Miasto oferuje zwolnienie z podatku od nieruchomości inwestorom tworzącym nowe miejsca pracy oraz absolwentom na podstawie uchwały nr LVI/1306/14 Rady Miasta Krosna z dnia 14 maja 2014 r., zmienionej uchwałą nr V/101/15 z dnia 27 lutego 2015 r.

Zwolnienie obejmuje budynki, budowle lub ich części oraz grunty z nimi związane.

 

 

WARUNKI ZWOLNIENIA DLA INWESTORÓW

 

1. Zrealizowanie nowej inwestycji na terenie Krosna, rozumianej jako:

  • wybudowanie nowych budynków, budowli lub ich części,
  • nabycie nieruchomości od syndyka masy upadłości lub od likwidatora przedsiebiorstwa w ramach likwidacji majątku,
  • nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa, jednoski samorządu terytorialnego, osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej niebędącej przedsiębiorcą albo od przedsiębiorcy niepowiązanego z nabywcą.

 

2. Prowadzenie działalności gospodarczej w branży priorytetowej dla rozwoju miasta - przedmiot działalności powinien mieścić się w następujących sekcjach, działach, grupach i podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

  • Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe;
  • Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa: grupa 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów, podklasa 52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy, podklasa 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
  • Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi: grupa 55.1 - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, grupa 55.2 - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
  • Sekcja J - Informacja i komunikacja: dział 58 - Działalność wydawnicza, dział 59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, dział 60- Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, dział 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, grupa 63.1 - Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych;
  • Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna: grupa 69.2 - Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe, grupa 71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, dział 72 - Badania naukowe i prace rozwojowe;
  • Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca: dział 79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, grupa 82.2 - Działalność centrów telefonicznych (call center);
  • Sekcja P - Edukacja: podklasa 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu - w zakresie szkół pilotażu.

 

 

3. Utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Okres zwolnienia zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy, przedmiotu działalności oraz wielkości zatrudnienia w firmie przed ukończeniem inwestycji.

 

Sektor działalności Lotniczy Pozalotniczy (w branży priorytetowej wskazanej w punkcie 2)
Liczba pracowników zatrudnionych w firmie przed ukończeniem inwestycji do 20 osób powyżej 20 osób do 20 osób powyżej 20 osób
Okres zwolnienia Minimalna liczba nowo utworzonych miejsc pracy związanych z inwestycją
1 rok 2 5 2 5
2 lata 10 15
3 lata 20 25
4 lata 35 50
5 lat 50 100
6 lat 100 -

 

Szczególne warunki zwolnienia przysługują przedsiębiorcom zatrudniającym absolwentów.

 

Sektor działalności Lotniczy Pozalotniczy (w branży priorytetowej wskazanej w punkcie 2)
Okres zwolnienia Minimalna liczba nowo zatrudnionych absolwentów w związku z inwestycją
1 rok 1 1
2 lata 5 7
3 lata 10 12
4 lata 20 25
5 lat 30 50
6 lat 50 -

 

WARUNKI ZWOLNIENIA DLA ABSOLWENTÓW

 

1. Podjęcie działalności gospodarczej przed upływem 60 miesięcy od ukończenia szkoły i przed ukończeniem 30 roku życia.

2. Prowadzenie działalności gospodarczej w branży priorytetowej dla rozwoju miasta- przedmiot działalności powinien być zgodny z listą PKD wskazaną wyżej w punkcie 2. "Warunków zwolnienia dla inwestorów".

3. Powierzchnia użytkowa budynku, w odniesieniu do którego przysługuje zwolnienie nie może przekraczać 500 m2.

4. Zwolnienie przysługuje na okres 1 roku.

 

 

POMOC DE MINIMIS

 

Zwolnienie stanowi tzw. pomoc de minimis. Oznacza to, że wartość brutto udzielonej pomocy, liczona łącznie z inną pomocą de minimis, jaką przedsiębiorca otrzymał w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro, a dla przedsiębiorcy działającego w sektorze  drogowego transportu towarów – 100 tys. euro.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie