• |
A A A
 • Deutsch
 • English
Czwartek, 15 kwietnia 2021, dzisiaj świętujemy imieniny: Anastazji, Teodora

Dla Mieszkańców

Kontakt

Projekty partnerskie

 Projekt „Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych” realizowany w partnerstwie z Gminą Trondheim w Norwegii

 

 

Projekt pn. „Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych” jest współfinansowany ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej - Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009 – 2014,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014 oraz budżetu państwa
w ramach Programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych

 
Tytuł projektu: Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych
 
Termin realizacji: kwiecień – listopad 2016
 
Całkowite koszty kwalifikowalne: 166.403 zł
 
Dofinansowanie z Funduszu Współpracy Dwustronnej: 141.442,55 zł - 85% kosztów kwalifikowalnych
 
Koszty własne Beneficjenta: 24.960,45 zł – 15 % kosztów kwalifikowanych
 
Program: PL 07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych”
 
Cele projektu:
Głównym celem projektu jest transfer wiedzy, doświadczenia i najlepszych praktyk pomiędzy partnerem norweskim i polskim w zakresie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych.
 
Cele szczegółowe:
 1. Zwiększenie liczby osób korzystających z wdrożonych w wyniku współpracy z partnerem norweskim usług Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR w punkcie oraz podczas zorganizowanych profilaktycznych wizyt domowych  (o ok. 1 275 osób),
 2. Zwiększenie o 11% udziału osób 60+ w programach profilaktyki zdrowotnej realizowanych przez UMK (wartość bazowa z 2015 r.- 900 os. Wartość docelowa - 1000 os.),
 3. Zwiększenie o 2% udziału osób 60+ aktywności w NGO i klubach seniora (aktywizacja 127 os.).
Wartością dodaną projektu jest aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Krośnie, którzy poprzez szkolenia i pracę w ramach warsztatu opiekuńczego nabędą kwalifikacje umożliwiające świadczenie różnorodnych usług na rzecz seniorów na otwartym rynku pracy.
 
Działania podejmowane w ramach projektu:
 1. Utworzenie i prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR (CAS) oraz organizacja profilaktycznych wizyt domowych jako transfer dobrych praktyk partnera norweskiego. CAS powstanie w centrum Krosna przy ul. Grodzkiej 10, prowadzone będzie w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku. Zostanie zatrudniony pracownik CAS, którego zadaniem będzie: usystematyzowanie i bieżące zbieranie informacji oraz danych z różnych instytucji, ważnych z punktu widzenia seniorów, wydanie książeczki oraz biuletynu informacyjnego dla osób starszych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpraca z mediami w zakresie upubliczniania informacji i ofert dla osób starszych, bieżące udzielanie informacji osobom zainteresowanym, zachęcanie i zapoznawanie osób starszych z możliwościami w zakresie aktywności poszczególnych NGO, współpraca z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie dotycząca bieżącego monitorowania aktywności NGO w celu formułowania ofert członkostwa dla osób zainteresowanych przynależnością, zbieranie informacji na temat działalności klubów seniora i planowanych wydarzeń, świadczenie usług mobilnego punktu informacyjnego z możliwością dojazdu do miejsca zamieszkania osoby starszej i udzielenia niezbędnych informacji jej i rodzinie, obsługa strony internetowej.

  Profilaktyczne wizyty domowe będą organizowane zarówno przez Centrum Aktywności Seniora, jak i Centrum Integracji Społecznej w Krośnie (CIS) – wizyty będą przeprowadzane przez co najmniej 1 uczestnika warsztatu opiekuńczego CIS (spośród 5 os.) z towarzyszącym mu pracownikiem CAS lub instruktorem zawodu CIS. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie około 125 wizyt domowych. Wizyty domowe będą miały na celu przeprowadzenie określonej wg norweskiej metody rozmowy z osobą starszą, skupionej na poznaniu jej indywidualnych potrzeb, opinii o podejmowanych na rzecz seniorów działań, zapoznaniu z informacjami dotyczącymi ochrony i promocji zdrowia wraz z przekazaniem książeczki informacyjnej. Dodatkowo w ramach wizyt seniorzy będą otrzymywać tzw. „Pudełka życia”, mające ułatwić niesienie pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
   
 2. Organizacja wizyty studyjnej w Trondheim w Norwegii. Uczestnikami wyjazdu będą: koordynator projektu, pracownik CAS INFOSENIOR, instruktor zawodu warsztatu opiekuńczego CIS oraz 5 uczestników warsztatu opiekuńczego CIS. Wyjazd będzie miał na celu zapoznanie się z uwarunkowaniami prawnymi i organizacyjnymi dotyczącymi opieki nad osobami starszymi w Norwegii, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań stosowanych w Trondheim, udział w szkoleniu z zakresu promocji zdrowia i znaczenia holistycznego podejścia do człowieka dla jego stanu zdrowia (przeprowadzonym przez eksperta z NTNU, Center for Health Promotion Research), zapoznanie z formułą i celem funkcjonowania Centrum Informacyjnego dla Seniorów w Trondheim, udział w warsztatach dotyczących metodologii prowadzenia profilaktycznych wizyt domowych (m.in. jak zachęcać osoby starsze do udziału w spotkaniach, jak prowadzić spotkanie, jakie tematy poruszać, w jaki sposób zachęcać do dalszego kontaktu oraz do zmiany stylu życia).
   
 3. Organizacja cyklu warsztatów szkoleniowych dla pracownika CAS oraz uczestników warsztatu opiekuńczego w Krośnie w celu ich odpowiedniego przygotowania do świadczenia usług na rzecz osób starszych. Tematyka cyklu szkoleń: psychologia komunikacji z osobami starszymi, bezpieczeństwo w domu i poza domem (w tym oszustwa, przemoc domowa), zdrowe i świadome odżywianie, przyjmowanie lekarstw, ich wpływ w przypadku wadliwego przyjmowania oraz możliwość suplementacji naturalnej i farmakologicznej, aktywność fizyczna seniorów, rozpoznawanie objawów najczęstszych chorób w tej grupie wiekowej, depresji, uzależnienia od alkoholu i tytoniu u osób starszych.
   
 4. Organizacja wizyty studyjnej w Krośnie w Polsce dla reprezentantów gminy Trondheim w celu zapoznania delegacji norweskiej z uwarunkowaniami prawnymi i organizacyjnymi dotyczącymi opieki nad osobami starszymi w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań stosowanych w Krośnie. Głównymi tematami wizyty będą:
 • prezentacja formuły funkcjonowania CIS oraz prowadzonego warsztatu opiekuńczego (sposoby pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ukazanie pozytywnego wpływu świadczenia usług na rzecz osób 60+ na uczestników CIS, będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym),
 • weryfikacja założeń i sposobu działania krośnieńskiego CAS oraz profilaktycznych wizyt domowych w oparciu o doświadczenia partnerów norweskich,
 • szkolenie przeprowadzone przez partnera norweskiego na temat osiągnięć norweskich w zakresie wpływu różnych metod aktywizacji osób starszych na spowolnienie procesów chorobotwórczych,
 • przeprowadzenie warsztatów dotyczących opracowania koncepcji dalszej współpracy po zakończeniu realizacji projektu - stworzenie koncepcji raportu na temat wiedzy zdobytej podczas wizyt.
 
Beneficjent: Gmina Miasto Krosno
 
Partner projektu: Gmina Trondheim w Norwegii
 

Projekt "Podniebne Pogranicze" realizowany w partnerstwie z Fundacją Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej

             

Projekt pn. ”Podniebne pogranicze” jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa
za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

 

Tytuł projektu: Podniebne pogranicze

Termin realizacji: luty 2014 – czerwiec 2014

Całkowite koszty kwalifikowalne: 58 821,15 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 49 997,97 EUR 85% (% kosztów kwalifikowalnych)

Dofinansowanie z budżetu państwa: 5 882,11 EUR 10% (% kosztów kwalifikowalnych)

Program: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

 
Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia społeczności lokalnych  (PL,SK) oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez  nawiązanie trwałej kooperacji transgranicznej i stworzenie nowej oferty turystycznej, pod nazwą „Podniebne Pogranicze”, bazującej na tradycjach lotniczych obszaru polsko-słowackiego pogranicza.

  Cele szczegółowe:

 1. Nawiązanie i intensyfikacja bezpośrednich kontaktów transgranicznych w drodze odwołania do tradycji lotniczych Podkarpacia i kraju Preszowskiego, organizacji polsko-słowackich zawodów balonowych, warsztatów baloniarskich oraz tworzenie transgranicznego transferu wiedzy i doświadczenia, budowanie partnerskich relacji pomiędzy polskimi i słowackimi organizacjami, które staną się gwarantem kontynuacji współpracy w przyszłości.
 2. Stworzenie nowego segmentu promocji regionu pogranicza poprzez potencjał marketingowy tkwiący w baloniarstwie i w niematerialnym dziedzictwie kulturowym, w tradycjach lotniczych, balonowych polsko-słowackiego pogranicza.
 3. Wzrost popularności  sportu balonowego oraz rekreacji balonowej wśród społeczności polsko-słowackiego pogranicza, zwiększenie liczby potencjalnych zawodników i grona hobbistów - baloniarzy w drodze organizowanych warsztatów oraz stworzenia i działalności trwałej struktury organizacyjnej -  Klubu Baloniarza.

 Działania podejmowane w ramach projektu:
W ramach kompleksowej inicjatywy opartej na transgranicznej sieci współpracy planuje się, w okresie od 1 lutego 2014r. do 30 czerwca 2014r., realizację następujących działań przyczyniających się do osiągnięcia zaplanowanych celów projektu:

 1. Organizacja warsztatów baloniarskich dla polskiej i słowackiej młodzieży (Krosno, Svidnik). Przewiduje się organizację 2 edycji warsztatów baloniarskich na terenie Polski i Słowacji  dla 100. osobowej grupy młodzieży. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowanego instruktora, który zaznajomi uczestników z tajnikami balonowego sportu, przedstawiając m.in. typologię balonów, niezbędny sprzęt do uprawiania tego niezwykłego sportu itp. Warsztaty odbędą się w placówkach szkolnych na terenie Krosna i Svidnika.
 2. Organizacja konsultacji społecznych w Polsce i na Słowacji, których celem będzie stworzenie koncepcji nowej oferty turystycznej – „Podniebne Pogranicze”. Działania inicjujące  ofertę zawarte są w niniejszym projekcie. Debata, w trakcie konsultacji, będzie moderowane przez eksperta. Spostrzeżenia uczestników konsultacji oraz osób wypełniających specjalną ankietę (ankieta będzie przeprowadzana podczas wszystkich działań projektu) zostaną zestawione i opublikowane jako odrębny dokument, tworząc jeden z rezultatów projektu.
 3. Kampania promocyjna obejmująca obszary polsko-słowackiego pogranicza dotycząca marki/oferty turystycznej pod nazwą „Podniebne Pogranicze” (audycje radiowe, informacje na portalach internetowych, artykuły w prasie).
 4. Organizacja polsko-słowackich zawodów balonowych (Krosno). W trzydniowych zawodach balonowych wezmą udział załogi z Polski i Słowacji. W trakcie 6. startów balonów (2 starty dziennie – godz. 6.00 i 18.00) załogi zmierzą się z szeregiem konkurencji (m.in. Cel wyznaczony przez sędziego (JDG), Walc (HZW), Fly in (FIT), Fly on (FOT)). Sędziowie po weryfiakcji wyników i zestawieniu rezultatów poszczególnych konkurencji wyłonią najlepszą załogę balonową polsko-słowackiego pogranicza. Dla pasjonatów baloniarstwa przewidziano możliwość skorzystania z tzw. „balonu na uwięzi“. W celu zachęcenie społeczności pogranicza do uczestnictwa w zawodach organizatorzy zorganizaują również imprezę towarzyszącą, na której zaprezentują się amatorskie zepoły artystyczne z Polski i Słowacji.
 5. Organizacja konferencji  pt. „Tradycje lotnicze pogranicza jako potencjalny produkt turystyczny“, której przedmiotem będzie prezentacja zaplecza lotniczego obszarów pogranicza i możliwości posłużenia się, jego niewykorzystanym dotychczas potencjałem, w celu rozwoju społeczno-gospodarczej rzeczywistości regionu, w tym realnych szans na utworzenie nowych miejsc pracy i intensyfikację działań związnych z promocją loklanej marki „Podniebne Pogranicze“. W trakcie konferencji przewidziany jest panel dyskusyjny poświęcony strategii rozwoju obszarów pogranicza w oparciu o nowopowstałą ofertę.
 6. Stworzenie Klubu Baloniarza zrzeszającego pasjonatów sportu i rekreacji balonowej. Organizacje partnerskie udostępnią członkom Klubu niezbędne zaplecze wraz z specjalistyczną wiedzą potrzebną do realizacji pasji baloniarskiej. Wprowadzą członków Klubu Baloniarza w kuluary sportów balonowych. Wspomogą również Klub w tematycznym szkoleniu członków organizacji.


  Beneficjent: Fundacja „Otwartych Serc” im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej
  Partnerzy projektu:
  Partnerzy krajowi:
  Aeroklub Podkarpacki – Szkoła Lotnicza
  Fundacja NOVI
  Gmina Krosno

  Partnerzy zagraniczni:  
  Aeroklub Duklianskych Hrdinov (Aeroklub Svidnik)
  Mesto Svidnik

 

 
 

 

Tytuł projektu: „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”

 

Tytuł projektu: „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: VI. Spójność przestrzenna

Działanie: 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

Partnerzy Projektu: Gmina Miasto Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie

Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 28.03.2019 r.

Wartość projektu ogółem zgodnie z umową: 13 058 765,13 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 10 378 995,31 zł

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 784 246,42 zł 

Wartość dofinansowania dla Gminy Miasto Krosno: 1 489 784,14 zł

Wartość dofinansowania dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie: 4 822 466,51 zł

Wartość dofinansowania dla Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie: 1 471 995,77 zł

Cel projektu: Głównym celem prezentowanego projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenie rewitalizacji poprzez wzrost aktywności oraz zwiększenie integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Inwestycyjny zakres projektu:

1) Gmina Miasto Krosno  - przebudowa klatek schodowych oraz remont części pomieszczeń na I piętrze Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance przy ul. Decowskiego 46, termomodernizacja budynku, zagospodarowanie terenu wokół budynku obejmujące modernizację parkingu i uporządkowanie parku przy budynku (w tym m.in. budowa wiaty rekreacyjnej, oświetlenie parku, ogrodzenie, montaż elementów małej architektury).

Pomieszczenia Domu zostaną przeznaczone głównie na sale do prowadzenia zajęć szkoleniowo-edukacyjno-kulturalnych. Zostaną im nadane nowe funkcje, tj.: społeczna, edukacyjna i kulturalna funkcja dodatkowa i pomocniczo: gospodarcza.

2) Muzeum Podkarpackie w Krośnie oraz Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie – remont i modernizacja budynku „Zgoda” przy ulicy Piłsudskiego 14.

Część pomieszczeń przeznaczona będzie na potrzeby działalności Muzeum Podkarpackiego:

- Pomieszczenia piwniczne - wystawa stała; zwiedzanie kuratorskie; lekcje muzealne dla młodzieży szkolnej i seniorów/ interaktywne z wykorzystaniem kopii zabytków i prezentacji multimedialnych; warsztaty archeologiczne/ zajęcia połączone z warsztatami na placu archeologicznym; piknik archeologiczny dla rodzin.

- Pomieszczenia na parterze - wystawy malarskich, wystawy współczesnych artystów krośnieńskich- malarzy, rzeźbiarzy, rękodzielników; hapenningi artystyczne/ zajęcia dla seniorów i dzieci; nauka malowania, zajęcia o sztuce prowadzone przez lokalnych artystów; w magazynie realizowane będą warsztaty artystyczne, z dostępem do zabytków, o charakterze multimedialnym i interaktywnym.

- Pomieszczenia na I piętrze - konferencje naukowe /cykliczne konferencje historyczne, archeologiczne, dot. historii sztuki; sesje popularno-naukowe /dot. merytorycznych zainteresowań Muzeum, np. historii oświetlenia czy postaci związanych z regionem; koncerty muzyki dawnej; koncerty muzyki współczesnej; spotkania muzealne i autorskie /z ciekawymi osobistościami Podkarpacia, podróżnikami, pisarzami, regionalistami, osobowościami znanymi z przekazów medialnych; pokazy filmowe /filmy dokumentalne, historyczne, artystyczne; lekcje muzealne /archeologiczne, historyczne, artystyczne, dot. konserwacji i historii przemysłu szklarskiego oraz historii oświetlenia; lekcja muzealna: Żydzi krośnieńscy (z projekcją filmu Szymona Mahlera - najstarszego filmu o Krośnie z 1932 r.); lekcja muzealna: Nie takie Muzeum straszne, jak je malują… /wizyta w Muzeum dla najmłodszych, dla rodzin z dziećmi, dla seniorów - lekcja interaktywna, nauka przez zabawę – gry planszowe; lekcja muzealna: Muzeum od kuchni – poznaj pracę muzealnika /dla osób trwale bezrobotnych, młodzieży; konkurs historyczny „Krosno i powiat krośnieński” dla szkół podstawowych; konkurs Prima Aprilisowy (realizowany z Muzeum Rzemiosła); konkurs „Dawno, dawno, temu” – na najpiękniejszą krośnieńską legendę, konkurs dla szkół podstawowych i średnich.

- Pomieszczenia na III piętrze - warsztaty konserwatorskie /warsztat pracy konserwatora, dla młodzieży, dla seniorów, dla profesjonalistów; lekcje muzealne /z zakresu konserwacji obrazów, konserwacji rzeźby.

Część pomieszczeń przeznaczona będzie na potrzeby działalności Cechu Rzemiosł Różnych:

- Pomieszczenia na I piętrze - W pomieszczeniach prowadzone będą kursy kwalifikacyjne i hobbystyczne oraz różnego rodzaju szkolenia m. in. z zakresu Prawa Pracy, BHP, Pierwszej Pomocy, czy kursy komputerowe. Działania te skierowane są do osób z obszaru rewitalizacji i mają służyć zdobywaniu nowych kwalifikacji i zwiększaniu konkurencyjności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- Pomieszczenia na II piętrze - Sala szkoleń umożliwi prowadzenie dla większej liczby osób kursów kwalifikacyjnych i hobbystycznych, egzaminów rzemieślniczych oraz różnego rodzaju szkoleń m. in. z zakresu Prawa Pracy, BHP, Pierwszej Pomocy. Działania te skierowane są do osób z obszaru rewitalizacji i mają służyć zdobywaniu nowych kwalifikacji i zwiększaniu konkurencyjności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Z PUNKTU WIDZENIA: SPOTKANIA Z FOTOGRAFAMI [ONLINE]

  Termin: 2021-04-15
  Miejsce: online więcej
 •  
 • "DWOJE NA HUŚTAWCE" spektakl przeniesiony z 14_IX_2020

  Termin: 2021-05-14
  Miejsce: RCKP więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej