• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Środa, 23 września 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Bogusława, Tekli

Dla Mieszkańców

Kontakt

Wydarzenia

Motywacyjny Program Stypendialny Miasta Krosna zasady przyznawania stypendiów na rok szkolny 2018/2019

31-08-2018

Przypominamy uczniom krośnieńskich dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o możliwości ubiegania się na rok szkolny 2018/2019 o stypendium motywacyjne w ramach Motywacyjnego Program Stypendialny Miasta Krosna oraz informujemy o zmienionych zasadach przyznawania stypendiów od 1 września br.

     Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w sekretariacie szkoły, do której  uczęszcza kandydat,  w terminie od 3 do 10 września br.

     Poniżej zamieszczone zostały kryteria ubiegania się o stypendium oraz wzory formularzy wniosków.

                                Kryteria dla poszczególnych rodzajów stypendium:
      stypendium „Semper in altum”     od 200 do  300 zł miesięcznie


Kryteria  obligatoryjne wspólne dla wszystkich kategorii: kandydat posiada znaczące osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne, uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium,  w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej w ostatnim roku szkolnym  uzyskał łącznie: co najmniej dobrą ocenę zachowania, średnią ocen nie niższą niż 4,0 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, oceny wyższe od dopuszczającej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, w roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium nie miał godzin nieusprawiedliwionych oraz wykazał się aktywnością społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, w szczególności w formie wolontariatu, odnotowaną na ostatnim świadectwie szkolnym.
Uwaga!
Uczniowi, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał ocenę niższą niż 4,0, ale nie niższą niż 3,5 oraz spełnił pozostałe warunki określone dla stypendium „Semper in altum”, może być przyznane stypendium w wysokości 60% kwoty określonej odpowiednio dla danego typu szkoły. 

Kryteria dla poszczególnych kategorii -  Kandydat ubiegający się o stypendium „Semper in altum” winien wykazać się spełnianiem co najmniej jednego z osiągnięć właściwych dla poszczególnych kategorii stypendium.

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

 • uzyskał tytuł laureata lub wielokrotnego finalisty konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, ponadwojewódzkim lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu ogólnopolskim, organizowanych zgodnie z przepisami art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,
 •  uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów trzeciego stopnia olimpiady, konkursu lub turnieju obejmującego problematykę związaną tematycznie z kierunkiem kształcenia lub zawodem, organizowanych na podstawie przepisów art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,
 • uzyskał wyróżnienie (miejsca I-III) w znaczących konkursach o charakterze interdyscyplinarnym lub zawodowym na szczeblu ponadlokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych przez wyższe uczelnie i inne instytucje do tego uprawnione,
 • posiada własny uznany dorobek naukowy lub twórczy (np. publikacje, wystawy, patenty).

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

 • uzyskał medal lub tytuł mistrzowski w ogólnopolskich lub międzynarodowych zawodach, turniejach i konkursach sportowych organizowanych przez instytucje i związki sportowe, o ile reprezentował szkołę, klub krośnieński lub stowarzyszenie sportowe działające w Krośnie,
 • w finałach mistrzostw województwa organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy, w ramach współzawodnictwa sportowego, zdobył indywidualnie lub z drużyną jedno z trzech pierwszych miejsc lub wygrał w półfinałach do tych mistrzostw,
 • posiada uznany indywidualny dorobek w zakresie jednej lub kilku dyscyplin sportowych uzyskany podczas reprezentowania szkoły lub miasta Krosna w zawodach, turniejach i konkursach na szczeblu ponadlokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu, turnieju, olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych zgodnie z przepisami art. 32 ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,
 • uzyskał medal lub wyróżnienie w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim lub jedno z trzech pierwszych miejsc w znaczących konkursach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ponadwojewódzkich organizowanych przez instytucje kultury i inne podmioty do tego uprawnione,
 • posiada znaczący indywidualny dorobek artystyczny (np. publikacje, wystawy, prezentacje podczas wydarzeń artystycznych).
   

     stypendium „Krośnieński Omnibus”  - 200 zł miesięcznie 
     Kryteria niezbędne do ubiegania się o  stypendium „Krośnieński Omnibus”:

 1. w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej w ostatnim roku szkolnym kandydat uzyskał łącznie:

                 a) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie niższą niż:

                 - 5,4 – dotyczy gimnazjum,

                 - 5,2 – dotyczy liceum ogólnokształcącego,

                 - 4,75 – dotyczy technikum;

                b) średnią ocen nie niższą niż:

                - 5,2  - dotyczy gimnazjum - obliczoną na podstawie ocen z dwóch przedmiotów wybranych spośród: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z dwóch przedmiotów wybranych spośród: matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, a także oceny z wybranego języka obcego,

                - 5,0 - dotyczy liceum ogólnokształcącego – obliczoną na postawie ocen z dwóch przedmiotów wybranych spośród: języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz ocen z trzech wybranych spośród: fizyki, biologii, chemii, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i drugiego języka obcego,

               - 4,5 - dotyczy technikum – obliczoną na podstawie ocen z dwóch przedmiotów wybranych spośród: języka polskiego, języka obcego i matematyki oraz ocen z trzech przedmiotów wybranych spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, historii sztuki, przy czym listę przedmiotów do wyboru rozszerza się o przedmioty zawodowe;

                c) co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;

 1. w roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium nie miał godzin nieusprawiedliwionych,
 2. wykazał się aktywnością społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, w szczególności w formie wolontariatu, odnotowaną na ostatnim świadectwie szkolnym,
 3. godnie reprezentował szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach lub znaczących wydarzeniach naukowych, artystycznych, sportowych.

   

  stypendium Młodego Zawodowca   100 - 200 zł miesięcznie 
      Kryteria niezbędne do ubiegania się o  „Stypendium Młodego Zawodowca

    W roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium, kandydat spełnił łącznie poniższe kryteria oraz odpowiednio dla poszczególnych klas:

 1. w roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium:

             a) uzyskał świadectwo z wyróżnieniem,

             b) nie miał godzin nieusprawiedliwionych,

             c) wykazał się aktywnością społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, w szczególności w formie wolontariatu, odnotowaną na świadectwie szkolnym, 

             d) ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał oceny wyższe od dopuszczającej,

 1. w przypadku uczniów klas pierwszych:

              a) w klasyfikacji końcowej bezpośrednio poprzedzającej rok szkolny, w którym składany jest wniosek o stypendium uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,5 z wybranych trzech przedmiotów spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, języka obcego,

              b) z egzaminu gimnazjalnego z matematyki oraz z przedmiotów przyrodniczych uzyskał wyniki nie niższe niż średnia krajowa i wojewódzka;

 1. w przypadku uczniów klas drugich, trzecich i czwartych:

              a) w klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej rok szkolny, w którym składany jest wniosek o stypendium uzyskał:

                 - ze wszystkich przedmiotów zawodowych oceny co najmniej dobre i średnią ocen z tych przedmiotów nie niższą niż  4,75 oraz średnią ocen nie niższą niż 5,0 z kształcenia zawodowego praktycznego,

                 - średnią ocen nie niższą niż 4,5 z trzech przedmiotów ogólnokształcących, w tym z matematyki,

               b) zaliczył przewidziane programem danej klasy egzaminy z kwalifikacji w zawodzie.

Jednocześnie przypominamy, że prawo do zgłoszenia kandydata do stypendium posiada:

 1. rodzic/prawny opiekun ucznia,
 2. pełnoletni uczeń,
 3. wychowawca klasy,
 4. przewodniczący samorządu uczniowskiego,
 5. dyrektor szkoły, krośnieńskiej jednostki kultury, sportu, klubu lub stowarzyszenia działającego w Krośnie, które uczeń reprezentuje,
 6. pracodawca, u którego uczeń realizuje zajęcia praktyczne.

Stypendia na rok szkolny 2018/2019 przyznawane będą na podstawie wyników i osiągnięć z roku szkolnego 2017/2018.


 

Pliki do pobrania

wniosek_-semper_in_altum.pdf

wniosek_semper_in_altum

wniosek_-krosnienski_omnibus.pdf

wniosek_krośnieński_omnibus

wniosek-stypendium_mlodego_zawodowca.pdf

wniosek_stypendium_młodego_zawodowca

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Wystawa: „Andy Warhol’s life and death”

  Termin: 2020-09-23
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • DKF 16 mm - DOLINA BOGÓW

  Termin: 2020-09-24
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • TEATR PIASKU TETIANY GALITSYNY „KRÓLOWA ŚNIEGU”

  Termin: 2020-09-25
  Miejsce: RCKP, sala widowiskowa, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Dni Otwarte funduszy Europejskich w Etnocentrum

  Termin: 2020-09-25
  Miejsce: Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej więcej
 •  
 • „Rośliny święcone w Dniu Matki Boskiej Zielnej i w Oktawę Bożego Ciała w Polsce” - otwarcie wystawy fotografii

  Termin: 2020-09-25
  Miejsce: Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej