• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Poniedziałek, 21 września 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Mateusza, Hipolita

Dla Mieszkańców

Kontakt

Wydarzenia

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników.

01-09-2020

Dofinansowanie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020-2022 udzielane jest uczniom:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).
 

Rodzice/pełnoletni uczniowie posiadający odpowiednie orzeczenie uczęszczający w roku szkolnym 2020/2021 do krośnieńskich szkół:

 • branżowych,
 • liceów ogólnokształcących,
 • techników,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

do 8 września 2020 r. mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 r. w szkole, do której uczęszczają ich dzieci.

   Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom uczęszczającym do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

   Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego udzielana jest uczniom: klas III branżowej szkoły I stopnia lub klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

   Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego udzielana jest uczniom: klas I i II branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, klas I i II pięcioletniego technikum, klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Wartość dofinansowania zakupu podręczników nie może przekroczyć odpowiednio:

- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do:

 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy - kwoty 225 zł,

- dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera uczęszczających do:

 • szkoły branżowej – kwoty 390 zł,
 • liceum ogólnokształcącego, technikum – kwoty 445 zł.

   Pomoc w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020-2022 udzielana  jest na wniosek złożony do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021, przez: rodziców* ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
    Zwrot kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych następuje po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest:
- w przypadku zakupów indywidualnych: faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica, rachunek, paragon, oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych (do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 r.);
- w przypadku zakupu dla grupy uczniów: potwierdzenie zakupu zawierające: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń uczęszcza, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

Dodatkowe informacje można uzyskać odpowiednio w szkole lub w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krosna pok. 324 lub pod numerem telefonu: (13) 47 433 24.  

Druk wniosku oraz inne załączniki związane z realizacją ww. Programu dostępne są poniżej w plikach do pobrania.  

*Rodzic to również prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem – jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego
o przysposobienie dziecka.

Pliki do pobrania

rozporzadzenie.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r

zalacznik_do_rozporzadzenia.pdf

Załącznik do Rozporządzenia

zarzadzenie.pdf

Zarządzenie Nr 784/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 sierpnia 2020 r.

wniosek_2020.pdf

wniosek o dofinansowanie zakupu 2020 r

oswiadczenie_o_zakupie_podrecznikow.pdf

oświadczenie o zakupie podręczników

potwierdzenie_zakupu.pdf

potwierdzenie zakupu dla grupy uczniów.

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Spotkanie z Mają Wolny online…

  Termin: 2020-09-22
  Miejsce: Wydarzenie online więcej
 •  
 • DKF 16 mm - DOLINA BOGÓW

  Termin: 2020-09-24
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • TEATR PIASKU TETIANY GALITSYNY „KRÓLOWA ŚNIEGU”

  Termin: 2020-09-25
  Miejsce: RCKP, sala widowiskowa, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Dni Otwarte funduszy Europejskich w Etnocentrum

  Termin: 2020-09-25
  Miejsce: Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej więcej
 •  
 • „Rośliny święcone w Dniu Matki Boskiej Zielnej i w Oktawę Bożego Ciała w Polsce” - otwarcie wystawy fotografii

  Termin: 2020-09-25
  Miejsce: Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej