• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Niedziela, 31 maja 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Anieli, Petroneli

Dla Mieszkańców

Kontakt

Dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu "Aktywny ..."

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do poszczególnych obszarów w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2020 roku:

MODUŁ I

Obszar A Zadanie 1, 4
Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Zadanie 2, 3 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
Obszar B
 
Zadanie 1, 3, 4
Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Zadanie 2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Zadanie 5 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu
Obszar C
 
Zadanie 1 Pmoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Zadanie 4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
Zadanie 5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o npędzie elektrycznym lub oprzyrządowania eklekterycznego do wózka ręcznego 
Obszar D

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj.dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

MODUŁ II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (STUDENT)

 

 

 

 

1. Od czego zacząć?

Upewnij się, że przysługuje Ci dofinansowanie ze środków PFRON – patrz informacje dodatkowe.

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do obszaru, który odpowiada Twoim potrzebom, od 2020 r. można  składać drogą elektroniczną porzez System Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl  (wystarczy posiadać podpis elektroniczny lub Profl Zaufany na platformie ePUAP) bądź tradycyjną (wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu w niniejszym poradniku bądź  w Urzędzie Miasta Krosna w Sali Obsługi nr 2).
 

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Nie ponosisz żadnych kosztów – od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej ani administracyjnej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Sala Obsługi Nr 2
Tel. (13) 47 43 024, (13) 47 43 014
 

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

UWAGA! W 2020 r. wnioski w ramach Programu przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl

 

Aby złożyć wniosek należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP.

 

Przyjmowanie wniosków w ramach modułu I będzie następowało w trybie ciągłym od dnia 1 marca 2020 r. - 31 sierpnia 2020 r.

Natomiast wnioski w ramach modułu II  będą przyjmowane w terminie od dnia 1 marca - 31 marca 2020 r.

-od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących semestru letniego roku akademickiego 2019/2020),

- do dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących semestru zimowego 2020/2021).

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obecnie obowiązujących zasad realizacji programu:

01.03.2020 Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia

31.03.2020

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 (1-szy cykl)

15.04.2020

Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

31.08.2020 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I

10.10.2020

Termin zakończenia przyjmowania w 2020 roku wniosków w ramach programu (2-gi cykl 2020/2021)

     4.12.2020

   Termin złożenia przez Rezlizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania nasrodki potrzebna na realziacje programu

30.08.2021

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2020 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu wniosku zostaniesz powiadomiony o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie wskazanym w piśmie, zawierającym informację o uchybieniach występujących we wniosku. Jeżeli ich nie usuniesz w wyznaczonym terminie Twój wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Po rozpoznaniu wniosku i ustaleniu wysokości dofinansowania, lub nie przyznaniu dofinansowania powiadomimy Cię pisemnie na Twój adres domowy. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest podstawą zawarcia umowy z Wnioskodawcą.
Dofinansowania będą przyznawane zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Miasto Krosno.
 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do wybranego obszaru,
 2. załączniki odpowiadające danemu obszarowi (do pobrania poniżej).  

          Uwaga ! (oświadczenie o dochodach) należy wypełnić za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Przez przeciętny miesięczny dochód wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedna osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, z późn. zm.) obliczony za kwartał poporzedzajacy kwartał, w którym złożono wniosek.

 

7. Podstawa prawna:

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1172 z póżn. zm.)

8. Moduł I - wnioski oraz załączniki


 

 

Pliki do pobrania

wniosek_as_a1_p_1.pdf

Wniosek obszar A zadanie 1

zawswiadczenie_lek._obszar_a_1_i_2.pdf

Zaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 1,2,3

wniosek_as_a2-3_p_2.pdf

Wniosek obszar A zadanie 2,3

wniosek_as_a4_p_1.pdf

Wniosek obszar A zadanie 4

zaswiadczenie_lek._do_a4.pdf

Zaświadzczenie lekarskie obszar A zadanie 4

wniosek_as_b1-3-4_p_2.pdf

Wniosek oszar B zadanie 1,3,4

zaswiadczenie_lek._b1_wzrok.pdf

Zaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 1 - wzrok

zaswiadczenie_lek._b1_ruch.pdf

Zaświadczenie lekarskie oszar B zadanie 1 - ruch

zaswiadczenie_lek._do_b3.pdf

Zaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 3

zaswiadczenie_lek._do_b4.pdf

Zaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 4

wniosek_as_b2_p_1.pdf

Wniosek obszar B zadanie 2

wniosek_as_b5_p_1.pdf

Wniosek obszar B zadanie 5

wniosek_as_c1_p_1.pdf

Wniosek obszar C zadanie 1

zaswiadczenie_lek._c1.pdf

Zaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 1

wniosek_as_c2_p_1.pdf

Wniosek obszar C zadnie 2

wniosek_as_c3_p_1.pdf

Wniosek obszar C zadanie 3

zawswiadczenie_lek._obszar_c_3_i_4.pdf

Zaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 3 i 4

propozycja_oferta_specyfikacji_i_kosztorysu_do_protezy_c3.pdf

Propozycja oferty specyfikacja obszar C zadanie 3

wniosek_as_c4_p_1.pdf

Wniosek obszar C zadanie 4

propozycja_oferta_specyfikacji_i_kosztorys_naprawy_protezy_c4.pdf

Propozycja oferty sepcyfikacja obszar C zadanie 4

wniosek_as_c5_p_1.pdf

Wniosek obszar C zadanie 5

zaswiadczenie_lek._c5.pdf

Zaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 5

wniosek_as_d_p_1.pdf

Wniosek obszar D

klauzula_informacyjna_rodo_20200225_114918.pdf

klauzula informacyjna RODO

oswiadczenia.pdf

Oświadczenia

9. Moduł II - wniosek oraz załączniki

Wzór wniosku oraz wymagane załączniki:

Pliki do pobrania

wniosek_as_mii_p_10.pdf

Wniosek

zaswiadczenie_z_uczelni.pdf

Zaświadczenie z uczelni

klauzula_informacyjna_rodo.pdf

klauzula informacyjna

zaswiadczenie-z-zakladu-pracy.pdf

Zaświadczenie z zakładu pracy

oswiadczenia_mii.pdf

oświadczenia

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

 

Dofinansowanie następuje na wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

WARUNKI WYKLUCZAJĄCE UCZESTNICTWO W PROGRAMIE:

 • w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • w module II - przerwa w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).
 • z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy, którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1172 z późn. zm.), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy) i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku.

Ten sam przedmiot pomocy nie może być dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu oraz w ramach zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926).

W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanego dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu przekracza kwotę 10.000 zł, zabezpieczeniem udzielonego dofinansowania jest weksel własny in blanco wystawiony przez wnioskodawcę i opatrzony klauzulą „bez protestu”. Górną wartością sumy wekslowej jest wartość udzielonego dofinansowania, powiększona o odsetki, określone w umowie dofinansowania oraz koszty dochodzenia roszczeń.

PREFERENCJE PRZYSŁUGUJĄCE WNIOSKODAWCOM W TRAKCIE ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW W RAMACH MODUŁU I:

W 2020 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

1) są zatrudnione,

2) posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW

3) złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020 roku,

4) w 2019 lub 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działań żywiołu lub innych zdarzeń losowych, przy czym pozostałe kryteria preferencyne określa realizator programu.

W sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez PFRON nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:

       a) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w lit. a nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania:

       b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielonego przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczonego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku – w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy.

Wnioski w ramach modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej.

 


MODUŁ I
 
OBSZAR A
 

Zadanie 1
POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU

 
Maksymalna kwota dofinansowania
Kwota dofinansowania : 10.000 zł z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnj - 6.000 zł
 
Udział własny wnioskodawcy
15 % ceny brutto zakupu / usługi
 
Adresat programu
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja narządu ruchu
 

Zadanie 2, 3
DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW UZYSKANIA PRAWA JAZDY 

Maksymalna kwota dofinansowania
Kwota dofinansowania 4.800 zł, w tym:
 • dla kosztów kursu i egzaminów kat. B– 2.100 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii- 3,500 zł
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł
 • dla kosztów usług tłumacza migowego - 500 zł 

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

Udział własny wnioskodawcy
25% ceny brutto zakupu / usługi
Adresat programu
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • wiek aktywności zawodowej
 • znaczny lub umiarkowany stopień
  niepełnosprawności
 • dysfunkcja narządu ruchu (zadanie 2)
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego (zadanie3)

Zadanie 4
POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU

 
Maksymalna kwota
dofinansowania
Kwota dofinansowania : 4 000 zł
 
Udział własny wnioskodawcy
15 % ceny brutto zakupu / usługi
 
Adresat programu
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja narządu słuchu
 
OBSZAR B

Zadanie 1
POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

Maksymalna kwota dofinansowania
Dofinansowanie:
 • dla osoby niewidomej - 24.000 zł , z czego na urządzenie brajlowskie 15.000 zł
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - 9.000 zł
 • dla osób z dysfunkcją kończyn górnych - 7.000 zł
 
Udział własny wnioskodawcy
10 % ceny brutto zakupu / usługi
 
Adresat programu
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypaku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
 

Zadanie 2
DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W ZAKRESIE OBSŁUGI NABYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I OPROGRAMOWANIA

Maksymalna kwota dofinansowania
Dofinansowanie:
 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty  dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

Udział własny wnioskodawcy
-
 
Adresat programu
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Pomoc udzielona w ramach obszaru B

Zadanie 3
POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

 
Maksymalna kwota dofinansowania
Dofinansowanie: 7.500 zł
 
Udział własny wnioskodawcy
10 % ceny brutto zakupu / usługi
 
Adresat programu
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja narządu wzroku
 

Zadanie 4
POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

 
Maksymalna kwota dofinansowania
Dofinansowanie: 4.000 zł
 
Udział własny wnioskodawcy
10 % ceny brutto zakupu / usługi
 
Adresat programu
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja narząu słuchu
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy
 

Zadanie 5
POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI POSIADANEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZAKUPIONEGO W RAMACH PROGRAMU

 
Maksymalna kwota dofinansowania
Dofinansowanie: 1.500 zł
 
Udział własny wnioskodawcy
10 % ceny brutto zakupu / usługi
 
Adresat programu
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności
 • pomoc udzielona w zadaniu 1,3 lub 4
 
OBSZAR C

Zadanie 1
DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

 
Maksymalna kwota dofinansowania
Kwota dofinansowania 10.000 zł
 
Udział własny wnioskodawcy
10 % ceny brutto zakupu / usługi
 
Adresat programu
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub znaczny stopień niepełnosprawności 
 • dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 

Zadanie 2
DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

Maksymalna kwota dofinansowania
Kwota dofinansowania 3.500 zł

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

Udział własny wnioskodawcy
-
Adresat programu
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności

Zadanie 3
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PROTEZY KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, (tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości)

Maksymalna kwota dofinansowania

Dofinansowanie:
1) zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
2) refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu.


Kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia – 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym –26.000 zł,
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

Refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Udział własny wnioskodawcy
10% ceny brutto zakupu / usługi
Adresat programu
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub
  zatrudnienie
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Zadanie 4
DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEJ PROTEZY KOŃCZYNY (tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości)

Maksymalna kwota dofinansowania

Dofinansowanie:
1) dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
2) refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu.

Kwota dofinansowania utrzymania sprawności dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:

 • w zakresie ręki – 2.700 zł,
 • przedramienia – 6.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 7.800 zł,
 • na poziomie podudzia – 4.200 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 6.000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 7.500 zł,

Refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200zł.

Udział własny wnioskodawcy
10% ceny brutto zakupu / usługi
Adresat programu
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub
  zatrudnienie
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Zadanie 5
POMOC W ZAKUPIE SKUTERA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM LUB OPRZYRZĄDOWANIA ELEKTRYCZNEGO DO WÓZKA RĘCZNEGO

 
Maksymalna kwota dofinansowania
Kwota dofinansowania 7.500 zł
 
Udział własny wnioskodawcy
25% ceny brutto zakupu / usługi
 
Adresat programu
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub w lub wózka ręcznego z oprzyrządowanie elektrycznym
 
OBSZAR D

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBA ZALEŻNĄ
(opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem)

Maksymalna kwota dofinansowania

Dofinansowanie: 300 zł miesięcznie, tytułem kosztów nad jedną osobą zależną

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

Udział własny wnioskodawcy
15% ceny brutto zakupu / usługi
Adresat programu
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • znaczny lub umiarkowany stopień
  niepełnosprawności
 • aktywność zawodowa
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka
MODUŁ II (dawniej STUDENT II)

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW UZYSKANIA WYKSZTAŁCENIA 
NA POZIOMIE WYŻSZYM

Maksymalna kwota dofinansowania

Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania
wykształcenia na poziomie wyższym:

 • opłata za naukę (czesne),
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.
 

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotyczących każdego półrocza 2020 roku wynosi:

1) dla opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesionych kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej 4.000 zł jest możliwe gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 764 zł netto na osobę

2) dla dodatku na uiszczenie opłaty za  przeprowadzenie przewodu doktorskiego – 4.000 zł,

3) dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

 • do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium
 • do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców

dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł - w sytuacjach, które określi Realizator (w przypadku gdy osoba posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub niepełnosprawniść sprzężoną tj. dwa symbole na orzeczeniu w stopniu umiarkowanym
 • 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem  zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł - w przypadku gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach,
 • 200 zł – w przypadku , gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie
 • 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2019 lub 2020 r. w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego
 • 800 zł – w przypadku gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek w formie elektronicznej przez System Obsługi Wsparcia (SOW)  Uwaga! możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).

Dodatek nie przysługuje z powodu niezadowalających wyników w nauce lub gdy wnioskodawca zmieniając kierunek/szkołę/uczelnię ponownie rozpoczyna naukę od poziomu objętego uprzednio dofinansowaniem

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny i jego wysokość jest uzależniona od  postępów w nauce i wynosi:

1) do 50 % wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku - na I roku nauki w ramach wszystkich form edukacji, a w przypadku form trwających jeden rok - do 75 % wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku,

2) do 75 % wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku na II roku nauki

3) do 100 % wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku - w kolejnych latach (od III roku) danej formy edukacji.

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

UWAGA!

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia objęte programem nauki.

Przekazanie dofinansownia za naukę (czesne) następuje w dwóch transzach:

1) pierwsza transza - 100 % przyznanego dofinansowania do ksztów czesnego po zawarciu umowy

2) druga transza - dodatek na pokrycie kosztów kształcenia po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia objęte programem nauki.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem nauki zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze.

W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2000 zł jest możliwe w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

 • Student
 • Student II

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Udział własny wnioskodawcy

15% - w przypadku wnioskodawców zatrudnionych, pobierających naukę na jednym kierunku danej formy kształcenia

65 % -  w przypadku wnioskodawców zatrudnionych, pobierających naukę na więcej niz jednym kierunku danej formy kształcenia

Z wniesienia udziału własnego zwolniony jest wnioskodawca, którego wysokość przeciętnego dochodu na osobę nie przekracza 764 zł (netto).

Adresat programu
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • znaczny lub umiarkowany stopień
  niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole
  policealnej lub kolegium
 • przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

  

 
 
 
 UWAGA STUDENCI!!!

 

Wnioski na semestr zmimowy 2019/2020 składać można poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

 

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

 

Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

 

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

 

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

 

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

 

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Przypominamy również, że:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu (samorząd powiatowy),
 • kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Pamiętaj:
O dofinansowanie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia występują rodzice lub opiekunowie prawni. Wniosek zawierający dane dziecka, jako wnioskodawcy winien być podpisany przez jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

W sprawach nieuregulowanych w programie i przez Zarząd PFRON, dotyczących trybu postępowania i zasad dofinansowania stosuje się odpowiednio przepisy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 926.).

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • BWA Krosno zaprasza na majowe wydarzenia online

  Termin: 2020-05-30
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych więcej
 •  
 • BWA Krosno zaprasza do odwiedzin w weekendy

  Termin: 2020-05-30
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • BWA Krosno zaprasza na niedzielne Czytanie o sztuce...

  Termin: 2020-05-31
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych więcej
 •  
 • nieOCZYwiste – nowa wystawa czasowa w CDS

  Termin: 2020-06-01
  Miejsce: Centrum Dziedzictwa Szkła więcej
 •  
 • SPEKTAKLE DLA DZIECI PRZENIESIONE Z 30 MARCA NA 10 CZERWCA

  Termin: 2020-06-10
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1 , Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej