• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 14 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Kamila, Bonawentury

Dla Mieszkańców

Kontakt

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny to system ulg i zniżek wspierający rodziny wielodzietne i zastępcze zamieszkujące i zameldowane na terenie Województwa Podkarpackiego wychowujące troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 lat
w przypadku kontynuacji nauki.

 
 
 
 
 
 
 
 

Kto może otrzymać Wojewódzką Kartę Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Kart posiada rodzina wielodzietna zamieszkała i zameldowana pod wspólnym adresem na terenie województwa podkarpackiego, składająca się z rodziców/rodzica, posiadająca na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica, dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, rodzina zastępcza to rodzina zamieszkała  i zameldowana pod wspólnym adresem na terenie województwa podkarpackiego, sprawująca prawną formę opieki rodzicielskiej, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu pieczy zastępczej.

 

 

Jak otrzymać Wojewódzka Kartę Dużej Rodziny?

Przyznanie Karty następuje na wniosek rodzica, bądź opiekuna prawnego przesłany pocztą lub złożony osobiście, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów.

 

Regulamin przyznawania, wydawania i użytkowania „Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny” dostępny jest na stronie http://www.wkdr.pl/regulamin.

 

 

Wymagane dokumenty

 • kompletnie wypełniony wniosek,
 • kserokopię aktów urodzenia dzieci, wymienionych we wniosku,
 • kserokopię dowodu osobistego Wnioskodawcy (matki, ojca, opiekuna prawnego)
 • oświadczenia o kontynuowaniu nauki w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3
 • w przypadku rodziny zastępczej - kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej w tym o charakterze pogotowia rodzinnego,
 • w przypadku opiekuna prawnego – kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu opieki nad dzieckiem,
 • w przypadku rodzinnego domu dziecka  - kserokopię postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka,
 • w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18 roku życia kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

 

 

Wzór wniosku oraz oświadczenia o kontynuowaniu nauki dostępne są do pobrania na stronie internetowej http://www.wkdr.pl/dokumenty-do-pobrania.

 

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Dokonać tego może pracownik ROPS w Rzeszowie w przypadku złożenia wniosku osobiście i przedstawieniu oryginałów dokumentów do wglądu lub sam Wnioskodawca poprzez umieszczenie na kserokopii dokumentu klauzul:

 • „Potwierdzam niniejszy dokument za zgodność z oryginałem”,
 • „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 

Ww. klauzule Wnioskodawca potwierdza własnoręcznym podpisem.

 

 

W przypadku rodziny, która uzyskała potwierdzenie informacji zawartych we wniosku, przez urząd gminy bądź miasta, do wniosku nie trzeba dołączać kserokopii: aktów urodzenia dzieci i dowodu osobistego Wnioskodawcy.

 

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny adresowana jest do każdego członka rodziny, pozwala na ulgowe wstępy do instytucji kultury i oświaty prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Wykaz ulg i zniżek dostępny na stronie internetowej: http://www.wkdr.pl/ulgi-i-zwolnienia.

 
 

Jednostką koordynującą Program „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny” jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów; tel. 17 850 83 21; e–mail: rops@wkdr.pl, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje w ww. zakresie.

 
 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-14
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - PROJEKT KOSZULKA

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" SIŁA OGNIA

  Termin: 2020-07-16
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-16
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej