• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Niedziela, 31 maja 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Anieli, Petroneli

Dla Mieszkańców

Kontakt

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę / zmiana pozwolenia na budowę

1. Od czego zacząć

 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu z aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego (Wydz.Planowania Przestrzennego i Budownictwa - pok. 201, 202, 203 ul. Lwowska 28A)
 • zlecenie uprawnionemu projektantowi wykonania projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego (bądź adaptacji projektu gotowego) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
 • wypełnienie druku wniosku pozwolenia na budowę (formularz F-PB-1)
 • wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz F-PB-5)

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa w zależności od rodzaju i wielkości inwestycji:

 1. od zatwierdzenia projektu budowlanego - 47 zł.
 2. od pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń związanych z obiektem budowanym - 1 zł. za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej:
 3. W przypadku pozwolenia na rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, odbudowę obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych opłata wynosi 50 % stawek określonych w pkt 2.
 4. Nie podlega opłacie skarbowej, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2014r., poz.1628 z późniejszymi zmianami):
  a) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii m.in. w sprawach: nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia
   b) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 5. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  a) pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
  b) pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

Wyszczególnione powyżej opłaty nie obejmują kosztów zlecenia wykonania aktualizacji mapy zasadniczej, projektu zagospodarowania terenu, uzgodnienia narady koordynacyjnej dot. sieci uzbrojenia terenu, projektu architektoniczno - budowlanego oraz uzgodnień branżowych.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?


Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
KROSNO, ul. Lwowska 28a
Naczelnik Wydziału - Architekt Miasta : mgr inż. arch. Zbigniew Kasiński
Pokój  nr 204, tel. 13 47 43 204, e-mail: pb@um.krosno.pl ; kasinski.zbigniew@um.krosno.pl

Obręb ewidencyjny: - Śródmieście - Przemysłowa
Pokój Nr 216 (tel. 13 47 43 216)  Katarzyna Skotnicka, e-mail: skotnicka.katarzyna@um.krosno.pl ; Anna Dąbrowska - Laskoś, e-mail: laskos.anna@um.krosno.pl

Obręb ewidencyjny: - Białobrzegi -  Polanka - Suchodół - Turaszówka - Krościenko Niźne
Pokój Nr 217 (tel. 13 47 43 217) Danuta Knap, e-mail: knap.danuta@um.krosno.pl ; Wiesława Litwa, e-mail: litwa.wieslawa@um.krosno.pl

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

- niezwłocznie, po przeprowadzeniu niezbędnego postępowania administracyjnego, lecz nie dłużej niż w terminie 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

- okres oczekiwania na brakujące załączniki i uzupełnienia projektu budowlanego organ odlicza od terminu załatwienia wniosku.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 • sprawdzenie kompletności wniosku: 7 dni,
 • wezwanie inwestora do uzupełnienia wniosku w terminie: 7 dni,
 • ustalenie stron postępowania, wszczęcie postępowania administracyjnego z powiadomieniem  stron postępowania, zgodnie z art. 28 ust. 2 ww. ustawy: 14 dni ,
 • sprawdzenie kompletności projektu budowlanego, posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń; sprawdzenie zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy,
 • w razie stwierdzenia naruszeń, nałożenie postanowieniem obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości, wraz z określeniem terminu  ich usunięcia,
 • udostępnianie dokumentacji projektowej stronom postępowania, odpowiedzi na uwagi, informacje,
 • w zależności od potrzeb – uzgodnienie projektu z Wydziałem Ochrony Środowiska lub Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
 • wydanie decyzji administracyjnej: do 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Konieczność dokonania uzgodnień z innymi instytucjami oraz oczekiwanie na skompletowanie załączników do wniosku, wydłuża termin wydania decyzji.
Umieszczenie klauzuli ostateczności na wydanej decyzji w terminie co najmniej 14 dni od daty otrzymania jej przez strony postępowania, jeżeli żadna ze stron nie wniosła odwołania.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • wniosek o pozwolenie na budowę  (F-PB-1)
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane   (F-PB-5)
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana)
 • 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi

 

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
 • Rozporządzenia wykonawcze do w/w Ustawy.

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

 • osobiście lub przez pełnomocnika - przesłanie pocztą (po dokonaniu opłat i uzgodnieniu terminu odbioru)

9. Wzór wniosku

Poniżej znajdują sie wzory wniosku do pobrania:

 • wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę/ zmianę pozwolenia na budowę ( F-PB-1)
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (F-PB-5)
 • Inforacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę, pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (F-PB-6)

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Klauzulę ostateczności można uzyskać w Wydziale nie wcześniej niż po 14 dniach od daty doręczenia decyzji wszystkim stronom postępowania – o ile żadna ze stron nie wniesie odwołania.
Rozpoczęcie robót budowlanych winno zostać poprzedzone zawiadomieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna na 7 dni przed ich rozpoczęciem dołączając na piśmie :

 • oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu  bezpieczeństwa oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego,
 • w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego; oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa wyżej.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • BWA Krosno zaprasza na niedzielne Czytanie o sztuce...

  Termin: 2020-05-31
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych więcej
 •  
 • nieOCZYwiste – nowa wystawa czasowa w CDS

  Termin: 2020-06-01
  Miejsce: Centrum Dziedzictwa Szkła więcej
 •  
 • SPEKTAKLE DLA DZIECI PRZENIESIONE Z 30 MARCA NA 10 CZERWCA

  Termin: 2020-06-10
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1 , Krosno więcej
 •  
 • ZMIANA TERMINU KONCERTU SŁAWKA UNIATOWSKIEGO

  Termin: 2020-08-27
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1 Krosno więcej
 •  
 • NOWY TERMIN SPEKTAKLU "DWOJE NA HUŚTAWCE"

  Termin: 2020-09-14
  Miejsce: RCKP więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej