IMG_3938.JPG
28.06.2023

Prezydent przyznał nagrody dla wybitnych krośnian

Nagrodę „Za zasługi dla Krosna” oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu wręczono podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Miasta Krosna. Lista nagrodzonych jest długa ponieważ w ostatnim czasie nie brakowało spektakularnych sukcesów.

Nagroda Prezydenta Miasta Krosna „Za zasługi dla Krosna” ustanowiona została w 2004 r. Nagrodą honorowane są osoby lub organizacje, które w szczególny sposób zasłużyły się miastu lub dzięki którym miasto zostało zauważone w kraju i poza granicami.

W tym roku to zaszczytne wyróżnienie przypadło Wojciechowi Malinowskiemu „Za wieloletnią pracę na rzecz samorządu krośnieńskiego i społeczności lokalnej oraz krzewienie idei św. Brata Alberta i zaangażowanie w dzieło pomocy drugiemu człowiekowi” – czytamy w uzasadnieniu nagrody.

Wojciech Malinowski to wybitny samorządowiec, niestrudzony działacz społeczny. W latach 1990-1994 oraz 1994-1998 pełnił funkcję Wiceprezydenta Miasta Krosna. Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Krośnieńskiego. Od 2015 r. Prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koła w Krośnie.
Poprzez swoją działalność na trwałe wpisał się w historię Krosna. Zawsze zaangażowany w sprawy miasta. Kreatywnością i troską o dobro mieszkańców wielokrotnie dał wyraz oddania lokalnej społeczności. Zabiegał o sprawy gospodarcze, popierał rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjność. Przyczynił się do utworzenia Biura Rozwoju Miasta, a w kolejnych latach do zatwierdzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krosna”. Istotne miejsce w jego działaniach zajmowały kwestie rozwoju i finansowania instytucji kultury w mieście, a także opieki społecznej i budownictwa mieszkaniowego, w tym zapewnienie mieszkań dla najbardziej potrzebujących osób. Zajmował się także zagadnieniami związanymi z komunikacją i transportem publicznym oraz gospodarką komunalną i ochroną środowiska. W tym okresie miało miejsce uruchomienie części mechanicznej i biologicznej miejskiej oczyszczalni ścieków, co wpłynęło na polepszenie sytuacji ekologicznej w mieście.
Oprócz aktywnej pracy na rzecz rozwoju Krosna, Pan Wojciech Malinowski z pasją angażował się w życie społeczne miasta. W 1997 r. brał czynny udział w przygotowaniach pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Krosna. W 2005 r. aktywnie włączył się w prace remontowe przy kaplicy „Emaus” w Krośnie.
Od 2015 r. Pan Wojciech Malinowski pełni funkcję Prezesa Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koła w Krośnie, które prowadzi kuchnię dla potrzebujących, schronisko dla bezdomnych mężczyzn oraz jadłodzielnię. Zawsze życzliwy, oddany pracy dla najuboższych, skrzywdzonych przez los. W prowadzonych działaniach kieruje się wyczuciem i wielkim sercem. Udziela się zbierając fundusze, organizując kwesty oraz inicjując różne akcje charytatywne.

IMG_4010.JPG [2.67 MB]


Nagroda Prezydenta Miasta Krosna w dziedzinie kultury przyznawana jest osobom związanym ze środowiskiem naszego miasta, za szczególne osiągnięcia artystyczne oraz wyróżniające się dokonania na rzecz upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Nagroda wręczana jest już po raz 20 w dwóch kategoriach: za wybitne osiągnięcia i całokształt działalności. Wnioskodawcami nagród były: instytucje kultury, stowarzyszenia oraz szkoły. Do nagrody zgłoszono 9 kandydatów.

Nagrody Prezydenta Miasta Krosna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Krosna za 2022 r. otrzymali:

 

Kategoria: za całokształt działalności

Małgorzata Busz-Perkins – śpiewaczka, animatorka kultury, od 2006 r. Prezes Krośnieńskiego Towarzystwa Muzycznego. Od 40 lat aktywnie działa na rzecz propagowania muzyki klasycznej, promowania uzdolnionej młodzieży oraz muzyków związanych ze środowiskiem krośnieńskim. Dzięki jej wsparciu i pomocy wielu młodym muzykom udało się odnieść znaczące sukcesy zawodowe, poznać środowisko muzyczne i zaistnieć na scenie. Jest organizatorką przedsięwzięć mających na celu promowanie wybitnie uzdolnionych młodych muzyków związanych z Krosnem. Inicjatorka cyklu m.in.: „Koncertów Niedzielnych", „Wieczorów z operą i operetką”, „Wieczorów Andrzejkowych”. Współorganizowała również akcje charytatywne na rzecz uzdolnionej muzycznie młodzieży. W 2013 r. otrzymała nagrodę Wolontariusz Roku, a w 2015 r. Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

IMG_3955.JPG [3.07 MB]

Kategoria: za wybitne osiągnięcia

Tadeusz Łopatkiewicz - etnograf, doktor nauk humanistycznych, zabytkoznawca, regionalista, autor i współautor kilkunastu książek i kilkudziesięciu artykułów z zakresu etnografii Karpat, inwentaryzacji i ochrony zabytków, historii sztuki i przeszłości konserwatorstwa polskiego. Autor i współautor szeregu projektów badawczych, prac dokumentacyjnych i realizacji konserwatorskich z zakresu restauracji i ochrony zabytków. Od 2017 r. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. W 2022 r. Pan Tadeusz Łopatkiewicz przygotował i wydał publikację pt. „Najwcześniejsze relacje konserwatorskie o zabytkach Krosna i powiatu oraz ich autor Ludwik Mieczysław Lubicz Potocki (1810-1878)”. W swojej książce zebrał wszystkie zachowane do dziś teksty Potockiego traktujące o zabytkach Krosna i regionu, pochodzące z lat 1865-1878. Źródłowe relacje z XIX w. zostały opatrzone komentarzami odautorskimi. Książka jest znakomitym źródłem wiedzy dla historyków sztuki.

IMG_3965.JPG [3.22 MB]


Marta Rymar – doktor nauk humanistycznych, dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Służy społeczności poprzez ochronę i promowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego miasta. Dzięki pracy naukowo-badawczej Pani Marta Rymar w 2022 r. wprowadziła Muzeum Rzemiosła do elitarnego grona członków instytucjonalnych Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego przy Międzynarodowej Radzie Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych. Tym samym Muzeum stało się czwartą instytucją w Polsce, która została przyjęta do grona członków Komitetu. W 2022 r. podjęła się realizacji dużych przedsięwzięć: obchodów Roku Jana Szczepanika oraz Roku Ignacego Łukasiewicza. Wydarzenia te zostały zrealizowane z okazji 150. rocznicy urodzin wybitnego wynalazcy Jana Szczepanika oraz 200. rocznicy urodzin twórcy światowego przemysłu naftowego Ignacego Łukasiewicza. W związku z tym Pani dyrektor wyszła z inicjatywą upamiętnia dwóch geniuszy w formie m.in. artystycznych murali, przygotowania instalacji artystycznej, sympozjum naukowego, działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz multimedialnej wystawy o Janie Szczepaniku.

IMG_3971.JPG [2.90 MB]


Studio Piosenki SWING - działa przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Skupia dzieci i młodzież zainteresowaną kształceniem wokalnym. Osoby te pod okiem instruktorki Pani Lucyny Durał przygotowują się do udziału w wielu konkursach i przeglądach. Na tych konkursach godnie reprezentują miasto Krosno uzyskując zarówno nagrody zbiorowe, jak i indywidualne. Z powodzeniem uczestniczą w popularnych programach telewizyjnych takich jak: The Voice of Poland, Szansa na Sukces czy Mam Talent. W 2022 r. Studio Piosenki SWING obchodziło jubileusz 25 - lecia działalności. Jesienią odbył się wyjątkowy koncert SWINGU z udziałem zaproszonych gości. Koncert był wspaniałą okazją do powrotu do Krosna wielu osób, które dzisiaj studiują i pracują na całym świecie.


IMG_3977.JPG [3.06 MB]

Dziecięco Młodzieżowy Zespół Taneczny „Kleks” - działa w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie i jest najliczniejszą z grup zajęciowych. Założycielem, kierownikiem, instruktorem i choreografem Zespołu jest Pani Dagmara Krzanowska-Szelc, która obecnie pracuje z Pauliną Rozenbajgier oraz Aleksandrą Bryś. Młode tancerki i tancerze w kilku grupach rozwijają swoje zainteresowania w dziedzinie tańca. Kleksy są laureatami wielu nagród i wyróżnień. W 2022 r. Zespół obchodził 30 - lecie swojej działalności. Specjalnie na tą okazję wszystkie obecnie działające grupy pod kierownictwem instruktorów przygotowały spektakl taneczny pod nazwą „Magiczna Księga”. Na scenie zaprezentowało się blisko 150 osób na co dzień uczestniczących w zajęciach. Podczas jubileuszu nie zabrakło również absolwentów Zespołu. W drugim dniu jubileuszu odbył się spektakl z ich udziałem. Zespół Kleks reprezentuje miasto Krosno, nie tylko pokazując wspaniały taniec i wysokie walory artystyczne, ale także ukazuje moc i wartości działania w grupie, wartość przyjaźni i pasji na całe życie.

IMG_3983.JPG [3.07 MB]


Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki osiągane w międzynarodowym
lub krajowym współzawodnictwie sportowym przyznawane są od 2016 r. Nagrody przyznawane są zawodnikom, trenerom lub osobom działającym na rzecz sportu na terenie miasta Krosna. O przyznanie nagród wnioskują kluby sportowe. W terminie do dnia 31 marca br. do Urzędu wpłynęły 33 wnioski. Podczas posiedzenia Komisji ds. opiniowania wniosków, które odbyło się w dniu 26 maja br. pozytywnie zweryfikowano i zaopiniowano 24 wnioski.

Za wysokie osiągnięcia sportowe uzyskane w 2022 r. nagrody otrzymują:

 1. Paweł Ginalski (Klub Sportowy Swim2Win)
  Za zdobycie w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w pływaniu I miejsca w konkurencji na 50 m stylem klasycznym i ustanowienie Rekordu Polski, I miejsca w konkurencji na 100 m stylem klasycznym i ustanowienie Rekordu Polski oraz III miejsca w konkurencji na 200 m stylem klasycznym.
 2. Piotr Haręzga (Klub Sportowy Swim2Win)
  Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez wychowanka Pawła Ginalskiego.
 3. Marian Lorenc (Krośnieński Klub Szachowy „URANIA” Krosno)
  Za zasługi na rzecz upowszechniania sportu, uzyskanie awansu drużyny Krośnieńskiego Klubu Szachowego „Urania” Krosno do II ligi juniorów oraz osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez wychowanków Maksymiliana Wojtunia i Stanisława Panasiuka.
 4. Aleks Łączak (Krośnieński Klub Kyokushin Karate)
  Za zdobycie I miejsca w kategorii Kata w 38. Mistrzostwach Polski Juniorów Karate Kyokushin oraz I miejsca w kategorii Kata w Pucharze Europy Karate Kyokushin.
 5. Sandra Adamiak (Krośnieński Klub Kyokushin Karate)
  Za zdobycie III miejsca w kategorii Kumite w Mistrzostwach Europy Karate oraz III miejsca w Team Kata w Pucharze Europy Karate Kyokushin.
 6. Izabela Mielech (Krośnieński Klub Kyokushin Karate)
  Za zdobycie III miejsca w Team Kata w Pucharze Europy Karate Kyokushin.
 7. Oliwia Ziewalicz (Uczniowski Klub Sportowy „Skorpion Judo Krosno”)
  Za zdobycie III miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów Młodszych w Judo oraz II miejsca w Pucharze Polski Juniorek i Juniorów Młodszych w Judo w Piasecznie i Gdyni.
 8. Magdalena Wałęga (Uczniowski Klub Sportowy „Skorpion Judo Krosno”)
  Za zdobycie III miejsca w Mistrzostwach Polski Młodziczek i Młodzików w Judo oraz V miejsca w Pucharze Polski Młodziczek i Młodzików w Judo.
 9. Paweł Juryś (Uczniowski Klub Sportowy „Skorpion Judo Krosno”)
  Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez wychowanki Oliwię Ziewalicz i Magdalenę Wałęgę.
 10. Filip Bęben (Uczniowski Klub Sportowy „Piętnastka”)
  Za zdobycie III miejsca w Pucharze Polski Juniorek i Juniorów w Judo w Sochaczewie i Gdyni oraz V miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów w Judo.
 11. Anna Bednarz (Uczniowski Klub Sportowy „Piętnastka”)
  Za zdobycie III miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów w Judo oraz III miejsca w Pucharze Polski Juniorek i Juniorów w Judo.
 12. Joanna Bednarz (Uczniowski Klub Sportowy „Piętnastka”)
  Za zdobycie II miejsca w Pucharze Polski Juniorek i Juniorów Młodszych w Judo oraz V miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów Młodszych w Judo.
 13. Karol Krupa (Automobilklub Małopolski Krosno)
  Za zdobycie Tytułu Mistrza Polski Kategorii I w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski.
 14. Szymon Piękoś (Automobilklub Małopolski Krosno)
  Za zdobycie Tytułu Mistrza Polski w Klasie 2b w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski.
 15. Marcin Wilusz (Automobilklub Małopolski Krosno)
  Za zdobycie Tytułu Mistrza Polski w klasyfikacji FWD w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski.
 16. Wojciech Socha (Automobilklub Małopolski Krosno)
  Za zdobycie Tytułu II Wicemistrza Polski w Klasie 5b w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski.
 17. Jakub Kościelniak (Krośnieński Klub Biegacza MOSiR)
  Za zdobycie III miejsca w Beskidian Athletic Cup w biegu na dystansie 100 m oraz IV miejsca w Halowych Mistrzostwach Polski U18 w biegu na dystansie 60 m.
 18. Joanna Hanus (Fundacja Pasjonauci)
  Za zdobycie I miejsca w kategorii osób niepełnosprawnych w INWA Mistrzostwach Świata Nordic Walking oraz Otwartych Mistrzostwach Polski Par Nordic Walking.
 19. Jakub Kozner wraz z podopiecznymi: Wiktorią Gorzynik, Mają Jaracz, Natalią Jurczyk, Zuzanną Knap i Mają Zajdel (Akademia Piłkarska Beniaminek Krosno)
  Za zdobycie przez drużynę Beniaminek Krosno I miejsca w XXII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” w kategorii U12 dziewczynek.

 

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
fax 13 47 436 51
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

Nasze social media