• |
A A A
 • Deutsch
 • English
Sobota, 12 czerwca 2021, dzisiaj świętujemy imieniny: Leona, Onufrego

Urząd Miasta

Kontakt

Wydział Komunalny

WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI LOKALAMI

 ul. Staszica 2 

e-mail: gk@um.krosno.pl 

   

KRZYSZTOF SMERECKI
NACZELNIK WYDZIAŁU

pokój 26 (I piętro)


 

 

 

 

DOROTA RAKOCZY

pokój nr 26 (I piętro)
tel. 13 47 436 65
 

ZAKRES SPRAW:

 • utrzymanie czystości na zieleńcach,
 • koszenie traw w pasach drogowych ulic oraz na niezagospodarowanych działkach miejskich,
 • odchwaszczanie ciągów pieszych,
 • realizacja budżetu obywatelskiego i dotacji celowych.

 

DOROTA NITKA

pokój nr 26  (I piętro)
tel. 13 47 436 65
 

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad cmentarzami komunalnymi,
 • planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
 • wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania,
 • nadzór nad pomnikami i miejscami pamięci.
 

 

BARTŁOMIEJ BIESZCZAD

pokój nr 26 (I piętro)
tel. 13 47 436 65
 

ZAKRES SPRAW:

 • zarządzanie cmentarzami komunalnymi miasta,
 • koordynowanie pracy biura administracji cmentarzy,
 • wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania,
 • nadzór nad szaletami miejskimi.

 

 

NATALIA URAM

pokój nr 27A (poddasze)
tel. 13 47 436 32
 

ZAKRES SPRAW:

 • bieżące utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych oraz ławek parkowych,
 • nadzór nad szaletami miejskimi,
 • zakup, montaż, opróżnianie koszy ulicznych,
 • nadzór nad kanalizacją deszczową.

   

KRZYSZTOF ZABOROWSKI

pokój nr 28 (poddasze)
tel. 13 47 436 32
 

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad eksploatacją kanalizacji deszczowej,
 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji deszczowej,
 • nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją fontann i studni miejskich.

   

BOGDAN GINALSKI

pokój nr 28 (poddasze)
tel. 13 47 436 29
 

ZAKRES SPRAW:

 • wszelkie działania związane z polityką energetyczną miasta,
 • wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy Prawo Energetyczne,
 • utrzymanie oświetlenia ulicznego.
 
 

ALEKSANDER SARNECKI

pokój nr 28 (poddasze)
tel. 13 47 436 29
 

ZAKRES SPRAW:

 • aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej MOF Krosno,
 • obsługa techniczna i merytoryczna działań projektu parasolowego OZE "Czysta Energia" dla mieszkańców Krosna,
 • zgłaszanie usterek i awarii w zakresie oświetlenia miasta.

 

AGNIESZKA KULCZAK

pokój nr 27 (poddasze)
tel. 13 47 436 29


ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z projektem parasolowym OZE "Czysta Energia" dla mieszkańców Krosna,
 • zgłaszanie usterek i awarii w zakresie instalacji kolektorów słonecznych, fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów c.o.,
 • pomoc w realizacji polityki energetycznej na obszarze Miasta - tworzenie bazy zawierającej dane na temat zużycia energii na terenie Miasta,
 • pomoc w realizacji zadań wynikających z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.    
 

 

REFERAT GOSPODAROWANIA ODPADAMI

ARKADIUSZ MULARCZYK
Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami

pokój nr 14 (parter)
tel. 13 47 436 40
 

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
 

KATARZYNA PELCZAR

pokój nr  14 (parter)
tel. 13 47 436 30
 

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie spraw związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych,
 • nadzór nad funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ul. Białobrzeskiej.
   

 

 

ANNA GLAZER - FLOREK

pokój nr 14 (parter)
tel. 13 47 436 30
 

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją porozumień międzygminnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • sprawowanie kontroli nad gospodarką wodno-ściekową w zakresie prawidłowego odprowadzania ścieków do kanalizacji,
 • kontrole podmiotów gospodarczych w zakresie posiadanych umów w zw. z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
   

 

 

ANNA DANECKA

pokój nr 14 (parter)
tel. 13 47 436 40
 

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów,
 • wydawanie zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów,
 • kontrole przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu miasta Krosna.
   
 

 

IWONA WOŹNIAK

pokój nr  14 (parter)
tel. 13 47 436 20
 

ZAKRES SPRAW:

 • realizacja działań kontrolnych w zakresie zgodności danych zawartych w deklaracjach ze stanem faktycznym,
 • wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   
 

 

MARZENA GLAZAR

pokój nr 14 (parter)
tel. 13 47 436 20
 

ZAKRES SPRAW:

 • realizacja działań kontrolnych w zakresie zgodności danych zawartych w deklaracjach ze stanem faktycznym,
 • wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie postępowań w sprawie umorzeń z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
   
 

EWA SITEK

pokój nr 14 (parter) 
tel. 13 47 436 30
 

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami (wpłat, zwrotów umorzeń),
 • wystawianie upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego i windykacyjnego w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   

 

KATARZYNA DZIAMBA-KAWULA

pokój nr 14 (parter)
tel. 13 47 436 30
 

ZAKRES SPRAW:

 • udzielanie dotacji do przyłączy kanalizacji sanitarnej,
 • prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną,
 • kontrole przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów z ustawy o odpadach,
 • prowadzenie spraw związanych ze zbiórką odpadów niebezpiecznych, tj. baterii, azbestu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych lekarstw.
  .
 

 

BOGUMIŁA ROMANOWSKA, MAŁGORZATA WDOWIARZ

Dom przedpogrzebowy
ul. Wyszyńskiego 21
tel. 781 001 021

 • obsługa biura administracji cmentarzy komunalnych i domu przedpogrzebowego

 

 

REFERAT GOSPODARKI LOKALAMI

MAŁGORZATA STRZĘPEK
Kierownik Referatu Gospodarki Lokalami


ul. Lwowska 28 a

pokój 206 (II piętro)
tel. 13 47 43 120
 

 ZAKRES SPRAW:

 • gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Miasta,
 • gospodarowanie lokalami użytkowymi Miasta,
 • współpraca i nadzór nad działalnością TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie, w zakresie realizacji zadań zarządzania zasobem lokalowym, realizacji polityki mieszkaniowej Miasta,
 • sprawy z zakresu realizacji budownictwa czynszowego TBS.

 

 

NATALIA GROCHOLSKA

pokój nr 206 (II piętro) 
tel. 13 47 431 20
 

ZAKRES SPRAW:
 • najem lokali użytkowych Miasta,
 • współpraca i nadzór nad działalnością TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie, w zakresie zarządzania i utrzymania technicznego zasobu lokalowego Miasta,
 • sprawy z zakresu realizacji budownictwa czynszowego TBS, dopłaty do czynszu,
 • nadzór nad nieruchomościami przekazanymi jednostkom pomocniczym do zarządzania i korzystania.
   

 

MAGDALENA MAZUR-WÓJCIK

pokój nr 206 (II piętro) 
tel. 13 47 431 20
 

ZAKRES SPRAW:

 • najem lokali mieszkalnych, socjalnych, zamiennych, pomieszczeń tymczasowych,
 • najem socjalny lokali w związku z wyrokami sądowymi o eksmisję,
 • sprawy uregulowania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy,
 • współpraca i nadzór nad działalnością TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie, w zakresie realizacji zadań zarządzania zasobem lokalowym Miasta.
   
 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

MAŁGORZATA BOCIANOWSKA
Zastępca Naczelnika Wydziału, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Geolog Miejski

pokój nr 15b (parter)
tel. 13 47 436 56
 

ZAKRES SPRAW:

 • realizacja zadań z zakresu geologii,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
   

PAWEŁ KANDEFER

pokój nr  15 (parter)
tel. 13 47 436 66
 

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza oraz przyjmowanie zgłoszeń instalacji,
 • udzielanie dotacji do wymiany kotłów.
   
 

 

TOMASZ KOZIOŁ

pokój nr  15 (parter)
tel. 13 47 436 26
 

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 • sprawy dot. bezdomności zwierząt,
 • sprawy dot. form ochrony przyrody.
   

  

 

AGNIESZKA WOJTOWICZ

pokój nr 15 (parter)
tel. 13 47 436 26
 

ZAKRES SPRAW:

 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew,
 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 • wydawanie kart wędkarskich,
 • wydawanie zaświadczeń o pracy na gospodarstwie rolnym.
   

 

 

MAGDALENA GALICKA

pokój nr 15 (parter)
tel. 13 47 436 66
 

ZAKRES SPRAW:

 • utrzymanie zieleni miejskiej,
 • sprawy dot. zieleni na terenach parkowych.
   

 

 

JÓZEFCZYK BERNADETTA

pokój nr 15 (parter)
tel. 13 47 436 26
 

ZAKRES SPRAW:

 •  utrzymanie zieleni miejskiej,
 • sprawy dot. zieleni na terenach parkowych,
 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
   

 

MONIKA FIEJDASZ

pokój nr  15 (parter)
tel. 13 47 436 66
 

ZAKRES SPRAW:

 • edukacja ekologiczna,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • wydawanie zaświadczeń dot. uproszczonego planu urządzania lasu,
 • udostępnianie informacji o środowisku.
   

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Inauguracja projektu: Tropy do Franciszka Mirandoli

  Termin: 2021-06-12
  Miejsce: https://tiny.pl/r3942 więcej
 •  
 • KDT: WIDOWISKO BALETOWE JAŚ I MAŁGOSIA, GRUPY BALETOWE RCKP

  Termin: 2021-06-13
  Miejsce: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Jarmark staroci przed Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

  Termin: 2021-06-13
  Miejsce: Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej więcej
 •  
 • Dni Autorskie - wystawa fotografii

  Termin: 2021-06-15
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • Konferencja: “Edukacyjne projekty filmowe i artystyczne jako narzędzia promocji dziedzictwa kulturowego”

  Termin: 2021-06-17
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej