• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Środa, 23 września 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Bogusława, Tekli

Kontakt

Aktualności

Startuje nabór wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021

27-08-2020 | Dla Mieszkańców | Życie miasta

Śiwnka skarbonka na książkach

Zbliża się termin naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów w nowym roku szkolnym 2020/2021 Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krosna przypomina najważniejsze informacje, które mogą się przydać przy ubieganiu się o pomoc finansową.

 

 

Komu przysługuje stypendium

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Gminy Miasto Krosno, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

 


Uprawnieni

 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych, niepublicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 528,00 zł netto.

Dochód stanowi sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku wniosków składanych w miesiącu wrześniu, przyjmuje się dochód z miesiąca sierpnia) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Sumę miesięcznych przychodów pomniejsza się o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2.  składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Za źródła dochodów uważa się w szczególności: wynagrodzenie za pracę wynikającą z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło; wynagrodzenie za płatną praktykę; świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj.: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze: specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne; świadczenie rodzicielskie; świadczenia z funduszu alimentacyjnego; alimenty zasądzone i dobrowolne; emerytury;  świadczenie przedemerytalne; renty inwalidzkie; renty socjalne; renty rodzinne i inne; stypendia; świadczenia pieniężne z pomocy społecznej; dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne; zasiłki dla osób bezrobotnych; wynagrodzenie z tytułu odbywanego stażu pracy; darowizny; dochody z powierzchni użytków rolnych; dochody z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej; dochody z prac dorywczych oraz inne nie wymienione wyżej.
 

Do dochodu nie wlicza się:

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze;
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 6. świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. 2018, poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992);
 7. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 8. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2018, poz. 2134 z późn. zm.) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2019, poz. 1111 i 924);
 9. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. 2018, poz. 1272 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 1095).

Wykazane dochody muszą być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem albo oświadczeniem.


Stypendium przyznaje się w formach:

 1. całkowitego lub  częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,w tym wyrównawczych, wykraczających poza ramowy plan nauczania lub realizowanych poza szkołą, w szczególności zajęcia nadobowiązkowe, pozalekcyjne i pozaszkolne o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, plastycznym, muzycznym, sportowym, językowym, turystyczno-krajoznawczym, w tym wyjazdy na obozy edukacyjne (np. sportowe), zielone szkoły lub wycieczki o charakterze edukacyjnym, wyjścia do kina i teatru organizowane przez szkoły, placówki oświatowe i inne jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność statutową w tym zakresie;
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:
 • zakupu podręczników, słowników, atlasów, map oraz innych tego typu publikacji, jeżeli są one wymagane lub zalecane przez szkołę, w tym na nośnikach elektronicznych,
 • zakupu plecaka szkolnego, pomocy dydaktycznych oraz przyborów szkolnych związanych z zajęciami edukacyjnymi,
 • zakupu stroju sportowego, wymaganego jako strój obowiązkowy, związany w sposób bezpośredni z procesem edukacji ucznia, z wyłączeniem codziennej odzieży i obuwia umożliwiającego uczęszczanie do szkoły,
 • zakupu innych artykułów niezbędnych do nauki, w tym sprzętu sportowego, związanego z uprawianą przez ucznia dyscypliną, licencji na programy edukacyjne (np. encyklopedia, kursy językowe, zawodowe, związane z kierunkiem kształcenia), a także artykułów i sprzętu związanego z rozwijaniem zainteresowań ucznia oraz z procesem edukacyjnym,
 • zakupu strojów obowiązujących i ustalonych statutem szkoły, w tym mundurków, odzieży ochronnej na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, strojów galowych (w szkołach mundurowych), strojów na uroczystości szkolne, o ile są obligatoryjnie wymagane przez szkołę,
 • zakupu okularów korekcyjnych i aparatów słuchowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na słabowidzenie, niedosłyszenie i niesłyszenie wydane przez Miejską Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,  nie podlegających refundacji z innych środków publicznych,
 • zakupu zestawu komputerowego lub jego elementów, przenośnego komputera osobistego oraz oprogramowania, a także podzespołów i akcesoriów komputerowych (np. karta graficzna, pamięć RAM,  drukarka, skaner, dyski zewnętrzne itp.),opłaty za abonament internetowy za okres od września do czerwca danego roku szkolnego.
 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych  z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadpodstawowych i kolegiów) - może dotyczyć kosztów zakwaterowania w internacie, bursie  lub stancji oraz kosztów dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej.
 2. świadczenia pieniężnego, jeżeli formy określone w pkt 1 i 2,  a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych także formy określone w pkt 3 nie są możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów formy określone w pkt 1 – 3 nie są celowe.  

 

Uwaga!
Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia (np. obuwie sportowe, strój sportowy itp.). Zakup codziennej odzieży lub obuwia należy do obowiązków rodziców, a w  przypadku trudnej sytuacji finansowej rodziny do kompetencji opieki społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Stypendium można przyznać w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów na  jedną lub kilka form równocześnie, spośród  wymienionych powyżej.


Realizacja stypendium
Stypendium realizowane jest poprzez refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w roku szkolnym, w którym zostało przyznane stypendium, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT, rachunków lub innych imiennych dowodów potwierdzających poniesienie kosztów wystawionych na ucznia lub rodzica. Do refundacji stypendium uwzględniane są również faktury z miesiąca lipca i sierpnia br. pod warunkiem rozliczenia ich do końca roku kalendarzowego. Termin składania rachunków/faktur do refundacji stypendium określany jest w decyzji przyznającej pomoc materialną dla ucznia.
 
Faktury przedłożone na kwotę wyższą do wysokości przyznanego stypendium szkolnego są refundowane do jego pełnej wysokości, natomiast w przypadku złożenia faktur na wartość niższą od kwoty przyznanego stypendium szkolnego refundacji dokonuje się do kwoty poniesionych kosztów.


Termin i miejsce składania wniosków
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców ucznia niepełnoletniego albo pełnoletniego ucznia. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (formularz dostępny poniżej) wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane w terminie od 1 do 15 września 2020 roku, w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego roku szkolnego 2020/2021, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października  2020 roku na Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a – wejście od strony Restauracji Rodzinnej Kasyno.

 

Formularze wniosków można również pobrać w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a na Kancelarii Ogólnej. Od 1 września br. druki będą dostępne w krośnieńskich szkołach.


W przypadku występowania o stypendium dla większej liczby dzieci, należy wypełnić wniosek odrębnie dla każdego ucznia.

 

Więcej informacji: Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a - Wydział Edukacji, pok. nr 324, tel. 13 47 43 324.

 


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481z późn. zm.) – Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów;
 • uchwała Nr XXXV/608/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krosno (Dz. Urz. Woj. Podka. z 2020 r. poz. 2510).


 

Pliki do pobrania

wniosek_o_stypendium_szkolne_2020-2021.pdf

Wniosek o stypendium

uchwala.pdf

Uchwała RM Krosna

zaswiadczenie_o_zarobkach_z_pracy-wzor.pdf

Zaświadczenie o zarobkach

dochod_z_dzialalnosci_gospodarczej-1.pdf

Dochód z działalności gospodarczej

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Wystawa: „Andy Warhol’s life and death”

  Termin: 2020-09-23
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • DKF 16 mm - DOLINA BOGÓW

  Termin: 2020-09-24
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • TEATR PIASKU TETIANY GALITSYNY „KRÓLOWA ŚNIEGU”

  Termin: 2020-09-25
  Miejsce: RCKP, sala widowiskowa, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Dni Otwarte funduszy Europejskich w Etnocentrum

  Termin: 2020-09-25
  Miejsce: Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej więcej
 •  
 • „Rośliny święcone w Dniu Matki Boskiej Zielnej i w Oktawę Bożego Ciała w Polsce” - otwarcie wystawy fotografii

  Termin: 2020-09-25
  Miejsce: Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej