Grafika - ogłoszenie
14.12.2022

Zasady i warunki umieszczania reklam, obiektów małej architektury - projekt uchwały wyłożony do publicznej wiadomości

AKTUALIZACJA: Od dziś tj. 14 grudnia do 3 stycznia w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krośnie można zapoznać się z projektem Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich te obiekty mogą być wykonane.

Dokument jest dostępny w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków – Muzeum Rzemiosła w Krośnie, ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno, w godzinach pracy instytucji, od 14 grudnia br. do 3 stycznia 2023 r.  Można się z nim zapoznać online. Kliknij w pomarańczowy przycisk poniżej.

Ogłoszenie w BIP

Uwagi dotyczące projektu uchwały można zgłaszać do 17 stycznia w formie pisemnej.

Uwagi można składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, lub przesłać na podany adres lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: uchwalakrajobrazowa@muzeumrzemiosla.pl lub poprzez platformę usług administracji publicznej ePUAP: /UMKrosna/skrytka

 


Informujemy, że od 14 grudnia do 3 stycznia w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krośnie będzie można zapoznać się z projektem Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich te obiekty mogą być wykonane.

 

Dokument będzie dostępny w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków – Muzeum Rzemiosła w Krośnie, ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno, w godzinach pracy instytucji, od 14 grudnia br. do 3 stycznia 2023 r. Uwagi dotyczące projektu uchwały będzie można zgłaszać do 17 stycznia w formie pisemnej. Szczegóły w treści obwieszczenia poniżej.


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miasto Krosno obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr XXV/490/16 Rady Miasta Krosna z dnia 31.03.2016 r. dotyczącą przygotowania przez Prezydenta Miasta Krosna projektu Uchwały w sprawie ustalenia na terenie miasta Krosna zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miasto Krosno obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w dniach od 14 grudnia 2022 r. do 3 stycznia 2023 r. Dokument będzie dostępny w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków – Muzeum Rzemiosła w Krośnie, ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno, w godzinach pracy instytucji oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Krosna: bip.umkrosno.pl  i www.krosno.pl.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Uchwały, tj. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, może wnosić uwagi. Uwagi dotyczące projektu Uchwały należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, lub przesłać na podany adres lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: uchwalakrajobrazowa@muzeumrzemiosla.pl lub poprzez platformę usług administracji publicznej ePUAP: /UMKrosna/skrytka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2023 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby,
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia problemu, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Krosna.

Prezydent Miasta Krosna
Piotr Przytocki

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie