17.11.2022

LIII sesja Rady Miasta Krosna

Zbigniew KUBIT Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał LIII sesję Rady. Sesja odbędzie się 25 listopada 2022 r. (tj. piątek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna z następującym porządkiem obrad:

 

Otwarcie obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miasta Krosna.
4. Fundusze Europejskie 2021 - 2027 – możliwości dotacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027.
5. Podjęcie uchwał w sprawach :

5.1. podatku od nieruchomości (projekt Nr LIII/1489/22),
5.2. podatku od środków transportowych (projekt Nr LIII/1490/22),
5.3. opłaty od posiadania psów (projekt Nr LIII/1491/22),
5.4. zmiany uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (projekt Nr LIII/1492/22),
5.5. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie (projekt Nr LIII/1493/22),
5.6. zmiany uchwały w sprawie Programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na lata 2018-2022, stanowiących integralna część projektu „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod” (Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie) (projekt Nr LIII/1494/22),
5.7. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2022 roku i wysokości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr LIII/1495/22),
5.8. przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Krosna na lata 2022-2025” (projekt Nr LIII/1496/22),
5.9. wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (projekt Nr LIII/1497/22),
5.10. wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (projekt Nr LIII/1498/22),
5.11. wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (projekt Nr LIII/1499/22),
5.12. wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (projekt Nr LIII/1500/22),
5.13. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (projekt Nr LIII/1501/22),
5.14. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LIII/1502/22),
5.15. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (projekt Nr LIII/1503/22),
5.16. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty (projekt Nr LIII/1504/22),
5.17. nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie (projekt Nr LIII/1505/22),
5.18. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (projekt Nr LIII/1506/22),
5.19. gospodarki nieruchomościami w sprawach :

5.19.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LIII/1507/22),
5.19.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LIII/1508/22),
5.19.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LIII/1509/22),
5.19.4. nabycia nieruchomości (projekt Nr LIII/1510/22),
5.19.5. zamiany nieruchomości (projekt Nr LIII/1511/22),
5.19.6. zamiany nieruchomości (projekt Nr LIII/1512/22),
5.19.7. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LIII/1513/22),
5.19.8. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LIII/1514/22),
5.19.9. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LIII/1515/22),

5.20. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna” (projekt Nr LIII/1516/22),
5.21. uchylenia uchwał (projekt Nr LIII/1517/22),
5.22. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury „Elektryka” oraz strażnicy OSP Krosno-Turaszówka” (projekt Nr LIII/1518/22),
5.23. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zbieranie, transport i utylizacja zabitych zwierząt” (projekt Nr LIII/1519/22),
5.24. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych (projekt Nr LIII/1520/22),
5.25. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej” (projekt Nr LIII/1521/22),
5.26. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie” (projekt Nr LIII/1522/22),
5.27. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (projekt Nr LIII/1523/22),
5.28. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (projekt Nr LIII/1524/22),
5.29. przystąpienia Gminy Miasto Krosno do współpracy bilateralnej w ramach realizacji projektu „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” realizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa (projekt Nr LIII/1525/22),
5.30. rozpatrzenia petycji (projekt Nr LIII/1526/22),
5.31. rozpatrzenia wniosku (projekt Nr LIII/1527/22),
5.32. rozpatrzenia wniosku (projekt Nr LIII/1528/22).

6. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
7. Odpowiedzi na zapytania.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji.

Zapraszamy do wzięcia udziału w LIII sesji Rady Miasta Krosna.

 

Projekty uchwał przedstawione na LIII sesję Rady Miasta Krosna.

Terminy posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta Krosna zaplanowane przed LIII sesją RM.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie