• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Środa, 12 sierpnia 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Lecha, Innocentego

Dla Mieszkańców

Kontakt

zrealizowane

PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE („MIĘKKIE”)

 1. "Anioły Pogranicza"
 2. "Program wsparcia uczniów szkół zawodowych Gminy Krosno"
 3. "Festiwal Tradycji Bożonarodzeniowej Pogranicza Betlejemska Gwiazda"
 4. „Podkarpackie Trójmiasto. Współpraca polsko-ukraińska".
 5. „Stypendia edukacyjne – szansą rozwoju (rok szkolny 2006/2007)”
 6. „Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2006-2007”
 7. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2005/2006”
 8. "Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2005/2006”
 9. „Krosno – niepowtarzalne miasto w wyjątkowym miejscu"
 10. Town Twinning – Citizens Meetings – Miasta Bliźniacze 2006
 11. „Międzynarodowa konferencja „Pociąg retro Portius Express”. Gospodarczy potencjał rewitalizacji Zempińsko-Galicyjskiej Linii Kolejowej.”
 12. „Utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Krośnie”
 13. „Stypendia edukacyjne – szansą rozwoju”
 14. „Wsparcie stypendialne studentów z terenu Województwa Podkarpackiego w roku akademickim 2004/2005”.
 15. EYES 2004 – Europejski Rok Edukacji przez Sport, projekt „Ponad granicami”.
 16. Karpackie Klimaty - Festiwal Kultur Pogranicza, Carpathian Climates – Festival of Borderland Cultures.
 17. "Europejski Kongres Samorządowy"
 18. "Odlotowa Polska Wschodnia"
 19. „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńsko - jasielskiego”
 20. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne”
 21. „Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych”

PROJEKTY INWESTYCYJNE („TWARDE”)

 1. "Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim"
 2. „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie (Rozbudowa Krośnieńskiego Domu Kultury)”
 3. „Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej poprzez modernizację ulicy Żółkiewskiego w Krośnie”
 4. „Instalacja wczesnego wykrywania pożaru dla Domu Pomocy Społecznej w Krośnie ul. Żwirki i Wigury 4a ”
 5. „Adaptacja piwnicy i części parteru w XVI-w. kamienicy Rynek 5 w Krośnie na sale wystawowo-koncertowe”
 6. „Budowa mostu na ulicy Asnyka w Krośnie”.
 7. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej poprzez rozwiązanie problemów zagospodarowania odpadów w regionie Krosna – Ochrona środowiska Krosna”
 8. "Modernizacja i przebudowa lokalnej infrastruktury drogowej w Krośnie na trasie prowadzącej do polsko-słowackiego przejścia granicznego w Barwinku".
 9. „Budowa parkingu oraz pawilonu techniczno-magazynowego przy orczykowym wyciągu narciarskim w Czarnorzekach".
 10. „Przebudowa ulicy Rzeszowskiej w Krośnie”.
 11. "Przebudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 – skrzyżowanie ul. Podkarpackiej, Pużaka i Zręcińskiej".
 12. „Poprawa jakości kształcenia poprzez przebudowę warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie” (Nr projektu RPPK.05.01.00-18-074/08)
 13. Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania na ulicy Bohaterów Westerplatte w Krośnie wraz z modernizacją ciągu gminnych dróg dojazdowych
 14. Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez poprawę powiązań komunikacyjnych dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych i lotniska wzdłuż ulic: Zręcińska – Lotników
 15. Rekultywacja części środkowej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Krośnie
 16. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Krosna poprzez remont potoku Lubatówka oraz odbudowę bulwaru na jego prawym brzegu.
 17. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację bazy i doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych.
 18. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Krośnie przy ulicy Bursaki 41
 19. Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ulicy Bursaki w Krośnie w ramach programu Euroboisko
 20. Poprawa jakości świadczonych usług w placówkach pomocy społecznej w Krośnie
 21. Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalne.
 22. Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie.
 23. Rozwój transportu publicznego w Krośnie i okolicznych gminach poprzez zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie biletu elektronicznego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.
 24. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 991 od granic miasta do ul. Betleja w Krośnie.
 25. Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej dzięki zastosowaniu  odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Krośnie.
 26. Przebudowa ulic Chopina, Bursaki, Legionów, Piłsudskiego od ul. Wieniawskiego do mostu na rzece Lubatówka w Krośnie.
 27. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
 28. Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej poprzez utworzenie transgranicznej sieci produktów turystycznych w Krośnie, Svidniku i Presovie.
 29. Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna.
 30. PORZĄDKUJMY WSPÓLNY DOM – świadomość ekologiczna mieszkańców Krosna i Svidnika.
 31. Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje.
 32. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie.
 33. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Krosno.
 34. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka
 35. Poprawa powiazań komunikacyjnych w Krośnie poprzez rozbudowę ul. Decowskiego
 36. Ekointegracja – współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii i innowacji
 37. Zasmakuj w pograniczu – Szklane Krosno, Zabytkowy Bardejov
 38. Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna
 39. Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska
 40. Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie
 41. Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie
 42. Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni
 43. Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży
 44. Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie
 45. Akademia rekreacji ruchowej pogranicza – przez sport i rekreację ku współpracy i integracji
 46. E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich
 47. Artystyczne rynki pogranicza – Bardejov i Krosno
 48. Zadanie „Budowa parkingu przy ul. Decowskiego w Krośnie w obrębie przystanku kolejowego Krosno-Polanka” zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.
 49.  Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie.
 50. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie
 51. Projekt „Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie"
 52. "Bezpieczne Krosno"
 53. „Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie – etap II”
 54. „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap”
 55. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”
 56. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna”


 

        

ANIOŁY POGRANICZA (nr umowy PL-SK/KAR/IPP/I/88 z dnia 27.11.2009)

 •  cel projektu: Głównym celem projektu jest aktywizacja i wzajemna integracja środowisk twórczych, mieszkańców oraz instytucji po obydwu stronach granicy oraz promocja pogranicza na bazie jego specyfiki kulturowej i  tradycji związanych z okresem Bożego Narodzenia.
 • Cele bezpośrednie projektu, dzięki którym zostanie osiągnięty cel główny, to:
  - nawiązanie kontaktów, zaangażowanie w realizację wydarzeń kulturalnych artystów zamieszkałych po obydwu stronach granicy,
  - szeroka promocja projektu,
  - przedstawienie bogactwa kulturalnego regionu,
  - nawiązanie polsko – słowackiej współpracy partnerskiej.
 • termin realizacji:11.2009 – 03.2010
 • źródła finansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 (Mikroprojekty)
 • wartość pomocy unijnej: 44376,80 EUR (85% kosztów kwalifikowanych)
 • kwota dofinansowania z budżetu państwa: 5220,80 EUR (10% kosztów kwalifikowanych)
 • wkład własny Gminy Krosno: 2610,40 EUR (5% kosztów kwalifikowanych)
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 52208,00 EUR 

  dodatkowe informacje:

  Projekt realizowany w ramach partnerstwa pomiędzy Gminą Krosno i Miastem Svidnik.
  Wydarzenia:
  - „Przywitanie Aniołów” – otwarta dla widzów impreza na krośnieńskim rynku, połączona z warsztatami plastycznymi dla dzieci z Polski i ze Słowacji. Rozświetlenie figur aniołów i elementów świetlnych zakupionych w ramach projektu. Spotkanie artystów pogranicza oraz prezentacja ich prac związanych z okresem bożonarodzeniowym (w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie).

  - „Anielskie śpiewanie” – organizacja koncertu polskich i słowackich chórów (starówka krośnieńska, kościoły) oraz wspólnych warsztatów wokalnych dla chórów w Krośnie a także przeprowadzenie konkursu kolęd i pastorałek dla dzieci z Polski i ze Słowacji (koncert chórów odbędzie się również w Svidniku).

  - „Anielskie tworzenie” - wydanie folderu prezentującego polskich i słowackich artystów pogranicza oraz ich twórczość i organizacja dwóch wystaw ich prac (połączonych z wernisażami i prezentacją miast) prezentujących motyw bożonarodzeniowego anioła w różnych technikach wykonania – w Krośnie i Svidniku.

  - „Pożegnanie Aniołów”: projekt zakończy wspólna konferencja w Krośnie, poświęcona współpracy polsko-słowackiej (prezentacje i wykłady ekspertów, dyskusje), uroczyste uhonorowanie osób, organizacji i instytucji działających na rzecz integracji polsko-słowackiej – „Aniołów pogranicza” (nagrodami i dyplomami). Odbędzie się uroczysty koncert artystów pogranicza z Polski i Słowacji.

            

 "Program wsparcia uczniów szkół zawodowych Gminy Krosno” 

 • cel projektu: Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego, poprzez realizację celów szczegółowych:
  Cel 1. Stworzenie sprawnie działającego i obejmującego większą liczbę uczniów systemu doradztwa zawodowego szkoły poprzez wprowadzenie w szkołach godzin poświęconych na doradztwo zawodowe i propagowanie dzięki temu korzyści płynących z wyboru właściwej ścieżki  kształcenia.
  Cel 2. Zmniejszenie poziomu dysproporcji w trakcie procesu kształcenia uczniów poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć, jak również doradztwo i opiekę pedagogiczno- psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce.
  Cel 3. Uatrakcyjnienie nauki i zwiększenie oferty edukacyjnej - jednym z założeń projektu jest zwiększenie
  liczby zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów, oraz
  wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia.
 • termin realizacji: 08.2008 - 07.2009
 • źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wyształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 • wartość pomocy unijnej: 252 801,12 PLN
 • wkład własny Gminy Krosno: 34 472,88 PLN
 • całkowita wartość projektu: 287 274,00 PLN
 • dodatkowe informacje: Projekt realizowany będzie przez Gminę Krosno samodzielnie i nie przewiduje udziału partnerów. Obejmuje natomiast udział 7 szkół odpowiedzialnych za rekrutację uczestników projektu,
  udzielenie zaplanowanych form wsparcia i rozliczenie wydatków przypadających na daną szkołę.

 

 

 

 

"Festiwal Tradycji Bożonarodzeniowej Pogranicza Betlejemska Gwiazda".

 • cel: Festiwal  Tradycji Bożonarodzeniowej  Pogranicza „Betlejemska  Gwiazda“  to cykl różnorodnych prezentacji mających na celu  ocalenie od  zapomnienia obrzędów  związanych z obchodami Świąt  Bożego Narodzenia po obu stronach granicy – polskiej i ukraińskiej. Przedsięwzięcia w ramach festiwalu odbywały się głównie na terenie miasta Krosna, projekt zakłada udział pięciu Partnerów – trzech po stronie polskiej (Gmina Krosno, Krośnieński Dom Kultury i Muzeum Rzemiosła w Krośnie) i dwóch po stronie ukraińskiej (Lwowski Teatr Woskresiennia oraz Kulturalno – Oświatowe Centrum im. Kornela Makuszyńskiego Wspólnoty Polskiej Miasta Stryja).
 • termin realizacji: 10.2007 - 03.2008
 • źródło finansowania: Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC  Polska – Białoruś – Ukraina 2004-2006
 • wartość pomocy unijnej: 210 502,50 PLN (75%) z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • wkład własny Gminy Krosno: 70 167,50 PLN (25%)
 • całkowita wartość projektu: 280 670,00 PLN
 • dodatkowe informacje:  umowa o dofinansowanie projektu została popisana w dniu 20 grudnia 2007 r.  Opis działań zrealizowanych w ramach projektu znajduje się na stronie: www.betlejemskagwiazda.krosno.pl

 

 

          

„Podkarpackie Trójmiasto. Współpraca polsko-ukraińska".

 • cel: sprzyjanie współpracy transgranicznej poprzez wzmocnienie potencjału społeczno – gospodarczo – kulturalnego 3 miast polskich (Krosno, Jasło, Sanok) i 3 ukraińskich (Użgorod, Truskawiec, Lwów); integracja dzialaności Partnerów poprzez stworzenie sieci współpracujących instytucji oraz zaangażowanie społeczności lokalnych; zacieśnienie współpracy pomiędzy władzami miast, które pozwoli w przyszłości na opracowywanie oraz wdrażanie wspólnych projektów i inicjatyw transgranicznych; opracowanie wspólnej strategii; wspólna i wzajemna promocja;
 • termin realizacji: 05.2007 – 03.2008
 • źródło finansowania: Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC  Polska – Białoruś – Ukraina 2004-2006
 • wartość pomocy unijnej: 433 446,75 PLN (75%) z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • wkład własny partnerów polskich: 144 482,25 PLN (25%), w tym wkład własny Gminy Krosno: 48 201,00 PLN
 • całkowita wartość projektu: 577 929,00 PLN
 • dodatkowe informacje:  umowa o dofinansowanie projektu została popisana w dniu 6 lipca 2007 r. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: www.podkarpackietrojmiasto.eu

 

 

           

„Stypendia edukacyjne – szansą rozwoju (rok szkolny 2006/2007)” (Nr projektu: Z/2.18/II/2.2.1/7/06)

 • cel projektu: podniesienie poziomu dostępności do kształcenia w szkołach kończących się maturą dla uczniów krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych mających trudną sytuację materialną i pochodzących z terenów wiejskich.
 • termin realizacji: 07.2006 – 12.2007
 • źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2. - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne oraz budżet państwa
 • wartość pomocy unijnej: 709 169,26 PLN (68,05% kosztów kwalifikowanych)
 • z budżetu państwa: 332 960,44 PLN (31,95% kosztów kwalifikowanych)
 • całkowite wydatki kwalifikowalne: 1 042 129,70 PLN
 • dodatkowe informacje: w ramach projektu złożonych zostało 1594 wnioski o przyznanie stypendium. Ze względu na ograniczone środki, stypendia przyznano 1258 osobom, natomiast 297 trafiło na Listę rezerwową projektu. Od roku szkolnego 2006/2007 zgodnie z wytycznymi programu, podstawą wypłat stypendiów jest frekwencja na zajęciach szkolnych (zamiast refundacji faktur dokumentujących poniesienie wydatków na cele edukacyjne). 

 

 

          

„Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2006-2007”

 • cel projektu: podniesienie poziomu dostępności do kształcenia dla studentów mających miejsce zamieszkania na terenie miasta Krosna i pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 • źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2. - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne oraz budżet państwa,
 • kwota przeznaczona na stypendia dla studentów z terenu miasta Krosna: 194 582,50 PLN, w tym:
  • wartość pomocy unijnej: 132 413,39 PLN (68,05%)
  • z budżetu państwa: 62 169,11 PLN (31,95%)
 • dodatkowe informacje: projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Sanockim (tak jak w latach poprzednich). Stypendia przyznano 121 studentom – kwota na jedną osobę wyniosła 1.600 PLN (tj. 200 PLN x 8 m-cy).

 

 

          

"Wsparcie stypendialne uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2005/2006” (Nr projektu: Z/2.18/II/2.2.1/12/05)

 • cel projektu: podniesienie poziomu dostępności do kształcenia w szkołach kończących się maturą dla uczniów krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych mających trudną sytuację materialną i pochodzących z terenów wiejskich.
 • źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2. - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne oraz budżet państwa,
 • kwota przeznaczona na stypendia dla uczniów krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych: 606 405 zł, w tym:
  • wartość pomocy unijnej: 412 659 zł (68,05%)
  • z budżetu państwa: 193 746 zł (31,95%)
 • dodatkowe informacje: projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Sanockim (tak jak w roku poprzednim). Stypendia przyznano 1258 uczniom.

 

 

         

"Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2005/2006” (Nr projektu: Z/2.18/II/2.2.2/11/05)

 • cel projektu: podniesienie poziomu dostępności do kształcenia dla studentów majacych miejsce zamieszkania na terenie miasta Krosna i pochodzących z rodzin znajdujących sie w trudnej sytuacji materialnej,
 • źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2. - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne oraz budżet państwa,
 • kwota przeznaczona na stypendia dla studentów z terenu miasta Krosna: 34 750 zł, w tym:
  • wartość pomocy unijnej: 23 647 zł (68,05%)
  • z budżetu państwa: 11 103 zł (31,95%)
 • dodatkowe informacje: projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Sanockim (tak jak w roku poprzednim). Stypendia przyznano 58 studentom.

 

 

     

"Krosno – niepowtarzalne miasto w wyjątkowym miejscu” (Nr projektu: INT/PL/PDK/05/228)

 • cel i opis projektu: Projekt polegał na promocji polsko-słowackiego obszaru przygranicznego poprzez publikację wydawnictw promocyjnych oraz organizację wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i turystycznych. Partnerem w projekcie jest słowackie miasto Svidnik, które zrealizowało projekt komplementarny na terenie Słowacji. Współpraca partnerska polegała na wzajemnej promocji Krosna i Svidnika. Celem projektu była promocja unikatowych zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego terenów po obu stronach granicy, co ma się przyczynić do wzmocnienia atrakcyjności turystycznej regionu, a w konsekwencji wpłynie na jego rozwój gospodarczy.
 • termin realizacji: 23.03.2006 r. – 20.12.2007 r.
 • źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004 – 2006
 • wartość pomocy unijnej: 259 580,53 zł (75% kosztów kwalifikowanych)
 • wkład własny Gminy Krosno:  118 134,77 zł, w tym:
  • 86 526,90 zł  (25% kosztów kwalifikowalnych),
  • 31 607,87 zł  (100% kosztów niekwalifikowalnych)
 • całkowita wartość projektu: 377 715,30 zł, w tym:
  • wydatki kwalifikowalne: 346 107,43 zł
  • wydatki niekwalifikowalne: 31 607,87 zł
 • dodatkowe informacje: Decyzja o przyznaniu dofinansowania zapadła w marcu 2006 r. na posiedzeniu Komitetu Sterującego dla Programu Interreg III A Polska-Słowacja. W dniu 20 maja 2006 r. została podpisana umowa z Wojewodą Podkarpackim na dofinansowanie projektu (Umowa nr IG-2004/PL-SK/2.18/2.2/U-6/06). Działania w ramach projektu realizowane były przez Gminę Krosno przy współpracy z Krośnieńskim Domem Kultury, Muzeum Rzemiosła, Biurem Wystaw Artystycznych oraz Krośnieńską Biblioteką Publiczną.
  Zadania wykonane w okresie realizacji projektu:
  - Opracowano i wydano następujące publikacje promocyjne: przewodnik w wersji czterojęzycznej; folder główny; komplet widokówek; prezentacja multimedialna; mapa miasta Krosna; film promocyjny miasta Krosna; album fotograficzny o mieście; foldery do czterech wystaw; folder do wystawy końcowej podsumowującej projekt.
  - Urząd Miasta Krosna zakupił sprzęt elektroniczny: laptop, rzutnik/projektor multimedialny, ekran.
  - Urząd Miasta Krosna zakupił dwa kioski multimedialne, które zostały zamontowane w Krośnie i w mieście partnerskim, tj. Svidniku na Słowacji.
  - Muzeum Rzemiosła w Krośnie dwukrotnie reprezentowało Krosno na Targach Turystycznych w Warszawie.
  - Krośnieński Dom Kultury zorganizował pięć imprez kulturalnych: Karpackie Klimaty; Plener Fotograficzny (trzy spotkania weekendowe); Jarmark Krośnieński; Sobótka nad Wisłokiem; Plener Artystyczny.
  - Zorganizowano cztery wystawy oraz wystawę końcową: Krośnieński Dom Kultury zorganizował Poplenerową Wystawę Fotografii; Krośnieńska Biblioteka Publiczna zorganizowała Wystawę Wydawnictw Regionalnych; Biuro Wystaw Artystycznych zorganizowało Wystawę 9. Biennale Plastyki Krośnieńskiej; Muzeum Rzemiosła zorganizowało Wystawę Tkaniny Artystycznej Anny Borsovskiej-Nemcovej oraz Wystawę końcową podsumowującą projekt.
  Zakończenie rzeczowe projektu nastąpiło zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, tzn. w terminie do dnia 20 grudnia 2007r. Po zakończeniu finansowym projektu oraz przedstawieniu przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową i sprawozdania końcowego, w dniach 5-17 marca 2008 r. miała miejsce kontrola prawidłowej realizacji projektu przeprowadzona przez przedstawicieli Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. W wyniku kontroli stwierdzono, że zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującym prawem.

 

 

Town Twinning – Citizens Meetings – Miasta Bliźniacze 2006

 • cel i opis projektu: Dzięki realizacji projektu w sierpniu 2006 r. podpisano umowę partnerską  z miastem węgierskim Satoraljaujhely oraz pogłębiono kontakty kulturalne z innym miastem partnerskim na Węgrzech - z Zalaegerszeg.
 • termin realizacji: wizyta odbyła się w dniach 24-27 sierpnia 2006 r.
 • źródło finansowania: środki Komisji Europejskiej w ramach programu Town Twinning – Citizen Meetings
 • całkowita wartość grantu:  2249,34 EUR
 • dodatkowe informacje: W ramach wizyty odbyły się m.in.: oficjalne spotkania przedstawicieli władz, konferencja dotycząca możliwości pozyskiwania środków z UE, warsztaty taneczne w których uczestniczyły zaproszone zespoły młodzieżowe czy też warsztaty fotograficzne i wycieczka. W dniu 3 października 2006 r. wysłano do Komisji Europejskiej Raport Końcowy z realizacji projektu. Środki z tytułu grantu wpłynęły na konto Gminy Krosno w dniu 21 lutego 2007 r.

 

 

    

„Międzynarodowa konferencja „Pociąg retro Portius Express”. Gospodarczy potencjał rewitalizacji Zempińsko-Galicyjskiej Linii Kolejowej.” (Nr projektu: 40/06/KAR/INT/PLSK.)

 • cel i opis projektu: Celem projektu było pobudzenie gospodarcze regionów transgranicznych przez zainicjowanie międzynarodowej grupy w celu zrealizowania nowego produktu turystycznego Pociąg retro Portius-Express. W dniach 3-4 lutego 2006 r. odbyła się międzynarodowa konferencja, na której wypracowano warunki techniczno-organizacyjne tego przedsięwzięcia. W  konferencji wzięli udział burmistrzowie i prezydenci miast polskich, słowackich i węgierskich, przedstawiciele dyplomacji i najwyższych władz samorządowych i wojewódzkich. Szczegółowo omówiono pomysł wskrzeszenia do życia Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej. Przedstawiono możliwości i korzyści z jej funkcjonowania nie zapominając także o problemach z jakimi należy się zmierzyć przy realizacji projektu. Przedstawiano historię Pierwszej Zempińsko-Galicyjskiej linii kolejowej, jej niewykorzystanej międzynarodowej trakcji i sposoby jej rewitalizacji. Przedstawiciele przedsiębiorstw kolejowych Słowacji, Węgier i Polski w swoich wystąpieniach mówili o niezbędnych warunkach technicznych i organizacyjnych do uruchomienia stałych kursów pociągu. Całą konferencję zwieńczyło uroczyste podpisanie wspólnej międzynarodowej deklaracji współpracy pomiędzy miejskimi organizacjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami kolei z Węgier, Słowacji i Polski.
 • termin realizacji: 17.01.2006 – 16.01.2007
 • źródło finansowania: Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004 – 2006
 • wartość pomocy unijnej: 75% EFRR (38 509,50 PLN) + 10% ze współfinansowania ze środków budżetu państwa (5 134,60 PLN)
 • wkład własny Gminy Krosno: 15% (7701,9 PLN)
 • całkowita wartość projektu: 51 346,00 PLN
 • dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu INTERREG III A Polska - Republika Słowacka zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie

 

 

„Utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Krośnie”

 • cel i opis projektu: Celem projektu jest umożliwienie absolwentom, bezrobotnym i osobom poszukującym pracy łatwego dostępu do wszechstronnej informacji dotyczącej rynku pracy. Udostępnienie nowoczesnych technologii przekazu informacji oraz merytoryczna pomoc specjalistów z Powiatowego Urzędu Pracy (szkolenia, kursy) przyczynią się do aktywizacji zawodowej mieszkańców miasta i okolic, zwłaszcza młodych osób bezrobotnych.
 • termin realizacji: 06.2005 r. – 10.2005 r.
 • źródło finansowania: Ministerstwo Gospodarki i Pracy (Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”)
 • wartość grantu: 46 000 PLN
 • wkład własny Gminy Krosno: 74 444 PLN
 • całkowita wartość projektu: 120 444 PLN
 • dodatkowe informacje: Umowę o dofinansowanie projektu podpisano z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie dnia 27.06.2005 r. Zgodnie z jej zapisami na realizację projektu Gmina Krosno otrzymała grant w wysokości 46 000 PLN. W wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne powstały tzw. oszczędności poprzetargowe, zatem ostatecznie wykorzystano środki w kwocie 44 833 PLN.

 

 

          

„Stypendia edukacyjne – szansą rozwoju” (Nr projektu: Z/2.18/II/2.2.1/10/04)

 • cel projektu: podniesienie poziomu dostępności do kształcenia w szkołach kończących się maturą dla uczniów krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych mających trudną sytuację materialną i pochodzących z terenów wiejskich.
 • termin realizacji: 10.2004 r. - 06.2006 r. (ostatnie wypłaty stypendiów - 10.2005 r.)
 • źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2. - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne oraz budżet państwa
 • wartość pomocy unijnej: 341 546 zł (68,05% kosztów kwalifikowanych
 • z budżetu państwa: 160 358 zł (31,95% kosztów kwalifikowanych
 • całkowita wartość projektu: 501 904 zł (100% kosztów kwalifikowanych
 • dodatkowe informacje: pomocą stypendialna zostało objętych 816 uczniów, których rodziny udokumentowały miesięczny dochód w 2003 r. nie przekraczający 250 zł/osobę. Wypłaty stypendiów nastepowały na zasadzie refundacji kosztów poniesionych na cele edukacyjne.
  -> zobacz zdjęcia:
      - uroczyste podpisanie umów stypendialnych (grudzień 2004 r.);
      - piknik promocyjny projektu;

 

 

           

„Wsparcie stypendialne studentów z terenu Województwa Podkarpackiego w roku akademickim 2004/2005”. (Nr projektu: Z/2.18/II/2.2.2/12/04)

 • cel projektu: stworzenie możliwości edukacji studentom zamieszkałym na terenie miasta Krosna i pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
 • termin realizacji: 10.2004 r. – 08.2005 r.
 • źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2. - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2. -  Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne oraz budżet państwa
 • wartość pomocy unijnej: 27 377 zł
 • z budżetu państwa: 12 853 zł
 • całkowita wartość projektu: 40 230 zł
 • dodatkowe informacje: Partnerem Wiodącym (Projektodawcą) jest Powiat Sanocki, natomiast Gmina Krosno pełni rolę Partnera. Pomocą zostało objętych 41 studentów, ze względu na ograniczone środki finansowe stypendia otrzymały osoby o najniższym dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie.

 

 

     

EYES 2004 – Europejski Rok Edukacji przez Sport, projekt „Ponad granicami”. (Nr projektu: Eyes 2004-PL-2-25010)

 • cel i opis projektu: Projekt opracowany wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową oraz organizacją sportową  Aeroklub Podkarpacki. Miał na celu poprzez połączenie zajęć sportowych oraz edukacyjnych poszerzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej. Projekt powiązany czasowo i tematycznie z wejściem Polski do Unii Europejskiej, obejmował m. in. międzynarodowe zawody balonowe, konkurs fotograficzny oraz wystawę plakatów.
 • termin realizacji: 02.2004 r. – 06.2004 r.
 • źródło finansowania: Komisja Europejska
 • wartość pomocy unijnej: 72 580,75 EUR (50% wydatków kwalifikowanych)
 • wkład własny (Gmina Krosno, PWSZ, Aeroklub): 72 580,75 EUR (50% wydatków kwalifikowanych)
 • całkowita wartość projektu: 145 161,50 EUR

 

 

Karpackie Klimaty - Festiwal Kultur Pogranicza
Carpathian Climates – Festival of Borderland Cultures• Cel projektu: Celem projektu jest wspieranie rozwoju turystyki kulturowej poprzez promocję twórców z krajów V4, podniesienie atrakcyjności regionu karpackiego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, zwiększenie ilośći turystów, zaktywizowanie środowiska artystycznego pogranicza.

• Cele szczegółowe:
- nawiązanie współpracy oraz bezpośrednich kontaktów pomiędzy społecznościami oraz samorządami krajów Grupy Wyszehradzkiej - Polski, Słowacji, Czech i Węgier,
- stworzenie podstaw do dalszej współpracy,

• Termin realizacji: czerwiec 2011 – listopad 2011
• Źródło finansowania: Międzynarodowy Fundusz Wyszechradzki
• Wartość pomocy unijnej:         11 492,09 euro (70% wydatków kwalifikowanych)
• Wkład własny Gminy Krosno: 4 925,18 euro
• Całkowita wartość projektu:   16 417,27 euro
• Dodatkowe informacje:
W ramach projektu zaplanowana została 3 dniowa impreza kultywująca tradycje, muzykę, kuchnię i produkty twórców krajów V4, zorganizowana na krośnieńskim, zabytkowym rynku. Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Koszyce (Słowacja), Zalaegerszeg (Węgry) oraz Uherske Hradiste (Czechy).

 

 

 Projekt „Europejski Kongres Samorządowy” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”

Dotyczy działania 1, poddziałania 1.1
„Spotkania mieszkańców miast partnerskich”Udział: projekt umożliwił spotkanie 173 obywateli, z których 56 pochodziło z miasta Krosna (Polska), 35 z miasta Gualdo Tadino (Włochy), 20 z miasta Marl (Niemcy), 32 z miasta Košice (Słowacja) i 30 z miasta Sárospatak (Węgry)

Miejsce/Daty: spotkanie odbyło się w Krośnie (Polska) w dniach od 22/08/2013 do  25/08/2013


Krótki opis:

Dzień 22/08/2013 – poświęcono na 
przyjazd i zakwaterowanie uczestników kongresu.
Dzień 23/08/2013 -   poświęcono na:

 • Wyjazd studyjny do Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie oraz niektórych organizacji pożytku publicznego: warsztaty terapii zajęciowej, Oratorium Twój Dom oraz Świetlicy środowiskowej w Ogródku Jordanowskim,
 • Spotkanie delegacji z miasta Marl z dyrekcją Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Krośnie,
 • Spotkanie delegacji z miasta Sárospatak z dyrekcją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie,
 • Oficjalne otwarcie „Europejskiego Kongresu Samorządowego", prezentacja dotycząca rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Krośnie, debata oraz wymiana doswiadczeń z partnerami zagranicznymi,
 • Otwarcie festiwalu kulturalnego z udziałem zaproszonych gości.

Dzień 24/08/2013 -   poświęcono na:

 • Konferencję oraz warsztaty dotyczące Europejskiego Roku Obywateli,
 • Podpisanie deklaracji o współpracy pomiędzy miastem Krosnem i niemieckim miastem Marl,
 • Podpisanie deklaracji o współpracy pomiedzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 z Krosna i Kolegium Reformowanym z Sárospatak,
 • Wyjazd studyjny prezentujący dziedzictwo kulturowe Krosna i okolic.

Dzień 25/08/2013 -   poświęcono na:

 • Podsumowanie „Europejskiego Kongresu Samorządowego",
 • Pożegnanie i wyjazd delegacji z miast - partnerów projketu.

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
 

PROJEKT NR: POPW.01.04.04-00-024/11
NAZWA PROJEKTU: „ODLOTOWA POLSKA WSCHODNIA”

Termin realizacji: 01.08.2012 r. – 30.11.2014 r.
Całkowita wartość projektu: 1 663 195,96 PLN
Wartość dofinansowania: 1 491 314,13 PLN
Wartość wkładu własnego partnerów projektu: 171 881,83 PLN
Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4 Promocja i Współpraca  - www.polskawschodnia.gov.pl


Opis:
Projekt realizowany był w partnerstwie z Miastem Ełk oraz Miastem Chełm.
Działania zrealizowane w ramach projektu:
1. Opracowano wspólną strategię rozwoju regioniów Polski wschodniej w oparciu o sektor lotniczy – w ramach działania powstały następujące dokumenty: master plan dla lotniska w Krośnie, ekspertyza dotycząca potencjału społeczno-gospodarczego miasta Chełm w zakresie branży lotniczej, badania i analizy potencjału lotniczego wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.
2. Opracowano dokumentację dla budowy lotniska w Ełku.
3. Zorganizowano konferencję dotyczącą potencjału inwestycyjnego miast lotniczych Polski Wschodniej – w ramach tego działania zorganizowano również piknik lotniczy z imprezą kulturalną w Krośnie.
4. Zrealizowano następujące działania promocyjne: foldery, prezentacje multimedialne, gadżety reklamowe oraz produkcja i emisja wspólnego spotu reklamowego  w telewizji ogólnopolskiej.                    

 

      

 "Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim" (Nr projektu: Z/2.18/I/1.5/44/05)

 • cel projektu: utworzenie szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów. Projekt polegał na budowie infrastruktury umożliwiającej komunikację elektroniczną za pomocą fal radiowych na terenie miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego. Miał również na celu zapewnienie dostępności on-line podstawowych usług z obszaru administracji, stymulowanie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, zwiększenie dostępności Internetu dla mieszkańców miasta, obniżenie kosztów dostępu do sieci internetowej.
 • termin realizacji: 04.2005 r. – 03.2008 r.
 • źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1. -  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
 • wartość pomocy unijnej: 2 168 664,52 (75 % kosztów kwalifikowanych)
 • wkład własny Gminy Krosno: 722 888,19 (25% kosztów kwalifikowanych)
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 2 891 552,71 zł
 • dodatkowe informacje: Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim to projekt, który oparty był na budowie regionalnej szerokopasmowej i bezpiecznej sieci oraz przygotowaniu instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności  z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Projekt zakładał także tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu. Głównym celem projektu było wspieranie rozwoju województwa podkarpackiego poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, przy jednoczesnym wyrównaniu dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu.
  Dzięki realizacji Projektu osiągnięte zostały następujące cele szczegółowe:
  1. rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej,
  2. poprawa efektywności pracy administracji samorządowej,
  3. wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych, szczególnie w zakresie edukacji.
   W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:
  1.    zbudowano 35 punktów węzłowych sieci (2 stacje nadawcze i 33 stacje odbiorcze),
  2.    powstał światłowodowy szkielet sieci o długości 1,2 km (odcinek łączący budynki Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej i Staszica oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej),
  3.    podłączono do szerokopasmowego dostępu do Internetu 32 instytucje publiczne,
  4.    utworzono i rozbudowano 3 portale umożliwiające kontakt on-line obywatela
  z instytucją publiczną,
  5.    zbudowano 10 publicznych punktów dostępu do Internetu  (4 infomaty, 4 hot-spoty zewnętrzne i 2 wewnętrzne),
  6.    objęto bezpośrednimi rezultatami projektu obszar 2 powiatów (ok. 157 tys. osób),
  7.    Zatrudniono 2 osoby, w tym 1 niepełnosprawną.
  Dzięki zrealizowaniu projektu mieszkańcy Krosna i powiatu krośnieńskiego mogą kontaktować się on-line z jednostkami administracji i edukacji publicznej przy wykorzystaniu wdrożonych i rozbudowanych portali internetowych. Projekt wpłynął pozytywnie na wzrost efektywności i przejrzystości pracy administracji, wprowadzone zostały systemy elektronicznego obiegu oraz archiwizacji dokumentów, co poprawi poziom organizacji i kontroli pracy.
   Projekt „Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim” realizowany był przez Gminę Krosno oraz dwóch Partnerów - Powiat Krośnieński oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.
  Szczegółowe informacje na temat możliwości korzystania z publicznych punktów dostępu do Internetu w ramach szerokopasmowej sieci internetowej w Krośnie, można znaleźć na stronie: www.krosman.pl

 

 

      

„Utworzenie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie (Rozbudowa Krośnieńskiego Domu Kultury)” - Nr projektu: Z/2.18/I/1.4/9/04

 • cel i opis projektu: Utworzenie nowoczesnego ośrodka kulturalnego – pozbawionego barier architektonicznych, wyposażonego wsprzęt najnowszej generacji, dysponującego dużą ilością przestronnych pomieszczeń i profesjonalną salą widowiskową. Tak rozbudowany obiekt dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych i umożliwi szerszy dostęp do kultury jak największej liczbie osób. Nowoczesny ośrodek kultury powstały w wyniku realizacji projektu stanie się miejscem spotkania kultur pogranicza, co przyczyni się do podniesienia rangi Krosna jako regionalnego ośrodka kultury i bazy dla wielu inicjatyw kulturalnych społeczności Euroregionu Karpackiego. Głównym celem projektu jest rozwój społeczno-ekonomiczny Krosna oraz wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej całego regionu Podkarpacia.
 • termin realizacji: 08.03.2006 r. – 18.04.2008 r.
 • źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działanie 1.4 – Rozwój turystyki i kultury.
 • wartość pomocy unijnej: 18 112 151,70 zł (75% kosztów kwalifikowanych)
 • środki Ministra Kultury: 1 492 912,00 zł (6,18% kosztów kwalifikowanych)
 • wkład własny Gminy Krosno: 9 380 611,44 zł, w tym:
  • 4 544 471,91 zł  (18,82% kosztów kwalifikowalnych)
  • 4 836 139,53 zł  (100% kosztów niekwalifikowalnych)
 • całkowita wartość projektu: 28 985 675,14 zł, w tym:
  • wydatki kwalifikowalne:  24 149 535,61 zł
  • wydatki niekwalifikowalne: 4 836 139,53 zł
 • dodatkowe informacje: 22 sierpnia 2005 – Gmina Krosno podpisała umowę z Wojewodą Podkarpackim o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej. 8 marca 2006 - podpisano umowę z generalnym wykonawcą robót (Przedsiębiorstwem Skanska S.A.) i rozpoczęto prace budowlano-instalacyjne. Od początku realizacji projektu generalny wykonawca inwestycji wykonał następujące prace:
  - Prace budowlane I i II etapu (roboty budowlane stanu surowego i wykończeniowego);
  - Roboty instalacyjne I i II etapu (instalacja wodno-kanalizacyjna; instalacja c.o. i ciepła wentylacyjnego; kotłownia gazowa i instalacja gazowa; instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna; instalacja wody lodowej);
  - Roboty elektryczne I i II etapu (instalacja elektryczna wewnętrzna; instalacja elektryczna w kotłowni; instalacja zasilania komputerowego; oświetlenie terenu i przebudowa kabli);
  - Instalacja sieci logicznej;
  - Instalacja alarmowa przeciwpożarowa;
  - Przyłącza zewnętrzne (przyłącz kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i gazowy);
  - Instalacja telefoniczna;
  - Roboty dodatkowe związane z pracami budowlanymi, robotami instalacyjnymi i elektrycznymi.
  W 2008 roku pozostali wykonawcy/dostawcy wykonali następujące prace:
  -  Roboty instalacyjne (instalacja tryskaczowa);
  - Roboty elektryczne (oświetlenie dekoracyjne, w tym: dostawa opraw oświetlenia dekoracyjnego oraz wykonanie podświetlanego wyrobu artystycznego ze szkła);
  -  Stacja transformatorowa – wyposażenie i zasilanie energetyczne;
  - Wyposażenie technologiczne, w tym: dźwigi osobowe i podnośniki sceniczne; urządzenia mechaniki sceny; system oświetlenia scenicznego; system nagłośnienia elektroakustycznego teatralno-estradowego; przeciwpożarowa kurtyna sceniczna; fotele teatralne do sali widowiskowej).
  14 marca 2008 – nastąpiło zakończenie rzeczowe projektu (tj. podpisanie końcowego protokołu odbioru robót z generalnym wykonawcą inwestycji).
  31 marca 2008 – Rada Miasta Krosna podjęła uchwały, które z dniem 1 kwietnia 2008r. przekształciły Krośnieński Dom Kultury w Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie (Uchwała nr XXIII/416/08 w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury, Uchwała nr XXIII/417/08 w sprawie nadania statutu RCKP w Krośnie).
  Od 1 kwietnia 2008 r. funkcjonuje również nowy portal internetowy poświęcony tematyce kulturalnej i turystycznej, którego wydawcą jest RCKP w Krośnie - http://www.artkarpaty.pl
  17 kwietnia 2008 – nastąpiło zakończenie finansowe realizacji projektu (tj. poniesienie ostatniego wydatku w projekcie).

   

 

      

„Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej poprzez modernizację ulicy Żółkiewskiego w Krośnie”. (Nr projektu: Z/2.18/I/1.1.1/10/06)

 • cel: poprawa dostępności komunikacyjnej Krosna z innych części województwa podkarpackiego
 • termin realizacji: 29.07.2005 r. – 14.11.2007 r.
 • źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,  Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
 • wartość pomocy unijnej: 1 089 864,83 zł ( 60% kosztów kwalifikowanych)
 • wkład własny Gminy Krosno: 726 576,56 zł ( 40% kosztów kwalifikowanych)
 • całkowita wartość projektu: 1 816 441,39 zł
 • dodatkowe informacje: realizacja miała na celu usprawnienie przejazdu w płn części miasta ułatwiając dojazd do ważnych regionalnych centrów gospodarczych – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, istniejących obiektów usługowych, takich jak: Wojewódzki Szpital Podkarpacki, MPGK, zajezdnia Miejskiej Komunikacji Samochodowej, wpłynęła też na odciążenie układu komunikacyjnego miasta, w tym w szczególności krośnieńskiej Starówki, Hali Sportowo –Widowiskowej, placu targowego oraz dojazdów do Dworca PKP i PKS, jak również przyczyniła się do szybszego i bezpieczniejszego powiązania między ośrodkami centralnymi, a pozostałymi obszarami województwa przez połączenie z drogą wojewódzką nr 991

 

 

„Instalacja wczesnego wykrywania pożaru dla Domu Pomocy Społecznej w Krośnie ul. Żwirki i Wigury 4a ”

 • cel i opis projektu: Inwestycja polega na wykonaniu II etapu instalacji wczesnego wykrywania pożaru, co przyczyni się do podniesienia standardu usług świadczonych przez DPS oraz pozwoli na zmniejszenie ewentualnych materialnych i finansowych skutków pożaru. Pierwszy etap instalacji został zrealizowany do końca 2005 r.
 • termin realizacji: 01.10.2006 r. – 31.12.2006 r.
 • źródło finansowania: dotacja budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006
 • środki budżetu państwa:   28 017 zł (42,87% wydatków kwalifikowalnych)
 • wkład własny Gminy Krosno: 37 337 zł (57,13% wydatków kwalifikowalnych)
 • całkowita wartość projektu:  65 354 zł (całkowite wydatki kwalifikowalne)
 • dodatkowe informacje: Umowę pomiędzy Gminą Krosno a Wojewodą Podkarpackim zawarto dnia 9 października 2006 r. (nr umowy 2/S/06). Projekt został w całości wykonany i rozliczony do końca grudnia 2006 r.

 

 

     

„Adaptacja piwnicy i części parteru w XVI-w. kamienicy Rynek 5 w Krośnie na sale wystawowo-koncertowe” (Nr projektu: Z/2.18/III/3.2/21/04)

 • cel i opis projektu: Modernizacja pomieszczeń zabytkowej kamienicy, co pozwoli na poszerzenie działalności krośnieńskiego Muzeum Rzemiosła (organizacja wystaw, koncertów, konferencji, wernisaży, warsztatów) oraz usprawnienie działalności Punktu Informacji Kulturalno – Turystycznej (modernizacja, wyposażenie pomieszczenia). Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Krosna i okolic, rozwój społeczno-ekonomiczny regionu.
 • termin realizacji: 03.2006 r. - 12.2006 r.
 • źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 – Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji
 • wartość pomocy unijnej: 429 682 zł  (75% wydatków kwalifikowalnych),
 • z budżetu państwa: 57 291 zł (10% wydatków kwalifikowalnych),
 • wkład własny Gminy Krosno:  156 994 zł, w tym:
  • 85 936 zł -15% wydatków kwalifikowalnych
  • 71 058 zł – 100% kosztów niekwalifikowalnych
 • całkowita wartość projektu: 646 791 zł:
  • wydatki kwalifikowalne: 572 909 zł
  • wydatki niekwalifikowalne: 73 882 zł
 • dodatkowe informacje: W dniu 23 sierpnia 2005 r. została podpisana umowa z Wojewodą Podkarpackim o dofinansowanie projektu. W marcu 2006 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i rozpoczęto prace inwestycyjne. 30 października 2006 r. nastąpiło zakończenie rzeczowe projektu (wykonano roboty budowlane oraz dostarczono meble do pomieszczeń w piwnicy i do biura informacji kulturalno-turystycznej). Uroczyste otwarcie galerii w piwnicach kamienicy Rynek 5 (nazwanej „Piwnicą
  Podcieniami”) odbyło się 8 listopada 2006r. W dniu 29.12.2006 r. przesłane zostało do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie końcowe sprawozdanie z realizacji projektu wraz z końcowym wnioskiem Beneficjenta o płatność. W dniach 27.04. – 08.05.2007 r.  przeprowadzona została przez przedstawicieli Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego kontrola na miejscu realizacji projektu, po której stwierdzono, że zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu  i obowiązującym prawem. W wyniku kontroli Gmina Krosno otrzymała końcową płatność z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

     

„Budowa mostu na ulicy Asnyka w Krośnie”. (Nr projektu: Z/2.18/III/3.2/2/04)

 • cel projektu: budowa mostu na ulicy Asnyka ma na celu uzyskanie trwałego i spełniającego wymagane techniczne parametrypołączenia między centrum miasta Krosna a peryferyjną częścią dzielnic Zawodzie i Krościenko, a także w komunikacji z pozamiejskimi gminami, takimi jak Korczyna czy Krościenko Wyżne.
 • termin realizacji: 39.03.2005 r. – 14.07.2006 r.
 • źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,  Priorytet III - Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji
 • wartość pomocy unijnej: 3 204 182 zł (75 % kosztów kwalifikowanych)
 • z budżetu państwa: 427 224 zł (10% kosztów kwalifikowanych)
 • wkład własny Gminy Krosno: 640 836 zł (15% kosztów kwalifikowanych)
 • całkowita wartość projektu: 4 497 745 zł (w tym koszty niekwalifikowane: 225 503 zł)
 • dodatkowe informacje: most na ulicy Asnyka został oddany do użytku w dniu 14.07.2006 r. W dniach 16-20.10.2006 r. przeprowadzona została kontrola przez przedstawicieli Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na miejscu realizacji Projektu, po której stwierdzono, że zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu  i obowiązującym prawem

 

 

„Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej poprzez rozwiązanie problemów zagospodarowania odpadów w regionie Krosna – Ochrona środowiska Krosna” (Nr projektu: PL 0106.04.05 - rekontraktacja)
 

 • cel: zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego poprzez rozwój i modernizację infrastruktury służącej poprawie ochrony środowiska naturalnego związanej ze skutecznym systemem zagospodarowania odpadów.
 • termin realizacji: 13.02.2004 r. – 31.07.2006 r.
 • źródło finansowania: Narodowy Program Polski Phare 2001 SSG
 • całkowita wartość projektu: 10 463 206,52 EUR (bez VAT)
 • wartość pomocy unijnej:  5 221 141,25 EUR
 • z budżetu państwa: 1 274 470,79 EUR
 • wkład własny Gminy Krosno: 3 967 594,48 EUR (Gmina Krosno wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pożyczkę w wysokości 10 000 000 zł i 1 500 000 zł dotacji na pokrycie wkładu własnego).
 • dodatkowe informacje:
  • w ramach projektu zmodernizowano istniejące składowisko odpadów (wysypisko śmieci) w zakresie zwiększenia pojemności niecki  o ok. 200 000 m3 tj. z 500 000 m3 do 700 000 m3 i zwiększenia przyjmowania odpadów o 7 000 Mg/rok poprzez podniesienie korony wału, zmiany technologii przeróbki odcieków (podczyszczalnia odcieków) oraz zazieleniono strefy ochrony bezpośredniej 
  • wybudowano na terenie składowiska odpadów Zakład Unieszkodliwiania Odpadów z zapleczem technicznym i transportowym, wyposażony w linie sortowania odpadów różnorodnych frakcji, rozdrabniania, prasowania i belowania odpadów, przygotowania zawiesiny biofrakcji, jak również kompostowania odpadów zielonych ,
  • przystosowano oczyszczalnię ścieków do przyjęcia zawiesiny biofrakcji wytworzonej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów poprzez budowę stacji zlewczej, pompowni zawiesiny biofrakcji i osadu, budynku pras i stacji wapnowania osadu

 

 

"Modernizacja i przebudowa lokalnej infrastruktury drogowej w Krośnie na trasie prowadzącej do polsko-słowackiego przejścia granicznego w Barwinku". (Nr projektu: PL 2003/005-681-01.L-014)

 • cel projektu: poprawa jakości sieci infrastruktury transportowej na terenie Krosna w celu wspierania dalszego rozwoju potencjału gospodarczego, zwiększenia atrakcyjności turystycznej i wzmocnienia powiązań między infrastrukturą wspierającą turystykę po obu stronach granicy.
 • termin realizacji: 01.06.2005 r. – 31.05.2006 r.
 • źródło finansowania: PHARE Brigs Polska-Słowacja
 • całkowita wartość projektu (brutto): 447 718,33 EUR
 • wartość pomocy unijnej (netto): 225 620,68 EUR*
 • wkład własny Gminy Krosno (brutto): 222 097,65 EUR
 • dodatkowe informacje: projekt obejmował:
  • przebudowę skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Wojska Polskiego w Krośnie
  • przebudowę ul. Bieszczadzkiej w rejonie skrzyżowania z ul. Dmochowskiego-Żniwna i ul. Reymonta-Polna w Krośnie
  • przebudowę ul. Podkarpackiej w rejonie skrzyżowania z ul. Witosa w Krośnie
  • przebudowę skrzyżowania ul. Bema z ul. Wyspiańskiego w Krośnie
  • skoordynowanie czterech drogowych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ul. Podkarpackiej z ulicami: Czajkowskiego, Jagiellońską, Grodzką i Lwowską w Krośnie. 
 • Projekt zakończony został audytem wykorzystania środków unijnych w dniu 19.05.2006 r.
  * - VAT wliczony po stronie wkładu własnego: 49 636,55 EUR

 

 

„Budowa parkingu oraz pawilonu techniczno-magazynowego przy orczykowym wyciągu narciarskim w Czarnorzekach". (Nr projektu: 743-090056/03)

 • cel: uzupełnienie istniejącego systemu informacji turystycznej oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Korczyna, a tym samym i miasta Krosna (przedsięwzięcie mieści się w zakresie budowy elementów publicznej infrastruktury turystycznej)
 • termin realizacji: 07.2004 r. - 09.2004 r.
 • źródło finansowania: SAPARD - działanie 4.3 Publiczna Infrastruktura Turystyczna na Obszarach Wiejskich.
 • wartość pomocy unijnej: 125.121 zł (39,18% kosztów kwalifikowanych ).
 • wkład własny Gminy Krosno: 194.227 zł (60,82% kosztów kwalifikowanych),
 • całkowita wartość projektu: 319.348 zł (100% kosztów kwalifikowanych).
 • dodatkowe informacje: Po zakończeniu prac inwestycja została przekazana w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji - jednostce organizacyjnej Gminy Krosno, której terytorialny zasięg działania obejmuje obszar miasta Krosna oraz wyciąg narciarski w Czarnorzekach na terenie Gminy Korczyna.

 

 

  

„Przebudowa ulicy Rzeszowskiej w Krośnie”  (Nr projektu: Z/2.18/I/1.1.1/1/09)


- cel i opis projektu: Projekt polega na przebudowie ulicy Rzeszowskiej w Krośnie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 990, stanowiącej ważny element układu drogowego Krosna wyprowadzający ruch z centrum miasta w kierunku Rzeszowa poprzez odcinek drogi krajowej nr 28.
Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności miasta Krosna dzięki inwestycji w infrastrukturę drogową. Realizacja projektu przyczynia się do poprawy powiązań komunikacyjnych oraz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Krosna jako jednego z najbardziej dynamicznych centrów wzrostu w województwie podkarpackim. Inwestycja poprawia również dostępność do drogi krajowej nr 28, będącej kluczowym regionalnym szlakiem transportowym prowadzącym do granicy państwa.

- termin realizacji: 09.06.2009 – 30.06.2009

- źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,  Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

- wartość pomocy unijnej:  1.268.694,47 zł  (75% wydatków kwalifikowanych)

- wkład własny Gminy Krosno:  571.399,41 zł, w tym:
        422.898,16 zł  (25% wydatków kwalifikowanych)
        148.501,25 zł  (100% wydatków niekwalifikowalnych)

- całkowita wartość projektu: 1.840.093,88 zł, w tym:
       wydatki kwalifikowalne:    1.691.592,63 zł
       wydatki niekwalifikowalne:  148.501,25 zł

- dodatkowe informacje:
Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w trybie konkursowym w marcu 2009 r. i wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 9 czerwca 2009 r. (tzw. nadkontraktacja ZPORR).


Umowa nr Z/2.18/I/1.1.1/1/09/U/25/09 o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 26 czerwca 2009 r.
Wykonawca robót - Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o., zrealizował prace budowlane polegające na:
- robotach rozbiórkowych i ziemnych,
- wykonaniu podbudów,
- wykonaniu odwodnienia (wyprofilowaniu i zabezpieczeniu rowów),
- modernizacji poboczy asfaltowych i gruntowych,
- przebudowie zjazdów,
- modernizacji jezdni poprzez wyprofilowanie i ułożenie nawierzchni,
- oznakowaniu poziomym (odtworzeniu istniejącego wcześniej oznakowania poziomego po wykonaniu nakładki asfaltowej).

 

„Przebudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 – skrzyżowanie ul. Podkarpackiej, Pużaka i Zręcińskiej” (nr projektu: SPOT/2.2/209/08)

- Cel projektu: zwiększenie spójności transportowej kraju poprzez poprawę warunków komunikacyjnych na drodze krajowej nr 28
- Termin realizacji: 09.08.2004 r. – 30.09.2008 r.
- Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdu drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu;
- Całkowita wartość projektu: 7 673 108,52 zł;
- Całkowita wydatki kwalifikowane: 6 098 719,32 zł;
- Warunkowe dofinansowanie ze środków EFRR: 4 074 039,49 zł;
- Faktyczne dofinansowanie przekazane Gminie Krosno: 500 000 zł;
- Wkład własny Gminy Krosno (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane): 3 099 069,03 zł;

Dodatkowe informacje:
Inwestycja zakładała przebudowę skrzyżowania zwykłego ulicy Zręcińskiej, Podkarpackiej i dojazdu do prywatnej firmy oraz skrzyżowania ul. Podkarpackiej i ul. Pużaka na jedno skanalizowane skrzyżowanie o przekroju dwujezdniowym z sygnalizacją świetlną.W ramach inwestycji przedłużono ul. Pużaka, do której podłączono wjazd do prywatnej firmy oraz podniesiono i poszerzono niweletę ul. Zręcińskiej. Dzięki temu zlikwidowano bezpośrednie włączenie do obwodnicy z ul. Pużaka oraz z dojazdu do prywatnej firmy. Efektem inwestycji jest przebudowana dorga krajowa o długości 0,34 km i następujących parametrach: klasa ulicy - GP, obciążenie ruchem - 115 kN/oś, kategoria ruchu - KR5. Zaadaptowana ul. Zręcińska oraz przedłużenie ul. Pużaka uzyskały nastepujące parametry: klasa ruchu Z - ul. Zręcińska, L- ul. Pużaka, obciążenie ruchem - 100 kN/oś, kategoria ruchem KR4 - ul. Zręcińska, KR3 - ul. Pużaka.

 


Poprawa jakości kształcenia poprzez przebudowę warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie

 

•    cel: poprawa dostępności i podniesienie jakości regionalnego systemu edukacji poprzez poprawę rozwoju kształcenia w zakresie kierunków, które stanowią deficytowe grupy zawodowe w regionie, niwelowanie dysproporcji w dostępie do edukacji pomiędzy obszarami wiejskimi a miastami, dostosowanie budynku i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawę jakości kształcenia, poprawę wielofunkcyjności pomieszczeń i wyposażenia
•    termin realizacji: 11.2008 r. – 03.2010 r.
•    źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,  Oś Priorytetowa 5 „Infrastruktura publiczna”, Działanie 5.1 „Infrastruktura edukacyjna”
•    wartość pomocy unijnej: 1 580 885,60 zł  (70% wydatków kwalifikowanych)
•    wkład własny Gminy Krosno:  677 522,42 (30% wydatków kwalifikowanych) oraz 130 196,64 zł (wydatki niekwalifikowane)
•    całkowita wartość projektu: 2 388 604,66 zł
•    dodatkowe informacje: Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 26 sierpnia 2009 r. Realizacja projektu trwała od września 2008 r. do stycznia 2010 r. Uroczyste otwarcie oddanego do użytku obiektu miało miejsce 8 marca 2010 r.
•    W wyniku realizacji projektu przebudowany i zmodernizowany został nieużywany od wielu lat budynek byłych warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie („Elektryk”).  Przebudowany obiekt został kompleksowo wyposażony w niezbędne do nowoczesnej edukacji przyrządy dydaktyczne oraz w meble szkolne (ławki szkolne, krzesła, tablice).
•    Dzięki realizacji projektu powstały:
- pracownie do nauczania przedmiotów zawodowych wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny oraz sprzęt komputerowy wraz z specjalistycznym oprogramowaniem,
- pracownie językowe wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny do nauki języków obcych,
- sale dydaktyczne do nauki przedmiotów ogólnych,
- nowoczesna sala konferencyjna,
- inne pomieszczenia (np. szatnia uczniowska, pomieszczenia obsługi, magazyn RTV, toalety).
•    Z przebudowanego budynku i nowoczesnego sprzętu będą korzystać uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum nr 5, w tym osoby niepełnosprawne, ponieważ obiekt został dostosowany do ich potrzeb.
•    Technikum nr 5 kształci na deficytowych kierunkach: technik elektronik, technik elektryk, technik telekomunikacji, technik informatyk, technik teleinformatyk. Od września 2010 r. prowadzone będą również dwa nowe kierunki: technik elektronik – elektronika lotnicza oraz technik elektryk – obsługa elektryczna i elektroniczna odnawialnych źródeł energii.


 


 

Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania na ulicy Bohaterów Westerplatte w Krośnie wraz z modernizacją ciągu gminnych dróg dojazdowych

    * cel projektu: celem strategicznym projektu jest poprawa powiązań komunikacyjnych Podkarpacia oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Krosna. Celami szczegółowymi projektu są: poprawa jakości i zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury, niższa eksploatacja pojazdów samochodowych, skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie komfortu podróży, poprawa bezpieczeństwa ruchu i pieszych, niższa emisja toksycznych składników spalin, niższa emisja hałasu i wibracji, poprawa warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych, zwiększenie mobilności mieszkańców, poprawa estetyki krajobrazu oraz wizerunku regionu.
    * termin realizacji: 10.2007 – 06.2010
    * źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, Schemat C Drogi gminne;
    * wartość pomocy unijnej: 1 652 636,96 zł (70% kosztów kwalifikowanych)
    * wkład własny Gminy Krosno: 863 481,09 zł (30% kosztów kwalifikowanych)
    * całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 2 516 118,05 zł
    * dodatkowe informacje: przedmiotem projektu jest przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Westerplatte z drogą osiedlową na rondo oraz modernizacja ciągu dróg gminnych wzdłuż ulic: Bohaterów Westerplatte, Powstańców Śląskich, Powstańców Warszawskich oraz Lenarta. W wyniku realizacji  projektu zostanie: przebudowanych 1.506 km dróg gminnych, zmodernizowane jedno skrzyżowanie, przebudowanych 2,606 km chodników oraz wybudowanych 1,385 km ścieżek rowerowych.

W dniu 12 lutego 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Krosno. Prace budowlane związane z budową ronda zostały zakończone jesienią 2009 r. natomiast prace modernizacyjne na ulicach Bohaterów Westerplatte – Powstańców Śląskich – Powstańców Warszawskich – Lenarta w czerwcu 2010.

 

 

Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez poprawę powiązań komunikacyjnych dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych i lotniska wzdłuż ulic: Zręcińska – Lotników

  1.Cel projektu: Celem strategicznym projektu, rozumianym jako korzyść długoterminowa, która zostanie osiągnięta po realizacji projektu jest poprawa powiązań komunikacyjnych Podkarpacia oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Krosna. Celami szczegółowymi projektu, rozumianymi jako korzyści osiągane bezpośrednio po realizacji projektu są:
- poprawa jakości infrastruktury,
- zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury,
- niższa eksploatacja pojazdów samochodowych,
- skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie komfortu podróży,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,
- niższa emisja toksycznych składników spalin,
- niższa emisja hałasu i wibracji,
- poprawa warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
- zwiększenie mobilności mieszkańców,
- poprawa estetyki krajobrazu,
- poprawa wizerunku regionu.

2.Termin realizacji: 10.2009 – 08.2010

3.Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, Schemat B Drogi powiatowe

4.Wartość pomocy unijnej: 3 678 488,95 zł (70% kosztów kwalifikowanych)

5.Wkład własny Gminy Krosno: 1 587 016,47 zł (30% kosztów kwalifikowanych)

6.Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 5 265 505,42 zł

7.Dodatkowe informacje:
Projekt polegał na generalnej przebudowie dróg powiatowych w ciągu ulic Zręcińska – Lotników. W wyniku realizacji projektu powstały następujące bezpośrednie efekty projektu (produkty):
- przebudowa ul. Zręcińskiej na długości 1,654 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- przebudowa ul. Lotników na długości 0,8514 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- modernizacja 4 skrzyżowań,
- budowa 1,836 km oraz modernizacja 0,342 km chodników,
- budowa 2,128 km ścieżek rowerowych,
- modernizacja 0,836 km poboczy utwardzonych,
- budowa 3,42 km kanalizacji deszczowej,
- modernizacja jednej zatoki autobusowej.
Dzięki inwestycji nastąpi poprawa dostępności komunikacyjnej lotniska i terenów inwestycyjnych. Poza tym zwiększy się poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz płynność ruchu na modernizowanych odcinkach.
Inwestor liczy także na obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury drogowej, zwiększenie mobilności mieszkańców oraz poprawę warunków działalności podmiotów gospodarczych.
W dniu 09 wrześnie 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Krosno. Zakończenie robót budowlanych nastapiło w sierpniu 2010 r.

 

 

Rekultywacja części środkowej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Krośnie


1.Cel projektu: poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń w tym odpadów przedostających się do środowiska. Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia standardu życia mieszkańców i zwiększenia możliwości inwestycyjnych.
2. Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa IV ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.1 infrastruktura ochrony środowiska, schemat C zagospodarowanie odpadów.

3. Wartość pomocy unijnej:  2 187 313,03 zł
4. Wkład Gminy Krosno:  469 364,55 zł
5. Wartość ogółem: 2 656 677,58 zł

6.Termin realizacji: 23.03.2009 r. – 10.11.2009 r.

7. Dodatkowe informacje: zakres rzeczowy projektu obejmował przebudowę części środkowej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne czyli tzw. rekultywację na działkach 2177/5 i 2177/12 w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej. Rekultywacja polega na wykonaniu kolejnych warstw pokrycia w wyniku czego na powierzchni całej czasy składowiska powstanie szczelny bioremediator blokujący dopływ wód zewnętrznych do składowych odpadów oraz swobodny wypływ wód zanieczyszczonych poprzez kontakt ze zdeponowanymi odpadami. Elementami pokrycia zamkniętego składowiska są: warstwa urodzajna (grunt mineralny i humus) obsadzona krzewami i zasiana trawą, warstwa filtrująca, warstwa odwadniająca, warstwa uszczelniająca oraz warstwa odgazowująca wraz ze studniami.
  

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Krosna poprzez remont potoku Lubatówka oraz odbudowę bulwaru na jego prawym brzegu

      *  cel projektu: Celem strategicznym projektu, rozumianym jako korzyść długoterminowa, która zostanie osiągnięta po realizacji projektu jest stworzenie na obszarze objętym ochroną odpowiednich warunków la rozwoju mieszkalnictwa oraz przedsiębiorczości poprzez poprawę stanu technicznego lokalnej infrastruktury przeciwpowodziowej.
    * Celami bezpośrednimi projektu, rozumianymi jako korzyści osiągane bezpośrednio po realizacji projektu są:
      •  poprawa warunków i  jakości życia mieszkańców na obszarach chronionych,
    • tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej i wyzwolenie lokalnego potencjału przedsiębiorczości,
       • ochrona środowiska naturalnego oraz zabezpieczenie infrastruktury.
    * termin realizacji: 07.2008 – 09.2010
    * źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.2  Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi.
    * wartość pomocy unijnej:  1 582 945,06 zł (85% wydatków kwalifikowanych)
    * wkład własny Gminy Krosno: 160 373,58 PLN  zł (15% kosztów kwalifikowanych)
    * Wkład własny Partnera projektu - Województwa Podkarpackiego – 118 969,67 zł
    * całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 1 862 288,31 zł

dodatkowe informacje:
Projekt polega na odbudowie i remoncie 1 106,19 m bulwaru na prawym brzegu potoku Lubatówka oraz remoncie 1 891 m wyerodowanych brzegów potoku Lubatówka. W wyniku realizacji inwestycji przewiduje się:
- odbudowę i remont  bulwaru na prawym brzegu potoku Lubatówka w kilometrażu potoku 0+364 – 1+588, w ramach zadania nastąpi podniesienie korony istniejącego wału co najmniej do rzędnej wody kontrolnej oraz jej wyrównanie, ponadto w koronie wału zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej,
- remont wyerodowanych brzegów potoku Lubatówka w km 1+935 – 2+700 – Etap II – inwestycja zlokalizowana w Śródmieściu m. Krosna,
- remont wyerodowanych brzegów potoku Lubatówka w km  2+700- 3+826  – Etap III – inwestycja zlokalizowana w obrębie Suchodół – Krosno.
Projekt jest realizowany w partnerstwie Gminy Krosno z Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. W dniu 7 grudnia 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Krosno.

 

 

 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację bazy i doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych

    *  cel projektu: celem projektu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Krosna i powiatu krośnieńskiego poprzez zwiększenie efektywności działania systemu ratowniczo-gaśniczego.
    * termin realizacji: 13.11.2009 r. 31.12.2010 r.
    * źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.4  Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom.
    * całkowita wartość projektu: 1 085 056,94 PLN
    * wydatki kwalifikowane: 1 055 516,94 PLN
    * wydatki niekwalifikowane: 29 540 PLN
    * dofinansowanie (85%): 897 189,39 PLN
    * wkład własny: 158 327,55 PLN

dodatkowe informacje:

W wyniku realizacji projektu:
- rozbudowano Dzielnicowy Dom Ludowy w Krośnie - Białobrzegach, w którym mieści się siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno-Białobrzegi,
- zakup i przekazno w użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno-Turaszówka samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes Atego 4x4.

 

 
 
 
„Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Krośnie przy ulicy Bursaki 41”
 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańców do obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Cele szczegółowe:
- rozwój regionalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
- poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez popularyzację sportu,
- zwiększenie aktywności mieszkańców Krosna i okolic w czynnym uczestnictwie w sporcie i rekreacji ruchowej,
- poprawa poziomu miejscowego sportu,
- rozwój gospodarczy Miasta Krosna.

Termin realizacji: od 28.04.2009 do 29.07.2011 r.
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Infrastruktura publiczna”, Działanie 5.3 „Infrastruktura sportowa i rekreacyjna” Schemat B.
Wartość pomocy unijnej: 2 378 574,25 zł (69,50% wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny Gminy Krosno: 1 043 873,83 zł (30,50 % wydatków kwalifikowanych) oraz 2 107,86 PLN (100% wydatków niekwalifikowanych)
Całkowita wartość Projektu: 3 424 555,94 zł
Dodatkowe informacje: Przedmiotem projektu jest przebudowa stadionu na stadion lekkoatletyczny z oświetleniem i ogrodzeniem. W skład stadionu lekkoatletycznego będzie wchodzić:
1. Boisko z trawy naturalnej
Wymiary boiska 100x64 m (wymiary boiska z pasem bezpieczeństwa 104,00 x 72,68m)
Płyta boiska gruntowa z nawierzchnią z trawy naturalnej, sianej na podbudowie z kruszywa naturalnego. Odwodnienie płyty poprzez zastosowanie podbudowy filtracyjnej z drenażem odwadniającym.
2. Bieżnia okólna sześciotorowa na 400m
6 torów o szerokości 122cm. Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubości 13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w butach z kolcami.
3. Bieżnia do sprintu 100m
8 torów o szerokości 122cm, strefa startu 15,00m, strefa hamowania 20,00m. Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, grubość 13 mm, nieprzepuszczalna dla wody.
4. Tor z przeszkodami-rów z wodą
Tor z przeszkodą w postaci rowu z wodą znajdujący się na półkolu w części północnej. Szerokość toru 3.66m, rów z wodą 3.6x3.6m.
5. Skocznia w dal i do trójskoku
Rozbieżnia o wymiarach 56,00x2,00. Próg drewniany 10x20x122cm, w odległości 1,5m od skrzyni.
Rozbieg do trójskoku (pierwszy w odległości 11,0m od zeskoczni - drugi 13,0 m od zeskoczni).
6. Skrzynia z piaskiem
Zeskocznia w skrzyni z piaskiem o wymiarach zewnętrznych 4,00x9,00m.
7. Skocznia wzwyż
Składa się z rozbieżni, stojaka i zeskoczni. Wymiary 20,00x46,00.
8. Pola rzutów
- rzutnia dyskiem: dyski, stojak, klatka do rzutu
- rzutnia młotem: wkład redukcyjny, stojak, młoty
- rzutnia oszczepem: stojak, oszczepy

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 31 marca 2010 r.

 

 

Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ulicy Bursaki w Krośnie w ramach programu Euroboisko

 •    Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańców do obiektów sportowych i rekreacyjnych.

     Cele szczegółowe:
     - rozwój regionalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
     - poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez popularyzację sportu,
     - zwiększenie aktywności mieszkańców Krosna i okolic w czynnym uczestnictwie w sporcie i rekreacji ruchowej,
     - poprawa poziomu miejscowego sportu,
     - rozwój gospodarczy Miasta Krosna.

•   Termin realizacji: od 28.04.2009 r. do 31.05.2011 r.
•   Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Infrastruktura publiczna”, Działanie 5.3 „Infrastruktura sportowa i rekreacyjna”, Schemat A
•    Wartość pomocy unijnej: 908 561,74 zł (48,02% wydatków kwalifikowanych)
•    Wkład własny Gminy Krosno: 983 486,88 zł (51,98% wydatków kwalifikowanych) oraz 143 635,13 zł (100% wydatków niekwalifikowanych)
•    Całkowita wartość Projektu: 2 035,683,76 zł
•    Dodatkowe informacje:
Projektuje się boisko do piłki nożnej o wymiarach 100,00 x 50,00 m (z pasem bezpieczeństwa ze sztucznej trawy 104,00m x 54,00m ), ogrodzenie boiska z siatki stalowej powleczonej na wysokość 4 m, na całym obwodzie. Ogrodzenie będzie miało wymiary 115,00 m x 54,5 m. Za każdą z bramek umieszczone zostaną piłkochwyty o wysokości 6 m. Trawa syntetyczna jest trzecią generacją sztucznych traw zasypywanych piaskiem i granulatem gumowym. System ten jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 31 marca 2010 r.

 

Poprawa jakości świadczonych usług w placówkach pomocy społecznej w Krośnie

 Celem ogólnym projektu jest rozwój infrastruktury pomocy społecznej w Krośnie
Cele szczegółowe:
- zwiększenie dostępności obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- wyposażenie w sprzęt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
- zwiększenie wydajności energetycznej,
- wyposażenie w sprzęt umożliwiający prowadzenie działalności statutowej placówek pomocy społecznej,
- dostosowanie obiektów do wymogów obowiązującego prawa.

Termin realizacji: od 04.10.2007 r. do 07.06.2011 r.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Infrastruktura publiczna”, Działanie 5.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”

Wartość pomocy unijnej: 879 449,33 zł (70% wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny Gminy Krosno: 376 906,86 zł (30% wydatków kwalifikowanych) oraz 259 967,20 zł (100% wydatków niekwalifikowanych)
Całkowita wartość Projektu: 1 592 139,09 zł.

Dodatkowe informacje:

W ramach projektu przewiduje się następujące prace:
Dom Pomocy Społecznej nr 1:
- zakup lóżek rehabilitacyjnych,
- uzupełnienie instalacji przyzywowo-alarmowej w pokojach mieszkańców
- wymianę stolarki okiennej,
- dostosowanie lazienek i toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- wykonanie systemu oddymiania oraz wydzieleń przeciwpożarowych.

Dom Pomocy Społecznej nr 2:
- remont i wykonanie instalacji przyzywowo-alarmowej,
- modernizacja systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej,
- zakup dwóch pieców do kotłowni,
- zakup dwóch wind towarowych do kuchni,
- wymiana rozdzielni elektrycznych i wewnętrznych linii zasilających,
- remont ciągów komunikacyjnych wraz z instalacją urządzeń oddymiających,
- budowa klatki schodowej.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 30 czerwca 2010 r. 

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism

"Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia  programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego wśród dzieci i młodzieży oraz wzrost społecznej świadomości w zakresie zdrowia.
termin realizacji: 10.2008 r. – 03.2011 r.
źródło finansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Priorytet 5  -  opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem,
wartość pomocy MF EOG: 431 888 euro (85 % kosztów kwalifikowanych)
wkład własny Gminy Krosno i Województwa Podkarpackiego: 76 216 euro (15% kosztów kwalifikowanych)
całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 508 104 euro
dodatkowe informacje: W kwietniu 2007 roku Gmina Krosno złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach priorytetu 5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 25 sierpnia 2008 roku Gmina Krosno otrzymała Grant Offer Letter tzn. informację o pozytywnej decyzji odnośnie przyznania dofinansowania dla projektu. Projekt „Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej” uzyskał akceptację krajów darczyńców, głównie dzięki kompleksowemu podejściu do zagadnień związanych z profilaktyką i promocją zdrowia oraz kompleksową opieką perinatalną. Dodatkowym atutem projektu jest fakt, że realizowany on będzie w partnerstwie trzech podmiotów, tj. Gminy Krosno, Województwa Podkarpackiego oraz Gminy Fjell (Norwegia).Celem ogólnym projektu jest poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego wśród dzieci i młodzieży oraz wzrost społecznej świadomości w zakresie zdrowia. W wyniku realizacji projektu zrealizowane zostaną trzy moduły:

1. Profilaktyka zdrowia
W ramach tego działania badaniom przesiewowym poddanych zostanie 12,5 tysiąca dzieci i młodzieży z krośnieńskich szkół i przedszkoli. Dzieci uczęszczające do przedszkoli poddane zostaną 3 badaniom (badanie ortopedyczne, wzroku i słuchu). Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści poddani zostaną 5 różnym badaniom (badanie ortopedyczne, spirometryczne, wzroku, słuchu oraz kardiologiczne). Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych będzie miała możliwość wyboru 2 z 4 proponowanych badań (badanie spirometryczne, wzroku, słuchu oraz kardiologiczne).
    

2. Promocja zdrowia
W trakcie Projektu przeprowadzony zostanie cykl wykładów, spotkań, szkoleń, warsztatów dotyczących problematyki zdrowia. Bezpośrednią grupą docelową są uczniowie przedszkoli i szkół krośnieńskich. Warsztaty prowadzone będą w 5 różnych blokach tematycznych, takich jak:
 - zdrowe odżywianie,
 - higiena,
 - umiejętne wykorzystanie wolnego czasu,
 - umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 - metody rozwiązywania konfliktów.

3. Kompleksowa opieka perinatalna
W wyniku realizacji projektu zakupiony zostanie wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, który wykorzystywany będzie przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Sprzęt ten ma
służyć ochronie życia nowonarodzonych dzieci oraz umożliwić prowadzenie profilaktyki już na etapie ciąży. Łącznie do szpitala trafi 35 sztuk sprzętu medycznego, m. in. nowoczesny ultrasonograf, inkubator otwarty, system wspomagania wentylacji noworodka, aparaty KTG i wiele innych. Zakupiony sprzęt  stanowił będzie wyposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka oraz Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej i zastąpi stare i mocno wyeksploatowane już urządzenia. Dodatkowo Gmina Krosno zakupi urządzenie służące do przeprowadzania ortopedycznych badań przesiewowych tzw. pedoskop, wraz z niezbędnych osprzętem.  W ramach opieki perinatalnej sfinansowane zostaną dla 135 par przyszłych rodziców zajęcia w ramach szkoły rodzenia. Działanie to ma na celu podniesienie świadomości rodzicielskiej oraz przygotowanie rodziców do pełnienia odpowiedzialnej opieki nad nowonarodzonym dzieckiem.


Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Całkowita wartość projektu wynosi 508 104 euro, dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG wynosi 431 888 euro a wkład własny Gminy Krosno i Województwa Podkarpackiego 76 216 euro. ealizacja projektu przewidziana jest na okres od października 2008 roku do czerwca 2010 roku.

Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie

•    cel: Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej. Poprawa gospodarki cieplnej w obiektach - zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Poprawa poziomu życia mieszkańców dzięki lepszej jakości infrastruktury edukacyjnej w mieście - poprawa komfortu świadczenia usług edukacyjnych.
•    termin realizacji: 09.2007 – 08.2011
•    źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,  Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna, Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna
•    wartość pomocy unijnej:  1 458 023,02 zł  (58,80 % wydatków kwalifikowanych)
•    wkład własny Gminy Krosno: 1 021 498,81 (41,20% wydatków kwalifikowanych) oraz       84 438,97 zł (wydatki niekwalifikowane)
•    całkowita wartość projektu: 2 563 960,80 zł
•   dodatkowe informacje: Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynków Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Krośnie zlokalizowanego przy ul. Magurów 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 8 w Krośnie usytuowanego przy ul. Kisielewskiego 15. Prace budowlane obejmują: docieplenie ścian zewnętrznych,  docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji c.o. i wymiennikowni.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 30 sierpnia 2010 r.

 Rozwój transportu publicznego w Krośnie i okolicznych gminach poprzez zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie biletu elektronicznego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.

 1. Tytuł projektu
„Rozwój transportu publicznego w Krośnie i okolicznych gminach poprzez zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie biletu elektronicznego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.”
2. Cel projektu
Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej na terenie miasta Krosna oraz gmin ościennych; podniesienie atrakcyjności i stopnia wykorzystania przez pasażerów transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
3. Budżet projektu
Całkowita wartość projektu: 6 716 030,19 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR:4 961 541,34 zł
Wkład własny Gminy Krosno: 1 754 488,85 zł
4. Źródła finansowania projektu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Numer i nazwa osi priorytetowej: 2. Infrastruktura techniczna
Numer i nazwa działania: 2.1 Infrastruktura komunikacyjna
Schemat: 2.1.D Transport publiczny
5. Okres realizacji projektu: lipiec 2010 – maj 2011
6. Charakterystyka planowanych do realizacji zakupów w ramach projektu
Autobusy
W ramach projektu zrealizowano zakup 9 nowych autobusów niskopodłogowych marki Autosan „Sancity”. Zastąpiły one najbardziej wyeksploatowane wozy będące w dyspozycji MKS Sp. z o.o. Autobusy były dostarczane w dwóch turach, w styczniu i kwietniu 2011 r. Pierwsze wozy zaczęły kursować w lutym 2011 r. Autobusy spełniają restrykcyjne normy czystości spalin, charakteryzują się niskim zużyciem paliwa. Niska podłoga ułatwia korzystania z komunikacji miejskiej wszystkim pasażerom, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym.

Bilet elektroniczny
Do końca kwietnia 2011 r. zrealizowano, dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dostawę systemu biletu elektronicznego i systemu informacji pasażerskiej dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. Systemy te będą funkcjonować w Krośnie pod wspólną nazwą Krośnieńska Karta Miejska (KKM). W ramach umowy z firmą R&G Sp. z o.o. z Mielca dostarczono 2 000 kart elektronicznych, na które zapisane zostały dane użytkowników transportu miejskiego w Krośnie. Karta ta zastąpi papierowy bilet miesięczny, a także pozwoli na uruchomienie elektronicznej portmonetki, za pomocą której możliwe będzie opłacanie pojedynczych przejazdów komunikacją miejską. Funkcjonowania systemu KKM wymagało instalacji wielu urządzeń zarówno w każdym z autobusów, jak i w siedzibie MKS w Krośnie. Nowością, która widoczna jest w dwóch miejscach naszego miasta są elektroniczne tablice informacyjne. Zostały one zainstalowane na placu Monte Cassino (tzw. rondo) oraz przy ul. Mielczarskiego. Wyświetlają one rozkładowe godziny odjazdu autobusów z przystanku.

 

 

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 991 od granic miasta do ul. Betleja w Krośnie"

1. Cel projektu: Poprawa powiązań komunikacyjnych Podkarpacia oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Krosna.
2. Budżet projektu:
• Całkowita wartość projektu: 21 652 220,32 zł;
• Dofinansowanie ze środków EFRR: 12 713 188,76 zł;
• Wkład własny Gminy Krosno: 8 939 031,56 zł.
3. Źródła finansowania projektu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna, działanie: 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, Schemat: A Drogi wojewódzkie.
4. Okres realizacji projektu: październik 2010 - wrzesień 2011
5. Dodatkowe informacje:
Inwestycja polegała na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza – Krosno na odcinku od km 16+840 do km 20+485, tj. od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Betleja oraz na remoncie mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu ul. Niepodległości w km 19+550. Prace budowlane prowadzone były w ciągu ulic Korczyńska - Niepodległości - Lwowska. Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmował:
• remont mostu;
• rozbudowę konstrukcji nawierzchni drogi;
• rozbudowę skrzyżowań;
• przebudowę istniejących odcinków chodnika;
• przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych;
• przebudowę przepustów pod drogą wojewódzką;
• przebudowę urządzeń służących odwodnieniu drogi;
• przebudowę oraz budowę zjazdów indywidualnych i publicznych;
• zabezpieczenie powierzchniowe skarp wykopów i nasypów elementami betonowymi lub materiałami geosyntetycznymi;
• budowę kanalizacji deszczowej;
• odtworzenie i uzupełnienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym rozbudowę jednej sygnalizacji świetlnej) oraz odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego;
• przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego;
• przebudowę lub zabezpieczenie istniejących przewodów energetycznych;
• przebudowę lub zabezpieczenie istniejących przewodów teletechnicznych;
• przebudowę lub zabezpieczenie istniejących gazociągów;
• przebudowę lub zabezpieczenie istniejących wodociągów.

 

  Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej dzięki zastosowaniu  odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Krośnie

 

Celem głównym projektu jest poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.
Celami szczegółowymi projektu są:
- zmniejszenie kosztów podgrzewania wody basenowej i wody użytkowej,
- zwiększenie efektywności systemu grzewczego,
- popularyzacja rozwiązań ekologicznych w sferze energetyki,
- poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcje niskiej emisji,
- zapewnienie lepszych warunków dla uprawiania sportu,
- zapewnienie lepszych warunków mieszkalnych dla uczniów i studentów przyjezdnych.

Termin realizacji: od 01.09.2010 r. do 15.07.2011 r.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Infrastruktura techniczna”, Działanie 2.2. „Infrastruktura energetyczna”

Wartość pomocy unijnej: 388 842,36 zł (85 % wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny Gminy Krosno:  68 619,25 zł (15 % wydatków kwalifikowanych)
Całkowita wartość Projektu: 457 461,61 zł.

W dniu 30 sierpnia  2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Krosno.

 Dodatkowe informacje:
W ramach zadania przewiduje się:
- wykonanie instalacji solarnej dla potrzeb instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Bursy Międzyszkolnej przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Krośnie,
- wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody basenowej oraz ciepłej wody użytkowej dla budynku basenu przy ul. Wojska Polskiego 45a w Krośnie.
 
Przedmiotem projektu jest:
1)    Wykonanie instalacji solarnej dla potrzeb instalacji ciepłej wody użytkowej
w budynku Bursy Międzyszkolnej przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Krośnie: na dachu budynku zainstalowanych zostanie 25 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcyjnej 62,5 m2.
2)    Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody basenowej oraz ciepłej wody użytkowej dla budynku basenu przy ul. Wojska Polskiego 45a w Krośnie: na dachu krytej pływalni zainstalowanych zostanie 90 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcyjnej 163,8 m2.

       

Przebudowa ulic Chopina, Bursaki, Legionów, Piłsudskiego od ul. Wieniawskiego do mostu na rzece Lubatówka w Krośnie

 •    cel: Celem strategicznym projektu była poprawa powiązań komunikacyjnych Podkarpacia oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Krosna poprzez poprawę jakości infrastruktury,  zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury, niższą eksploatacja pojazdów samochodowych, skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie komfortu podróży, poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych, poprawę estetyki krajobrazu oraz poprawa wizerunku regionu.
•    termin realizacji: 30.03.2010 – 30.08.2011 r.
•    źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, Schemat B Drogi powiatowe
•    wartość pomocy unijnej: 2 225 482,07 zł  (70 % wydatków kwalifikowanych)
•    wkład własny Gminy Krosno: 1 181 221,17 zł
•    całkowita wartość projektu: 3 406 703,24 zł
•    dodatkowe informacje:

W dniu 9 listopada 2010 roku została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Przedmiotowa inwestycja polegała na przebudowie dróg powiatowych nr 1973R i 1986R biegnących wzdłuż ulic Chopina, Bursaki, Legionów, Piłsudskiego od ul. Wieniawskiego do mostu na rzece  Lubatówka  Łączna rzeczywista długość przebudowywanego odcinka drogi powiatowej wynosi 2480 m ( dwa odcinki wyłączone: w obrębie nowego ronda i mostu na ul. Asnyka). Wykonano:  1 zatokę autobusową, zmodernizowano 3,163 km chodników, wybudowano 2,054 km ścieżek rowerowych, zmodernizowano 58 miejsc postojowych).

Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie

 

 

          

 
  •    cel: Celem głównym projektu jest poprawa wizerunku Polski prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju usług turystycznych poprzez stworzenie konkurencyjnego i innowacyjnego produktu turystycznego o charakterze unikatowym i ponadregionalnym. Opierając się na bogatej tradycji produkcji szkła w Krośnie planowane jest utworzenie grupy atrakcji turystycznych połączonych wspólnym tematem jakim jest „szkło”. Projekt jest unikatowy i dzięki zastosowaniu szerokiego spektrum działań promocyjnych oraz przeprowadzeniu modernizacji budynków, stworzony zostanie flagowy produkt na turystycznej mapie kraju i Europy.
•    termin realizacji: 27.09.2010 r. – 29.06.2012 r.
•    źródło finansowania: Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 6 Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.4 : Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym
•   Całkowita wartość projektu: 23 667 705,73 zł
•    Wartość dofinansowania: 10 847 175,52 zł
•    Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 18 917 523,08 zł
w tym:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 9 220 099,19 zł, Budżet Państwa: 1 627 076,33 zł

•    Dodatkowe informacje:
19 listopada 2010 roku Prezydent Miasta Krosna podpisał umowę z Polską Organizacją Turystyczną o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie”  w ramach działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Zakres zadań w projekcie.
Zadanie nr 1 – Rozbudowa budynku Biura Wystaw Artystycznych
Rozbudowa, adaptacja i wyposażenie budynku Biura Wystaw Artystycznych na cele działalności Centrum Dziedzictwa Szkła. W nowo rozbudowanym budynku mieścić się będzie:
•    sala edukacyjno-konferencyjna; w niej będzie duży telebim, na którym prezentowane będą filmy dot. powstawania szkła, historii szklarstwa, itp. Będą tu również eksponaty będące bieżącą produkcją wszystkich podkarpackich hut szkła (wyroby dekoracyjne, dekoracyjno-użytkowe),
•    sala (sale-w zależności od miejsca) tzw. laboratoryjno-dydaktyczne – do praktycznej prezentacji szkła (turysta, początkujący twórca mógłby zapoznać się z techniką piaskowania, formowania wyrobów szklanych); znajdowałyby się stanowiska komputerowe, na których użytkownik mógłby zmierzyć się z zaprojektowaniem formy szklanej; w tej sali znajdowałyby się półprodukty szklane prezentujące różne techniki produkcji i zdobienia szkła,
•    sala, w której zlokalizowany zostanie mały piec hutniczy, dzięki któremu turyści będą mogli na własne oczy zobaczyć proces produkcji artykułów ze szkła oraz wziąć w nim czynny udział. Stanowisko to zostanie również wyposażone w urządzenia, które są niezbędne do obróbki i zdobienia szkła oraz do jego odprężania. Dodatkowo zakupiony zostanie przenośny piec służący do promocji projektu i zachęcania turystów do odwiedzenia CDS.
Wewnątrz budynku powstanie galeria z unikatowymi wyrobami szklanymi, które zainteresowany turysta będzie mógł zakupić. Wejście do budynku zostanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poza funkcjami turystycznymi budynek będzie również pełnił funkcję centra konferencyjnego (wielofunkcyjna sala konferencyjna) oraz zadania administracyjne dla powstałej infrastruktury turystycznej.
Zadanie nr 2 – Adaptacja i wyposażenie piwnic przedprożnych
Adaptacja i wyposażenie zabytkowych piwnic przedprożowych krośnieńskiego Rynku. W ramach tego zadania planuje się wykonanie prac ogólnobudowlanych, wykonanie instalacji wewnętrznych, prace wykończeniowe, aranżacja wnętrz i wyposażenie pomieszczeń oraz zakup eksponatów.
W wyniku tych prac powstanie bardzo atrakcyjna powierzchnia wystawowa do prezentacji szkła z wieloma interaktywnymi rozwiązaniami, mającymi zainteresować zwiedzających, nie tylko dorosłych, ale i dzieci. Nastąpi tutaj połączenie historycznego znaczenia piwnic z współczesnymi technikami ukazywania szkła poprzez nowoczesne technologie.
Zadanie nr 3 – Adaptacja i wyposażenie sal ekspozycyjnych w Muzeum Podkarpackim w Krośnie”
Adaptacja i wyposażenie sal ekspozycyjnych Muzeum Podkarpackiego w Krośnie (partner Projektu) – prezentacja historii szklarstwa w Krośnie i w regionie Pierwsze eksponaty sięgają 1923 roku czyli początków przemysłowego szklarstwa w Krośnie. Prace polegać będą na zmodernizowaniu i wyposażeniu sali w klimatyzację oraz specjalne oświetlenie i gabloty do prezentacji szkła.
Zadanie nr 4 – Aranżacja wolnych przestrzeni w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza.
Rozmieszczenie w budynku Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie przy ul. Kolejowej 1 gablot do ekspozycji szkła.
Zadanie nr 5 – Budowa małej architektury szklanej
W ramach szklanego szlaku miasta Krosno planuje stworzenie 14 unikalnych i niepowtarzalnych rzeźb ze szkła. Zostaną one ulokowane w najważniejszych punktach miasta takich jak: Rynek, drogi wyjazdowe z miasta, dworzec PKP i PKS.
Zadanie nr 6 – Zakup kolejki turystycznej
Kolejka składać się będzie z pojazdu wolnobieżnego, napędzanego akumulatorami i rozwijającego prędkość do 25 km/h oraz wagoników przystosowanych do przewozu turystów. Trasa kolejki będzie się pokrywała z istniejącą siecią dróg publicznych.
Zadanie nr 7 – Promocja projektu
Biorąc pod uwagę ponadregionalny charakter produktu turystycznego zdecydowano się podjąć szeroko zakrojone działania promocyjne m.in.:
•    Konferencja otwierająca Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie i promująca projekt.
•    Utworzenie i uruchomienie strony internetowej poświęconej promocji projektu oraz zawierającej informacje turystyczne.
•    Materiały promocyjne.
•    Tablice pamiątkowe i informacyjne.

 

          Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013.

 

Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej poprzez utworzenie transgranicznej sieci produktów turystycznych w Krośnie, Svidniku i Presovie

 

Termin realizacji:  sierpień 2009 r. – marzec 2012 r.
Całkowita wartość wydatków dla wszystkich Partnerów projektu – 2 753 614,48 euro.
Wartość dofinansowania dla całości projektu – 2 056 963,46 euro
Całkowita wartość wydatków Gminy Krosno – 1 342 412,00 euro.
Całkowita kwota dofinansowania ze środków EFRR dla Gminy – 1 141 050,20 euro.
Wkład Gminy Krosno – 201 361,80 euro.
Program – Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Svidnik, organizacją Skalna Hrana z Presova oraz Podkarpacką Izbą Gospodarczą w Krośnie.
W ramach projektu planuje się następujące zadania:
1.    Gmina Krosno – budowa Parku Przygody, modernizacja wyciągu narciarskiego w Czarnorzekach.
2.    Miasto Svidnik – budowa sztucznego lodowiska.
3.    Skalna Hrana – budowa Centrum Linowego.
4.    Organizacja Letnich Transgranicznych Igrzysk Młodzieży.
5.    Organizacja konferencji podsumowującej.
6.    Organizacja Zimowych Igrzysk Młodzieży.
7.    Organizacja szkoleń instruktorów i animatorów sportów zimowych.
8.    Organizacja szkoleń dla instruktorów i animatorów sportów letnich.
9.    Akcja promocyjna projektu.
10.    Wykonanie i aktualizacja i utrzymanie strony internetowej.
11.    Organizacja study tour.
12.    Przygotowanie strategii rozwoju produktów turystyki aktywnej.
Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 24.01.2011 r.

Projekt pn. "Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna"
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


•    cel: Zwiększenie dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu miasta Krosna, w tym 21 osób niepełnosprawnych, 9 rodzin zastępczych oraz dzieci i młodzieży korzystającym z zajęć w świetlicach środowiskowych
•    termin realizacji: 10.2009 – 02.2014
•    źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
•    wartość pomocy unijnej: 787 317,94 zł  (85 % wydatków kwalifikowanych)
•    wartość dofinansowania z budżetu państwa: 138 938,46 zł (15 % wydatków kwalifikowanych)
•    wartość wydatków niekwalifikowanych: 14 344,66 zł
•    całkowita wartość projektu: 940 601,06 zł
•  dodatkowe informacje: Przedmiotem projektu było zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Z pozyskanych pieniędzy zakupionych zostało 58 komputerów, które trafiły do krośnieńskich rodzin zastępczych i osób niepełnosprawnych. Komputery trafiły także do krośnieńskich świetlic środowiskowych. W ramach zrealizowanego projektu 30 Beneficjentów ostatecznych projektu uzyska bezpłatny dostęp do Internetu przez łączny okres 8 lat, pełne wsparcie techniczne zakupionego sprzętu. W ramach przedmiotowego projektu przeprowadzone zostały także szkolenia z zakresu obsługi komputera.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

 

PORZĄDKUJMY WSPÓLNY DOM – świadomość ekologiczna mieszkańców Krosna i Svidnika


Cel projektu: Promowanie wzrostu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego oraz rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska – gospodarki odpadami.

Cele szczegółowe:
- nawiązanie współpracy oraz bezpośrednich kontaktów pomiędzy społecznościami oraz samorządami pogranicza polsko-słowackiego,
- stworzenie podstaw do dalszej współpracy,
- zwiększenie zainteresowania oraz świadomości ekologicznej Polaków i Słowaków,
- rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie ekologii i gospodarki odpadami.

Termin realizacji: czerwiec 2011 – maj 2012

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa
Wartość pomocy unijnej: 47 957,00 euro (85% wydatków kwalifikowanych)
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 5 642,00 euro (10% wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny Gminy Krosno: 2 821,00 euro
Całkowita wartość projektu: 56 420,00 euro
Dodatkowe informacje:
Projekt realizowany był w partnerstwie z Miastem Svidnik.
W ramach projektu zrealizowano:
- konferencję otwierającą i zamykającą projekt,
- przeprowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych w polskich i słowackich szkołach i przedszkolach z zakresu ekologii i gospodarki odpadami,
- wyjazdy studyjne w celu ukazania organizacji systemu gospodarki odpadami w Krośnie i Svidniku,
- przeprowadzenie konkursu zbiórki baterii "Poszukiwacze zaginionych baterii" w polskich i słowackich szkołach,
-  zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w Krośnie.

• Celem głównym Projektu było przyśpieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego regionu poprzez podniesienie konkurencyjności miasta Krosna, dzięki stymulowaniu rozwoju gospodarki opartej na nowoczesnych technologiach. 

• Cele szczegółowe:
    - poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta,
    - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta i regionu,
    - zwiększenie konkurencyjności miasta,
    - wzrost atrakcyjności regionu jako miejsca pracy,
    - zwiększenie stopnia innowacyjności gospodarki regionalnej,
    - zwiększenie liczby nowych podmiotów gospodarczych,
    - utworzenie nowych miejsc pracy,
    - promocja miasta jako miejsca atrakcyjnego dla nowych inwestycji,
    - poprawa poziomu estetyki miasta (poprawa ładu przestrzennego).
• Termin realizacji: wrzesień 2007 – marzec 2013

•  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
Oś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka - Działanie I.3 Wspieranie Innowacji

• Wartość pomocy unijnej: 12 429 089 zł (67,36% wydatków kwalifikowanych)
• Budżet państwa: 731 122 zł (3,96% wydatków kwalifikowanych)
• Wkład własny Gminy Krosno: 16 918 432,49 zł, w tym wkład niepieniężny 11 920 000 zł
• Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 18 451 051,91 zł
• Całkowita wartość Projektu: 30 078 643,49 zł

• Dodatkowe informacje: Przedmiotowy Projekt polegał na przygotowaniu terenu o powierzchni 40,1 ha pod inwestycje, z czego 35,19 ha zostało przeznaczone dla firm świadczących innowacyjne usługi lub wykorzystujących w swojej działalności nowoczesne i innowacyjne technologie.
W wyniku realizacji inwestycji powstał układ drogowy służący połączeniu istniejącej infrastruktury drogowej miasta z udostępnionymi terenami inwestycyjnymi oraz skomunikowano obszar wewnątrz terenów inwestycyjnych. Ponadto wykonany został plac manewrowo-postojowy oraz niezbędna infrastruktura techniczna w postaci oświetlenia, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej. Realizacja Projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje” przyczynił się m.in. do trwałego i zrównoważonego rozwoju miasta Krosna i całego regionu. Realizacja Projektu umożliwiła osiągnięcie celu europejskiej polityki spójności w Polsce, to jest tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności, gospodarki polskiej opartej na wiedzy oraz przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w ramach UE i wewnątrz kraju. 

W chwili obecnej uzbrojone w ramach projektu tereny inwestycyjne są udostępniane inwestorom.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie


1.    Cel projektu: stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy, poprzez wsparcie przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu w mieście Krośnie bazy służącej kształceniu praktycznemu w zakresie nowoczesnych technologii.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
•    powstanie innowacyjnych laboratoriów technicznych wyposażonych w nowoczesne urządzenia i oprogramowanie służące do prowadzenia kształcenia praktycznego;
•    umożliwienie kształcenia w zawodach poszukiwanych na regionalnym rynku pracy, z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych;
•    dostosowanie form i treści doskonalenia zawodowego do potrzeb nowoczesnego zakładu pracy;
•    zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej na lokalnym i regionalnym  rynku pracy;
•    nawiązanie współpracy między sferą nauki a gospodarki;
•    zwiększenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstw w branżach innowacyjnych;
•    podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców regionu oraz umożliwienie im zwiększenia swojego potencjału adaptacyjnego.

2.    Termin realizacji projektu: 15.06.2009 r. – 30.06.2015 r.

3.    Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.3 Regionalny system innowacji

4.    Budżet projektu:
Całkowita wartość projektu: 22 025 424,17 zł
Wydatki kwalifikowane: 19 821 896,89 zł
Dofinansowanie z EFRR: 16 848 612,35 zł
Wkład własny Gminy Miasto Krosno: 5 176 811,82 zł (w tym 2 973 284,54 zł stanowi 15% wydatków kwalifikowanych, a 2 203 527,28 – wydatki niekwalifikowane).

5.    Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy:

•    Rozbudowa i przebudowa budynku warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3  im. Stanisława Staszica w Krośnie (tzw. „Mechanik”). Celem przebudowy jest przystosowanie obiektu do pełnienia roli nowoczesnej placówki edukacyjnej oraz zakup najnowszej generacji maszyn i urządzeń wraz z oprogramowaniem umożliwiających kształcenie praktyczne w zakresie nowoczesnych technologii. Powierzchnia przebudowanego obiektu: 4 241,16 m2.
•    Zakup 228 szt. sprzętu na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii.

I etap -  utworzenie laboratoriów:
•    diagnostyki maszyn i urządzeń,
•    napraw maszyn i urządzeń,
•    silników spalinowych i budowy pojazdów,
•    elektrotechniki i mechatroniki,
•    mechatroniki,
•    elektrotechniki i elektroniki,
•    metrologii,
•    materiałoznawstwa i badań konstrukcji lotniczych,
•    obsługi naziemnej lotnictwa i napraw lotniczych,
•    budowy i eksploatacji statków powietrznych,
•    obróbki skrawaniem,
•    obrabiarek konwencjonalnych,
•    obrabiarek CNC,
•    programowania obrabiarek CNC,
•    CAD/CAM,
•    obróbki cieplno – chemicznej,
•    spawalnictwa,
•    pracownia informatyczna,
•    sala audiowizualna.

II etap – utworzenie laboratoriów:
•    symulacji lotów (m.in. z symulatorem lotów Elite Evolution S812 FNTP II , w klasie statków powietrznych Piper Arrow, Piper Seneca, Cessna 172 RG),
•    nawigacji,
•    radionawigacji,
•    zakup statków powietrznych (2 motoszybowce turystyczne Pipistrel Sinus, 2 szybowce szkolno – treningowe dwumiejscowe – ALLSTAR PZL - PERKOZ, 2 szybowce szkolno – treningowe jednomiejscowe – ALLSTAR PZL - JUNIOR), dwóch wyciągarek szybowcowych i przyczep do transportu szybowców.

Zasady użytkowania infrastruktury:
Infrastruktura jest wykorzystywana do prowadzenia kształcenia w ramach systemu oświaty przez ZSP Nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego (m.in. kształcenie w zawodach: technik mechanik lotniczy, technik awionik,  technik mechanik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych).

Infrastruktura została udostępniona w drodze przetargu operatorom komercyjnym, prowadzącym szkolenia dla podmiotów zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników przedsiębiorstw. Operatorem branży mechanicznej i motoryzacyjnej są Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, a branży lotniczej – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie (laboratorium symulacji lotów) oraz konsorcjum złożone z Aeroklubu Mieleckiego im. Braci Działowskich i spółki Lotnisko Krosno sp. z o.o. (pozostałe laboratoria lotnicze).

6. Dodatkowe informacje:
Ze względu na istotne znaczenie przedmiotowej inwestycji dla rozwoju całego regionu, projekt został umieszczony w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 1 sierpnia 2011 r.

Film promocyjny projektu (produkcja TVP Rzeszów).


Galeria.
 

 

Projekt realizowany był w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013. Adresowany był do uczniów klas I – III szkół podstawowych. W projekcie uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół podstawowych Gminy Krosno, tj. SP1, SP3, SP4, SP5, SP6, SP7, SP8, SP10, SP11, SP12, SP14, SP15.
   
Celem projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych. Projekt zakładał organizację zajęć dodatkowych, będących kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
W ramach projektu prowadzone były:
• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
• zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
• zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
• gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
• specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych;
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego i ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.
Nauczyciele prowadzili zajęcia na podstawie opracowanych  programów nauczania, uwzględniających działania mające na celu indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym.
Jednym z elementów projektu było również doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny:  laptopy, projektory, tablice interaktywne, sprzęt do gimnastyki korekcyjnej, a także specjalistyczne oprogramowania, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, odpowiednio dobrane do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć.
Łączna wartość projektu to kwota 640 306 złotych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego

PROJEKT NR: RPPK.03.01.00-18-026/10
NAZWA PROJEKTU: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka”
Termin realizacji: 11.2009 r. – 10.2012 r.
Całkowita wartość projektu: 2 184 120,09 PLN
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego :  1 220 885,39  PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 215 468,01
Wartość wkładu własnego: 340 459,88 PLN
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś prioryterowa III Społeczeństwo informacyjne
Opis:
Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Chorkówka.
Projekt dotyczy budowy sieci szerokopasmowej w obrębie Gminy Krosno i Gminy Chorkówka. W wyniku realizacji przedmiotowego projektu powstanie 34,02 km sieci Internetu szerokopasmowego, w tym; kanalizacja teletechniczna w obrębie Gmin, magistrala światłowodowa doziemna, magistrala światłowodowa napowietrzna i punkty końcowe w Gminie Chorkówka, budowa stacji bazowej WiMAX 3,6 GHz w Świerzowej oraz  Krosno-ZEC, adaptacja i wyposażenie w Urzędzie Miasta Krosna pomieszczenia na Główny Punkt Dystrybucyjny.

   "Poprawa powiazań komunikacyjnych w Krośnie poprzez rozbudowę
  ul. Decowskiego" nr UDA-RPPK.02.01.00-18-128/10-00.
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
 
Cel projektu: głównym celem projektu jest poprawa powiązań komunikacyjnych w Województwie Podkarpackim 
Termin realizacji: marzec 2010- maj 2013
Źródło finansowania:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: 2. Infrastruktura techniczna
Działanie: 2.1 Infrastruktura komunikacyjna
 
Budżet projektu:
Całkowita wartość projektu: 2 293 550,04 zł
Wydatki kwalifikowane: 2 274 701,05 zł
Dofinansowanie z EFRR: 1 592 290,79 zł (70% wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny Gminy Krosno: 682 410,32 zł
 
Zakres rzeczowy projektu:
Przedmiotowa inwestycja prowadzona jest na odcinku ul.Decowskiego (skrzyżowanie z ul.Zręcińską oraz rejon skrzyżowania z ul. Kruczkowskiego).
 
Szczegółowy zakres prac obejmuje:
- rozbudowę konstrukcji nawierzchni,
- budowę jednostronnego chodnika o szerokości 2,00m wraz z budową podwyższonego pobocza o szerokości 1,00m po stronie przeciwnej,
- przebudowę istniejącego przepustu pod ul.Decowskiego,
- przebudowę 2 skrzyżowań,
- przebudowę nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych,
- przebudowę istniejącej 1 zatoki autobusowej,
- odtworzenie i uzupełnienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym m.in. lokalizację przejść dla pieszych oraz
- odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego,
- przebudowę istniejących ogrodzeń kolidujących z inwestycją,
- budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę istniejącej (korekta lokalizacji włazów studni),
- wycinkę istniejącej zieleni kolidującej z inwestycją,
- przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z elementami sieci energetycznej,
- przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej.

Projekt pn. "Ekointegracja – współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii i innowacji” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 

Termin realizacji: sierpień 2013 – czerwiec 2014
Całkowite koszty kwalifikowalne: 51 677,00 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 43 925,45 EUR 85% (% kosztów kwalifikowalnych)
Dofinansowanie z budżetu państwa: 5 167,70 EUR 10% (% kosztów kwalifikowalnych)
Cele projektu:
Cel główny: Promocja ekologii i aktywizacja mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego do podejmowania wspólnych działań proekologicznych.

Cele szczegółowe:
1. Ochrona środowiska naturalnego polsko-słowackiego pogranicza poprzez wzrost świadomości mieszkańców w zakresie efektywnego systemu gospodarki odpadami.
2. Wypracowanie nowych form edukacji ekologicznej, które zostaną wykorzystane podczas zajęć w szkołach w Krośnie i Svidniku.
3. Promowanie „modnego” ekologicznego stylu życia – poprzez ukazanie pozytywnych aspektów ekologii w mediach.

Działania podejmowane w ramach projektu:
1. Aktywizacja dzieci i młodzieży oraz rodzin w zakresie działań proekologicznych:
- organizacja wystawy prac plastycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz uczęszczających do świetlic środowiskowych,
- organizacja konkursu w szkołach średnich w Krośnie i w Svidniku na zaprojektowanie i wykonanie urządzenia wspomagającego gromadzenie lub segregację odpadów;
- konkurs dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów na zaprojektowanie i wykonanie gry planszowej wykonanej z odpadów.

2. Promocja ekologii wśród mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego:
- organizacja pikników ekologicznych w Krośnie i Svidniku pn. ”Dla dzieci bez śmieci”;
- wyprodukowanie spotów filmowych dot. promocji selektywnej zbiórki odpadów w wersji PL i SK, które będą rozpowszechniane na regionalnych stronach internetowych, mediach oraz w szkołach,
- utworzenie i utrzymanie strony internetowej (PL, SK) o tematyce proekologicznej; umieszczane na niej będą aktualne dane dotyczące zbiórki odpadów, działań proekologicznych/imprez realizowanych na pograniczu polsko-słowackim, informacje nt. konkursów ekologicznych, gry ekologiczne oraz wszelkie inne bieżące informacje o tematyce proekologicznej, po zakończeniu realizacji projektu strona będzie administrowana przez Partnerów projektu, planuje się cykliczne ogłaszanie konkursów ekologicznych (test internetowy) dla mieszkańców.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
„Zasmakuj w pograniczu – Szklane Krosno, Zabytkowy Bardejov”
 

Termin realizacji:  sierpień 2013 – czerwiec 2014

Całkowite koszty kwalifikowane: 56 704,00 EUR

Dofinansowanie z EFRR:  48 198,40 EUR (85% kosztów kwalifikowanych)

Dofinansowanie z budżetu państwa:  5 670,40 EUR (10% kosztów kwalifikowanych)

Wkład własny Gminy Krosno:  2 835,20 EUR (5% kosztów kwalifikowanych)                 

Partnerzy projektu:
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
Miasto Bardejov (Słowacja)

Cel główny:
Promocja regionu pogranicza oraz stworzenie trwałych struktur współpracy

Cele bezpośrednie:
1. Efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii w promocji regionu.
2. Wzrost kompetencji osób odpowiedzialnych za promocję w obu miastach partnerskich.
3. Zwiększenie wiedzy mieszkańców pogranicza na temat walorów kulturowych i turystycznych tego regionu.

Działania podejmowane w ramach projektu:
1. Szkolenie osób odpowiedzialnych za promocję regionu
- zorganizowanie szkoleń i warsztatów w Krośnie i Bardejovie, których celem będzie podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek odpowiedzialnych za promocję z obu miast oraz osób bezrobotnych pragnących zdobyć wiedzę i nowe umiejętności w zakresie promowania regionu pogranicza. 
2. Działania mające na celu promocję regionu
- opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych (mapki miast, przewodnik turystyczny – w wersji polskiej, słowackiej, angielskiej)
- zakup 4 automatów do darmowej dystrybucji materiałów promocyjnych, które zostaną zamontowane w pobliżu rynków w Krośnie i Bardejovie
- stworzenie wspólnej strony Krosna i Bardejova na portalu społecznościowym (fanpage), na której użytkownicy będą mogli zamieszczać zrobione przez siebie zdjęcia prezentujące uroki pogranicza; strona posłuży również jako szybki sposób informowania o wydarzeniach odbywających się w obu miastach
- wystawy zdjęć artystek pogranicza: wybrane zdjęcia atrakcji pogranicza zostaną wydrukowane i zaprezentowane w 6 miastach po obu stronach granicy (Polańczyk, Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój, Vyšné Ružbachy, Bardejovské Kúpele, Stará Ľubovňa)
- organizacja Study Tour, na które zaproszeni zostaną goście z obu państw, m.in. dziennikarze, osoby z branży turystycznej, którym w trakcie objazdowej wycieczki zaprezentowane zostaną uroki polsko-słowackiego pogranicza.

 
 

                        

Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

 

 OPIS PROJEKTU

Projekt pn. „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 przez cztery samorządy: Powiat Jasielski (Partner Wiodący), Miasto Jasło (Partner I), Gmina Krosno (Partner II), Powiat Krośnieński (Partner III).

Zasadniczym celem projektu było wdrożenie mechanizmów zintegrowanego planowania inwestycyjnego i przestrzennego na obszarze krośnieńsko – jasielskim, za szczególnym uwzględnieniem podejścia funkcjonalnego.

Cele szczegółowe obejmowały:
- precyzyjne wyznaczenie granic krośnieńskiego – jasielskiego obszaru funkcjonalnego (w trzech wariantach biegunów rozwojowych),
- przeprowadzenie diagnozy określającej zakres problemów rozwojowych wspólnych dla całego obszaru funkcjonalnego, a także możliwości wzmocnienia potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego,
- na podstawie przeprowadzonych analiz przygotowanie dokumentów planistycznych pozwalających na wzmocnienie potencjału wspólnej absorpcji środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020,
- budowanie zaplecza społecznego identyfikującego się z planami strategicznymi i włączanie społeczności do procesu planowania poprzez konsultacje społeczne,
- wdrożenie strategicznego podejścia do przeciwdziałania problemom obszaru krośnieńskiego – jasielskiego pozwalającego na prowadzenie długoterminowej polityki ograniczającej utratę funkcji gospodarczych,
- realne wzmocnienie współpracy między powiatem jasielskim i krośnieńskim oraz miastami Jasło i Krosno na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów charakterystycznych dla obszaru funkcjonalnego.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • Analiza dla funkcjonalnego obszaru krośnieńskiego – jasielskiego, w ramach której określono problemy rozwojowe wspólne dla całego obszaru funkcjonalnego, a także możliwości wzmocnienia potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego, m.in. w zakresie powiązań komunikacyjnych regionu, zintegrowanego transportu publicznego, kierunków rozwoju aktywności gospodarczej,
 • Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej zawierającej zintegrowany plan inwestycyjny dla obszaru funkcjonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury drogowej, kolejowej i komunalnej,
 • Opracowanie zintegrowanego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru funkcjonalnego,
 • Opracowanie zintegrowanego planu systemu transportu publicznego dla obszaru funkcjonalnego,
 • Opracowanie zintegrowanego planu działań w zakresie rozwoju rynku pracy oraz dywersyfikacji aktywności gospodarczej.


Projekt ten pozwolił na prowadzenie długoterminowej polityki ograniczającej utratę funkcji gospodarczych, przyczyni się do przeciwdziałania problemom rozwojowym obszaru krośnieńskiego – jasielskiego. Realnie także wzmocnił współpracę między powiatami jasielskim i krośnieńskim oraz miastami Jasło i Krosno na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów charakterystycznych dla obszaru funkcjonalnego. Przygotował także powiaty jasielski i krośnieński oraz miasta Jasło i Krosno (wraz ze współpracującymi z nimi gminami z terenu obszaru funkcjonalnego) do absorpcji środków finansowanych z nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020, na bazie opracowanej koncepcji programowo – przestrzennej oraz planu zagospodarowania.

FINANSOWANIE
Projekt pn. „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego” był częściowo finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Łączna wysokość projektu (kwota dotacji i wkład własny wnioskodawcy) wynosił 996 800 zł, w tym:
- współfinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 w wysokości 897 120 zł (90%),
- wkład własny – 99 680 zł (10%).

PARTNERZY PROJEKTU
Projekt pn. „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 przez czterech partnerów:
•    Powiat Jasielski - Partner Wiodący,
•    Miasto Jasło - Partner I,
•    Gmina Krosno – Partner II,
•    Powiat Krośnieński – Partner III.


Te cztery samorządy tworzą Partnerstwo, którego celem jest osiągnięcie większej spójności społeczno-gospodarczej południowej części województwa podkarpackiego, tj. Powiatu Jasielskiego, Miasta Jasła, Powiatu Krośnieńskiego, Miasta Krosna. W ramach projektu wykształcono mechanizmy efektywnej współpracy pomiędzy samorządami, które służą rozwiązaniu wspólnych problemów tego obszaru. Wykonano projekty realizacji konkretnych przedsięwzięć, które partnerstwo chce podjąć, w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów.

 

 

W ramach projektu został opracowany szereg dokumentów – plany, koncepcje i strategia, które mają przyczynić się do przeciwdziałania problemom rozwojowym obszaru krośnieńskiego – jasielskiego oraz do wzmocnienia współpracy między Partnerami.

 

Opracowane w ramach projektu dokumenty:

1. Raport końcowy - Analiza dla funkcjonalnego obszaru krośnieńsko-jasielskiego w ramach projektu pn. „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńsko-jasielskiego”.

 

2. Zintegrowany plan systemu transportu publicznego dla funkcjonalnego obszaru krośnieńsko-jasielskiego.

 

3. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno i Wojaszówka.

 

4. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Jasła wraz z gminami przyległymi.

 

5. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jasielskiego.

 

6. Strategia Beskidu Niskiego z elementami rozwoju rynku pracy oraz dywersyfikacji aktywności gospodarczej dla funkcjonalnego obszaru krośnieńsko – jasielskiego:

1)  część I

2)  część II

3)  część III

 

7. Zintegrowany plan zagospodarowania przestrzennego dla krośnieńsko-jasielskiego obszaru funkcjonalnego.

1) część I

2) część II

 

8. Koncepcja programowo – przestrzenna mająca charakter strategicznego rozwiązania dla całego obszaru krośnieńsko – jasielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury drogowej, kolejowej i rozwoju turystyki:

1) Koncepcja programowo-przestrzenna drogi Kielce – Nowy Korczyn - Tarnów – Barwinek na odcinku Tarnów – Jasło – Krosno - węzeł S-19.

 

2) Koncepcja programowo – przestrzenna łącznicy kolejowej pomiędzy linią nr 108 Stróże – Krościenko, a linią nr 106 Jasło – Rzeszów.

 

3) Koncepcja programowo-przestrzenna budowy drogi łączącej planowaną drogę szybkiego ruchu ,,Kielce-Barwinek” (na odcinku ,,Jasło – obwodnica północna”) z drogą krajową nr 28 (ulica 3-go Maja) w mieście Jaśle.

 

4) Koncepcja programowo-przestrzenna sieci ścieżek rowerowych na terenie obszaru funkcjonalnego.

 

5) Podsumowanie.

 

 

 

 

 

Projekt pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
– eInclusion, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


• cel: Bezpośrednim celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Miasta Krosna. Cel ten zrealizowany został poprzez udostępnienie 72 gospodarstwom domowym odpowiedniego sprzętu komputerowego i udostępnienie im bezpłatnego dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz pomocy technicznej w trakcie realizacji projektu i w okresie jego trwałości. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu prowadzone było również poprzez działania koordynacyjne, w ramach których w trzech jednostkach podległych Wnioskodawcy (szkoły) udostępnionych zostało łącznie 36 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.
• termin realizacji: 01.10.2013 r. – 31.10.2015 r.
• źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
• całkowita wartość projektu: 713 603,56 zł w tym:
• wartość pomocy unijnej: 606 563,02 zł  (85 % wydatków kwalifikowanych)
• wartość dofinansowania z budżetu państwa: 107 040,54 zł (15 % wydatków kwalifikowanych)

 

 

 

 

                                              

 „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne”
                                                         

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z  Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
 
Głównym celem projektu było pozyskanie narzędzi nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą realizację procesu przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną.

Termin realizacji: czerwiec 2014- październik 2015
Źródło finansowania: Fundusz Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej
 

Budżet projektu:
Całkowita wartość projektu: 68 880,00 zł
Wydatki kwalifikowane: 68 880,00 zł
Dofinansowanie z FS: 58 548,00 zł (85% wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny Gminy Krosno i Partnerów: 10 332,00 zł
 
Cel główny został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1.    Stworzenie bazy danych dla całego obszaru objętego projektem, stanowiącej podstawę do przygotowania Planu gospodarki niskoemisyjnej
2.    Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej
3.    Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (MOF Krosno) - partnerów Projektu
4.    Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie objętym wnioskiem poprzez działania informacyjno-promocyjne prowadzone w ramach projektu
5.    Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

"Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska"

1.    Cel projektu: promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, w tym w szczególności miasta Krosna poprzez zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej polegającej na rozwijaniu odpowiedniego zaplecza dla funkcjonowania sektorów wysokiej szansy.Cel ten realizowany będzie poprzez stworzenie korzystnych warunków dla lokalizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, jak również zapewnienie dostępu do odpowiednio przygotowanych terenów inwestycyjnych.

Ponadto projekt realizuje następujące cele szczegółowe:
•    poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta;
•    wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta i regionu;
•    zwiększenie konkurencyjności miasta;
•    wzrost atrakcyjności regionu jako miejsca pracy.

2.    Termin realizacji projektu: 08.10.2010 r. – 06.11.2015 r.

3.    Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu
Schemat 1.4.A Projekty inwestycyjne

4.    Budżet projektu:
Całkowita wartość projektu: 13 634 409,87  zł
Wydatki kwalifikowane: 10 262 687,17 zł
Dofinansowanie z EFRR: 8 518 030,35 zł
Wkład własny Gminy Miasto Krosno: 5 116 379,52 zł (w tym 1 744 656,82 zł stanowi 17% wydatków kwalifikowanych, a 3 371 722,70 – wydatki niekwalifikowane).

5.    Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy:
Planowany zakres rzeczowy projektu obejmował:
•    budowę dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę dróg wewnątrz terenów inwestycyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
W ramach inwestycji wykonano 2,671 km nowych dróg i rozbudowywano 0,456 km istniejących dróg.
•    budowę chodnika o długości 2 280 m;
•    wykonanie oświetlenia ulicznego o długości 1 792 m;
•    budowę miejsc parkingowych i placu zawracania dla samochodów ciężarowych wewnątrz terenów inwestycyjnych;
•    budowę sieci wodociągowej o długości 1 755 m;
•    budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 675 m;
•    budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 3 072 m;
•    budowę przyłącza teletechnicznego i ułożenie światłowodu w kanale technologicznym;
•    przebudowę istniejących sieci kolidujących z przedsięwzięciem;
•    budowę przyłącza energetycznego do szafy oświetlenia ulicznego;
•    budowę ekranu akustycznego o wysokości 2 m w rejonie ul. Lotników;
•    budowę kanału technologicznego.

6. Efekty realizacji projektu

 Link do oferty inwestycyjnej Miasta Krosna obejmującej tereny inwestycyjne uzbrojone w wyniku realizacji projektu pn. "Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska":
www.krosno.pl/pl/dla-przedsiebiorczych/tereny-inwestycyjne/inwestycyje-krosno-lotnisko/

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

"Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie"

1. Cel projektu: wzmocnienie Krosna jako ośrodka miejskiego poprzez rewitalizację zabudowy zespołu staromiejskiego.

Ponadto projekt realizował następujące cele pośrednie:
- wzrost znaczenia Krosna jako miasta i obszaru o funkcjach ponadregionalnych, w kontekście jego uwarunkowań przestrzennych,
- poprawa atrakcyjności przestrzennej,
- ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego miasta dla potrzeb rozwoju turystyki i kultury o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym,
- poprawa atrakcyjności przestrzennej terenu objętego inwestycją jako obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju turystyki,
- podniesienie konkurencyjności obszaru jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i korzystania z usług,
- poprawa wizerunku obszaru jako miejsca atrakcyjnego turystycznie,
- wzrost aktywności i tożsamości lokalnej mieszkańców centrum miasta,
- poprawa sytuacji życiowej rodzin przeżywających problemy bytowe w wyniku wzrostu przedsiębiorczości związanej z turystyka,
- zatrzymanie mechanizmów społecznego wykluczenia, zapobieganie społecznej izolacji i marginalizacji najsłabszych i najbardziej zagrożonych grup społecznych,
- wzrost poczucia bezpieczeństwa w centrum miasta.

2. Termin realizacji projektu: 14.12.2010 r. – 20.11.2015 r. (zakończenie rzeczowe).

3. Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 7. Spójność wewnątrzregionalna
Działanie 7.1 Rewitalizacja miast

4. Budżet projektu:
Całkowita wartość projektu: 13 164 512,81 zł,
Wydatki kwalifikowane: 8 497 152,83 zł,
Dofinansowanie z EFRR: 6 304 887,39 zł
Wkład własny Gminy Miasto Krosno: 6 859 625,42 zł (w tym 2 192 265,44 zł wydatków kwalifikowanych, a 4 667 359,98 zł – wydatki niekwalifikowane).

5. Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy:
Planowany zakres rzeczowy projektu obejmował:
- remont i częściową przebudowę wraz ze zmiana sposobu użytkowania zabytkowej Wieży Dzwonnej Kościoła Farnego w Krośnie na potrzeby ruchu turystycznego ze stworzeniem punktu widokowego oraz przestrzeni ekspozycyjnych,
- przebudowę częściową nawierzchni płyty Rynku - stworzenie wygodnych ciagów pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa, stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej poprzez podniesienie walorów estetycznych; umożliwienie osobom pieszym łatwe i przystępne korzystanie z Centrum Starego Miasta,
- przebudowę nawierzchni jezdni oraz chodników ulic: Franciszkańska, Spółdzielcza, Ordynacka, Kazimierza Wielkiego, Szczepanika i Sienkiewicza,
- przebudowę nawierzchni jezdni oraz chodników części ulic: Sienkiewicza, Czajkowskiego, Grodzka, Staszica oraz Pl.Konstytucji 3 Maja z częścią przyległych ulicy Wisłoczej i Kapucyńskiej,
- przebudowę oświetlenia płyty Rynku oraz budowę nowego oświetlenia ulic: Franciszkańska, Spółdzielcza, Ordynacka, Kazimierza Wielkiego, Szczepanika, Sienkiewicza, Czajkowskiego, Grodzka, Staszica oraz Pl. Konstytucji 3 Maja z częścią przyległych ulic Wisłoczej i Kapucyńskiej. Montaż monitoringu miejskiego, który obejmował będzie swoim zasięgiem ulice: Franciszkańska, Ordynacka, Kazimierza Wielkiego, Szczepanika, Czajkowskiego, Grodzka, Staszica, Plac Konstytucji 3 Maja oraz przestrzenną wizualizację miasta,
- przebudowę częściową nawierzchni placu przy murze kościoła Farnego wraz z budową obiektu małej architektury - Rzeźby Roberta Portiusa w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej poprzez podniesienie walorów estetycznych i użytkowych obszaru,
- zagospodarowanie w elementy małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni płyty Rynku i ulic: Franciszkańska, Spółdzielcza, Ordynacka, Kazimierza Wielkiego, Szczepanika, Sienkiewicza, Czajkowskiego, Grodzka, Staszica oraz Pl. Konstytucji 3 Maja z częścią przyległych ulic Wisłoczej i Kapucyńskiej.

Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie
 

Przedmiot projektu
Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych rozmieszczonych na terenie miasta Krosna obejmowała:
1) Miejski Zespół Szkół nr 4 w Krośnie (kompleks budynków Szkoły Podstawowej nr 15, Gimnazjum nr 4 oraz II Liceum Ogólnokształcącego),
2) Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośnie,
3) Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie,
4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie,
5) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Krośnie,
6) Szkołę Podstawową nr 3 w Krośnie,
7) Szkołę Podstawową nr 4 w Krośnie (wchodzącą w skład Miejskiego Zespołu Szkół nr 7 w Krośnie),
8) Szkołę Podstawową nr 6 w Krośnie (wchodzącą w skład Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 w Krośnie),
9) Szkołę Podstawową nr 8 w Krośnie (wchodzącą w skład Miejskiego Zespołu Szkół nr 8 w Krośnie),
10) Przedszkole Miejskie nr 2 w Krośnie (wchodzące w skład Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Krośnie),
11) Przedszkola Miejskiego nr 3 w Krośnie (wchodzącego w skład Miejskiego Zespołu Szkół nr 8 w Krośnie),
12) Przedszkole Miejskie nr 4 (wchodzące w skład Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 w Krośnie),
13) Przedszkole Miejskie nr 5 w Krośnie.
W dniu 17 grudnia 2014 r. zostały podpisane dwie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu w formie dotacji i pożyczki pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Miasto Krosno. Źródła finansowania: dotacja  - ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgromadzonych na Rachunku klimatycznym lub ze środków zobowiązania wieloletniego OZE i efektywność energetyczna, dotacja – ze środków pochodzących z NFOŚiGW w ramach VI konkursu Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – GREEN Investment Scheme). Część 1. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.
Termin realizacji Projektu: 03.01.2013 r. – 30.09.2015 r.                                                        
Całkowita wartość wydatków projektu: 6 444 301,26 zł, w tym:
- koszty kwalifikowane: 5 463 046,58 zł,
- koszty niekwalifikowane: 981 254,68 zł.
Wartość dotacji z NFOŚiGW:  1 638 913,00 zł, co stanowi do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia
Wartość pożyczki z NFOŚiGW: 3 056 164,00 zł, co stanowi do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Wkład własny Gminy Krosno: 1 749 224,26 zł.
Dodatkowe informacje:
Osiągnięty efekt rzeczowy we wszystkich termodernizowanych obiektach oświatowych:
Liczba budynków objętych termomodernizacją – 13 szt.
- ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów i dachów) –– 32 750 m2,
- wymiana okien – 217 m2,
- wymiana drzwi – 97 m2.
- wymiana i modernizacja c.o. – 6 szt.
- modernizacja źródła ciepła na źródło o wyższej sprawności – 4 szt. o łącznej mocy 0,386 MW.
Efekt ekologiczny – reedukacja emisji CO2 – 1 260 Mg/rok - zostanie osiągnięty do 31.12.2016 r.


"Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni"
 


  1.Cel projektu:
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta (większa dostępność do terenów inwestycyjnych oraz lotniska),
- zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej miasta,
- poprawa warunków działalność istniejących podmiotów gospodarczych,
- zwiększenie mobilności mieszkańców,
- poprawa estetyka krajobrazu,
- poprawa wizerunku regionu.
W dniu 27 grudnia 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Gminą Krosno.
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, priorytet: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T
W dniu 30.04.2014 r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie zwiększający wartość projektu, wartość kosztów kwalifikowanych oraz wartość dofinansowania oraz termin realizacji Projektu. W dniu 18 lipca 2014 r. został podpisany Aneks nr 2 zmieniający wartość dofinansowania i wartość kosztów kwalifikowanych. W dniu 16 listopada 2015 r. podpisany został Aneks nr 3 zmieniający wartość dofinansownia, wartość kosztów kwalifikowanych oraz rozszerzył zakres rzeczowy projektu. W dniu 15 luty 2016 r. podpisany został Aneks nr 4 zmieniający wartość dofinansownia oraz wartość kosztów kwalifikowanych.

 • Termin realizacji Projektu: 01.01.2007 – 31.12.2015 r.                                                        
 • Wartość pomocy unijnej: 111 862 294,65 zł (85% kosztów kwalifikowanych).
 • Wkład własny: 38 865 185,55 zł (15% kosztów kwalifikowanych oraz wydatki niekwalifikowane).
 • Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 131 602 699,59 zł.
 • Całkowita wartość wydatków projektu: 150 727 480,20 zł.

Dodatkowe informacje:
Przebudowa drogi krajowej nr 28 obejmuje cały odcinek drogi przebiegający w granicach miasta Krosna w etapach: I, II, III i V.

Na I etap Miasto Krosno w ramach projektu otrzymało refundację wydatków, które zostały poniesione na roboty budowlane zrealizowane w latach 2008 – 2010. W tym okresie miasto z własnych środków sfinansowało rozbudowę obwodnicy od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. Zręcińską i ul. Pużaka do skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. Czajkowskiego i ul. Składową. Na odcinku tym o długości 1700 m została dobudowana druga jezdnia, dojazdowe drogi zbiorcze i ekrany akustyczne.
Ponadto miasto uzyskało dofinansowanie w formie zaliczki do kosztów, które są i będą ponoszone w latach 2013 – 2015 na dalszą rozbudowę obwodnicy miasta obejmującą II, III i V etap. Na wykonawstwo tego zakresu ogłoszone były dwa przetargi nieograniczone.
Wykonawcą prac dotyczących 1 etapu przetargu obejmującego etap II, i III przebudowy DK nr 28 jest konsorcjum firm: Lider Konsorcjum, Pełnomocnik – Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o. o., i Partnerzy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. w Sanoku.
W ramach tych prac wykonane zostaną roboty drogowe obejmujące m. in.: nową nawierzchnię, na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II-Bema-Rzeszowska wymienione zostaną warstwy konstrukcyjne jezdni, wybudowana będzie nowa sygnalizacja świetlna, na skrzyżowaniu ulic Podkarpacka - Tysiąclecia: wydzielony zostanie pas dla skręcających w lewo z ul. Podkarpackiej w ul. Tysiąclecia, wydzielenie prawoskrętu dla jadących z ul. Podkarpackiej w ul. Tysiąclecia oraz wybudowana zostanie akomodacyjna sygnalizacja świetlna, dobudowana będzie druga nitka na odcinku za skrzyżowaniem obwodnicy z ul. Czajkowskiego do mostu na Lubatówce, na skrzyżowaniu ulic: Podkarpacka-Witosa wybudowane zostanie bezkolizyjne skrzyżowanie - powstaną dwa wiadukty, pod którymi przeprowadzona zostanie ul. Witosa, która połączy się z ul. Jagiellońską. Przy wiaduktach powstaną zjazdy tak, aby użytkownicy drogi mogli bezkolizyjnie zjechać i wyjechać na skrzyżowanie oraz chodniki i ścieżki rowerowe.
Prace ujęte w 1 etapie przetargu mają zostać zakończone do połowy 2015 roku.
        Wykonawcą 2 etapu przetargu obejmującego V etap przebudowy DK nr 28 jest konsorcjum firm: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie (lider konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie (partner). W ramach tych prac wykonawca wybuduje m.in.: drugą nitkę drogi krajowej od mostu na Lubatówce do myjni przy ul. Bieszczadzkiej przed skrzyżowaniem z ulicami Żniwną - Dmochowskiego, przebuduje skrzyżowania drogi krajowej z ulicami: Grodzką i Wyszyńskiego, Lwowską oraz drogą „G”, a także wybuduje dwa mosty na Lubatówce, odcinki dróg serwisowych oraz ekranów akustycznych.
Prace ujęte w 2 etapie przetargu mają zostać zakończone do końca 2015 roku.

Na odcinkach objętych wszystkimi etapami powstanie system poprawy przepustowości skrzyżowań.

                                        

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

„Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży”

 

Cel projektu: Wspieranie rozwoju  społeczno-gospodarczego regionów po obu stronach polsko-ukraińskiej  granicy poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru  przygranicznego i rozbudowę transgranicznej oferty turystycznej.

 Cele szczegółowe:
 - rozbudowa i promocja infrastruktury turystyki aktywnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza,
 - rozwój  współpracy Krosno-Użhorod-Baranynci w oparciu o promocję i  wykorzystanie nowych centrów rekreacyjno-sportowych na obszarze  pogranicza,
 - rozwój współpracy środowisk turystycznych i młodzieżowych po obu  stronach granicy w dziedzinie rekreacji i turystyki poprzez wspólne  przedsięwzięcia promujące turystyczne walory obszaru przygranicznego.

 Termin realizacji: maj 2012 – listopad 2015

 Źródło finansowania: Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa w  ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina  2007-2013; Działanie 1.2. Rozwój turystyki
 Wartość pomocy unijnej: 432 303,10 euro (90% wydatków kwalifikowanych)
 Wkład własny: 48 033,68 euro (10% wydatków kwalifikowanych) w tym:
 Gmina Krosno: 19 231,48 euro
 Całkowita wartość projektu: 480 336,78 euro

 Dodatkowe informacje:
 Umowy o dofinansowanie została podpisana 16 maja 2012 roku.
 Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Użgorod oraz Gminą Baranynci (Ukraina).

 W ramach projektu zaplanowano:
∙ Utworzenie transgranicznych centrów rekreacyjno-sportowych:
∙ centrum rekreacyjno-sportowe w Woli Michowej (modernizacja  stanicy harcerskiej – budowa nowego budynku higieniczno-sanitarnego  obsługującego obiekty położone na terenie stanicy), zakup wyposażenia w postaci pawilonów harcerskich, namiotów, łóżek polowych, śpiworów oraz koców biwakowych;
∙ budowa obiektu sportowego w Baranynci (stadion sportowy wraz z  kompleksem budynków administracyjnych wyposażony w scenę oraz trybuny  dla widzów);
∙ centrum turystyki rowerowej w Użhorodzie (pomieszczenie  wyposażone w meble, sprzęt biurowy oraz sprzęt turystyczny udostępniany  turystom - rowery, namioty; trasa turystyki rowerowej na terenie  Użhorodu, łącząca Użhorod z terenem Baranynci).
∙ Promocja projektu i infrastruktury transgranicznej:  przygotowanie i aktualizacja strony internetowej, druk i dystrybucja  wielojęzycznego przewodnika promocyjno-informacyjnego.
∙ Organizacja transgranicznych spotkań młodzieży: w 2013 r.  Młodzieżowy Festiwal Turystyki (Krosno, Wola Michowa) oraz w 2014 r. Transgraniczne zawody młodzieżowe "Outdoor games 2014.  (Krosno, Wola Michowa).

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU:  

Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży | w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

http://youthtourism.org.ua/pl/

 

 

http://www.krosno.pl/gfx/krosnoum/userfiles/images/bfp/loga-opisy/swisscontribution_jpeg.jpg

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Tytuł projektu: Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie
Termin realizacji projektu – 04.2013 r. – 04.2015 r.
Całkowita wartość projektu – 969.560,01 zł
Wartość dofinansowania – 824.126,00 zł
Program – Szwajcarsko-Polski Program Współpracy na lata 2012-2015

W ramach projektu planuje się realizację następujących działań w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie:
1.    Aluminiowo-szklaną zabudowę tarasu wraz z robotami ogólnobudowlanymi. Rozbudowany zostanie istniejący taras. Na tarasie powstanie ogród zimowy.
2.    Szkolenia personelu pracującego bezpośrednio z mieszkańcami.
3.    Zakup sprzętu do muzykoterapii.
4.    Zakup innowacyjnego pieca konwekcyjno-parowego.
5.    Wprowadzenie nowych form terapii mieszkańców m. in. muzykoterapii, technik relaksacyjnych, hortikuloterapii.

Zobacz galerię zdjęć

Informacje na temat dodatkowych działań w projekcie

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

 

                            

 

 

 „Akademia rekreacji ruchowej pogranicza – przez sport i rekreację ku współpracy i integracji”


Gmina Krosno jest Partnerem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego w Krośnie pn. „Akademia rekreacji ruchowej pogranicza – przez sport i rekreację ku współpracy i integracji”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.

Okres realizacji
01 październik 2013 r. – 30 czerwiec 2014 r.

Cel projektu
Wzrost jakości życia i promocja zdrowia wśród polsko-słowackiej społeczności pogranicza, w tym promocja aktywności sportowej osób niepełnosprawnych i osób starszych, w drodze utworzenia ścieżek rekreacji ruchowej, stworzenia wykwalifikowanej, transgranicznej kadry instruktorów/animatorów rekreacji ruchowej, oraz interaktywnych narzędzi: portalu internetowego wraz z mobilną aplikacją instruktażową.

Adresaci projektu (grupy docelowe)
– mieszkańcy polsko-słowackiego pogranicza;
– turyści, społeczność polsko-słowackiego pogranicza, grupy marginalizowane;
– uczestnicy kursu instruktorskiego, animatorzy rekreacji ruchowej podnoszący swoje kwalifikacje;
– organizacje pozarządowe i uczelnie polsko-słowackiego pogranicza korzystające z doświadczenia współpracy podmiotów partnerskich w niniejszym projekcie, biorące przykład z nawiązanej kooperacji;
– jednostki samorządu terytorialnego zyskujące na swoim terenie ścieżki rekreacji ruchowej i wykwalifikowaną kadrę instruktorską i tym samym nową ofertę w zakresie turystyki rekreacyjnej;
– widzowie, kibice I Transgranicznego Nordic Walkingu.

Opis działań:
Projekt składa się z 4 modułów realizacyjnych:
Moduł I – Organizacja cyklu szkoleniowego dla instruktorów rekreacji ruchowej: animatorów rekreacji ruchowej;
Moduł II – Utworzenie ścieżki rekreacji ruchowej w Krośnie i w Preszowie;
Moduł III – Stworzenie interaktywnych narzędzi projektu;
moduł IV – Organizacja I transgranicznego nordic walkingu na trasie ścieżki rekreacji ruchowej.

Wpływ transgraniczny projektu
Oddziaływanie projektu będzie odczuwalne po obu stronach granicy z uwagi na:
– wyszkoloną w ramach projektu, transgraniczną kadrę instruktorów rekreacji ruchowej;
– bezpośrednich uczestników kursu instruktorskiego z Polski i Słowacji;
– stworzenie trójjęzycznej mobilnej aplikacji instruktażowej;
– wzrost atrakcyjności regionu pogranicza związanej z powstaniem nowej infrastruktury rekreacyjnej, a tym samym zwiększenie liczby turystów;
– udział mieszkańców (zarówno ze strony polskiej jak również ze strony słowackiej) w I Transgranicznym Nordic Walkingu;
– utworzenie portalu internetowego (wersja polsko, słowacko i angielskojęzyczna), służącemu komunikacji społeczności po obu stronach granicy;
– promocję projektu w Polsce i na Słowacji (prasa, portale internetowe, plakaty, foldery promocyjne).

Pozostałymi partnerami realizowanego projektu są:

ze strony polskiej:
– Gmina Krosno;
– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie;
– Fundacja NOVI.

ze strony słowackiej:
– Skalna Hrana.
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu
Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013

 

                                                      

 

Projekt pn. "E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej,  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


1. Cel projektu.
Celem głównym projektu jest podniesienie ilości i jakości świadczonych e-Usług, podwyższenie kompetencji pracowników 6 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT i w procesie świadczenia tych usług.

Celami szczegółowymi projektu są:
    - wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez urzędy 6 jednostek samorządu terytorialnego,
    - wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 6 jednostek samorządu terytorialnego za pomocą platformy ePUAP lub platformy regionalnej kompatybilnej z ePUAP,
    - podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych,
    - podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 6 jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem,
    - wdrożenie lub modernizacja w 6 jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań informatycznych:
    - dziedzinowych systemów informatycznych wspierających świadczenie w sposób zautomatyzowany co najmniej 6 samorządowych e-Usług w każdej z jednostek samorządu terytorialnego - partnerów projektu,
    - istniejącego systemu Elektornicznego Zarządzania Dokumentami z funkcjonalnością wymiany korespondencji z platformą ePUAP,
    - uruchomienie w 6 jednostkach samorządu terytorialnego punktów potwierdzania Profilu Zaufanego.

2. Termin realizacji: 02.04.2014 r. - 30.06.2015 r.

3. Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej,

4. Całkowita wartość wydatków projektu: 4 089 357,00 zł (100% wydatki kwalifikowane),

5. Wartość dofinansowania: 3 475 953,45 zł (85% wydatków kwalifikowanych),

6. Wkład własny: 613 403,55 zł (15% wydatków kwalifikowanych),

7. Dodatkowe informacje:
Projekt realizowany jest przez Gminę Krosno (lidera projektu) w partnerstwie z Gminą Miejską Przemyśl, Gminą Boguchwała, Gminą Frysztak, Gminą Lubenia oraz Gminą Rymanów.
W ramach przedmiotowego projektu planuje się realizację następujących zadań:
  - Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-Usług publicznych za pomocą platformy ePUAP.
  - Szkolenia pracowników połączone z testami weryfikującymi ich końcową efektywność.
  - Promocja wzrostu wykorzystania e-Usług publicznych.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 5 maja 2014 r.

              

Projekt pn. „Artystyczne rynki pogranicza – Bardejov i Krosno” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 
 
Projekt pn. „Artystyczne rynki pogranicza – Bardejov i Krosno”
 


Termin realizacji: marzec 2014 – grudzień 2014

Całkowite koszty kwalifikowalne: 305 628,58 EUR

Dofinansowanie z EFRR: 259 784,29 EUR 85% (% kosztów kwalifikowalnych)

Partnerzy projektu:
Gmina Krosno – Partner Wiodący
Miasto Bardejov – Partner Projektu

Cele projektu:
Cel główny: Promocja i ochrona tożsamości kulturowej regionu poprzez stworzenie nowego polsko – słowackiego produktu kultury dla podniesienia rozpoznawalności i atrakcyjności turystycznej Krosna i Bardejova.

Cele szczegółowe:
1/Nawiązanie i wzmacnianie współpracy PL-SK, budowanie sieci dialogu międzykulturowego, niszczenie stereotypów i uprzedzeń podyktowanych inną kulturą czy wyznaniem
2/Ochrona krajobrazu kulturowego regionu pogranicza:  promowanie obyczajów, dawnych tradycji i kultury regionu
3/Stworzenie ciekawej ponadregionalnej oferty dla turystyki kulturowej, sprzyjającej rozpowszechnieniu wiedzy o obyczajach regionu
4/Efektywna wymiana artystyczna i prezentacja umiejętności twórców pogranicza
5/Intensywna i różnorodna promocja w celu zwiększania rozpoznawalności regionu jako bogatego w tradycje i  ofertę kulturalną
6/Podnoszenie kwalifikacji personelu Partnerów, rozwój umiejętności  umożliwiających  realizację projektów transgranicznych w przyszłości
7/Podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej- wskazanie związku pomiędzy zwiększeniem atrakcyjności kulturalnej regionu a rozwojem turystyki, zainspirowanie do aktywności gospodarczej wykorzystującej  wzrost atrakcyjności kulturalnej regionu

Opis projektu:
"Artystyczne Rynki Pogranicza - Bardejov i Krosno" to cykl wydarzeń kulturalnych oraz związanych z nimi działań promocyjnych. W ramach przedsięwzięcia zaplanowane zostały imprezy o różnym charakterze: jarmarki historyczne nawiązujące do tradycji, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży (teatr i plastyka), plenery twórcze dla plastyków i fotografików, wystawy prezentujące dokonania, imprezy kultywujące tradycje i obyczaje ludowe oraz świąteczne. Celem projektu jest stworzenie i wypromowanie nowego produktu turystyki kulturowej osadzonego na pograniczu polsko-słowackim. Projekt zakłada, iż poprzez jego realizację nastąpi rozwój turystyki na obszarze regionu. Dzięki temu projektowi Krosno oraz Bardejov będą jawiły się jako miejsca atrakcyjne turystycznie, gdzie odbywają się wspaniałe wydarzenia kulturalne i miejsca, które warto odwiedzać o każdej porze roku. Działania zmierzają do stworzenia nowego produktu kulturowego.
W realizacji projektu wezmą udział: po stronie polskiej - Gmina Krosno (PW), oraz po stronie słowackiej – Miasto Bardejov (PP1).  Poszczególne elementy realizacji projektu podzielone zostały na cztery etapy. Każdy z nich składa się z przedsięwzięć prowadzonych przez obu Partnerów.
Powstaną odpowiednio wyposażone biura projektu, po polskiej i słowackiej stronie. Sprawna organizacja pracy międzynarodowego zespołu projektowego, odpowiednie zasoby ludzkie pracujące we właściwych warunkach w oparciu o specjalistyczny sprzęt gwarantują prawidłową realizację przedsięwzięcia. 
Przeprowadzone zostaną działania związane z realizacją 22 imprez artystycznych: dokonane zostaną niezbędne zakupy, zamówienie usług związanych z akomodacją uczestników (noclegi, wyżywienie), opracowanie szczegółowych planów imprez, zamówienie niezbędnych świadczeń związanych z obsługą techniczną. Dla poszczególnych zadań PW i PP1 mają wyznaczone cele w realizacji poszczególnych przedsięwzięć – po swojej stronie granicy. Dzięki realizacji imprez zaktywizowane zostaną środowiska artystyczne pogranicza, zwiększy się ilość turystów, nastąpi rozwój oferty noclegowej i gastronomicznej. Nastąpi wzrost sprzedaży produktów regionalnych. Różnorodność proponowanych wydarzeń artystycznych pozwoli pokazać szeroki wachlarz możliwości twórców pogranicza. Wielość akcji artystycznych ożywi rynki Krosna oraz Bardejova. Dwa lata wspólnych działań z instytucjami kultury wpłynie na nawiązanie i umocnienie współpracy.
Przygotowane będą publikacje dotyczące wystaw, plakaty, ogłoszenia w mediach, ulotki, mapy oraz gadżety promujące projekt. Powyższe typy działań zostały wybrane na bazie dotychczasowych doświadczeń jako najbardziej efektywne.
Ponadto w ramach spotkania podsumowującego nastąpi weryfikacja efektów wspólnej pracy, wykazanie elementów pozytywnych oraz negatywnych, a następnie wyciągnięcie wniosków. Pozwoli to na nakreślenie i usprawnienie współpracy pomiędzy partnerami projektu.
 

Zadanie „Budowa parkingu przy ul. Decowskiego w Krośnie w obrębie przystanku kolejowego Krosno-Polanka” zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.

Termin realizacji: 10-12.2016 r.
Wartość zadania: 141 448,95 zł
Wartość dotacji: 40 000,00 zł

W ramach realizacji projektu podpisano umowę na dotację pomiędzy Gminą Miasto Krosno, a Województwem Podkarpackim, Gminą Jedlicze, Gminą Miasto Sanok oraz Gminą Zagórz. Na realizację zadania Gmina Miasto Krosno otrzymała dotację w wysokości  40 000,00 zł, po 10 000,00 zł od każdego z Partnerów. 
W ramach projektu zrealizowano:
- budowę jezdni manewrowych,
- budowę 7 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,
- przebudowę zjazdu publicznego,
- budowę urządzeń służących odwodnieniu parkingu,
- wymianę elementów pasa drogowego,
- budowę oświetlenia parkingu.

Projekt „Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych”


Wartość projektu ogółem – 139 726,49 zł,
Wydatki kwalifikowane – 139 726,49 zł,
Wartość dofinansowania – 118 767,38 zł (85% wydatków kwalifikowanych),
Wkład własny – 20 959,11 zł,
Okres realizacji projektu – od kwiecień 2016 r. do listopad 2016 r.,

Projekt realizowany był przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa na podstawie Umowy Nr 3/07/FWD/15/IV/2977/767 z dnia 18.08.2016 r.


Projekt miał na celu aktywizację osób, które ukończyły 60. rok życia, poznanie ich potrzeb oraz informowanie o sprawach ważnych z punktu widzenia seniora. Realizowany był we współpracy z warsztatem opiekuńczym Centrum Integracji Społecznej w Krośnie. W ramach projektu powstało Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR – punkt informacyjny Urzędu Miasta Krosna przy ul. Grodzkiej 10, w którym osoby starsze mogą uzyskać kompleksowe informacje na interesujące je tematy w zakresie ochrony i promocji zdrowia, różnych rodzajów aktywności na terenie miasta Krosna (edukacyjnej, fizycznej, kulturalnej i społecznej) oraz sposobów załatwiania spraw w urzędach i instytucjach. W oparciu o doświadczenia partnera norweskiego, wdrożone zostały w formie pilotażowej profilaktyczne wizyty domowe dla osób, które w tym roku ukończyły 70. rok życia (rocznik 1946). Wizyty są formą rozmowy z osobą starszą, przeprowadzane są wg norweskiej metody, skupionej na poznaniu jej indywidualnych potrzeb, opinii o podejmowanych na rzecz seniorów działaniach w mieście Krośnie, zapoznaniu z informacjami dotyczącymi ochrony i promocji zdrowia. Jej celem jest także uzyskanie wskazówek od seniorów na temat pozytywnych zmian na terenie miasta. Każdy senior, który skorzystał z profilaktycznej wizyty domowej, otrzymał książeczkę informacyjną oraz tzw. „Pudełko życia”, które ma ułatwić niesienie pomocy przez ratowników medycznych w stanach zagrożenia zdrowia i życia. „Pudełko życia” jest to szczelne opakowanie, w którym umieszcza się najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach oraz dane kontaktowe do najbliższych w razie nagłej choroby lub wypadku. „Pudełko życia” przechowuje się w domu w oznaczonej naklejką lodówce. Dzięki niemu służby ratunkowe w razie konieczności przeprowadzenia akcji ratunkowej mogą bardzo szybko uzyskać ważne dla nich informacje.

„Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie”

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Krosno
Wartość projektu ogółem: 162.243,66 zł
Wartość dotacji celowej: 90.510,00 zł
Wkład własny: 71.733,66 zł
Okres realizacji projektu: 12.09.2018 r. – 31.12.2018 r.

Projekt zrealizowany w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, Cel szczegółowy nr 2: Bezpieczne przejścia dla pieszych.

W ramach projektu wykonano modernizację przejścia dla pieszych zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Bema w Krośnie. W ramach tego zadania wykonano inteligentny system aktywnego przejścia dla pieszych składający się z pięciu rozwiązań w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych tj.:

- system nawierzchni antypoślizgowej,

- oznakowanie pionowe - inteligentny system identyfikacji pieszych z lampą LED pod znakiem D-6,

- właściwe oświetlenie przejścia dla pieszych,

- uzupełnienie oznakowania poziomego w formie biało-czerwonych pasów,

- system monitoringu rejonu przejścia dla pieszych.

Dodatkowo, w ramach projektu Gmina Miasto Krosno we współpracy z Komendą Miejską Policji oraz przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie przeprowadziła kompleksowe działanie edukacyjno-promocyjne  wśród uczestników ruchu drogowego, w tym: dzieci i młodzieży krośnieńskich szkół oraz mieszkańców Osiedla „Turaszówka”, na którym znajduje się przedmiotowe przejście dla pieszych.

Istotnym elementem projektu był również zakup elementów odblaskowych, które zostały rozdane podczas warsztatów i pogadanek.

Dodatkowo, aby uwrażliwić uczestników ruchu drogowego, szczególnie dzieci, na problem rozważnego przechodzenia przez przejścia dla pieszych, zorganizowano wśród uczniów szkół podstawowych miasta Krosna konkurs plastyczny na wykonanie plakatu pn. „Jestem rozważny na przejściach dla pieszych”.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Bema w Krośnie oraz do zwiększenia świadomości społeczności lokalnej, że jezdnia jest realnym niebezpieczeństwem zagrażającym życiu i zdrowiu, ale przy posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, można tego niebezpieczeństwa uniknąć.

Aktywne przejście na ul.... 

Aktywne przejście na ul.... 

Aktywne przejście na ul.... 

„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie”

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-0087/16-00 z dnia 29.11.2016 r.


Wartość projektu ogółem –  5 743 555,05 zł,
Wydatki kwalifikowane –  5 117 714,83 zł,
Wartość dofinansowania –  4 350 057,51 zł (85% wydatków kwalifikowanych),
Wkład własny –  1 393 497,54 zł,
Okres realizacji projektu – od 06.04.2016 r. do 03.08.2018 r.,


Zadanie realizowane w ramach projektu:
•    docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu oraz ścian poddasza – SP 5,
•    modernizacja instalacji elektrycznej (w tym instalacji odgromowej) – SP 5,
•    remont instalacji centralnego ogrzewania – SP 5,
•    docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu – ZSP 3,
•    przebudowa instalacji elektrycznej i budowa instalacji fotowoltaicznej – ZSP 3,
•    przebudowa węzła cieplnego, budowa przyłącza sieci cieplnej, instalacja c.o. – ZSP 3,
•    docieplenie stropu – MZS 2,
•    budowa kotłowni oraz wewnętrznych instalacji gazowej, elektrycznej i c.o. – MZS 2,
•    docieplenie stropodachu, ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej i drzwi. – MZSzOI,
•    wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową instalacji fotowoltaicznej – MZSzOI,
•    modernizacja systemu grzewczego – MZSzOI,
•    wymiana okien oraz docieplenie przewiązki – ZSO,
•    modernizacja instalacji c.o. – ZSO,
•    promocja projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe),
•    audyt powykonawczy wraz z przeprowadzeniem badań, który zweryfikuje parametry zużycia energii cieplnej i elektrycznej w zmodernizowanych budynkach.

Projekt „Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie”

 

Wartość projektu ogółem – 5 887 790,55 zł,
Wydatki kwalifikowane – 2 785 460,71 zł,
Wartość dofinansowania – 2 367 641,59 zł (85% wydatków kwalifikowanych),
Wkład własny – 3 520 148,96 zł,
Okres realizacji projektu – od 15.12.2016 r. do 15.02.2019 r.

Gmina Miasto Krosno uzyskała dofinansowanie na nową siedzibę Biura Wystaw Artystycznych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach IV osi priorytetowej Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W dniu 29 listopada 2017 r. Gmina Miasto Krosno podpisała umowę o dofinansowanie nr RPPK.04.04.00-18-0035/16-00.

Okres rzeczowej realizacji projektu: I kwartał 2018 r. – I kwartał 2019 r. Po zakończeniu rzeczowej realizacji obiekt zostanie przekazany w formie umowy BWA.

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Krosna oraz poziomu wykorzystania wewnętrznego potencjału miasta poprzez otwarcie nowej siedziby Biura Wystaw Artystycznych i rozszerzenie jego oferty w zakresie popularyzacji sztuki współczesnej oraz edukacji kulturalnej.
Zakres projektu obejmuje modernizację kamienicy przy ul. Portiusa 4 w Krośnie należącej do zabytkowego Zespołu Staromiejskiego, a także zakup wyposażenia niezbędnego dla nowoczesnej instytucji kultury wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W odremontowanym budynku zaplanowano przygotowanie sal wystawienniczych, pracowni twórczych, zewnętrznego patio pozwalającego na organizację wydarzeń na wolnym powietrzu oraz sal do prowadzenia edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie wszelkich sztuk plastycznych i audiowizualnych. Pozwoli to połączyć dotychczasowe działania galerii z zupełnie nową ofertą warsztatową, która obejmuje różnorodne formy plastyczne będące odpowiedzią na oczekiwania młodego pokolenia poprzez wykorzystanie najnowszych  technologii i trendów w sztukach audiowizualnych. Nowa siedziba BWA otwarta będzie dla osób w każdym wieku oraz dla młodych początkujących twórców, jak i uznanych artystów.

Bezpieczne Krosno

Tytuł projektu: „Bezpieczne Krosno”

Cel projektu: Celem niniejszego projektu była poprawa bezpieczeństwa w Mieście Krośnie oraz zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa Gminy Miasto Krosno w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym.

Termin realizacji: III-IV kwartał 2019 r.

Wartość projektu: 133.354,81zł

Wartość dofinansowania: 98.255,82 zł

Zakres projektu:

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1.      1. Rozszerzenie systemu monitoringu, poprzez zamontowanie i wymianę kamer obrotowych – 4 szt. w lokalizacjach, w których społeczność lokalna, Straż Miejska i Komenda Miejska Policji w Krośnie zgłaszały występowanie niebezpiecznych zdarzeń, przede wszystkim chuligaństwa i niszczenia mienia, tj. przy ul. Wojska Polskiego, ul. Grunwaldzkiej, na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Lwowską  oraz przy ul. Piłsudskiego (w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krosna).

2.      2. Podniesiono potencjał techniczny Komendy Miejskiej Policji w Krośnie oraz Straży Miejskiej poprzez zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców z zakresu zachowania bezpieczeństwa w Mieście Krośnie (sprzęt do prezentacji, mobilne miasteczko ruchu drogowego) oraz sprzętu wykorzystywanego w codziennej służbie funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej (zapory rozsuwane nożycowe, latarki). Zakupiono sprzęt w postaci  mobilnego miasteczka ruchu drogowego składającego się z: maty gumowej, mini znaków drogowych 32, podstawa metalowych, mini sygnalizacji oraz makiet pojazdów.

3.      3.  Przeprowadzono szereg szkoleń, warsztatów i pogadanek:

1) Przeprowadzono szkolenie z zakresu używania środków przymusu bezpośredniego oraz technik obezwładniających w kontekście sytuacji kryzysowej, w którym uczestniczyło 40 funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie oraz 5 funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Szkolenie odbyło się
w dniach 15.12.2019 r.,16.12.2019 r. i 17.12.2019 r.

2) Przeprowadzono warsztaty w zakresie interwencji kryzysowych, tj. umiejętności postępowania z osobą chorą psychicznie, będącą pod wpływem alkoholu, substancji odurzających, przejawiającą agresję, nawiązania dialogu z osobami bezdomnymi i nakłonienia ich do korzystania z oferowanej im pomocy, w których uczestniczyło 15 funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Krośnie. Szkolenie odbyło się w dniach 10.12.2019 r. i 11.12.2019 r.

3) Przeprowadzono szkolenia z zakresu techniki jazdy w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy, w którym uczestniczyło 50 osób, w tym: 20 funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, 15 funkcjonariuszy Straży Pożarnej i 15 funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Krośnie. Szkolenie zostało przeprowadzone w dniach 21-24.10.2019 r. przez przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.  Zakres szkolenia obejmował: przygotowanie do jazdy, hamowanie awaryjne na odcinku prostym, hamowanie awaryjne z ominięciem przeszkody, hamowanie awaryjne na łuku drogi, slalomy na różnych typach nawierzchni, próby wyprowadzenia pojazdu z poślizgu, jazda szosowa z zastosowaniem zasad eco-drivingu.

4) Przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla dzieci z klas II i III szkół podstawowych w Mieście Krośnie na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy wykorzystaniu mobilnego miasteczka ruchu drogowego. Warsztaty odbyły się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza
w Krośnie w dniu 26.11.2019 r. W warsztatach podzielonych na dwie grupy uczestniczyło łącznie
ok 400 dzieci z klas II i III szkół podstawowych z miasta Krosna.

5) Przeprowadzono szkolenie dotyczące aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, w tym cyberbezpieczeństwa i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom, w których uczestniczyło 13 księży z krośnieńskich parafii. Szkolenie miało na celu przekazania zdobytej przez duchownych wiedzy społeczności lokalnej skupionej wokół krośnieńskich parafii. Szkolenie prowadzone było przez przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Krośnie w dniu 20.11.2019 r.

6) W dniach 9.12.2019 r., 10.12.2019 r. i 13.12.2019 r. w budynkach Urzędu Miasta Krosna na ul. Lwowskiej, ul. Prochownia i ul. Staszica przeprowadzono ćwiczenia prowadzone przez Policję, Państwową Straż Pożarną, Straż Miejską oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obronności, w ramach symulacji ataku terrorystycznego. Ponadto Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w okresie wrzesień – listopad 2019 r. przeprowadziła ćwiczenia ewakuacyjne 11 placówek oświatowych z terenu miasta Krosna.

7) Przeprowadzono szkolenie teoretyczne i ćwiczenia praktyczne z zakresu zabezpieczenia miejsca zdarzenia kryminalnego oraz drogowego w dzień i w nocy. Szkolenie przeprowadzone zostało przez funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Krośnie w dniu 16.12.2019 r. W szkoleniu uczestniczyło
9 funkcjonariuszy Straży Miejskiej i 2 członków Biura Zarządzania Kryzysowego i Obronności Urzędu Miasta Krosna.

8) Podczas zebrań sprawozdawczych Dzielnic i Osiedli przedstawiciel Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Krośnie przeprowadził pogadanki dla mieszkańców Miasta Krosna na temat niwelowania zagrożeń występujących w okresach grzewczych (zapobieganie wystąpienia pożarów w budynkach mieszkalnych, zatruć tlenkiem węgla). Zebrania te odbyły się w następujących terminach :

- 7 listopada 2019 r. – Dzielnica „Zawodzie”,

- 13 listopada 2019 r. – Osiedle „Południe”,

- 15 listopada 2019 r. – Dzielnica „Traugutta”,

- 20 listopada 2019 r. – Dzielnica „Krościenko Niżne”,

- 22 listopada 2019 r. – Dzielnica „Białobrzegi”,

- 26 listopada 2019 r. – Osiedle „Turaszówka”,

- 27 listopada 2019 r. – Dzielnica „Suchodół”,

- 3 grudnia 2019 r. – Osiedle „Markiewicza”,

- 5 grudnia 2019 r. – Osiedle „Tysiąclecia”,

- 9 grudnia 2019 r. – Osiedle „Grota-Roweckiego”,

- 10 grudnia 2019 r. – Dzielnica „Polanka”,

- 13 grudnia 2019 r. – Dzielnica „Śródmieście”.

9) Dla uczniów klas o profilu mundurowym szkół Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Krośnie oraz Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących zorganizowano warsztaty z zakresu bezpieczeństwa, kształtowania postaw patriotycznych i wzmacniania pamięci historycznej ziemi krośnieńskiej w dniach 18.12.2019 r. i 19.12.2019 r.

10) W okresie przedświątecznym i między świątecznym zostały przeprowadzone działania polegające na zachęcaniu niechronionych uczestników ruchu drogowego do korzystania z elementów odblaskowych. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Krośnie oraz Straży Miejskiej wręczali podczas patrolowania miasta opaski odblaskowe i kamizelki odblaskowe pieszym i rowerzystom poruszającym się po niedoświetlonych rejonach miasta.

 

„Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie – etap II”

Tytuł projektu: „Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie – etap II”

Cel projektu: Celem niniejszego projektu była poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie – jako kontynuacja projektu z roku 2018, w tym w szczególności poprawa bezpieczeństwa na przejściu bez sygnalizacji świetlnej w Krośnie na ul. Krakowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Krośnie, poprzez zastosowanie inteligentnego systemu aktywnego przejścia dla pieszych.

Termin realizacji: III - IV kwartał 2019 r.

Wartość projektu: 139.843,63 zł

Wartość dofinansowania: 100.000,00 zł

Zakres projektu:

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1. Zakupiono system aktywnego przejścia (w tym: system nawierzchni antypoślizgowej, czujniki ruchu, uchwyty, znaki aktywne D-6, słupy oświetleniowe wraz z oprawą, system monitoringu wraz z okablowaniem oraz urządzeń BRD(barier i oznakowania poziomego).

Aktywne przejście dla pieszych, które zostało wykonane w Mieście Krośnie jako pierwsze w 2018 r., w niniejszym projekcie będzie dodatkowo przystosowane dla osób niepełnosprawnych (niewidzących lub słabowidzących) dzięki zastosowaniu kostki brukowej dotykowej (integracyjnej). Na jej powierzchni znajdują się charakterystyczne wypustki, które pełnią funkcję ostrzegawczą przed zmianą kierunku czy wysokości podłoża, przeszkodą lub zbliżeniem się do miejsca niebezpiecznego. Takie podłoże jest łatwo wyczuwalne zarówno dotykowo (stopami lub np. laską) jak i akustycznie, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa osób mających problemy ze wzrokiem.

2. Zrealizowano następujące działania edukacyjne:

1) warsztaty w formie widowiska dla uczniów kl. I wszystkich szkół podstawowych w Mieście Krośnie z zakresu zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przechodzenia przez pasy,

2) praktyczne warsztaty dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Krośnie z zakresu zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przechodzenia przez pasy, przy wykorzystaniu szkolnego miasteczka ruchu drogowego oraz przejść dla pieszych istniejących w okolicy placówki,

3) praktyczne warsztaty dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Krośnie z zakresu zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przechodzenia przez pasy, przy wykorzystaniu szkolnego miasteczka ruchu drogowego,

4) pogadanki z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie oraz mieszkańców Dzielnicy „Białobrzegi” i Osiedla „Tysiąclecia” z zakresu zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

5) Test wiedzy -  dniu 26.11.2019 r. przy współpracy z przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie oraz nauczycielami Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Krośnie został zorganizowany Międzyszkolny konkurs dla uczniów klasy IV -VI pod nazwą „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Konkurs został przeprowadzony w formie testu wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego. Test wielokrotnego wyboru opracowany został przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Do konkursu przystąpiły 3 szkoły (SP nr 12, SP nr 5 , SP nr 10). Po napisaniu testu przez uczestników konkursu, komisja konkursowa wyłoniła 3 trzyosobowe drużyny, które zostały nagrodzone.

6) Konkurs artystyczny - zrealizowano konkurs artystyczny dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych pod hasłem „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, na który wpłynęło 37 prac z 5 szkół podstawowych w Mieście Krośnie (37w kategorii klas I-III, 0 w kategorii VII-VIII).

 

"E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap"


Wartość projektu ogółem – 1 555 359,60 zł,
Wydatki kwalifikowane – 1 536 965,58 zł,
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 306 420,67 zł (85% wydatków kwalifikowanych),
Wkład własny w wydatkach kwalifikowalnych – 230 544,91 zł, w tym:

 • Gmina Miasto Krosno - 115 260,07 zł,
 • Gmina Frysztak - 55 656,29 zł,
 • Gmina Rymanów - 59 628,55 zł.

Okres realizacji projektu – od 30.03.2017 r. do 30.06.2018 r.,

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1. Podniesienie efektywności i dostępności e-usług na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.02.01.00-18-0068/16-00 z dnia 17.03.2017 r.
Przedmiotem projektu było wdrożenie nowych wydajnych narzędzi informatycznych, które znacząco poprawią jakość świadczonych e-usług w zakresie administracji na terenie Gminy Miasto Krosno, Gminy Frysztak i Gminy Rymanów oraz poziom i dostępność tych usług. Partnerami projektu są: Gmina Frysztak i Gmina Rymanów.

Cel główny projektu “E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap” sformułowano jako "Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez wzrost ilości i jakości świadczonych e-Usług".

W wyniku realizacji projektu wdrożono:

 

w Urzędzie Miasta Krosna:

 

 • Portal interesanta wraz z aplikacją mobilną.
 • Portal inwestora.
 • Portal konsultacji społecznych.
 • Portal związany z budżetem partycypacyjnym.
 • System obsługi Rady Miasta.

 

w Urzędzie Gminy Frysztak:

 

 • Portal interesanta wraz z aplikacją mobilną.
 • Portal konsultacji społecznych.
 • System obsługi Rady Gminy.
 • System e-dziennik w szkołach z terenu Gminy.

 

w Urzędzie Gminy Rymanów:

 

 • Portal interesanta wraz z aplikacją mobilną.
 • System zgłaszania usterek "Naprawmy to".
 • System obsługi Rady Gminy.

Oprócz planowanych do wdrożenia systemów informatycznych i uruchomienia w ich obszarze e-usług, w ramach projektu zakupiono sprzęt informatyczny, przeprowadzono audyt bezpieczeństwa oraz wdrożenie  Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

 

 

„Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”


Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Krosno
Wartość projektu ogółem: 242 718,75 zł
Wartość dofinansowania z EFS: 206 310,93 zł (85% wydatków kwalifikowanych)
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 24 271,82 zł (10% wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny: 12 136,00 zł
Czas trwania projektu: 01.08.2017 r. – 31.07.2019 r.

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, VIII Oś Priorytetowa Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 W ramach projektu powstała Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego przy ul. Czajkowskiego 49 (w budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego).
Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych oraz stworzenie warunków do opieki domowej i poprawy stanu zdrowia wśród niesamodzielnych mieszkańców Miasta Krosna, w szczególności osób niepełnosprawnych i starszych, wymagających opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Cel został zrealizowany poprzez bezpłatny dostęp do wysokiej jakości sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego oraz doradztwo w zakresie jego obsługi i wykorzystania.
W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: remont sali, w której znajdować się będzie wypożyczalnia, a także zakup umeblowania, zakup sprzętu komputerowego, zakup sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, zatrudnienie personelu wypożyczalni, promocja projektu.
Realizacja projektu przyczyniła się do zmniejszenia problemu niewystarczającego poziomu wsparcia ze strony instytucji publicznych w Krośnie dla osób niesamodzielnych, wymagających rehabilitacji i dostępu do usług zdrowotnych.

"Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna"
 


Beneficjent: Gmina Miasto Krosno
Wartość projektu ogółem: 983 571,51 zł
Wydatki kwalifikowane: 828 102,00 zł
Wartość dofinansowania: 703 886,70 zł (85% wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny: 279 684,81 zł
Okres realizacji projektu: od 16.07.2018 r. do 31.07.2019 r.

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0379/17-00 z dnia 28.06.2018 r.

Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii poprzez zamontowanie instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej Gminy Miasto Krosno. Cele szczegółowe:
•    montaż instalacji OZE umożliwiających uzyskanie oszczędności finansowych, w tym obniżenia kosztów energii elektrycznej;
•    unowocześnienie procesu wytwarzania energii elektrycznej powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery;
•    promowanie montażu odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści ekonomiczno-społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem efektów środowiskowych.

Projektem zostało objętych 6 budynków użyteczności publicznej na których zainstalowano panele fotowoltaiczne o mocach:
•    Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - 20,52 kW,
•    Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - 30,24 kW,
•    Miejski Zespół Szkół Nr 4 - 39,42 kW,
•    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - 39,96 kW,
•    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - 29,70 kW,
•    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 - 39,96 kW.
 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - GIPSOWE ODLEWY

  Termin: 2020-08-12
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Wystawa: "Karpaty łączą" - malarstwo artystów ukraińskich

  Termin: 2020-08-12
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • BWA Krosno zaprasza do zakupu plakatów z wystawy "Zbiór w zawieszeniu"

  Termin: 2020-08-12
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • BAJKOWA SCENA przy RCKP

  Termin: 2020-08-13
  Miejsce: RCKP, parking od strony ul. Czuchry lub scena główna, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-08-13
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej