• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Środa, 12 sierpnia 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Lecha, Innocentego

Dla Mieszkańców

Kontakt

Sporządzania aktów zgonów – rejestracja zgonów

Sporządzenia aktów zgonów – rejestracja zgonów

PI-USC-3

1. Od czego zacząć?

Zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie ul.Prochownia 4 (pokój- rejestracja zgonów).

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

 
Sporządzenie aktu zgonu i jeden odpis skrócony aktu zgonu nie podlegają opłacie skarbowej.
Kolejne odpisy aktu zgonu podlegają opłacie skarbowej: skrócony, wielojęzyczny odpis - 22 zł, zupełny odpis - 33 zł.  
Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krosna:
Bank Pekao S.A. Oddział Krosno Nr 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w siedzibie USC lub w kasie UM przy ul. Lwowskiej 28a lub ul. Staszica 2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej należy dostarczyć przy zgłoszeniu.
 

  

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Urząd Stanu Cywilnego w Krośnie,

ul. Prochownia 4,

tel. 13-43-204-19;13-43-677-46; 13-43-677-86,

fax 13- 43-204-19

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

- akt zgonu oraz odpis sporządzane są bez zwłoki,

- termin zgłoszenia zgonu - 3 dni,

- jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 Sporządzenie aktu zgonu i wydanie 1 odpisu skróconego aktu zgonu bezpośrednio po sporządzeniu aktu.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

1. Karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia, 2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca). 4. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon: dowód osobisty lub paszport 5. Pełnomocnictwo – w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika. 6. Zezwolenie na sporządzenie aktu zgonu, wydane przez prokuratora - w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo.

7. Podstawa prawna:

1. Art. 13, 16-17, 22-23, 47, 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014r Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212).

3. § 10 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. Nr 51, poz.233 ze zm.).

4. Art. 33, 35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.267 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1628 ze zm.).

6. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1144).

7. Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.262 ze zm.).

8. Art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1422).

9. Art. 10-11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz.687 ze zm.).

10. Art. 38 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz.1427 ze zm.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio w USC po dokonaniu rejestracji zgonu.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

1) Do zgłoszenia zgonu obowiązany jest podmiot uprawniony do pochówku, tj. najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: pozostały małżonek(ka) lub dzieci zmarłego oraz najbliżsi krewni lub powinowaci.

2)  W celu prawidłowego sporządzenia aktu zgonu, osoba zgłaszająca zgon powinna znać również inne dane o osobie zmarłej niż te wpisane w dowodzie osobistym, m. in. nazwiska rodowe rodziców osoby zmarłej, jej stan cywilny, ewentualna datę i miejsce zawarcia małżeństwa.

3) Zgon sporządza się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zgonu. - Odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej zgon.

4) Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.

 

 

Oprac.A.B.

Klauzula informacyjna RODO

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę     w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej         i innych zbiorach danych prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego jest:

Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych                        i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem Prezydentem Miasta Krosna można się skontaktować poprzez adres email lub pisemnie na adres siedziby.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.       Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych                   z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Prezydent Miasta Krosna wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@um.krosno.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

 

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą     w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z art. 28 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;

 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

Po upływie okresów, o których mowa, a przed przekazaniem aktów stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do właściwego archiwum państwowego ich udostępnianie przez kierownika urzędu stanu cywilnego następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506).

 

Jednocześnie na podstawie art. 128 kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje do właściwych archiwów państwowych księgi stanu cywilnego prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wraz z aktami zbiorowymi rejestracji stanu cywilnego oraz skorowidzami alfabetycznymi po upływie 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń, a po upływie 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i księgi zgonów. Jeżeli w księdze stanu cywilnego była prowadzona więcej niż jedna księga stanu cywilnego, termin jej przechowywania jest liczony od daty zamknięcia ostatniej księgi stanu cywilnego prowadzonej            w danej księdze.


 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych               w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

 

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo   o aktach stanu cywilnego.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - GIPSOWE ODLEWY

  Termin: 2020-08-12
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Wystawa: "Karpaty łączą" - malarstwo artystów ukraińskich

  Termin: 2020-08-12
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • BWA Krosno zaprasza do zakupu plakatów z wystawy "Zbiór w zawieszeniu"

  Termin: 2020-08-12
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • BAJKOWA SCENA przy RCKP

  Termin: 2020-08-13
  Miejsce: RCKP, parking od strony ul. Czuchry lub scena główna, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-08-13
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej