• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Sobota, 4 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Elżbiety, Teodora

Dla Mieszkańców

Kontakt

Wydania oraz wymiany dowodu osobistego

1. Od czego zacząć

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można pobrać w Biurze Obsługi Obywatela (parter budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28a) lub w Wydziale Spraw Obywatelskich  pok.102, w którym również złożysz wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie (zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych).

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Lwowska 28a

pok. 102, I piętro tel. 13 47 43 102

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Po złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego termin odbioru dowodu osobistego wyznaczany jest na 30-ty dzień od dnia złożenia wniosku.

O spodziewanym dłuższym terminie wnioskodawca informowany jest przy składaniu wniosku.

5. Do załatwienia Twojej sprawy bedziemy potrzebować następujących dokumentów:

·         wniosek o wydanie dowodu osobistego,

·      aktualna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami.

6. Kiedy musisz wymienić dowód osobisty i w jakim terminie?

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

     upływu terminu ważności dowodu osobistego,

     zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego oraz zmiany danych adresowych dokonanych po 1 marca 2015r.,

     zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikacje jego posiadacza,

     utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikacje jego posiadacza,

     przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

     Upływu terminu zawieszenia dowodu

     Wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej

     brak mozliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu elektronicznego

     brak certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu elektronicznego

             Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:

      co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

       niezwłocznie w pozostałych przypadkach.

             I ETAP – złożenie wniosku na dowód osobisty:

·         wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

·         wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

·         wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

·         w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator (w obecności tej osoby za wyjątkiem dzieci do 5 roku życia),

·         osoba zobowiązana do posiadania dowodu osobistego (ze względu na ukończenie 18 roku życia) może złożyć wniosek samodzielnie, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin,

·         o niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

II ETAP – odbiór dowodu osobistego:

·         dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek,

·         odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie wymaga obecności tej osoby jeżeli była obecna przy składaniu wniosku, a odbiera go opiekun prawny lub kurator,

·         w przypadku niemożności odbioru dowodu osobistego np. z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody dowód osobisty może odebrać pełnomocnik wskazany w momencie składania wniosku w miejscu pobytu.

 

Informacja dotycząca wydania dowodu osobistego dla dziecka:

       Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r.,  poz 653 ze zm.) w imieniu osoby niepełnoletniej o wydanie dowodu osobistego wniosek może złożyć jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.

     Wniosek o wydanie dowodu osobistego zawiera podpis wnioskodawcy czyli jednego rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora. Jak wynika z definicji „wnioskodawcy” zawartej w art. 2 ust 1 pkt 5 w/w ustawy wnioskodawcą jest osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub osoba składająca wniosek na jej rzecz.

     Zgodnie z rozporządzeniem dowód osobisty może zostać odebrany również przez rodzica niebędącego wnioskodawcą a na formularzu potwierdzającym odbiór dowodu osobistego potwierdza on własnoręcznym czytelnym podpisem jako wnioskodawca.

 

7. Podstawa prawna:

     Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych ( Dz.U.2019.653 z pozn.zm. ).

     Ustawa z dnia 6  grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobiistych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.2019.60 )

     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r (Dz. U.2020.31) w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

     Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).
Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1 ), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679".


 

8. Pliki do pobrania

Wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - elektroniczny wniosek przez ePUAP

Pliki do pobrania

nowy_wniosek.pdf

WNIOSEK o wydanie dowodu osobistego

9. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę     w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej         i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest:

Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych  i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem Prezydentem Miasta Krosna można się skontaktować poprzez adres email lub pisemnie na adres siedziby.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.       Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Prezydent Miasta Krosna wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@um.krosno.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych

 

ODBIORCY DANYCH

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie                      z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych               w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

- organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

- ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy                    o dowodach osobistych.

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • KONCERT ZA KURTYNĄ W RCKP

  Termin: 2020-07-03
  Miejsce: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, scena RCKP (wejście B), ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • LETNIE KONCERTY W ŚWIĄTYNIACH. INAUGURACYJNY RECITAL ORGANOWY W KROŚNIEŃSKIEJ FARZE

  Termin: 2020-07-04
  Miejsce: Bazylika kolegiacka Świętej Trójcy (fara), ul. Piłsudskiego, Krosno więcej
 •  
 • BWA Krosno zaprasza na wykład: Mówimy o sztuce… O duchowości w sztuce Hilmy af Klint

  Termin: 2020-07-05
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - MALARSTWO SZTALUGOWE

  Termin: 2020-07-08
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" ŻEGNAJ MÓJ SYNU

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej