samodzielnej realizacji projektów z zakresu działalności artystycznej, wystawienniczej lub kuratorskiej; 
5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.);
8) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
9) posiada znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury.
 
 
2. Wymagania dodatkowe (nieobowiązkowe) stawiane kandydatom:
1) wykształcenie wyższe magisterskie z dziedziny sztuk plastycznych lub historii sztuki lub kulturoznawstwa lub związane z zarządzaniem kulturą;
2) co najmniej 3 - letni staż pracy w instytucjach kultury;
3) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym unijnych na realizację projektów kulturalnych;
4) znajomość jednego z języków obcych Unii Europejskiej na poziomie komunikatywnym, w szczególności języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego;
5) umiejętności organizacyjno-menadżerskie;
6) doświadczenie w dziedzinie marketingu, promocji i reklamy;
7) doświadczenie w realizacji remontów i inwestycji.
 
 
3. Oferta składana do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie musi mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty: 
 
1) wniosek o przystąpieniu do konkursu wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu;
2) życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem, z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: okresach zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych (tj. jednoosobowych, wyodrębnionych organizacyjnie w strukturze jednostki, podlegających bezpośrednio zarządzającemu daną jednostką) lub prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie działalności kulturalnej lub samodzielnym realizowaniu projektów z zakresu działalności artystycznej, wystawienniczej lub kuratorskiej, zawierający dane osobowe (w tym: adres do korespondencji, numer telefonu kandydata), opatrzony klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2016 r. poz. 922 z późn. zm.); 
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa itp.);
4) kserokopie dokumentów potwierdzających: staż pracy, w tym na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym (tj. jednoosobowym, wyodrębnionym organizacyjnie 
w strukturze jednostki, podlegającym bezpośrednio zarządzającemu daną jednostką) lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie działalności kulturalnej lub samodzielne realizowanie projektów z zakresu działalności artystycznej, wystawienniczej lub kuratorskiej (np. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia, wypis w Rejestru Przedsiębiorców);
5) pisemną autorską koncepcję programowo-organizacyjną dostosowaną do realiów finansowych, lokalowych i kadrowych funkcjonowania Biura Wystaw Artystycznych obejmującą max. do 10 stron A4 znormalizowanego tekstu, czcionka: Arial, rozmiar 11, odstępy między wierszami: 1,5 wiersza;
6) czytelnie podpisane przez kandydata oświadczenia: 
 
a) o pełnej zdolności do czynności prawnych, 
b) o korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) o posiadaniu polskiego obywatelstwa,
e) że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.),
f) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) do celów związanych z przeprowadzanym konkursem oraz na posługiwanie się treściami koncepcji programowo-organizacyjnej kandydata w trakcie posiedzeń Komisji Konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora,
g) o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym. 
 
 
4. Kandydat  który spełnia wymagania dodatkowe, dołącza do oferty kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.  
 
5. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Kserokopie dokumentów muszą zawierać na pierwszej lub ostatniej stronie datę i klauzulę „za zgodność z oryginałem str. od ...do..." oraz czytelny podpis kandydata.
 
6. Warunkiem dopuszczenia kandydata do konkursu jest złożenie kompletu dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 1-6. Oferta powinna zawierać spis ponumerowanych dokumentów składanych przez kandydata.
 
7. Autorska koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania Biura Wystaw Artystycznych powinna opierać się na dotychczasowym dorobku instytucji i być zgodna z jego tradycją. Koncepcja programowo-organizacyjna powinna obejmować: plan działalności, plan rozwoju instytucji, program edukacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem form edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, plan organizacyjny dla instytucji, w tym: projekt struktury organizacyjnej, plan polityki finansowej z uwzględnieniem pozabudżetowych środków finansowych, plan współpracy instytucji z innymi podmiotami oraz twórcami na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, plan promocji Biura Wystaw Artystycznych. Koncepcja powinna również uwzględniać działania związane z wykorzystaniem nowej przestrzeni powstałej w ramach realizacji projektu: „Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie” oraz organizację wystaw związanych z tradycją szklarską Miasta Krosna także poza Biurem Wystaw Artystycznych.
 
8. Wniosek kandydata o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie – NIE OTWIERAĆ" należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria Ogólna, Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. włącznie, do godziny 14.30 (decyduje data wpływu). Dokumenty, które zostaną złożone w innej formie albo wpłyną do Urzędu Miasta Krosna po wyżej określonym terminie nie będą poddane procedurze konkursowej i podlegają zwrotowi. 
 
9. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników,
II etap - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
 
10. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie drogą pisemną i będzie kierowana na adres wskazany przez kandydata w ofercie. 
 
11. Przez złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.
 
12. Postępowanie konkursowe rozpocznie się w dniu 29 maja 2018 r.
 
13. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków ustala się na dzień 15 września 2018 r. 
 
14. Z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie oraz projektem ”Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie” kandydaci na stanowisko dyrektora mogą się zapoznać w Wydziale Kultury i Sportu, Urząd Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A, po uprzednim telefonicznym umówieniu tel. 13 47 43 334. 
 
15. Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.), Organizator przed powołaniem dyrektora zawrze z nim odrębną umowę określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności Biura Wystaw Artystycznych oraz program jej działania. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
 
16. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy dyrektor zostanie powołany na stanowisko na okres od 3 do 7 lat.
 
17. Przystępując do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych. Powyższe dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie i wyłonienia kandydata, który zostanie zatrudniony na wymienionym wyżej stanowisku.

18. Powyższe dane osobowe są przetwarzane nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Kandydat uczestniczący w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a  także ma prawo żądania usunięcia danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie podanie ich uniemożliwia udział w wymienionej wyżej procedurze konkursowej.
 
 

 

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Wystawa: „Andy Warhol’s life and death”

  Termin: 2020-09-23
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • DKF 16 mm - DOLINA BOGÓW

  Termin: 2020-09-24
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • TEATR PIASKU TETIANY GALITSYNY „KRÓLOWA ŚNIEGU”

  Termin: 2020-09-25
  Miejsce: RCKP, sala widowiskowa, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Dni Otwarte funduszy Europejskich w Etnocentrum

  Termin: 2020-09-25
  Miejsce: Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej więcej
 •  
 • „Rośliny święcone w Dniu Matki Boskiej Zielnej i w Oktawę Bożego Ciała w Polsce” - otwarcie wystawy fotografii

  Termin: 2020-09-25
  Miejsce: Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej