• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Sobota, 4 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Elżbiety, Teodora

Kontakt

Aktualności

Krosno wprowadza program pomocowy dla firm

01-06-2020 | Dla Mieszkańców | Dla Przedsiębiorczych | Życie miasta

Krośnieński Program Pomocowy

Ulgi w podatku od nieruchomości oraz czynszu, bezpłatne konsultacje prawne – to niektóre formy pomocy Miasta Krosna  dla przedsiębiorców w związku z epidemią COVID- 19. Jeżeli Twoja firma ma problemy z powodu koronawirusa, możesz liczyć na wsparcie. 

 

- Dla wielu przedsiębiorców obecny czas jest bardzo trudny. W miarę kompetencji i możliwości samorządu będziemy udzielać pomocy branżom objętym ograniczeniami lub zakazem prowadzenia działalności, a także firmom, dla których skutkiem obecnego kryzysu jest pogorszenie płynności finansowej. Podejmowane działania mają na celu ochronę istniejących przedsiębiorstw oraz miejsc pracy na terenie naszego miasta.– informuje Piotr Przytocki, prezydent  Krosna. - Będziemy nadal na bieżąco monitorować sytuację gospodarczą i reagować stosownie do potrzeb - dodaje prezydent.

 

Krośnieński Program Pomocowy opiera się na następujących formach wsparcia:

 • ulgi w podatku od nieruchomości – planowane do wprowadzenia uchwałą Rady Miasta Krosna:
  • zwolnienie z podatku od nieruchomości,
  • przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
 • ulgi w czynszu najmu miejskich lokali użytkowych,
 • ulgi w czynszu dzierżawy oraz z tytułu użytkowania nieruchomości,
 • przedłużenie terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • pomoc de minimis,
 • bezpłatne porady prawne dla mikro i małych przedsiębiorców,
 • maksymalne skrócenie terminów płatności za zobowiązania miasta na rzecz przedsiębiorców,
 • przyspieszenie realizacji inwestycji miejskich.

W większości przypadków uzyskanie wsparcia wymaga złożenia wniosku lub odpowiedniego oświadczenia. Każda sprawa zostanie rozpatrzona indywidualnie, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz analizę dokumentów przedstawionych przez przedsiębiorcę. Badane będą m.in. dokumenty finansowe firmy. 

 

Kto może skorzystać ze wsparcia, za jaki okres ono przysługuje, jakie dokumenty należy przedstawić i z kim skontaktować się w razie wątpliwości? O szczegółach przeczytaj dalej. 

 

  Krośnieński Program Pomocowy

 

 

 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców objętych ograniczeniami w prowadzeniu działalności

 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości zostało wprowadzone na podstawie uchwały Rady Miasta Krosna. 

 

Przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie warunki:

 • prowadzą działalność objętą ograniczeniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (zarówno ci, którzy prowadzą tylko taką działalność, jak i ci, którzy tę działalność łączą z innymi rodzajami);
 • za dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia dokumentów o zastosowanie ulgi uzyskali przychody o co najmniej 50 % niższe niż w odpowiadających im miesiącach roku poprzedniego (na przykład łączne przychody za marzec i kwiecień 2020 r. są niższe o co najmniej 50 % niż łączne przychody za marzec i kwiecień 2019 r.). Jeśli przedsiębiorca rozpoczął działalność później niż na dwanaście miesięcy poprzedzających dzień złożenia tych dokumentów, spadek przychodów będzie liczony w stosunku do łącznych przychodów za styczeń i luty 2020 r.

- nie będą musieli płacić podatku za kwiecień, maj i czerwiec (osoby prawne) lub II kwartał (osoby fizyczne) - od nieruchomości zajętych na prowadzoną przez nich działalność ograniczoną przepisami rozporządzenia.

 

W przypadku wcześniejszego zapłacenia tego podatku (np. w kwietniu), po złożeniu dokumentów i spełnieniu wymaganych warunków, odpowiednia kwota zostanie uznana za nadpłatę, i będzie mogła być zwrócona lub zaliczona na poczet podatku za kolejne okresy.

  

W celu uzyskania pomocy należy złożyć oświadczenie (przykładowy wzór do pobrania- docx;  pdf) oraz wykazać, że w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 i wynikającymi z tego  powodu negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi płynność finansowa uległa pogorszeniu. Do oświadczenia należy dołączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (do pobrania: xlsxpdf) wraz z wymaganymi dokumentami (sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia na dzień 1 marca 2020 r. i na dzień złożenia dokumentów  - np. deklaracje rozliczenia ZUS DRA, dokumenty potwierdzające osiągnięte przychody). W przypadku osób fizycznych należy złożyć ponadto informację IN – 1  (do pobrania: docxpdf) wraz z załącznikami ZIN – 1 i ZIN – 2, natomiast w przypadku osób prawnych - korektę deklaracji DN – 1 (do pobrania: docxpdf) wraz z załącznikami ZDN – 1 i ZDN – 2.

 

Uchwała Nr XX/603/20 Rady Miasta Krosna z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 
Kontakt w sprawie ulg w podatku od nieruchomości: 
Wydział Podatków i Opłat, tel. 13 47 43 110 i 13 47 43 111, e-mail: po@um.krosno.pl
 
 

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości

 

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości zostało wprowadzone na podstawie uchwały Rady Miasta Krosna.

 

Przedsiębiorcy (także ci, którzy prowadzą działalność objętą zakazami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów), którzy spełniają warunek:

- za dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wymaganych dokumentów uzyskali przychody o co najmniej 30% niższe niż w odpowiadających im miesiącach roku poprzedniego (na przykład łączne przychody za marzec i kwiecień 2020 r. są niższe o co najmniej 30% niż łączne przychody za marzec i kwiecień 2019 r.). Jeśli przedsiębiorca rozpoczął działalność później niż na dwanaście miesięcy poprzedzających dzień złożenia tych dokumentów, spadek przychodów będzie liczony w stosunku do łącznych przychodów za miesiące styczeń i luty 2020 r.

- nie będą musieli płacić podatku od nieruchomości za maj i czerwiec (osoby prawne) lub II raty płatnej do 15 maja (osoby fizyczne) w dotychczasowych terminach. Nowy termin płatności tych rat to 15 września 2020 r.

 

W celu uzyskania pomocy należy złożyć oświadczenie (przykładowy wzór do pobrania - docx;  pdf) oraz wykazać, że w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 i wynikającymi z tego  powodu negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi płynność finansowa uległa pogorszeniu. Do oświadczenia należy dołączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (do pobrania: xlsxpdf) wraz z wymaganymi dokumentami (sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia na dzień 1 marca 2020 r. i na dzień złożenia dokumentów  - np. deklaracje rozliczenia ZUS DRA, dokumenty potwierdzające osiągnięte przychody). 

 

Uchwała Nr XX/604/20 Rady Miasta Krosna z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

 

Kontakt w sprawie ulg w podatku od nieruchomości: 
Wydział Podatków i Opłat, tel. 13 47 43 111, 13 47 43 112 i 13 47 43 110, e-mail: po@um.krosno.pl
 

 

Pomoc w płaceniu czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących mienie Gminy Miasto Krosno

 

Przedsiębiorcy, którzy wynajmują od miasta lokale użytkowe uzyskali obniżenie czynszu najmu o 50% za okres od 1 marca do 30 czerwca 2020 r.

Obniżenie czynszu nie zwalnia z innych opłat związanych z eksploatacją lokalu.

Ulga nie ma zastosowania do lokali przeznaczonych na apteki. 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku działalności objętych całkowitym zakazem prowadzenia, najemcy mogą ubiegać się o obniżenie czynszu o więcej niż 50 %. 

W tym celu należy złożyć wniosek oraz wykazać, że w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 i wynikającymi z tego  powodu negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi płynność finansowa uległa pogorszeniu. Do wniosku należy dołączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (wersja pdf) wraz z dokumentami wymienionymi w ostatniej części tego formularza.

 

Kontakt w sprawie ulg w czynszu najmu lokali: 
Biuro Gospodarki Lokalowej, tel. 13 47 43 120, e-mail: bgl@um.krosno.pl.

 

 

Ulgi z tytułu czynszu dzierżawy oraz użytkowania nieruchomości

 

Miasto umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z obniżenia wysokości czynszu dzierżawy od nieruchomości wykorzystywanych na cele: handlowe, usługowe, komunikacyjne, postojowe.

 

Ponadto możliwe jest udzielenie ulg w formie odroczenia terminu płatności należności, rozłożenia należności na raty, lub umorzenia należności w całości albo w części,  za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Aby uzyskać pomoc należy złożyć wniosek oraz wykazać, że w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 i wynikającymi z tego  powodu negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi płynność finansowa uległa pogorszeniu. Do wniosku należy dołączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (wersja pdf) wraz z dokumentami wymienionymi w ostatniej części tego formularza.

 

Kontakt w sprawie ulg w czynszu dzierżawy oraz z tytułu użytkowania nieruchomości:
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, tel 13 47 43 119, e-mail: geod@um.krosno.pl.

 

 
Zmiana terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste
 
 
Termin wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasto Krosno oraz Skarbu Państwa został przesunięty ustawowo do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać ponownie wydłużony rozporządzeniem Rady Ministrów. 
 
 
 
Pomoc de minimis
 

Istnieje możliwość ubiegania się przez przedsiębiorców o pomoc de minimis na dotychczasowych zasadach (np. odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami, rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami, umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę, a także podobne formy pomocy w zakresie należności cywilnoprawnych). 

 

Aby skorzystać ze wsparcia należy złożyć wniosek ze wskazaniem odpowiedniego rodzaju ulgi oraz uzasadnieniem i wymaganymi załącznikami (wykaz załączników), w tym formularzem informacji  przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja pdf). W przypadku, gdy jedynym lub jednym z powodów ubiegania się o pomoc de minimis są negatywne konsekwencje ekonomiczne wynikające z rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 - płynność finansowa uległa pogorszeniu, przedsiębiorca oprócz wymaganych dokumentów zobowiązany jest dołączyć informację uzupełniającą (wersja pdf) do wniosku o zastosowanie ulgi.

 

 

Bezpłatne porady prawne dla mikro i małych przedsiębiorców

 

Mikro i mali przedsiębiorcy z Krosna mogą otrzymać bezpłatną poradę prawną, dotyczącą wszelkich kwestii związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Pomoc dotyczy m.in. przygotowania wniosków o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej, prawa pracy, zmiany umów, rozliczeń z kontrahentami, itp.

Porady są świadczone przez radców prawnych oraz adwokatów telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

Kontakt:

 • Radca prawny Katarzyna Stachyrak,  tel. 692 987 840, e-mail: kancelaria@stachyrak.eu,
 • Adwokat Małgorzata Korab, tel. 793 583 831, e-mail: gosiakorab@gmail.com,
 • Adwokat Joanna Jatczyszyn, tel. 694 649 269, e-mail: adwokatjatczyszyn@gmail.com. 

 

Harmonogram udzielania porad:

 • poniedziałki, godz. 9:00 - 15:00 - r.pr. K. Stachyrak, adw. M. Korab, adw. J. Jatczyszyn,
 • wtorki, godz. 9:00 - 15:00 - adw. J. Jatczyszyn,
 • środy, godz. 9:00 - 15:00 - r.pr. K. Stachyrak,
 • czwartki, godz. 9:00 - 15:00 - adw. M. Korab,
 • piątki, godz. 9:00- 15:00 - r.pr. K. Stachyrak, adw. M. Korab, adw. J. Jatczyszyn.
 
 
Pomoc w utrzymaniu bieżącej płynności dla przedsiębiorców realizujących zamówienia na rzecz Miasta Krosna
 
 
Przedsiębiorcy – kontrahenci Miasta Krosna  (wykonawcy, dostawcy, usługodawcy) mogą w miarę możliwości finansowych otrzymać wcześniejszą płatność za zrealizowane zamówienia, niż to wynika z maksymalnego terminu płatności wskazanego w zawartej umowie.
Z prośbą o wcześniejsze uregulowanie płatności należy zwrócić się do pracownika Urzędu Miasta, z którym przedsiębiorca kontaktuje się w sprawie realizacji umowy (e-mailem, telefonicznie lub pisemnie).
 

 

Przyspieszenie realizacji inwestycji miejskich 

 

Miasto niezwłocznie dokona analizy zakresu i możliwości realizacji inwestycji zaplanowanych na 2020 rok, a w ślad za tym podejmie pilne działania związane z udzielaniem zamówień na ich realizację.

 

 

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • LETNIE KONCERTY W ŚWIĄTYNIACH. INAUGURACYJNY RECITAL ORGANOWY W KROŚNIEŃSKIEJ FARZE

  Termin: 2020-07-04
  Miejsce: Bazylika kolegiacka Świętej Trójcy (fara), ul. Piłsudskiego, Krosno więcej
 •  
 • BWA Krosno zaprasza na wykład: Mówimy o sztuce… O duchowości w sztuce Hilmy af Klint

  Termin: 2020-07-05
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - MALARSTWO SZTALUGOWE

  Termin: 2020-07-08
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" ŻEGNAJ MÓJ SYNU

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • BAJKOWA SCENA przy RCKP

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: RCKP, parking od strony ul. Czuchry, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej