• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Piątek, 10 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Olafa, Filipa

Dla Mieszkańców

Kontakt

ZSP Nr 1

Kurs stylizacji i makijażu

W okresie od dnia 12.02.2019 r. do dnia 21.02.2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 odbył się Kurs stylizacji i makijażu, realizowany w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Został on przeprowadzony dla grupy 8 uczniów, uczących się w zawodzie technik technologii odzieży, technik przemysłu mody.

Tematyka zajeć wyglądała następująco:

 • Podstawowoe zasady kreowania wizerunku,
 • Trendy w modzie,
 • Wprowadzenie do świata kolorów i barw,
 • Teoria makijażu,
 • Manicure,
 • Pedicure

Zaświadczenie ukończenie kursu, potwierdzające zdobyte umiejętności otrzymali wszyscy kursanci. Uczniowie zdobyli nowa wiedzę i umiejętności praktyczne, stwierdzili, iż kurs spełnił ich oczekiwania.

uczestnicy kursu stylizacji i makijażu

 

uczestnicy kursu stylizacji i makijażu

 

uczestnicy kursu stylizacji i makijażu

 

uczestnicy kursu stylizacji i makijażu

 

Kurs języka angielskiego zawodowego - II gr.uczniów

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, zakończył się kurs języka angielskiego zawodowego, przeprowadzony przez Studio Języków Obcych "Sukces" dla II grup uczniów, po 40 godz.zajęć zorganizowany w ramach realizacji projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Grupa I

 • kurs trwał w okresie od dnia 19.09.2018 r. do dnia 17.11.2018 r.,
 • w kursie uczestniczyło 8 osób, uczących się w zawodzie technik obsługi turystycznej.

Grupa II

 • kurs trwał w okresie od dnia 26.09.2018 r. do dnia 28.11.2018 r.,
 • w kursie uczestniczyło 8 osób, uczących się w zawodzie technik handlowiec.

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Seminarium nt. ,,Współpraca ZSP1 im. J. Szczepanika z otoczeniem społeczno gospodarczym”

 

W dniu 28 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  im. Jana Szczepanika w Krośnie ul. Podkarpacka 16 odbyło się drugie seminarium nt. ,,Współpraca ZSP1 im. J. Szczepanika z otoczeniem społeczno gospodarczym”, które zorganizowano w ramach projektu ,,Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji  i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014 – 2020.

tablica informacyjna o seminarium

W seminarium uczestniczyło 45 osób. Wśród zaproszonych gości byli m.in.
Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna,
Zbigniew Kubit – Przewodniczący Rady Miasta Krosna,
Lucyna Opoń – Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Krośnie,
Magdalena Łucka i Wiktor Więcek - Inspektorzy Wydziału Edukacji UM Krosna,
Bożena Ślączka – Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Krośnie,
Robert Tomasiewicz – Dyrektor Studio Języków Obcych ,,SUKCES” w Krośnie,
Lucyna Nawrocka P.O. Dyrektora Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Krośnie, 
Ewelina Guzik – Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o,
Grzegorz Radomski – Przewodniczący Rady Rodziców w ZSP Nr 1,
nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz reprezentanci uczniów klas Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor, technik obsługi turystycznej, technik technologii odzieży i technik przemysłu mody.
 

     Na wstępie wszystkich uczestników seminarium powitał Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika – Pan Andrzej Gregorczyk. Po powitaniu gości głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Pan Bronisław Baran, który przedstawił informacje o projekcie ,,Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” prowadzonym przez Gminę Miasto Krosno, zwracając szczególną uwagę na fakt, że jest to projekt  nie tylko dla uczniów szkół zawodowych, ale korzystają z niego również nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz otoczenie społeczno–gospodarcze.

Wystąpienie Zastępcy Prezydenta B. Barana
    

    W dalszej części Dyrektor szkoły Andrzej Gregorczyk odniósł się do realizacji projektów w ZSP Nr 1 w kontekście współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dzięki realizacji projektu uczniowie Technikum Nr 1 podnoszą swoje kompetencje zawodowe, są lepiej przygotowani do wykonywania zawodu poprzez nabywanie umiejętności praktycznych
w realnym środowisku pracy. Podkreślił wymierne korzyści dla szkoły, w tym m.in. doposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych i możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli, poprzez udział w studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych.

wystąpienie dyrektora szkoły

 

   Następnie głos zabrała Pani Angelika Majkut – wicedyrektor szkoły, która przedstawiła wyniki przeprowadzonej ewaluacji w zakresie prowadzonych działań projektowych. Jak wynika z udzielonych odpowiedzi, ankietowani oceniają projekt bardzo pozytywnie. Wysoko oceniają poziom prowadzonych zajęć i ich przydatność w przyszłości.
     Informacje na temat zakresu i tematyki kursów w zakresie komputerowego wspomagania firmy, obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy oraz operatora wózków jezdniowych przedstawiła Pani Bożena Ślączka - Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Krośnie. O realizacji kursu języka angielskiego zawodowego i korzyści na rynku pracy wynikających ze znajomości języka  angielskiego wypowiedział się Pan Robert Tomasiewicz – Dyrektor Studio Języków Obcych ,,SUKCES” w Krośnie.
     Na temat realizacji staży i praktyk zawodowych, umiejętności i doświadczeń zdobywanych przez uczniów a także oczekiwań od przyszłych pracowników wypowiedziała się Pani Ewelina Guzik – reprezentująca  Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie oraz  Pani Lucyna Nawrocka - Dyrektor Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Krośnie.
     Podczas seminarium głos zabrali także uczniowie, którzy przedstawili swoje refleksje na temat udziału w kursach i stażach, wskazując jednocześnie swoje zadowolenie z możliwości udziału w projekcie. 

     Po tym wystąpieniu i krótkiej dyskusji Pani Lucyna Opoń z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Oddział w Krośnie oraz Pan Zbigniew Kubit - Przewodniczący Rady Miasta Krosna w swoich wystąpieniach podziękowali dyrektorowi szkoły i wszystkim zaangażowanym w realizację tak szerokich działań projektowych.

wystąpienie dyrektora szkoły

     Na zakończenie Pan Dyrektor Andrzej Gregorczyk  podziękował wszystkim uczestnikom za udział w seminarium,  zachęcając jednocześnie pracodawców do dalszej współpracy a uczniów do udziału w kolejnych formach wsparcia zaplanowanych do realizacji w 2019 r.
 

Po zakończeniu seminarium wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek.
 

wystąpienie uczennicy, która wzięła udział w projekcie

 

wystąpienie uczennicy, która wzięła udział w projekcie

 

Kurs komputerowego wspomagania firmy - kolejne certyfikaty rozdane

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, dnia 15.06.2018 r. zakończył się kurs komputerowego wspomagania firmy, realizowany w ramach projektu pn. "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  przeprowadzony dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista.

Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych w/w szkoły. Zgodnie z ustalonymi harmonogramami szkolenie wraz z egzaminem trwało od 07.05.2018 r. do 15.06.2018 r. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji, przystąpili do egzaminu, zaliczyli go z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu wraz z suplementem i certyfikatem. Młodzież uczestnicząca w kursie podniosła swoje kwalifikację, poszerzyła swoją wiedzę i umiejętności.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Rozdano zaświadczenia ukończenia kursu języka angielskiego zawodowego

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach realizacji projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego zakończył się kurs języka angielskiego zawodowego, przeprowadzony dla 8 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista. Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych w/w szkoły. Zgodnie z ustalonymi harmonogramami szkolenie wraz z testem trwało od 27.05.2018 r. do 08.05.2018 r. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji, przystąpili do testu sprawdzającego wiedzę, zaliczyli go z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu. Młodzież uczestnicząca w kursie poszerzyła swoją wiedzę i podniosła swoje kwalifikacje.

Kurs przeprowadziło - STUDIO JĘZYKÓW OBCYCH "SUKCES".

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Kurs obsługii kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy - zakończony

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, dnia 27.04.2018 r. zakończył się kurs obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy, przeprowadzony dla grupy 10 uczniów kształcących się w zawodach: technik handlowiec, technik obsługi turystycznej, technik ekonomista

Zakład Doskonalenia Zawodowego Rzeszów, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie w dniu 9 marca 2018 r. przystąpił do realizacji kursu obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie w ramach realizacji projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Zgodnie z ustalonym harmonogramem szkolenie wraz z egzaminem trwało 10 dni. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji oraz przystąpili do egzaminu, który ukończyli z wynikiem pozytywnym, co potwierdza uzyskane zaświadczenie ukończenia kursu wraz z suplementem i certyfikatem.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Kolejna grupa uczniów uczestniczących w kursie operatora wózków jezdniowych z certyfikatami

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, w dniu 11.04.2018 roku zakończył się kurs operatora wózków jezdniowych, realizowany w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014 - 2020. W kursie uczestniczyło 10 uczniów kształcących się w zawodach: technik handlowiec, technik spedytor,

 

 

Zgodnie z ustalonym harmonogramem szkolenie wraz z zajęciami praktycznymi trwało od 22.02.2018 do 11.04.2018 roku. Wszyscy uczestnicy szkolenia po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu wraz z suplementem, certyfikaty oraz zezwolenia na kierowanie wózkami. Młodzież uczestnicząca w kursie poszerzyła swoją wiedzę i podniosła swoje kwalifikacje.

uczestnicy kursu podczas zajęć praktycznych

 

uczestnicy kursu podczas zajęć praktycznych

 

uczestnicy kursu podczas zajęć praktycznych

 

 

Zakończył się kurs stylizacji i makijażu przeprowadzony dla II grup uczniów

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zakończył się kurs stylizacji i makijażu przeprowadzony dla dwóch grup uczniów, w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014 - 2020.

Grupa I

 • kurs trwał w okresie od dnia 24.02.2018 r. do dnia 07.04.2018 r.,
 • w kursie uczestniczyło 8 uczennic, uczących się w zawodzie technik technologii odzieży / technik przemysłu mody.

uczestniczki kursu gr. 1

 

Grupa II

 • kurs trwał w okresie od dnia 24.02.2018 r. do dnia 17.03. 2018 r.,
 • w kursie uczestniczyło 8 uczennic, uczących się w zawodzie technik technologii odzieży / technik przemysłu mody.

 uczestniczki kursu grupa II

Program kursu obejmował zagadnienia takie jak:

 1. Stylizacja:
 • rozpoznawanie typów sylwetek damskich,
 • korygowanie sylwetek przez dobór fasonów i krojów,
 • style ubioru, bryły włosów, analiza kolorystyczna.
 1. Makijaż:
 • przygotowanie stanowiska pracy,
 • rodzaje i budowa skóry
 • problematyka schorzeń skóry,
 • dobór odpowiednich produktów do rodzaju skóry,
 • pielęgnacja skóry przed makijażem,
 • makijaż dzienny/młodzieżowy.
 1. Manicure:
 • stanowisko pracy stylistki paznokci oraz przepisy BHP,
 • budowa płytki paznokcia,
 • schorzenia paznokci,
 • przygotowanie do zabiegu,
 • manicure tradycyjny,
 • manicure biologiczny,
 • pielęgnacja kończyn górnych.
 1. Pedicure:
 • przygotowanie do zabiegu pedicure,
 • wykonanie pedicure tradycyjnego,
 • wykonanie pedicure leczniczego,
 • pedicure przy pomocy OMEGA,
 • pielęgnacja kończyn dolnych.

Zaświadczenie ukończenia kursu potwierdzające zdobyte umiejętności otrzymały wszystkie uczestniczki kursu, zdobyły one nową wiedzę i umiejętności praktyczne.

Kurs przeprowadziła - Jolanta Kucharzyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "Art Color Models".

uczestnicy kursu pierwsza grupa

 

uczestnicy kursu pierwsza grupa

 

uczestnicy kursu pierwsza grupa

 

uczestnicy kursu druga grupa

 

uczestnicy kursu druga grupa

 

uczestnicy kursu druga grupa

 

Doposażenie szkolnej pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży

 

W ramach realizowanego projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, doposażona została szkolna pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie.

Sprzęt, który został zakupiony do pracowni zawodowej dla uczniów uczących się w zawodzie technik handlowiec to m.in.:

 • tablica do fotodigitalizacji,
 • oprogramowanie z wykorzystaniem aparatu cyfrowego,
 • wagi elektroniczne,
 • kasy fiskalne,
 • kasety na pieniądze,
 • czytniki kodów kreskowych,
 • metkownice z taśmą,
 • kalkulatory.

Nowy sprzęt na łączną kwotę 40 894,04 zł, dostarczyła firma Sklep Komputerowy AMERYKA - Mariusz Warzybok, która została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Kurs języka angielskiego zawodowego - zakończony

 

uczestnicy kursu

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, zakończył się kurs języka angielskiego zawodowego, przeprowadzony przez Studio Języków Obcych "Sukces" dla grupy 8 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista. Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych w/w szkoły. Zgodnie z ustalonymi harmonogramami szkolenie wraz z testem trwało od 18.09.2017 r. do 27.11.2017 r. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji, przystąpili do testu sprawdzającego wiedzę, zaliczyli go z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu.

Frekwencja na zajęciach była bardzo wysoka. Dzięki zróżnicowaniu rodzaju zajęć uczniowie potrafią pracować samodzielnie oraz potrafią odnaleźć się w grupie i chętnie uczestniczyli w zajęciach w parach.

uczestnicy kursu językowego

 

uczestnicy kursu językowego

 

uczestnicy kursu językowego

 

uczestnicy kursu językowego

 

uczestnicy kursu językowego

 

Zakończył się kurs stylizacji i makijażu - certyfikaty rozdane

 

W okresie od dnia 21.09.2017 r. do dnia 28.10.2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 odbył się kurs stylizacji i makjażu przeprowadzony dla grupy 8 uczniów, uczących się w zawodzie technik technologii odzieży / technik przemysłu mody.

akcesoria kosmetyczne

Program kursu obejmował zagadnienia takie jak:

 1. Cechy profesjonalnego wizażysty, warsztat pracy, niezbędne wyposażenie, omówienie kosmetyków, techniki doboru i sposoby aplikacji, demakijaż i etapy wykonywaniu makijażu, analiza kształtów twarzy, odpowiednie proporcje.
 2. Profesjonalne makijaże - ćwiczenia praktyczne: makijaż dzienny, biznesowy, makijaż do typu urody.
 3. Zasady światłocienia, zasady makijażu korekcyjnego - techniki modelowania oka, łuku brwiowego, nosa i ust.
 4. Profesjonalne makijaże - ćwiczenia praktyczne: makijaż wieczorowy, modelowanie oka linerem i kredką, modelowanie twarzy na sucho i mokro, technika klejenia sztucznych rzęs, dopasowanie makijażu wieczorowego do typu urody, wieku i upodobań.
 5. Profesjonalne makijaże - ćwiczenia praktyczne: makijaż dla kobiety dojrzałej, makijaż ślubny.

Zaświadczenie ukończenie kursu oraz certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności otrzymali wszyscy kursanci.

Uczniowie zdobyli nowa wiedzę i umiejętności praktyczne, stwierdzili, iż kurs spełnił ich oczekiwania.

Kurs przeprowadził - Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr "Denar".

rodzaje miakijażu

 

rodzaje miakijażu

 

rodzaje miakijażu

 

rodzaje miakijażu

 

rodzaje miakijażu

 

rodzaje miakijażu

 

Kurs obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy - zakończony

 

uczestnicy kursu

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie w dniu 23 września 2017 r. przystąpił do realizacji kursu obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,  w ramach realizacji projektu " Kształcenie zawodowe szansą rozwoju". Ustalono i zatwierdzano szczegółowy harmonogram prowadzenia zajęć dostosowany do planu lekcji uczniów. W szkoleniu uczestniczyło 10 uczniów kształcących się w zawodzie: technik handlowiec, technik ekonomista, zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych w/w szkoły oraz w OKZ w Krośnie. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji i w dniu 24 listopada 2017 r. przystąpili do egzaminu, który ukończyli z wynikiem pozytywnym, co potwierdzają uzyskane przez nich zaświadczenie ukończenia kursu wraz z suplementem oraz certyfikatem.

Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników, ponieważ dzięki niemu podnieśli swoje kwalifikacje, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Kurs operatora wózków jezdniowych - zakończony

 uczestnicy kursu

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, w dniu 30.06.2017 roku zakończył się kurs operatora wózków jezdniowych, przeprowadzony dla 10 uczniów kształcących się w zawodach: technik handlowiec, technik spedytor.  Zgodnie z ustalonym harmonogramem szkolenie wraz z zajęciami praktycznymi trwało od 22.02.2017 do 30.06.2017 roku. Wszyscy uczestnicy szkolenia po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu i suplementy na podstawie których pracodawca wystawia imienne zezwolenie, które jest podstawą wykonywania zawodu. Młodzież uczestnicząca w kursie poszerzyła swoją wiedzę i podniosła swoje kwalifikacje.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Doposażenie szkolnych warsztatów i pracowni zawodowych w ZSP Nr 1

 

W ramach realizowanego projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, doposażone zostały szkolne warsztaty i pracownie zawodowe w sprzęt krawiecki.

 

Sprzęt, który został zakupiony do pracowni zawodowej dla uczniów uczących się w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody to m.in.:

 • maszyny stębnówki - 6 szt.,
 • overlock - 2 szt.,
 • manekiny regulowane - 4 szt.,
 • podklejarka,
 • maszyna łańcuszkowa,
 • szczoteczki elektryczno - parowe - 2 szt.,
 • żelazka elektryczno - parowe, stoły z wytwornicą pary - 2 szt.,
 • nożyce krawieckie - 16 szt.,
 • nożyczki zig-zag - 2 szt.,
 • maszyna guzikarska,
 • maszyna drabinkowa - renderka

Nowy sprzęt na łączną kwotę 68 784,06 zł, dostarczyła firma "Jarosław Banaszczyk - Maszyny Szwalnicze", która została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

 

wyposażenie pracowni

 

wyposażenie pracowni

 

wyposażenie pracowni

 

wyposażenie pracowni

 

wyposażenie pracowni

 

Współpraca ZSP Nr 1 z otoczeniem społeczno – gospodarczym w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

 

W ramach  projektu pn. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika odbyło się seminarium pn. „Współpraca ZSP Nr 1 z otoczeniem społeczno–gospodarczym”.

 

dyrektor Andrzej Gregorczyk

Seminarium, odbyło się 8 czerwca 2017 r. i uczestniczyło w nim około 50 osób. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, Zbigniew Kubit – Przewodniczący Rady Miasta Krosna, Stanisław Fundakowski – Wicekurator Oświaty, przedstawiciele Wydziału Edukacji, na czele z Grażyną Gregorczyk – Naczelnikiem Wydziału, Jacek Głód przedstawiciel PUP w Krośnie, Bożena Ślączka  z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Krośnie oraz rodzice, nauczyciele i uczniowie szkoły.

Do udziału w seminarium zostali zaproszeni także wszyscy pracodawcy, z którymi szkoła współpracuje w zakresie realizacji praktyk i staży zawodowych dla uczniów. Obecni byli m.in.: Julita Jakubowska - Dyrektor Banku Zachodniego WBK,  Anna Błaż kierownik ds. operacyjnych Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Krośnie, Alicja Styś –Dyrektor Polskiego Biura Podróży, Marta Kozioł Sekretarz Zarządu PTTK Oddział w Krośnie, Tomasz Karczmarczyk - Metalzbyt Polska Sp. z o.o., Zofia Romańska - Biuro Usług Księgowych, Wiesław Mezglewski – Dyrektor Zarządzający WOMAR FOOD S. J.,
Jan Guzik – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie, Barbara Gerlach – Firma Produkcyjno-Handlowa ,,GAWA”, Marcin Bondaronek - Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe ,,TRANS-SPED”.
 

prezydent Bronisław Baran

 

Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, obszernie omówił projekt „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” realizowany w krośnieńskich szkołach ponadgimnazjalnych. Podkreślał szczególnie fakt, że jest to projekt  nie tylko dla uczniów szkół zawodowych, ale skorzystają z niego również nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz otoczenie społeczno–gospodarcze.
 
Dzięki realizacji projektu uczniowie szkół zawodowych podnoszą swoje kompetencje zawodowe, są profesjonalnie przygotowaniu do wykonywania zawodu, nabywają umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy,  szkolne pracownie  zawodowe zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, a pracodawcy mają możliwość włączenia się w proces edukacyjny ucznia. Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami to korzyści dla ucznia, szkoły i pracodawcy – powiedział Bronisław Baran Zastępca Prezydenta Miasta Krosna.

Zobacz pełną prezentację.
 

uczestnicy seminarium

 

Również dyrektor szkoły Andrzej Gregorczyk odniósł się do realizacji projektu w ZSP Nr 1 w kontekście współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym, i podkreślił, że wkład pracodawców w kształcenie uczniów, jest bardzo cennym doświadczeniem. Dodatkowym atutem wynikającym z realizacji projektu są takie korzyści jak kursy językowe dla uczniów, co podkreśliła  uczennica Agata Sitar z kl. II technik obsługi turystycznej, która uczestniczyła w kursie języka angielskiego.

Zobacz prezentację ZSP nr 1.

Informacje na temat lokalnego rynku pracy przedstawił Jacek Głód przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie, a Stanisław Fundakowski -  Wicekurator Oświaty zabrał głos przedstawiając m.in. zamierzenia reformy oświatowej w zakresie szkolnictwa zawodowego.

uczestnicy seminarium

 


Obecni na seminarium pracodawcy przedstawili swoje oczekiwania wobec przyszłych pracowników i ich kwalifikacji w kontekście planów zatrudniania absolwentów Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie. Głos zabrała również Anna Błaż – kierownik ds. operacyjnych Podkarpackiego Banku Spółdzielczego oraz Alicja Styś – Dyrektor Polskiego Biura Podróży Krosno sp. z o.o.


Na temat realizacji kursów w ramach projektu ,,Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” wypowiedziała się Zofia Romańska – prowadząca w tej szkole kurs komputerowego wspomagania firmy oraz kursu kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy.
 


Seminarium zostało zrealizowane przy ścisłej współpracy ze szkołą i koordynatorem projektu,  przez wyłonioną w drodze przetargu Przedsiębiorstwem Handlowo - Gastronomicznym  Agnieszki Tylki. W ramach zadania wydano broszurę  informacyjną dot. współpracy ZSP1 z pracodawcami.

Projekt „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowane jest ze środków EFS, Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji  i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014 – 2020.

logotypy projektu

Rozdano zaświadczenia ukończenia kursu języka angielskiego zawodowego

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, zakończył się kurs języka angielskiego zawodowego, przeprowadzony dla 16 uczniów kształcących się w zawodach: technik spedytor, technik obsługi turystycznej. Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych w/w szkoły. Zgodnie z ustalonymi harmonogramami szkolenie wraz z testem trwało: dla grupy I (8 uczniów - zawód spedytor) od 21.02.2017 r. do 30.05.2017 r.  dla grupy II (8 uczniów - zawód technik obsługi turystycznej) od 08.03.2017 r. do 26.05.2017 r. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji, przystąpili do testu sprawdzającego wiedzę, zaliczyli go z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu. Młodzież uczestnicząca w kursie poszerzyła swoją wiedzę i podniosła swoje kwalifikacje.

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Kurs obsługi kas fiskalnych - zakończony

 

 uczestnicy kursu

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, dnia 08.05.2017 r. zakończył się kurs obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy, przeprowadzony dla grupy 10 uczniów kształcących się w zawodach: technik handlowiec, technik obsługi turystycznej, technik ekonomista. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji oraz przystąpili do egzaminu, który ukończyli z wynikiem pozytywnym, co potwierdza uzyskane zaświadczenie ukończenia kursu wraz z suplementem i certyfikatem.

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Kurs komputerowego wspomagania firmy - certyfikaty rozdane

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, dnia 28.04.2017 r. zakończył się kurs komputerowego wspomagania firmy, przeprowadzony dla  20 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista. Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych w/w szkoły. Zgodnie z ustalonymi harmonogramami szkolenie wraz z egzaminem dla grupy I trwało od 23.02.2017 r. do 21.04.2017 r., natomiast dla grupy II od 24.02.2017 r. do 28.04.2017 r. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji, przystąpili do egzaminu, zaliczyli go z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu wraz z suplementem i certyfikatem. Młodzież uczestnicząca w kursie podniosła swoje kwalifikację, poszerzyła swoją wiedzę i umiejętności.

 

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Startują kursy w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju"

 

W  ZSP Nr 1 rozpoczęły się kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
  

Uczestnicy szkoleń

 

1.     Kurs obsługi kas fiskalnych,  zakładania i prowadzenia własnej firmy

 • termin rozpoczęcia zajęć - 22 lutego 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodach technik handlowiec, technik ekonomista,
 • liczba uczniów w grupie – 10,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 50.


2.    Kurs komputerowy wspomaganie firmy

 • termin rozpoczęcia zajęć – gr. I - 23 lutego 2017 r.; gr. II – 24 lutego 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista,
 • liczba uczniów w grupie – 10,
 • liczba grup – 2,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 40.


Kursy prowadzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie, który został wyłoniony w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.


3.    Kurs języka angielskiego zawodowego

 • termin rozpoczęcia zajęć – gr. I - 21 lutego 2017 r.; gr. II – 8 marca 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie technik spedytor, technik obsługi turystycznej
 • liczba uczniów w grupie – 8,
 • liczba grup – 2,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 40.


Kurs prowadzi Studio Języków Obcych „SUKCES”, które zostało wyłonione w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.

4.    Kurs operatora wózków jezdniowych

 • termin rozpoczęcia zajęć – 22 lutego 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie technik handlowiec, technik spedytor,
 • liczba uczniów w grupie – 10,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 67.

Kurs prowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców Liga Obrony Kraju, który został wyłoniony w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

5.    Kurs obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy

 • termin rozpoczęcia zajęć – 23 wrzesień 2017 r.,
 • grupa docelowa - technik handlowiec, technik ekonomista,
 • liczba uczniów w grupie – 10,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 50.

Kurs przeprowadzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie, który został wyłoniony w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

6.    Kurs stylizacji i makijażu

 • termin rozpoczęcia zajęć – 21 wrzesień 2017 r.,
 • grupa docelowa - technik technologii odzieży / technik przemysłu mody,
 • liczba uczniów w grupie – 8,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 40.

Kurs przeprowadzi Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr "Denar", który został wyłoniony w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

7.    Kurs języka zawodowego angielskiego

 • termin rozpoczęcia zajęć – 18 wrzesień 2017 r.,
 • grupa docelowa - technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej, technik spedytor, technik technologii odzieży/technik przemysłu mody,
 • liczba uczniów w grupie – 8,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 40.

Kurs przeprowadzi Studio Języków Obcych "Sukces", które zostało wyłonione w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • BWA Krosno zaprasza na Wakacyjne warsztaty artystyczne

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" ŻEGNAJ MÓJ SYNU

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • BAJKOWA SCENA przy RCKP

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: RCKP, parking od strony ul. Czuchry, Krosno więcej
 •  
 • Wykład: Mówimy o sztuce… Od Mitoraja do Caillarda. Inspiracje antykiem w sztuce współczesnej

  Termin: 2020-07-12
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - PROJEKT KOSZULKA

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej